Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic Trebisăuți

Profesorul: Cojocari Tatiana

Obiectul: Biologie

Clasa: a X-a

Profilul: Real

Subiectul lecției: Organizarea celulelor în ţesuturi: ţesuturi animale

Data:

Durata: 45 minute

Tipul lecției: mixtă

Competențele cheie vizate:

 Competenţe în matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii;


 Comunicare în limba maternă;
 Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie;
 A învăţa să înveţi;
 Competențe interpersonale;

Competențele generale vizate:

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie;


2. Explorarea sistemelor biologice;
3. Utilizarea și construirea de modele și algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii;
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei;
5. Transferarea și integrarea cunoștințelor și metodelor de lucru ale biologiei în contexte noi.

Competențele specifice vizate:

1.1 Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul asimilării de cunoştinţe despre
structura şi funcţiile organismelor;
1.3 Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale şi animale în vederea explicării relaţiei dintre structură
şi funcţie;
2.1 Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi funcţiilor organismelor;
2.2 Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor;

1
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor organismelor pe baza modelelor;
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi rezolvare de probleme;
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare;
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare;

COMPETENȚELE LECȚIEI:

A) Competența principală a lecției = SCOPUL:

Recapitularea, consolidarea și sistematizarea cunoștințelor elevilor referitoare la alcătuirea, localizarea și funcțiile


diverselor tipuri de țesuturi animale.

B) Competențele secundare (derivate) ale lecției = obiectivele operaționale:

La sfârșitul lecției, elevii vor avea următoarele competențe:

Cognitive:

C1 Clasificarea principalelor tipuri de țesuturi animale;

C2 Precizarea localizării diferitelor tipuri de țesuturi la om;

C3 Caracterizarea anatomo - fiziologică a țesuturilor epiteliale, conjunctive, musculare și a țesutului nervos;

Formative:
C4 Identificarea principalelor tipuri de țesuturi animale pe material ilustrativ;

C5 Demonstrarea corelației structură - funcție în cazul țesuturilor animale;

EVALUAREA

Tipuri de evaluare: FORMATIVĂ (probă orală, observare sistematică a comportamentului elevilor).

Obiective ale evaluării:

Cognitive:

E1. Operarea cu noţiunile de: epiteliu de acoperire, glandă exocrină, glandă endocrină, glandă mixtă, substanță
fundamentală, fibre, țesut cartilaginos, condrocit, os haversian, os spongios, osteoblast, elemente figurate,
fibră musculară, proteină contractilă, miocard, neuron, axon, nevroglie;

E2 Compararea unor particularități structurale și funcționale aparținând diverselor tipuri și subtipuri de țesuturi
animale;

Formative:
2
E3. Interpretarea şi argumentarea corelației structură – funcție în cazul țesuturilor animale;

E4. Utilizarea cunoștințelor privind țesuturile animale în contexte noi;

Atitudinale:

E5. Susținerea opiniilor personale (punctelor de vedere proprii).

Instrumente de evaluare: verificare frontală orală, observare sistematică, probe scrise, autoevaluare.

VALORI ȘI ATITUDINI VIZATE

 Interes pentru realizările și descoperirile din domeniul științelor;


 Motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică;
 Dezvoltarea abilităților decomunicare, cooperare și teamwork;
 Dezvoltarea toleranței față de opiniile altora;
 Cultivarea receptivității și a flexibilității pentru aplicarea cunoștințelor de biologie în viața cotidiană;
 Conștientizarea și implicarea în problemele de interes global.

STRATEGIA DIDACTICĂ

TIPURI: euristică și interactivă;

MODELUL DIDACTIC - combinat: empirio - psiho - sociocentric;

RESURSE PROCEDURALE:

- expozitiv-euristice: expunerea; conversaţia de reactualizare; explicația; comparația; algoritmizarea;


- interactive: problematizarea; demonstrația; exercițiul.

RESURSE MATERIALE:

- oficiale: .programa şcolară, microproiectarea didactică;


- manual școlar: Biologie - Stelică Ene, Gheorghiță Sandu, Gheorghe Gămăneci; Ed. LVS Crepuscul,
Ploiești, 2005;
- Planul de recapitulare; videoproiector, calculator; prezentare PowerPoint; fișa de recapitulare; tablă,
markere de diverse culori.

