Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

NUME: Lupu Raluca Naomi, Miu Andreea Patricia


DATA: 04.11.2019
CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Fracții
SUBIECTUL: Adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor
TIPUL LECŢIEI: Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor
DURATA: 50 minute
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de clasă
SCOPUL: Consolidarea deprinderilor de a citi, scrie și opera cu numere fracționare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii, toţi elevii vor fi capabili:

O1 :să definească noțiunea de fracție


O2 :să identifice tipurile de fracții;
O3:să compare două fracţii;
O4-să ordoneze crescător şi descrescător fracţiile date;
O5-să efectueze adunări şi scăderi cu fracţii care au acelaşi numitor.
RESURSE:
Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicația, joc interactiv,;
Mijloace de învăţământ: manualul, fișa de evaluare;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Umane: 30 elevi

DURATA: 50 minute

BIBLIOGRAFIE:
- „Proiectare şi evaluare didactică în învăţământul primar” – Ed. Steaua Procion, Bucureşti, 1997, Autori: M. Manolescu, M. N. Constantinescu, G.
Gorcinski
- „Culegere de exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele I- IV”- teste de evaluare, Angelica Gherman, ed. Elis, Bucureşti, 2006;
- Culegere de matematică „Mate 2000+6”, ed. Paralela 45, Maria şi Florin Gardin, 2006;
- Programa şcolară – Clasele III-IV Bucureşti, 2004.

SCENARIUL DIDACTIC
STRATEGII DIDACTICE
Momentele Metode şi Materiale şi
Evaluare
lecţiei Conţinutul instructiv -educativ procedee mijloace Forme de
didactice organizare

1.Moment Se pregǎtesc materialele necesare unei bune Conversaţia Fişe. Caiete. Observarea
organizatoric desfăşurări a lecţiei. Instrumente Frontal sistematică
de scris

Evaluare
Se verifică tema pentru acasă cantitativ şi calitativ Frontal orală
2. Verificarea temei prin citirea rezultatelor. Caietele
și reactualizarea Sunt evidenţiaţi și apreciați elevii care au Exerciţiul elevilor
cunoștințelor rezolvat corect tema.
Pentru reactualizarea cunștințelor, elevii vor Frontal Aprecieri
răspunde la câteva întrebări referitoare la lecția verbale
predată anterior.

Se prezintă o ghicitoare, elevii fiind solicitați să


găsească soluția acesteia.
3.Captarea atenţiei
Un întreg de îl împarţi Conversaţia Ghicitoarea Frontal Aprecieri
verbale
Părţi egale tu să faci!
Una sau mai multe iei,
Spune-mi, matematic, ce-i?

4. Anunţarea temei Se anunţă tema şi obiectivele lecţiei. Astăzi


şi a obiectivelor vom lucra exerciții diverse, vom rezolva situații Explicaţia Tabla Frontal Observarea
problemă, astfel încât, până la sfârșitul orei, toți Observaţia Caiete
sistematică
elevii să știe să efectueze corect operații cu fracții.

Se motivează elevii prin intermediul următorului


scenariu: Frontal
Astăzi am adus pentru voi un cufăr cu surprise, Observarea
dar pentru a-l deschide, trebuie să aflați ciful sistematică
secret. Acesta este alcătuit dintr-o înșiruire de
cifre, șir pe care voi îl veți afla pe parcursul
lecției, rezolvând corect sarcinile de lucru. În Frontal

S-ar putea să vă placă și