Sunteți pe pagina 1din 11

FUZIUNEA SOCIETĂȚILOR

Art. 238 - 251 ind. 1 LS

INTRODUCERE

• Fuziunea este operaţiunea prin care:


a) una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea
patrimoniului lor unei alte societăţi în schimbul repartizării către acţionarii societăţii sau
societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de
maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate; (fuziunea prin absorbție)
b) mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea
patrimoniului lor unei societăţi pe care o constituie, în schimbul repartizării către acţionarii lor
de acţiuni la societatea nou-constituită şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10%
din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate. (fuziunea prin contopire)
• Fuziunea se poate face şi între societăţi de forme diferite.
• Fuziunea se hotărăşte de fiecare societate în parte, în condiţiile stabilite pentru
modificarea actului constitutiv al societăţii.

1
MOTIVE PENTRU FUZIUNEA SOCIETĂȚILOR

- Motive financiare/Nevoie de lichidități;


- Eșecul societății;
- Concurență pronunțată pe piață;
- Consolidarea pieței sau apariția unei “hot market”;
- Neînțelegeri la nivelul societății/“loggerheads”;
- Optimizarea societăților;
- Reducerea costurilor;
- Presiuni privind nivelul de creștere din partea investitorilor;
- Exces de capital neutilizat;
- Dorința de a accesa o noua piață.

2
ETAPA I. DUE DILIGENCE ANTERIOR ADUNĂRII GENERALE A
ACȚIONARILOR DE PRINCIPIU

• Societățile participante în procedura de fuziune vor trebuie sa analizeze situațiile financiare ale
contrapartidei precum și alte documente relevante în vederea luării deciziei de propunere a
fuziunii.
• Administratorii (de obicei împreuna cu consultanți specializați) vor desfășura procedura de due
diligence, analizând cel puțin: structura societății, activele, structura angajaților, tipologia
contractelor încheiate, drepturile de proprietate intelectuală deținute de contrapartidă, situația
litigiilor, precum și tipurile de garanții necesare pentru luarea unei astfel de decizii de fuziune.
• Necesitatea existenței unor acorduri de confidențialitate precum și a unor garanții privind
calitatea și veridicitatea informațiilor divulgate.
• Caveat emptor = Buyer beware (Lipsa de diligență a unei societăți este suportată de către
aceasta)

3
ETAPA II. DESFĂȘURARE AGA DE PRINCIPIU PRIVIND FUZIUNEA (OPTIONALA)

• În cadrul acestei AGA, acționarii nu vor aproba fuziunea ci doar își vor exprima
consimțământul în sensul acordării mandatului necesar administratorilor pentru pregătirea
documentației necesare privind potențiala fuziune astfel încât acționarii să poate decide asupra
acesteia în cunoștință de cauză.
• NB: Nu este prevăzută expres de lege iar în prezent jurisprudență nu susţine direct aceasta
abordare (Decizia nr. 121/2011 CA Bucureşti) dar este validată de către ORC (care solicită
depunerea unei astfel de hotărâri la dosarul fuziunii).
• Acționarul care a votat pentru în cadrul acestei adunări poate vota împotriva fuziunii efective.
Mai mult, acționarul care a votat împotrivă nu poate să solicite retragerea din societate.

ETAPA III. PREGĂTIREA ȘI PUBLICAREA PROIECTULUI DE FUZIUNE

Administratorii societăţilor care urmează a participa la fuziune vor întocmi un proiect de fuziune
(art. 242 LS), care va cuprinde:
a) forma, denumirea şi sediul social ale tuturor societăţilor implicate în fuziune;
b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii;
c) condiţiile alocării de acţiuni la societatea absorbantă sau la societăţile beneficiare;
d) data de la care acţiunile sau părţile sociale prevăzute la lit. c) dau deţinătorilor dreptul de a
participa la beneficii şi orice condiţii speciale care afectează acest drept;
e) rata de schimb a acţiunilor sau părţilor sociale şi cuantumul eventualelor plăţi în numerar;
f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
g) drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiară deţinătorilor de acţiuni care
conferă drepturi speciale şi celor care deţin alte valori mobiliare în afară de acţiuni sau măsurile
propuse în privinţa acestora;
h) orice avantaj special acordat experţilor şi membrilor organelor administrative sau de control ale
societăţilor implicate în fuziune sau în divizare;
i) data situaţiilor financiare ale societăţilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili
condiţiile fuziunii sau ale divizării;

4
j) data de la care tranzacţiile societăţii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere
contabil ca aparţinând societăţii absorbante sau uneia ori alteia dintre societăţile beneficiare.

