Sunteți pe pagina 1din 14

Obiectivele:

1.Descrierea activitatii intreprinderii;

2.Identificarea riscurilor cu care se confrunta


intreprinderea analizata (analiza riscurilor);

3.Evaluarea riscurilor;

4.Metodele de reducere a riscurilor;

5.Managementul riscurilor;

6.Lista bibliografica;

7.Concluzie;

8.Anexe.
I. Descrierea activitatii intreprinderii

Marca comercială SA „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei. Astăzi aceasta este cea mai
mare întreprindere producătoare de produse de cofetărie din republică. De mai mult de şase
decenii compania SA „Bucuria” aduce bucurie copiilor şi maturilor, corespunzând întru totul
sloganului – „Viaţa este mai dulce…”
Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de producţie deosebit de
larg – iată principalele componente ale succesului SA „Bucuria”, care au glorificat compania nu
numai în patria sa, ci şi departe de frontierele ei. Varietatea enormă de denumiri de bomboane,
ciocolată, zefir, marmeladă, biscuiţi, alte dulciuri variate produse de SA „Bucuria” a devenit
demult, de rând cu vinurile moldoveneşti, un simbol specific al Moldovei. Şi astăzi, când de pe
conveierele SA „Bucuria” sunt obţinute în mediu 37 tone de produse de cofetărie, este greu de
crezut că istoria „legendei dulci” a ţării noastre a început în depărtatul an 1946 cu asocierea
câtorva manufacturi mici.
În 1994, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, SACP „Bucuria” şi-a schimbat
forma de proprietate – acum este o societate pe acţiuni de tip deschis cu formă privată a
capitalului. Structura producerii SA „Bucuria” constă din secţii de producere, filiale cu volum
propriu de producere, echipament special.
SA. „Bucuria” este o unitate economică de perspectivă cu o dezvoltare dinamica, care pune
accentul pe calitatea inalta a produselor, pastrarea originalitatii, obtinerea gustului placut al
produselor si pe pretul competitiv in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor si stabilirii
relatiilor de cooperare cu partenerii de afaceri stabili, atit din tara, cit si de peste hotarele ei.
Pentru satisfacerea consumatorilor au fost emancipate citeva strategii si prioritati importante si
anume: atingerea calitatii superioare, pastrarea originalitatii, obtinerea gustului placut al
produselor.
Calitatea produselor oricărei întreprinderi este componenta de bază a competitivităţii ei. Anume
din acest motiv un rol important în asigurarea unor standarde înalte unice îl are implementarea la
SA „Bucuria” a sistemului de management al calităţii ce corespunde cerinţelor standardelor
internaţionale seria ISO 9001:2000; 22000:2005 (HACCP).
Calitatea produselor de cofetărie lansate este una din direcţiile prioritare de activitate a
companiei SA „Bucuria”. Întreprinderea activează în conformitate cu politica elaborată în
domeniul managementului calităţii care este asigurată atât prin personalul de calificare înaltă şi
utilare tehnică a întreprinderea, cât şi prin implementarea noilor sisteme de control.
Direcţia principală în activitatea SA „Bucuria” pentru confirmarea calităţii garantate a
producţiei lansate şi a siguranţei ei o reprezintă controlul calităţii producţiei lansare, creat în baza
cerinţelor standardelor internaţionale ISO 9001:2000 şi ISO 22000 (HACCP). În conformitate
cu cele expuse mai sus, la întreprindere sunt urmărite cu stricteţe următoarele direcţii:
1. Controlul la suta de procente asupra tuturor tipurilor de materie primă şi materiale
auxiliare intrate, primite la întreprindere de la producători verificaţi, verificarea
corespunderii tuturor documentelor de însoţire Certificatului Igienic al Ministerului
Sănătăţii al Republicii Moldova.
2. Toate tipurile de control asupra procesului de producere:
Controlul sistematic operaţional, la fiecare oră în timpul executării procesului
tehnologic:
• verificarea selectivă a semifabricatelor, producţiei finite (conform graficului
LCÎ);
• control la întâmplar.
3. Controlul producţiei finite:
la primire:
• LCÎ selectiv de certificare, planificat (în conformitate cu planul aprobat de
către Directorul general);
• sistematic la producere, efectuat de către laboratoarele secţiilor.
4. Dispunerea de producţia ce nu corespunde GOST-ului şi de cea necondiţionată:
• semifabricatele ce nu corespund normativelor nu sunt admise la operaţiile
ulterioare.
5. Lucrul comisiei «De evaluare a producţiei cu necorespunderi depistate»:
• organoleptice, microbiologice, controlul siguranţei, respectarea termenilor de
păstrare.
6. Controlul asupra factorilor potenţial periculoşi:
• fizici;
• chimici;
• biologici.
7. Astăzi pentru nimeni nu este un secret
• Faptul că unul dintre factorii de bază ai competitivităţii producţiei de cofetărie
pe piaţa modernă îl constituie calitatea ei. Anume din acest motiv SA
„Bucuria” acordă o atenţie foarte mare acestei probleme.
• În conformitate cu legea «Privind protecţia drepturilor consumatorului» şi
regulamentul tehnic privind marcarea produselor alimentare – «Normele
sanitare de etichetare» – fabrica este obligată să garanteze calitatea şi
siguranţa producţiei pe durata întregii perioade de păstrare şi realizare a
produsului finit.
• Calitatea tuturor grupelor de produse de cofetărie ale SA „Bucuria” este
confirmată de rezultatele examinării, iar siguranţa lor este garantată de
controlul tehnico-chimic efectuat de Ministerul Sănătăţii al RM. O confirmare
a acestui fapt sunt certificatele eliberate de Sistemul naţional de certificare al
Republicii Moldova – Certificatul Igienic şi Certificatul de Conformitate.
8. Calitatea şi siguranţa produselor alimentare este atinsă şi garantată de:
• materia primă primită;
• condiţiile de păstrare a materiei prime ce corespund Normelor şi regulilor
sanitare;
• scoaterea la timp a produselor de cofetărie din secţiile şi încăperile de
producere;
• condiţiile de păstrare şi expediţie ce corespund Normelor şi regulilor sanitare;
• condiţiilor de expediere şi transportare în furgoane auto specializate şi
depozitarea producţiei conform anotimpului (corespunzător în perioada de
vară şi iarnă
9. Desfăşurarea proceselor tehnologice:
• în strictă conformitate cu regimurile tehnologice optime, cu corectarea
operativă a tuturor devierilor potenţiale (organoleptice, fizico-chimice,
microbiologice).
II.Identificarea riscurilor cu care se confrunta
intreprinderea analizata (analiza riscurilor):