RESURSE UMANE:
3
- 29 elevi

RESURSE DE TIMP:

- 50 minute

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR:

- activităţi frontale, activităţi individuale și în echipă.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Cârmaciu, R., Niculescu, Th. C., Torsan, Leila, 1983 - Anatomia și fiziologia omului. E.D.P., București;
2. Comănescu, Gianina, 1993. Curs de citologie și histologie animală. Ed. Universității ”Al. I. Cuza”, Iași;
3. Hefco, P.V., 1997 - Fiziologia animalelor și a omului. EDP, R.A., București;
4. Iancu, Mariana, 2011 - Pedagogie aplicată. Domeniile de competențe cheie europene în perspectiva
disciplinei Biologie. E.D.P., R.A., București;
5. Ion, I., Leu, Ulpia Maria, 2004 - Metodica predării-învăţării biologiei, Ed. CORSON, Iaşi;
6. Jones, Mary, Jones, G., 2005 - Advanced Biology. Cambridge University Press, Cambridge;
7. Lazăr, V., Căprărin, Daniela, 2008 - Metode didactice utilizate în predarea biologiei. Ed. ARVES, Craiova;
8. Marieb, M. Elaine, 2009. Essentials of Human Anatomy and Physiology - 9th Edition. Pearson
Education, Inc., Londra;
9. MEC, CNC, 2002 - Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie - învățământ obligatoriu. Ed.
ARAMIS PRINT, București;
10. Mohan, G., Ardelean, A., 2007 - Dicționar enciclopedic de biologie - Vol. I și Vol. II. Ed. ALL
EDUCATIONAL, București;
11. SNEE, 2001 - Ghid de evaluare şi examinare - biologie. Ed. ARAMIS, Bucureşti;

WEBGRAFIE SELECTIVĂ

1. https://www.google.ro/imghp?hl=en&tab=wi&ei=zxb6WK68LMKtsgHmmYWoCg&ved=0EKouCBMo
AQ (Google Images)

4
PROF. PANAINTE IONELA LIVIA
Anul școlar: 2017 - 2018

SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Secvențele lecției Timp CD Activitatea profesorului Activitatea elevilor Elemente de strategie didactică Evaluare
crt (min) Metode și Materiale Forma de
procedee didactice organizare a
didactice activității
1. Momentul 2’ - Consemnează absen- - Prezintă absenții Conversația Tablă, Activitate Observare
organizatoric țele în catalog; (elevul de serviciu); markere frontală sistematică
- Solicită elevilor să - Pregătesc materialele Manuale
pregătească materialele necesare pentru școlare;
necesare pentru desfășurarea lecției; caiete de
desfășurarea lecției; notițe;
Portofoliile
elevilor

- Distribuie fișele de - Primesc fișele de Fișă de


recapitulare; recapitulare; recapitulare

2. Anunțarea temei 3’ Anunță tema: Expunerea Activitate Observare


frontală sistematică
”ȚESUTURILE
ANIMALE”

și proiectează primul Urmăresc slide-urile PPt Demonstrația Slide PPt Activitate Observare
slide al prezentării PPt. și notează titlul lecției frontală sistematică
- Notează titlul lecției pe pe caiete.
tablă și prezintă compe-

5
PROF. PANAINTE IONELA LIVIA
Anul școlar: 2017 - 2018

tențele derivate /
obiectivele operaționale
ale lecției (slide-uri
PPt);
- Ascultă cu atenție Expunerea - Activitate Observare
- Precizează faptul că pe precizările profesorului. frontală sistematică
parcursul lecției vor fi
reactualizate, consoli-
date și evaluate cunoș-
tințele dobândite în
urma studiului unității
de învățare ”Țesuturile
vegetale și animale”; Urmăresc planul de Demonstrația Slide-uri PPt Activitate Observare
- Reamintește elevilor recapitulare. (Plan de frontală sistematică
că au primit deja planul recapitulare)
de recapitulare și proiec-
tează următoarele slide-
uri al prezentării PPt
(planul de recapitulare);

3. Dirijarea 40’ - Activitatea se - Ascultă indicațiile Conversația - Activitate Observare


învățării desfăşoară individual și profesorului. frontală sistematică
în echipă, conform
indicațiilor profesorului.
Pe parcursul lecției
profesorul precizează
forma de organizare a
activității la momentul
oportun.