• Proiectul de fuziune, semnat de reprezentanţii societăţilor participante, se depune la oficiul


registrului comerţului unde este înmatriculată fiecare societate, însoţit de o declaraţie a
societăţii care încetează a exista în urma fuziunii despre modul cum a hotărât să stingă
pasivul său, precum şi de o declaraţie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de
fuziune sau de divizare.
• Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţilor, integral sau în extras, potrivit
dispoziţiei judecătorului delegat sau cererii părţilor, cu cel puţin 30 de zile înaintea datelor
şedinţelor în care adunările generale extraordinare urmează a hotărî asupra fuziunii.
• În cazul în care deţine o pagină proprie web, societatea poate înlocui publicarea în Monitorul
Oficial, cu publicitatea efectuată prin intermediul propriei pagini web, pe o perioadă continuă
de cel puţin o lună înaintea adunării generale extraordinare care urmează să decidă cu privire
la fuziune, perioadă care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale respective.
• Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicităţii şi de a asigura securitatea propriei
pagini web şi autenticitatea documentelor afişate.
• De la momentul publicării proiectului, în principiu nu este permisă modificarea activelor
societății față de cele menționate în proiect.

• Creditorii societăţilor care iau parte la fuziune au dreptul la o protecţie adecvată a intereselor
lor (art. 243 LS). În vederea obţinerii de garanţii adecvate, orice creditor care deţine o creanţă
certă, lichidă şi anterioară datei publicării proiectului de fuziune, nescadentă la data publicării,
a cărei satisfacere este pusă în pericol prin realizarea fuziunii/divizării, poate face opoziţie.
• Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune în Monitorul
Oficial al României. Ea se depune la oficiul registrului comerţului, care, în termen de 3 zile de
la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente.
Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai apelului.
• Formularea unei opoziţii nu are ca efect suspendarea executării fuziunii şi nu împiedică
realizarea fuziunii.

5
• În cazul în care cererea creditorului nu este justificată, instanţa respinge opoziţia. Daca
consideră că cererea este oportună, admite opoziția şi obligă societatea debitoare la plata
creanţei de îndată ori într-un anumit termen stabilit în funcţie de valoarea creanţei şi de pasivul
societăţii debitoare.
• Creditorii societăţilor participante la divizare sau fuziune care îndeplinesc condiţiile pentru a
face opoziţie conform prevederilor art. 243 LS pot formula o cerere de opoziţie în temeiul art.
61 alin. (1) LS împotriva hotărârii organului statutar al societăţii privitoare la modificările
actului constitutiv numai dacă acestea privesc alte modificări decât cele care decurg din sau în
legătură cu procesul de divizare sau fuziune.
• Nu se aplică creanţelor de natura drepturilor salariale.

Motive de respingere a opoziției:


- cererea creditorului nu este justificată;
- nu dovedeşte că satisfacerea creanţei sale este pusă în pericol prin realizarea fuziunii;
- societatea debitoare a făcut dovada plăţii datoriilor;
- părţile au încheiat un acord pentru plata datoriilor ori există deja garanţii sau privilegii adecvate
pentru satisfacerea creanţei;
- instanţa respinge opoziţia şi în cazul în care este refuzată de către creditor constituirea, în
termenul stabilit de instanţă prin încheiere, a garanţiilor.

Motive de admitere a opoziției:


- dacă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii
debitoare nu oferă garanţii ori privilegii adecvate pentru satisfacerea creanţei;
- dacă oferă garanţii ori privilegii, nu le constituie, din cauze ce îi sunt imputabile, în termenul
stabilit de instanţă.