S.A. „BUCURIA” odată ce desfăsoară o activitate legată de domeniul productiv, este


important să stabilească clar scopurile si tipul de productie care trebuie fabricat, evidentiindu-se
în continuare tipurile de lucrări ce vor asigura eficienta producerii.
Succesul în afaceri este influenţat în mod direct de capacitatea managerilor de a
fundamenta decizii în condiţii de risc, de a identifica şi a acţiona în sensul valorificării
oportunităţilor existente pe piaţă într-o perioadă determinată.
Dacă ar fi să analizăm riscurile la care e supusă întreprinderea S.A. „BUCURIA”, am
putea reliefa următoarele tipuri de riscuri (tabelul 3.1):

Tipul de risc Influenta riscului


Efectele riscurilor economice care influentează
întreprinderia sunt:
- Pierderile finaciare.
- Fluctuaţia preţurilor de achiziţie a factorilor de
producţie utilizaţi, influenţează nivelul

Riscuri economice (0,5) costurilor şi mărimea profitului firmei.


- Marketingul slab a întreprinderii ar duce la
pierderea imaginii companiei si scăderii
vânzărilor.
Cresterea preturilor la produsele oferite va avea ca
efect scăderea vânzărilor si a profiturilor
întreprinderii.
Riscurile comerciale la care este supusă
întreprinderea pot fi:
- Reorientarea cumpărătorilor produselor
Riscuri comerciale(0,7) întreprinderii către produsele de acelaşi fel importate
sau realizate de alte întreprinderi concurente;
- Nelivrarea de către furnizori a materiei prime în
perioada stabilită vor duce la stoparea procesului
tehnologic si priederi de profit.
Calitata joasă a produselor oferite va duce la scăderea
numărul de clienţi si pierderea imaginii întreprinderii.
Riscurile concurentiale fot fi caracterizate prin:
- Reducerea pieţii de desfacere va influenta obtinerea
profiturilor întreprinderii.
- Presiunea tot mai crescândă a concurenţei si

