Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA

Fișa unității de curs / modulului


Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor socio-umane și competențele academice
Catedra responsabilă Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”
Treapta de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 0319.1 Asistenţă socială
Tipul unității de curs / modulului Fundamental, obligatoriu
Credite ECTS 5
Numărul orelor de contact / Numărul total de ore 60/150 (FR 20/150)
Forma de evaluare Examen(Test grilă)
Anul de studiu / semestrul Anul 1, sem. I
Limba de predare Română
Rusnac S.,dr., conf. univ., Iurchevici I., dr., conf.univ., Haraz S., MA,
Titularii cursului
lect.univ.
Conţinutul succint al cursului:
Sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova. Sistemul educațional în RM – organizare și funcții. Învățământul superior în
RM: misiune, sarcini, structură. Reformele în învățământul superior în conformitate cu principiile Declarației de la Bologna. Planificarea
activității personale. Ce înseamnă planificare. Strategii și modele de planificare. Strategii de planificare renumite. Instrumentele
planificării. Planificarea-monitorizarea activităților de dezvoltare. Instituția superioară de învățământ – sarcini și organizare. Instituția
superioară de învățământ – definiție, tipuri, sarcini. Structura instituției de învățământ superior: structura academică și administrativă.
Activitatea didactică a studenților. Forme ale activității didactice în învățământul superior. Unitățile de învățământ: modulul, disciplinele
(cursurile), prelegerea, seminarul, lecția practică, stagiile etc. Lucrul cu literatura didactică și științifică. Clasificarea literaturii utilizate
de student în activitatea didactică. Lectura textului științific: reguli și tehnici. Obiectul, etapele de dezvoltare și ariile de utilizare ale
asistenței sociale. Istoria sistemului de asistență socială și a profesiei de asistență socială. Perspective de abordare a obiectului asistență
socială. Domeniile de activitate ale asistentului social. Roluri și funcții. Nivele de intervenţie ale asistenţei sociale. Forme ale asistenţei
sociale. Drepturile omului și justiția socială și economică. Interdisciplinaritatea și precizări modelelor teoretice în asistenţa sociale.
Teorii pentru asistenţa socială şi teorii ale asistenţei sociale (teorii de orientare și teorii practice). Sistemul de protecție socială a
populației în situații de risc. Asistența socială – element componentă al sistemului de protecție socială. Grupurile în situații de risc și
gradul de vulnerabilitate. Probleme sociale și grupurile de populației în situații de risc. Valori sociale generale și valori ale profesiei
asistent social. Valori personale, valori profesionale. Studii de caz. Dileme etice.
Cunoașterea comună și cunoașterea științifică în științele socio-umane. Cercetarea științifică ca o activitate umană distinctă.
Epistemologia ca știință a cunoașterii. Cunoașterea comună și cunoașterea științifică. Întrebările de simț comun, de interes social și de
cercetare științifică. Datele de cunoaștere comună și cunoaștere științifică. Introducere în metodologia cunoașterii/cercetării științifice.
Conţinutul conceptului de „metodologie” și raportul metodologiei cu teoria. Metodologia cercetării științifice. Principii metodologice in
cercetările socio-umane empirice. Modalități de cunoaștere științifică. Cercetarea științifică cantitativă, calitativă și comparativă –
definiție, utilizare și utilitate, organizare. Probleme de cercetare care solicită abordări calitative, cantitative sau comparative. Valențele
valorice ale cunoașterii științifice și deontologia cercetătorului. Principalele solicitări deontologice în cercetare. Codul de etică şi
deontologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare. Valoarea teoretică și aplicată a cercetării.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: interpretează
comportamentul uman prin analiza proceselor psihice implicate în realizarea lui și interacțiunea socială; face diferență între cercetarea
teoretică și empirică, între obiectivele de investigație în diverse domenii ale științelor socio-umane; promovează în activitatea profesională
imaginea asistentului social contemporan, caracterizat de profesionalism, autenticitate, toleranţă socială, spirit creativ şi inovativ,
responsabilitate personală, deschidere spre schimbare, autonomie a deciziilor; împărtăşă atitudini empatice şi asertive, pozitive în raport
cu valorile general-umane, multiculturale, etico-profesionale şi le aplică în relaţiile cu ambianţa socială şi în cadrul profesiei; cunoaște
aspectele psihologice şi pedagogice ale învăţării, conceptele și teoriile explicative ale metodologiei cercetării științifice; reproduce adecvat
noțiunile specifice activității de investigație; poseda capacitatea de a identifica și descrie principalele metode și tehnici de cercetare;
cunoaște design-uri descriptive de cercetare științifica, avantajele și limitele lor; formula interpretări ale rezultatelor, utilizând eficient
sursele informaționale și respectând rigorile etico-profesionale.
Bibliografie:
1. Negreţ-Dobridor I., Pînişoară I.-O. Ştiinţa învăţării: de la teorie la practică. Iaşi: Polirom, 2005. 256 p. ISBN: 973-681-846-2
2. Vlăsceanu L. Introducere în metodologia cercetării sociologice. Iași: Polirom, 2013. 274 p. ISBN: 978-973-46-3292-3
3. David Howe. Introducere in Teoria Asistentei Sociale. București: MarLink, 2001. 181p. ISBN: 973-9994l-0-5
4. Bulgaru M. Asistenţa socială : Fundamente teoretice şi practice. Chișinău: USM. 2009. 496 p. ISBN: 978-9975-70-809-8
5. Leslie M. Tutty. Cercetarea calitativa in asistenta sociala. Iași: Polirom, 2015. 232 p. ISBN: 973-681-845-4
6. Rusnac S. Sensibilizare la mediul universitar şi metode de învăţare. Suport de curs electronic
7. Haraz S. Întroducere în specialitate - Asistență Socială. Suport de curs electronic (PPt).
Pentru studenții vorbitori de limbă rusă
8. Руснак С. Академическая осведомленность и методы обучения. Краткий курс в электронном формате