• Administratorii societăţilor care participă la fuziune sau la divizare trebuie să întocmească un


raport scris, detaliat, în care să explice proiectul de fuziune şi să precizeze fundamentul său
juridic şi economic.
• Raportul trebuie să descrie, de asemenea, orice dificultăţi speciale apărute în realizarea
evaluării.

6
• Administratorii fiecărei societăţi implicate în fuziune trebuie să informeze adunarea generală
a societăţii lor, precum şi administratorii celorlalte societăţi implicate în operaţiune, astfel încât
aceştia să poată informa, la rândul lor, adunările generale ale societăţilor respective asupra
oricărei modificări substanţiale a activelor şi pasivelor intervenite între data întocmirii
proiectului de divizare/fuziune şi data adunărilor generale care urmează să decidă asupra
acestui proiect.
• Întocmirea raportului şi comunicarea informaţiilor nu sunt necesare în cazul în care
decid astfel toţi acţionarii/asociaţii şi toţi deţinătorii altor valori mobiliare care conferă
drepturi de vot la fiecare dintre societăţile participante la fuziune sau la divizare.
• Există obligativitatea întocmirii unui raport de expertiză privind fuziunea, realizat de
către experți independenți.

7
ETAPA IV. DESFĂȘURARE AGA DE APROBARE A FUZIUNII

• Cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale extraordinare care urmează să se pronunţe
asupra proiectului de fuziune, organele de conducere ale societăţilor care iau parte la fuziune
vor pune la dispoziţia acţionarilor/asociaţilor, la sediul societăţii, următoarele documente:
a) proiectul de fuziune;
b) raportul administratorilor;
c) situaţiile financiare anuale şi rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciţii financiare ale
societăţilor care iau parte la fuziune sau la divizare.
• Întocmirea situaţiilor financiare nu este necesară dacă societăţile implicate în fuziune publică
rapoarte semestriale şi le pun la dispoziţia acţionarilor/asociaţilor, potrivit legislaţiei pieţei de
capital, şi nici în cazul în care toţi acţionarii/asociaţii şi deţinătorii de alte titluri care conferă
drept de vot ai fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune/divizare au convenit astfel.
• Societatea nu are obligaţia de a pune la dispoziţia acţionarilor la sediul său social documentele
prevăzute dacă acestea sunt publicate pe propria pagină web a societăţii pe o perioadă continuă
de cel puţin o lună înaintea adunării generale care urmează să decidă cu privire la
fuziune/divizare, perioadă care se încheie nu mai devreme de finalul adunării generale
respective.
• În termen de 3 luni de la data publicării proiectului de fuziune, adunarea generală a fiecărei
societăţi participante va hotărî asupra fuziunii, cu respectarea condiţiilor privind convocarea
ei.
• În cazul unei fuziuni prin înfiinţarea unei noi societăţi, proiectul de fuziune şi, dacă sunt
conţinute într-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii
societăţi vor fi aprobate de către adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile care urmează
să îşi înceteze existenţa.

ETAPA V. ÎNREGISTRAREA FUZIUNII

• În cazul în care într-o fuziune prin absorbţie, societatea absorbantă deţine cel puţin 90%
din totalitatea acţiunilor/părţilor sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor
lor drept de vot în adunările societăţilor, întocmirea raportului administratorilor precum și

8
aprobarea fuziunii de către adunarea generală a societăţii absorbante nu este necesară în
măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 246 ind. 1 LS.
• Actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante se înregistrează în registrul
comerţului în a cărui circumscripţie îşi are sediul societatea şi, vizat de judecătorul delegat, se
transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe
cheltuiala societăţii.
• Hotărârile AGA de aprobare ale fuziunii se depun spre publicare la ONRC. Ulterior publicării
lor, dosarul de fuziune este trimis de ONRC către instanțele de judecată competente.
• Acționarii care nu a votat în favoarea fuziunii societăților au dreptul de a se retrage din societate
şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate, în măsura în care solicită acest lucru
în termen de 30 de zile de la momentul adoptării hotărârii adunării generale de fuziune (art.
134 LS).
• Acționarii mai pot ataca hotărârea AGA de aprobare a fuziunii în termen de 15 zile de la
momentul publicării ei în M. Of. în condițiile art. 132 LS.

