Sunteți pe pagina 1din 3

134 Recenzii şi comentarii

De la strategia creativă
la produsul publicitar
(Bonnie L. Drewniany şi A. Jerome Jewler,
Strategia creativă în publicitate, 2009)

Poate că cel mai învăluit în mister caţii banale ori de tip „cutie neagră”
capitol din realizarea unui produs publi- („explicaţii” de genul „acesta este brieful
citar este cel referitor la procesul său de creativ şi la reclamele acestea am ajuns
creaţie. Spre deosebire de alte tipuri de datorită inspiraţiei”). Autorii lucrării sunt
procese creative, în care creativitatea este doi specialişti eminenţi în comunicarea
văzută drept un gest de absolută libertate publicitară. Bonnie L. Drewniany este
şi spontaneitate a celui implicat în acest profesor asociat la School of Journalism and
proces, creaţia în publicitate nu este un act Mass Communications, University of South
absolut liber şi necondiţionat. Creativitatea Carolina, Columbia, face parte din Comite-
în acest domeniu nu este un scop în sine; tul academic al American Advertisig Fede-
ori de cât ori se manifestă, ea trebuie ration, a fost copywriter şi a colaborat cu
subordonată unor obiective precise, unor American Express. A. Jerome Jewler este
obiective ce ţin de două paliere relativ profesor emerit al School of Journalism and
distincte: obiectivele de marketing şi cele Mass Communications, University of South
de comunicare. Cu alte cuvinte, creativi- Carolina, Columbia şi a primit în 2000 titlul
tatea în publicitate trebuie să conducă la de Distinguished Advertising Educator al
crearea unor mesaje uşor de receptat de American Advertising Federation. Capitolul 2
către cei ce alcătuiesc un anumit taget şi la al cărţii, Brandingul: strategia construirii iden-
provocarea unui comportament dorit (în tităţii şi imaginii, a fost elaborat de Sue
general, de cumpărare) în rândul acestora. Westcott Alessandri, pofesor la Syracuse
Lucrarea Strategia creativă în publicitate, University. Buni cunoscători ai practicii
recent publicată de Editura Polirom (Iaşi, publicitare, autorii nu lasă deoparte niciuna
2009), îşi propune dezvrăjirea activităţii de dintre problemele semnificative ce nece-
creaţie în publicitate, luând în discuţie, la sită creativitate în procesul conceperii unei
modul analitic, toate etapele ce trebuie reclame.
parcurse în elaborarea unei reclame. Prima parte a lucrării are o orientare
Seamănă cu o excursie educativă de-a lun- preponderent teoretică, propunându-şi să
gul procesului de rezolvare creativă a pro- analizeze câteva probleme de principiu ale
blemelor apărute în spaţiul publicităţii. creaţiei în publicitate. Cum era şi de aştep-
Acest gen de abordare a creativităţii în tat, primul capitol are drept miză definirea
publicitate este cu atât mai meritoriu cu şi lămurirea specificului creativităţii în
cât mulţi dintre creativi, atunci când vor- publicitate. Astfel, este prezentat limpede
besc despre activitatea lor se mulţumesc să faptul că reclamele creative au drept unic
spună că în elaborarea unei reclame scop realizarea unei legături reale între un
„trebuie să fii creativ” sau să ofere expli- brand şi publicul său ţintă, iar publicitatea
Recenzii şi comentarii 185

creativă nu este altceva decât un incubator Poate că unul dintre cele mai impor-
pentru idei surprinzătoare ce trebuie, în tante merite al celor doi autori americani
ultimă instanţă, să vândă un brand (p. 22). este acela că reuşesc să demonstreze faptul
Sunt trecute în revistă o serie de surse de că procesul creativ în publicitate nu este
inspiraţie specifice pentru spaţiul publici- unul bazat în special pe inspiraţie, ci unul
tar, precum ar fi suportul media (aproape direct condiţionat de activităţile de cerce-
orice fel de obiect din spaţiul cotidian tare. Procesul de cercetare este prezentat
poate deveni suport pentru o reclamă, iar ca o succesiune logică de etape ce trebuie
suportul, prin caracteristicile sale, poate parcurse de fiecare dată în mod obliga-
inspira modul de realizare a unei reclame) toriu. Prima etapă este cea a conştientizării
sau inspiraţia clienţilor. Este examinată, cu şi formulării problemelor de rezolvat, fiind
argumente pro şi contra, măsura în care urmată de etapa cercetării surselor secun-
utilizarea umorului şi a vedetelor în reali- dare: registrele companiei, asociaţiile de
zarea unei reclame poate să conducă către ramură, bibliotecile, websituri-le etc. A
realizări creative semnificative. treia etapă cuprinde cercetarea primară ce
Problema examinată în cel de-a doilea cuprinde aplicarea de chestionare, organi-
capitol este una crucială pentru eficienti- zarea de focus-grupuri, realizarea de inter-
zarea oricărei campanii publicitare: măsura viuri, până la utilizarea diferitelor tehnici
în care o reclamă reuşeşte să integreze proiective, experimente etc. Deosebit de
identitatea brandului promovat şi, în cele utilă este trecerea în revistă a principalelor
din urmă, reuşeşte să genereze în mintea greşeli ce pot fi comise în activitatea de
consumatorilor din target imaginea de cercetare: adresarea de întrebări nepotri-
brand dorită. „La urma urmei, fără identi- vite, a crede tot ceea ce spun membrii unui
tate, un brand nu ar avea nici o imagine în focus-grup, irelevanţa datelor colectate
ochii consumatorului, fiindcă identitatea pentru problema clientului, interpretarea
este cartea de vizită a brandului pe piaţă. părtinitoare a rezultatelor, chestionarea unor
Elementele de identitate folosite în publi- consumatori irelevanţi pentru grupul ţintă
citate servesc drept repere pentru consu- ales etc. Rezultatele unei cercetări corect
matori, care-i ajută să-şi formeze o ima- efectuate constituie fundamentul pentru
gine despre brand” (p. 54). Sunt trecute în stabilirea conceptului publicitar, pentru
revistă principalele elemente ce conferă stabilirea strategiei de creaţie, pentru
identitate unui brand (numele, logoul, tag alegerea celor mai reuşite reclame dintr-o
line-ul, culoarea etc.) subliniindu-se im- serie mai lungă propusă de creativi etc.
portanţa muncii de cercetare pentru sta- Capitolul 5 al cărţii abordează o
bilirea acestor elemente şi importanţa problemă capitală, o problemă de a cărei
utilizării elementelor de identitate pentru a rezolvare depinde direct atât modul în
conferi unitate unei campanii publicitare. care va decurge procesul de creaţie, cât şi
Identitatea brandului aliniază actele de calitatea reclamelor obţinute în final, cea a
comunicare dintr-o campanie publicitară, strategiei creative. Strategia este „o hartă
obligându-le să transmită limpede acelaşi pentru client şi echipa de creaţie, va indica
mesaj. Rezultatul va fi conturarea unei direcţia pe care ar trebui să o ia campania
imagini clare de brand la nivelul minţii publicitară (…) este modalitatea prin care
consumatorului. plănuiţi să vindeţi produsul, nu cuvintele
şi imaginile pe care le utilizaţi pentru
186 Recenzii şi comentarii