Riscuri pierderea poziţiilor concurenţiale vor avea ca efect


schimbarea imaginii intreprinderii si micsorarea
concurentiale(0,2) profiturilor.
Aparitia pe piata a unor noi concurenti poate schimba
imaginea întreprinderii si reducerea pietei de desfacere.
Riscurile tehnologice care pot influenta intr-un fel sau
altul, activitatea întreprinderii sunt:
- Uzura morală şi fizică a utilajului si mijloacelor
Riscuri fixe active, cât şi tehnologia de fabricaţie învechite

tehnologice(0,4) vor duce la scadera calitătii produselor.


Defectiunea utilajelor si a liniei de producere vor genera
întreruperea procesului tehnologic.
Riscurile informationale se referă la:
- Adoptarea unor sisteme nesigure sau neperformante
pentru prelucrarea informaţiilor.
Riscuri - Scurgerea informatiilor confidentiale.

informationale(0,09) Aparitia datelor falsificate în rapoartele


statistice, operationale fianciare si contabile.
De ce mai multe ori riscurile moral-psihologice au
următoarele consecinte:
- Cultura organizaţională slab dezvoltată si
Riscuri moral- neînţelegerile între conducere şi subalterni, de cele
psihologice(0,3) mai multe este cauza principala ale fluctuaţiilor
cadrelor, cât si scăderea productivitătii,motivării
personalului.
Din motive că salariile sunt mici, întreprinderea poate
să-si piardă angajaţii calificaţi,
III.Evaluarea riscurilor

Oportunitatea adoptării oricărei decizii manageriale, în natura că reia ini ial
persistă un anumit grad de risc, poate fi argumentată numai prin analiza şi
evaluarea ei. Pentru a conduce eficient cu firma, nu este suficient de a şti tipul de
risc, care poate influen a activitatea antre prenorială; este necesar şi de a calcula
mărimea lui, adică de a evalua consecin ele care pot apărea în urma influentei
acestuia.

1. Pierderi financiare:

♦dependente de”Bucuria”̆ care generează pierderi în urmă ne-prevederii


anumitor activităti băneşti, plăti, amenzi, impozite suplimentare, pierderi
efective de mijloace băneşti şi a hârtiilor de valoare;

♦ independente de SA “Bucuria” care generează pierderi ca rezultat al neprimirii


resurselor financiare din sursele prevăzute, neîntoarcerea la timp sau în general a
datoriilor, neachitării de către cumpărător pentru produsele livrate, micşorarea
încasărilor în urma reducerii pre urilor la mărfurile sau serviciile realizate.

Drept pierderi financiare temporare pot fi: înghetarea temporară a conturilor,


neeliberarea la timp a mijloacelor financiare, amâ narea achitării datoriilor.

2. Pierderi materiale :utilaj, încăperi, produse finite, materie primă, energie,


combustibil etc. Pentru antreprenor este important nu numai
sădepistezeacestepierderi,darşisăleestimezeînunită ibăneşti.

3. Pierderi de timp:

. a) pierderi ale timpului de muncă, ce sunt conditionate de împrejurări


întâmplătoare, ca de exemplu: ieşirea din functiune a utilajului,
îmbolnăvirea lucrătorilor, defectări ale retelelor de livrare a unor resurse
etc. 


. b) pierderi care apar ca rezultat al desfăşurării mai lente a procesului de


productie decât s-a planificat sau când norma profitului obtinut pe
capitalul investit este mai mică decât media pe economie sau pe domeniul
economic respectiv. 


4. Pierderi sociale - pierderile ce sunt legate de aducerea daunei sănătătii sau


vietii oamenilor, ca rezultat al utilizării produselor sau serviciilor produse de
firma.
5.Pierderile de reputatie: reducerea calitătii produselor, preturi neadeverite,
servicii post-vânzare proaste, aparitia unor produse substituibile, modificarea
modului de viată al consumatorilor, trecerea lor în alte pături sociale, tendintele
modei etc.

6. Pierderi ecologice

Pierderi ecologice directe:amenzi, penalităti, stopări ale procesului de producere,


realizate de organele de gestiune competente;

♦ Pierderile ecologice indirecte : smog,iazul de linga fabrica a fost influentat de


solutiile chimice astfel distrugind ecosistemul.