EFECTELE FUZIUNII
Fuziunea are următoarele consecinţe (art. 250 LS):
• transferul, atât în raporturile dintre societatea absorbită şi societatea absorbantă, cât şi în
raporturile cu terţii, către societatea absorbantă al tuturor activelor şi pasivelor societăţii
absorbite; acest transfer va fi efectuat în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în
proiectul de fuziune;
• acţionarii sau asociaţii societăţii absorbite devin acţionari, respectiv asociaţi ai societăţii
absorbante, respectiv ai societăţilor beneficiare, în conformitate cu regulile de repartizare
stabilite în proiectul de fuziune;
• societatea absorbită încetează să existe.
Fuziunea praoduce efecte:
• în cazul constituirii unei societăţi noi, de la data înmatriculării în registrul comerţului a noii
societăţi;
• în alte cazuri, de la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat
operaţiunea, cu excepţia cazului în care, prin acordul părţilor, se stipulează că operaţiunea
va avea efect la o altă dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exerciţiului financiar

9
curent al societăţii absorbante, nici anterioară încheierii ultimului exerciţiu financiar încheiat
al societăţii sau societăţilor ce îşi transferă patrimoniul.

NULITATEA FUZIUNII

• Nulitatea unei fuziuni poate fi declarată numai prin hotărâre judecătorească.


• De la data realizării sale fuziunea poate fi declarată nulă doar dacă nu a fost supusă unui control
judiciar în conformitate cu prevederile legale menţionate sau dacă hotărârea uneia dintre
adunările generale care au votat proiectul fuziunii este nulă ori anulabilă (art. 251 LS).
• Procedurile de anulare şi de declarare a nulităţii fuziunii nu pot fi iniţiate după expirarea unui
termen de 6 luni de la data la care fuziunea a devenit efectivă sau dacă situaţia a fost rectificată.
Dacă neregularitatea ce poate conduce la declararea nulităţii unei fuziuni poate fi remediată,
instanţa competentă acordă societăţilor implicate un termen pentru rectificarea acesteia.
• Hotărârea definitivă de declarare a nulităţii unei fuziuni ori divizări nu aduce atingere prin ea
însăşi valabilităţii obligaţiilor născute în sarcina sau în beneficiul societăţii absorbante ori
societăţii beneficiare, angajate după ce fuziunea sau divizarea au devenit efective şi înainte ca
hotărârea de declarare a nulităţii să fie publicată.
• În cazul declarării nulităţii unei fuziuni, societăţile participante la fuziunea respectivă răspund
solidar pentru obligaţiile societăţii absorbante, angajate în perioada menţionată mai sus.

10
ANULAREA HOT. AGA DREPTUL DE RETRAGERE OPOZITIA CREDITORILOR

TEMEI LEGAL ART. 132 ALIN. 2 - 10 LS ART. 134 LS ART. 243 LS

CALITATE PROCESUALA ACTIONARUL CARE A ACTIONARUL CARE NU A CREDITORII CARE AU O


ACTIVA VOTAT IMPOTRIVA HOT. VOTAT IN FAVOAREA HOT. CREANTA CERTA, LICHIDA
AGA SAU S-A ABTINUT AGA DE APROBARE A SI ANTERIOARA DATEI DE
FUZIUNII PUBLICARE A FUZIUNII

TERMEN 15 DE ZILE DE LA 30 DE ZILE DE LA DATA 30 DE ZILE DE LA


PUBLICAREA HOT. AGA IN ADOPTARII HOT. AGA DE PUBLICAREA PROIECTULUI
M. OF. APROBARE DE FUZIUNE

EFECTE ANULAREA HOTARARII ACTIONARUL SE RETRAGE OBLIGAREA SOCIETATII LA


DIN SOCIETATE SI PLATA CREANTEI
ACTIUNILE SALE SUNT
CUMPARATE DE ACEASTA

11