Sunteți pe pagina 1din 2

Transcript of PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE

PLAN DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE


Lector univ. dr. ec. Mirela Stoican
OBIECTIVE
2.1.Obiective generale
2.2. Obiectivele de cercetare
2.3.Obiectivele activității educaționale
PROPUNERE DE DEZVOLTARE
3.1. Planul didactic
3.2. Plan de cercetare
3.3. Planul competențe profesionale
CADRUL DE CONSTRUIRE A CARIEREI
Construirea carierei se bazează pe un set de valori precum feedback, transparență, deschidere
la nou, comunitate.
În demersul meu mă bazez pe susținerea acestor valori din partea colectivului Facultății de
Management Agroturistic și pe promovarea lor în rândul colaboratorilor.
SUMAR DE ACTIVITATE
1.1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
1.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

am fundamentat proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor,
asigurând şi caracterului aplicativ al proiectării curriculare acest lucru realizîndu-l prin
aplicarea unor teste de evaluare iniţială, interpretarea rezultatelor şi corelarea acestora cu
proiectarea curriculară pentru disciplinele management, managementul calității,
microeconomie, economia comerțului, economia turismului, marketing, tehnica operațiunilor
în turism, sisteme de formare și atestare a ghizilor;
PROIECTAREA ACTIVITĂȚII


asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare l-am realizat prin includerea în
proiectarea curriculară a strategiilor didactice axate pe formarea competenţelor vizate de
programă, prin includerea conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice,
promovând astfel interdisciplinaritatea
•prin creşterea gradului de originalitate şi independenţă în organizarea activităţilor
extracurriculare am încercat să popularizez experienţele pozitive ale universității, tocmai cu
scopul de a creşte prestigiul organizaţiei educative unde mi-am desfăşurat activitatea
•utilizarea metodelor active bazate pe activitatea independentă a studentului, activitatea
individuală sau în grup în activităţile de învăţare, a fost demonstrată şi probată prin
rezultatele obţinute de studenți;
REALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE
OBIECTIVELE GENERALE
•dobândirea de noi aptitudini, cunoștințe și competențe cu privire la activitatea de cercetare și
cea educațională printr-o instruire permanentă;
•dezvoltarea unor competențe solide în domeniul economie și turism pentru o mai bună
interdisciplinaritate;
•aplicarea, testarea, modificarea și consolidarea prin experiență a aptitudinilor și cunoștințelor
dobândite;
•evoluția în funcțiile didactice în strânsă concordanță cu motivația, abilitățile și oportunitățile
existente;
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE
•atragerea de granturi de cercetare,
•valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea de lucrări științifice;
•creșterea reputației științifice a facultății;

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII EDUCAȚIONALE


•orientarea axiologică a procesului educațional.
•anticiparea rezultatelor școlare.
•evaluarea sistematică și progresivă a eficienței activității desfășurate.
•adaptarea continuă a procesului educațional la schimbările din ariile curriculare,

PLANUL DIDACTIC
• individualizarea procesului de învățământ în funcție de nevoile educabililor;
•promovarea metodelor activ- participative, centrate pe student;
•realizarea unei evaluări sistematice, centrate pe aspecte importante ale materiei;
•învățarea și încurajarea studenților să își evalueze propriile performanțe, și de asemenea, pe
cele ale colegilor;
•elaborarea unui suport pentru cursul de economie, cu acoperirea integrală a conceptelor
prezentate, specifice agroturismului în economia inovațională;

PLANUL DE CERCETARE
•inițierea și susținerea de proiecte naționale și internaționale de cercetare în aria economiei
inovaționale și a agroturismului;
•în vederea valorificării rezultatelor cercetării mi-am propus publicarea de cărți în edituri
internaționale recunoscute și respectiv în edituri naționale recunoscute CNCSIS;
•pentru creșterea reputației științifice a universității mi-am propus participarea la manifestări
științifice naționale și internaționale, precum și publicarea de lucrări științifice în reviste cu
factor de impact ridicat din țară și străinătate;
•implicarea activă a studenților în procesul de cercetare;

PLANUL DE COMPETENȚE PROFESIONALE

•inițierea activităților de „ Întreprindere simulată” în colaborare cu firmele de profil, cu


scopul de a iniția studenții în activitatea reală;
•inițierea activității de coaching în colaborare cu specialiști de renume(Gerard O'Donovan -
Chairman M Sc N.E.B.S.S. FCLC);
•voi contribui la adaptarea continuă a curriculei și la stimularea diversității preocupării
studenților

S-ar putea să vă placă și