7.Pierderi moral-psihologice : aici putem vorbi despre clientii sau angajatorii


care au anumite nemultumiri in cauz fata de salarii,produse sau servicii.

Ridicat I Tehnico-tehnologice Economic


M Valutar
P
A
Mediu
C
De realizare Politic Aprovizionare

T Natural

Scăzut De transport

0 PROBABILITATE

Scăzută Medie Ridicată


IV. Metode de reducere a riscurilor

Riscuri Modalităti de prevenire

Evitarea riscurilor economice va fi


efectuată prin:
- Controlul strict al cheltuielilor.
Riscurii
- Supravegherea permanentă a stării de
economice
lichiditate.
- Atragerea unor investitori în publicitate
şi stocuri (credite, leasing).
Pentru a preveni riscurile comerciale vor fi
intreprinse următoarele măsuri:
- Colectarea, în permanenţă de feedback
de la comunitate prin sondaje de opinie
şi chestionare menite să ajute la
îmbunătăţirea ofertei de produse şi a
Riscuri
calităţii acestora.
comerciale
- Menţinerea relaţiilor bune atât cu
furnizorii, cât şi cu partenerii de
distribuţie.
- Încheierea de contracte cu furnizorii de
materie primă pe termen lung.
- Controlul partenerilor de afaceri.
Riscuri Riscurilor concurentiale po fi evitate prin:
concurentiale - Lărgirea gamei sortimentale a
produselor de cofetarie.
- Creşterea calităţii şi îndreptarea
atenţiei întreprinderii spre un exterior
estetic al produselor precum şi pe toate
atributele ce definesc produsul.
- Studierea pieţei şi determinarea zonelor
slab asigurate cu produse de cofetarie.
Pentru a preveni riscurile tehnologice se
propune:
- Continua modernizare a bazei tehnico-
materiale, prin contractarea unui credit
Riscuri
de la bancă, sau beneficierea de un
tehnologice
program de finanţare.
- Angajarea personalului calificat.
- Întretinerea pemanentă a utilajelor si
linei tehnologice.
Riscurile informationale pot fi prevenite
prin următaorele măsuri:
Riscuri
- Organizarea protecţiei tainei comerciale
informational
al întreprinderii.
e
- Alegerea corectă a personalului
întreprinderii.
Riscuri moral- Căile de reducere a acestui risc sunt:
psihologice - Stabilirea unui sistem de recompense
echitabil şi proporţional efortului depus
de fiecare, precum şi a altor prime şi
alte beneficii.
- Dezoltarea culturii organizaţionale,
elaborarea unui cod de etică valabil
pentru toţi, conjugarea eforturilor
administraţiei spre rezolvarea
problemelor sociale cu care se confruntă
angajaţii.
- Stabilirea de sancţiuni pentru cei ce
încalcă disciplina de muncă şi si comit
abateri în mod repetat de la Statul
întreprinderii, Regulamentul de
funcţionare şi organizare, Codul de
etică.

SUGESTII SI RECOMANDARI
S.A.”Bucuria” are o situaţie economico-financiară bună, şi
continuă să rămină un lider pe piaţa locală . Putem spune că
intreprinderea Bucuria este unica intreprindere producătoare
de dulciuri din Republica Moldova cu un personal califat.
Dar,cu toate succesele obtinute de aceasta,nu trebuie sa uitam
ca intotdeauna exista loc si de mai bine.
Propunerile mele in acest sens ar fi:
1)Implementare utilajului nou care ar permite reducerea
numarului personalului si desfasurarea procesului de
productie in perioade foarte scurte de timp.
2)Atragerea unei atentii deosebite la canalele de
distributie,pentru ca potentialii clienti sa devina consumatori
fideli.
3)Reducerea preturilor in limita posibilitatilor,pentru a
inlatura o parte din concurenti si a cistiga o cota de piata si
mai mare.
4)Explorarea a noi piete externe de desfacere a marfurilor.
5)Organizarea a cit mai multe degustatii si promotii pentru a
nu se confrunta cu problema supracapacitatii de productie si a
ajunge la un numar de clientii si mai mare.
6)Recalificarea si perfectionarea personalului.
7)Urmarirea fara incetare a pietei si a consumatorilor,a caror
gusturi ,preferinte ,nevoi si necesitati evoluiaza in continuu.
8)Cresterea accesibilitatii produselor din contul deschiderii a
noi magazine specializate mai ales in punctele strategice.
9)Utilizarea unor ambalaje noi,cit mai atrective ,care n-ar
putea lasa indiferent consumatorul.
10)Atragerea investitiilor pe baza acordarii unui anumit
procentaj din viitoarele vinzari.
Analiza SWOT.
Analiza SWOT, este una dintre cele mai utilizate forme de analiza a unei afaceri. Cu ajutorul
ei vom putea analiza si evalua impactul Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe),
Opportunities (oportunităti), Threats (amenintări), ce provin din mediul extern asupra
intreprinderii S.A. „BUCURIA”.