aceasta” (p. 127). Sunt descrise şi evaluate genuri de reclame. Pentru început, sunt
critic strategia în trei paşi a lui O’Toole trecute în revistă dificultăţile şi constrân-
(Cine sau ce este concurenţa? Cui vă gerile ce apar în procesul de redactare a
adresaţi? Ce vreţi să simtă, să înţeleagă şi unui text publicitar. Sunt evidenţiate prin-
să simtă?) şi strategia utilizată de agenţia cipalele genuri de titluri care ar putea ajuta
McCann Erikson (Cine este publicul meu la formarea unei prime impresii favorabile
ţintă? Cum mă poziţionez în viaţa acelei şi regulile ce trebuie respectate în elabo-
persoane? Dar concurenţa? Care aş vrea să rarea corpului principal de text. Scopul
fie poziţia mea în viaţa acelei persoane? unui copywriter nu trebuie să fie cel de a
Care este promisiunea făcută consumato- fabrica un brand, cât cel de a-l ajuta pe
rului? Care este dovada ce susţine mesajul? acesta să se dezvăluie (p. 177). Capitolul 8
Care este tonul vocii în reclamă?). Orice este dedicat evaluării măsurii în care
strategie impune explorarea recompen- designul şi layout-ul pot influenţa eficienţa
selor raţionale şi emoţionale ale utilizării comunicaţională a unui print. Sunt discu-
brandului promovat şi optarea pentru un tate principalele reguli ale designului şi
set clar, bine conturat, de beneficii. Ideea sunt oferite o serie de indicaţii tehnice
regulativă a oricărei strategii creative extrem de precise în legătură cu selectarea
trebuie să fie realizarea unor produse pu- corpului de literă şi construirea machetei
blicitare care să poată conduce la amorti- unui print. Cu egală pricepere şi atenţie,
zarea investiţiei făcute de client. sunt trecute în revistă principalele exigenţe
Un capitol separat este rezervat ce ar trebui respectate în elaborarea unei
modului în care pot fi găsite cele mai reclame radio, a unei reclame TV, a
potrivite idei creative. Sunt trecute în reclamelor pentru internet. În finalul lu-
revistă diversele situaţii care pot genera o crării autorii prezintă modul în care poate
astfel de idee: activităţile care nu au o fi promovat un brand prin marketing
legătură directă cu cele creative, activităţile direct şi modul în care publicitatea poate fi
de definire a strategiei, locul în care va fi utilizată, alături de alte tipuri de comu-
difuzată reclama, contextul mesajului, nicare, într-o campanie de comunicare
ştirile zilei, moda, evenimente sau fapte integrată de marketing.
istorice, aspectele negative ale brandului, Lucrarea reprezintă, fără îndoială, cel
ce citeşte şi urmăreşte publicul-ţintă, mai complet manual despre creaţie şi
calităţile şi designul produsului, modul în creativitate în publicitate aflat la dispoziţia
care este fabricat şi vândut produsul, cititorului român în momentul de faţă.
şedinţele de brainstorming etc. Fără a fi Fără a trece cu vedere vreuna dintre pro-
sugerată existenţa unei reţete prin care blemele de bază ridicate de creaţia publi-
publicitarii pot ajunge creativi în mod citară, lucrarea celor doi autori americani
automat, autorii lucrării reuşesc să evi- reuşeşte să lămurească principalele pro-
denţieze toate posibilele surse din care ar bleme teoretice dedicate de acest proces,
putea izvorî conceptul creativ unei fiind şi un îndrumar practic deosebit de
campanii. util. Latura practică a cărţii este conturată
A doua parte a lucrării este dedicată nu numai prin îndrumările concrete
discutării unor probleme practice, tehnice, oferite pentru rezolvarea diferitelor tipuri
pe care le ridică procesul de creaţie atunci de dificultăţi ale creaţie publicitare, ci şi
când este vorba de realizarea diferitelor prin studiile de caz relevante prezentate,

S-ar putea să vă placă și