6
PROF. PANAINTE IONELA LIVIA
Anul școlar: 2017 - 2018

C1 - Solicită elevilor să Rezolvă sarcina I.A. din - Fișa de Activitate Probă scrisă
rezolve sarcina I. A. din fișa de recapitulare. recapitulare individuală
fișa de recapitulare. (sarcina
C3 I.A.) Observare
Manuale, sistematică
caiete de
notițe,
C5 - Verifică prin sondaj Răspund la întrebările Conversația de portofolii Activitate Probă orală
modul cum a fost profesorului. verificare Sarcina I.A. frontală
rezolvată sarcina de rezolvată
lucru și oferă feedback
imediat.

C1 - Profesorul solicită - Echipele de elevi Conversația; Activitate Observare


elevilor să formeze revolvă sarcina I.B. Fișa de lucru în echipă sistematică
echipe de 4 - 5 membri (Sarcina I.B)
C2 și să rezolve sarcina I.B.
din fișa de lucru.
Proiectează pe tablă Demonstrația
C3 următorul slide al
prezentării PPt (sarcina
de lucru I.B).
- Stabilește limita de Echipa câștigătoare Conversația de Activitate Probă scrisă
C5 timp pentru rezolvarea notează pe tablă verificare Sarcina I.B. individuală
sarcinii și invită rezolvarea: rezolvată
reprezentantul echipei - țesutul conjunctiv lax -
care termină prima să sub epitelii - rol trofic;
noteze răspunsurile pe - țesutul conjunctiv
tablă. reticulat - măduva roșie
a oaselor - producerea
7
PROF. PANAINTE IONELA LIVIA
Anul școlar: 2017 - 2018

elementelor figurate
sangvine;
- țesutul conjunctiv
adipos - în jurul
rinichilor - rol de
protecție mecanică;
- țesutul conjunctiv
elastic - tunica medie a
vaselor sangvine -
asigură elasticitatea
vasculară;
- țesutul conjunctiv
fibros - tendoane -
rezistență la tracțiune.
- Solicită elevilor să - Rezolvă sarcinile de Conversația; Activitate Probă scrisă
C2 rezolve individual lucru I.C. și I. D. din Explicația Fișa de individuală
sarcinile de lucru I.C și fișa de recapitulare. recapitulare
C3 I.B. din fișa de (sarcinile
recapitulare. I.C. și I.D.)
C5 - Verifică prin sondaj - Formulează Conversația de Activitate Probă orală
modul de rezolvare a răspunsuri: verificare Sarcinile individuală
sarcinilor respective și I.C.: 1b; 2c; 3b; 4d; 5b I.C. și I.D.
oferă feedback imediat. I.D: 1F; 2A; 3F; 4F; rezolvate
5F; 6A și corecțiile
necesare:
- 1. pericondru și
capacitate redusă de
regenerare;
3 - țesuturile
conjunctive sunt bine
8
PROF. PANAINTE IONELA LIVIA
Anul școlar: 2017 - 2018

vascularizate, motiv
pentru care însoțesc
epiteliile și le hrănesc;
4 - dendrite și axon
unic;
5 - glande sebacee,
- Proiectează slide-ul glande gastrice; Demonstrația; Activitate Observare
următor al prezentării Urmăresc slide-ul și Învățarea prin Slide PPt; în echipă sistematică
C2 PPt (Sarcina II.1 din fișa rezolvă sarcina II.1 - cooperare Sarcina II.1
de recapitulare) și completează tabelul cu din fișa de
C3 solicită rezolvarea ei. informațiile privind recapitulare
denumirea,
C5 caracteristicile și
funcțiile elementelor
- Verifică prin sondaj figurate ale sângelui. Conversația de Activitate Probă orală
modul cum a fost Ascultă, analizează și verificare Sarcina II.1 individuală
rezolvată sarcina de formulează rezolvată
lucru. răspunsurile:
- hematiile - disc
biconcav, 7,5 μm -
nucleu absent -
hemoglobină -
transportul gazelor
respiratorii;
- leucocitele -
globuloase, 10 - 30 μm -
nucleu prezent, lobat
sau întreg - emit
psudopode - apărare
prin fagocitoză și
9
PROF. PANAINTE IONELA LIVIA
Anul școlar: 2017 - 2018