Puncte tari: Puncte slabe:


1. Gamă variată de produse. 1. Disignul învechit al produselor.
2. Ulitizarea materiei prime de înaltă 2. Piață de desfacere mica.
calitate. 3. Lipsa de tegnologie avansată.
3. Existența unui personal calificat. 4. Cost inalt al creditelor.
4. Existenta infrastructurii dezvoltate de 5. Remunerare mică a angajaților.
desfacere a produselor. 6. Insuficienta de materii prime, in unele
5. Amplasarea geografică favorabilă. perioade ale anului.
6. Rețea largă de magazine. 7. Prețuri extrem de înalte.
7. Clientela stabile. 8. Uzura fizică și morală a echipamentului
8. Experienta mare in domeniu.
Oportunitati: Amenintari:
1. Promovarea exportului. 1. Dezvoltarea tehnologiei pe plan
2. Dezvoltarea managementului calității. mondial.
3. Stabilirea legaturilor cu furnizori stabili 2. Concurența.
4. Efectuarea unei cercetări de marketing 3. Materie primă scumpă, creşterea
calitative. preţurilor, costuri permanent în
5. Motivarea personalului. creştere.
6. Extinderea nomenclatorului de produse. 4. Instabilitatea economică și politică din
7. Promovarea produselor. țară.
8. Realizarea unui rebranding. 5. Schimbări ale nevoilor, gusturilor sau
9. Existenţa cererii de noi produse şi/sau preferinţelor clienţilor.
servicii pe pieţele existente sau pe pieţe 6. Spectrul restrîns de furnizori.
noi. 7. Lipsa susţinerii de către stat a
10. Micșorarea prețurilor. sectorului alimentar de fabricare a
11. Înnoirea designului produselor. dulciurilor.
VI. Lista bibliografică:
1.Ludmila Stihii “Managementul riscurilor in afaceri”,editura
ASEM,2010
2. Petre Brezeanu «Metode moderne de identificare a
riscului»,Bucuresti,2012
3.Angela Botezatu “Managementul riscurilor in afaceri (curs
rezumativ),Chisinau,2008
4.www.bucuria.md
VII.Concluzie:

În urma efectuarii acestei lucrari, am indentificat riscurile specifice


întreprinderii S.A. „Bucuria”, am indentificat cele mai actuale riscuri
specifice genului de activitate, realizate de întreprindere si modalităti
de prevenire a lor.
O întreprindere care ştie când să-şi asume un risc şi cum să-si
conducă activitatea într-un mediu concurenţial de afaceri poate fi
considerata într-adevăr o întreprindere de succes, deoarece
performanţa, rezultatul final sunt o consecinţă, într-o fază de început, a
identificării, anticipării şi controlului riscurilor.
S.A. „BUCURIA” este o întreprindere stabilă din punct de vedere
financiar, fără a fi expusă riscului de faliment şi datorită obţinerii
profitului în anul de gestiune, din acest punct de vedere, S.A.
„BUCURIA” este considerată ca fiind o întreprindere rentabilă.
În concluzie se poate afirma că S.A. „BUCURIA” îşi gestionează
eficient resursele sale proprii, înregistrînd creşteri. Prin echilibrarea
încasărilor şi plăţilor, întreprinderea îşi asigură un echilibru financiar.
În concluzie se poate afirma că S.A. „BUCURIA”, ca si restul
întreprinderilor ce activează în acest domeniul supuse riscurilor, dar
datorită fatului că are o pozitie bine stabilită pe piata RM, si un
management bun, este flexibilă în fata lor si respectiv le primeste ca pe
un fenomen natural si le îndepărtează cu succes.

S-ar putea să vă placă și