Sunteți pe pagina 1din 7

În cadrul activității prezentate mai jos am utilizat o metodologie centrată pe competențe cheie după cum urmează:

- Comunicare în limba maternă – întreaga activitate presupune exprimare în limba maternă (română), adresare de întrebări, formulare de
răspunsuri, emitere de aprecieri;
- Comunicare în limbi străine – prezentarea PPT este în limba engleză, cu subtitrare, ceea ce conduce la îmbogățirea vocabularului și
îmbunătățirea pronunției în limba engleză;
- Competențe matematice – elevii ordonează cronologic etapele realizării produsului;
- Competențe digitale – vizionarea materialului PPT stârnește interesul elevilor atât prin conținutul său cât și datorită utilizării calculatorului în
scop formativ/informativ;
- A învăța să înveți – elevii își organizează singuri etapele realizării produsului, aleg materialele, modul de utilizare/combinare;
- Competențe social – civice – se dezvoltă prin sprijinul pe care și-l acordă unii altora în cadrul activității, prin emiterea de aprecieri relativ la
produsele realizate de ceilalți;
- Spirit de inițiativă și antreprenoriat – elevii dau dovadă de creativitate și inițiativă în combinarea materialelor disponibile, pentru a obține
produse originale;
- Sensibilizare și exprimare culturală – elevii vor aprecia, din punct de vedere estetic, lucrările proprii și ale colegilor.
PROIECT DIDACTIC
CLASA: a III-a
DATA: OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 1 Balintești O1 – să descrie materialele de lucru;
PROPUNĂTOR : înv. Damian Diana O2 – să identifice etapele de realizare a unui produs finit dat;
ARIA CURRICULARĂ: Arte și Tehnologii O3 - să mânuiască corect ustensilele de lucru;
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice O4 - să emită aprecieri cu privire la propria lucrare și la lucrările
UNITATEA TEMATICĂ: „Ție îți pasă?” colegilor.
SUBIECTUL LECŢIEI: ECO-marțieni STRATEGIA DIDACTICĂ:
TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi a. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
DISCIPLINE INTEGRATE: Educație civică exerciţiul.
COMPETENȚE SPECIFICE: b. Mijloace de învăţământ: ECO-marțian model, tuburi de la hârtia
Arte vizuale și abilități practice: igienică, acuarele, foarfece, lipici, fire textile, paie de plastic, bețe de
2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale la înghețată, fişe de lucru.
acestora și de tehnici de lucru adecvate;
c. Forme de organizare: frontală, individuală.
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi
(hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.); BIBLIOGRAFIE:
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice; 1. Arte vizuale și abilități practice, manual pentru clasa a III-a, semestrul al II-
COMPETENȚE INTEGRATE: lea, autori Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, Editura Litera,
Educație civică: 2015;
2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și 2. www.didactic.ro;
animalele;
Desfășurarea lecției

CONŢINUTUL LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


Ob.
ETAPELE LECŢIEI Metode şi Material Forme de
op. Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor
procedee didactic organizare

1 Moment Se asigură condiţiile necesare Se pregătesc pentru Conversaţia Frontal


organizatoric desfăşurării orei. activitate.

1 min

2.Captarea Prezint elevilor un material PPT intitulat Vizionează Conversația Prezentare Frontal
atenţiei „Marțienii, vecinii noștri”. (Anexa 1) prezentarea PPT pe PPT,
Adresez întrebări legate de conținutul ecranul de
5 min prezentării. proiecție. Calculator,

Videoproiec
Răspund la
întrebări. tor,

Ecran de
proiecție

4. Anunţarea Voi anunța tema și obiectivele Elevii ascultă cu Explicaţia Frontal


temei şi a operaţionale într-un limbaj accesibil. atenţie explicaţiile.
obiectivelor
operaţionale

2 min

5. Dirijarea a) Prezentarea modelului și analiza Observare


formării acestuia sistematică
priceperilor și Prezint elevilor un ECO-marțian realizat
deprinderilor de mine și, prin întrebări, îi dirijez în
O1 Analizează Demonstrația Model Frontal
analiza materialelor folosite, explicarea
materialele din care
23 min termenului „ECO”. Conversația
este confecționat
b) Explicarea modului de lucru modelul. euristică
Dirijez elevii în deducerea etapelor de
lucru, a ordinii acestora. Precizez Intuiesc etapele de
criteriile de evaluare: lucru.

-colorarea corectă, completă, uniformă Ascultă cu atenție


Explicația
a tubului; criteriile de
O2 evaluare.
-originalitate în aplicarea celorlalte
materiale;

-executarea îngrijită a lucrării.

Voi afișa aceste criterii pe o fișă în fața


clasei.(Anexa 2)

Atrag atenția copiilor asupra necesității


de a folosi cu grijă ustensilele de lucru
(foarfece, acuarele) pentru a evita
incidentele neplăcute.
Planșă
c) Executarea temei de către elevi
Cer elevilor să înceapă execuția
lucrărilor. Trec printre ei și intervin cu
explicații suplimentare acolo unde este
cazul.

Execută lucrările
respectând
indicațiile Tuburi de Aprecieri
învățătorului. hârtie, lipici, verbale
Exercițiul Individual
foarfece,
fire textile,
acuarele,
O3 etc.

6. Evaluarea O4 Lucrările sunt prezentate frontal. Dirijez Emit aprecieri cu Conversația Frontal Aprecieri
activității elevii în a face aprecieri cu privire la privire la execuția verbale
execuția propriei lucrări și a lucrărilor lucrărilor.
7 min Calificative
colegilor, ținând cont de criteriile de
evaluare afișate.

8. Activitate Distribui elevilor fișe (Anexa 3) și le Completează Exercițiul Fișe Individual Observare
recreativă cer să completeze spațiile lacunare spațiile lacunare. sistematică
conform propriilor dorințe și propriei
5 min imaginații.
Numesc câțiva copii care vor citi
enunțurile completate.
Citesc enunțurile
Conversația
obținute.
Frontal

9. Încheierea Cer elevilor să strângă materialele și să Strâng materialele și Conversația Frontal


activității curețe locul de lucru. curăță locul de
lucru.
2 min
Anexa 2

1. Colorarea corectă, completă, uniformă a tubului de


hârtie;

2. Originalitate în aplicarea celorlalte materiale: fire


textile, hârtie creponată, paie de plastic, etc.

3. Executarea îngrijită a lucrării.


Anexa 3