anticorpi;
- trombocitele - formă
diversă, 3 - 4 μm -
nucleu absent - sunt
- Solicită elevilor să fragmente celulare - Demonstrația Activitate Probă orală
urmărească slide-urile hemostază și coagulare. Slide-uri PPt în echipă
prezentării PPt, să Urmăresc slide-urile PPt
C4 identifice tipurile de și identifică țesuturile
țesuturi din imagini și să din imagini:
rezolve sarcinile de - 1 = sânge
lucru II.2 și II.3 din fișa - 2 = țesut nervos
de recapitulare. - 3 = țesut osos compact
- 4 = țesut striat
scheletic
- 5 = insulă
Langherhans și acini
pancreatici;
- 6 = epiteliu pseudo-
stratificat;
- 7 = cartilaj hialin; Comparația Activitate Observare
- 8 = țesut adipos Fișă de în echipă sistematică
Rezolvă sarcinile II.2 și recapitulare
II.3 din fișa de (sarcinile
C2 - Adresează întrebări recapitulare. Conversația de II.2 și II.3) Activitate Probă orală
pentru a verifica modul verificare Sarcinile II.2 individuală
C3 cum au fost rezolvate Ascultă, analizează și și II.3
sarcinile de lucru formulează rezolvate
C5 respective. răspunsurile:
- țesutul nervos este
format din neuroni și
10
PROF. PANAINTE IONELA LIVIA
Anul școlar: 2017 - 2018

celule gliale;
- asemănarea dintre
țesutul osos compact și
cel cartilaginos hialin =
ambele tipuri conțin
fibre de colagen;
Deosebire = oseină în
osul compact, condrină
în cartilajul hialin.
- hematiile conțin hemo-
globină ce transportă
O2 sub formă de
Proiectează slide-ul PPt oxihemo-globină, iar Demonstrația Activitate Observare
ce conține sarcina III din plasma transportă O2 Slide PPt în echipă sistematică
C3 fișa de recapitulare. dizolvat. (sarcina III)
Pentru rezolvarea Învățarea prin Fișa de
sarcinii III din fișa de Urmăresc slide-ul PPt și cooperare; recapitulare
recapitulare, profesorul fișa de recapitulare.
solicită elevilor să
utilizeze informațiile Elevii cooperază în Algoritmizarea; Activitate Probă scrisă
privind alcătuirea rezolvarea sarcinii III Explicația; Sarcina III. individuală
sângelui și algoritmul din fișa de recapitulare. Conversația de rezolvată
învățat în lecțiile verificare; (problema
precedente. Reprezentantul echipei Demonstrația de calcul)
care termină prima de
rezolvat problema de
calcul notează
rezolvarea pe tablă.

11
PROF. PANAINTE IONELA LIVIA
Anul școlar: 2017 - 2018

5. Etapa finală 5’ Profesorul solicită Ascultă, analizează și Conversația Fișa de Activitate Autoevaluare
elevilor să exprime un formulează răspunsuri, recapitulare frontală
punct de vedere privind oferind feedback
activitatea desfășurată: profesorului.
- Care au fost itemii la
care v-ați descurcat
bine?
- Unde ați întâmpinat
dificultăți?
- Cum ați lucrat mai
bine - individual sau în
echipă? Argumentați
răspunsul!

Precizează tema pentru Notează precizările Expunerea; Fișa de Activitate Tema pentru
acasă (Sarcina IV din profesorului, adresează Explicația recapitulare Frontală acasă
fișa de recapitulare) și eventuale întrebări
explică modalitatea de suplimentare.
rezolvare.

Face aprecieri asupra Ascultă cu atenție. Conversația - Activitate Notare


activității elevilor și îi frontală
notează.

12

S-ar putea să vă placă și