Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 19.XI.2010
Clasa: a VI-a A
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba română – Gramatică
Subiectul: “Substantivul”
Tipul lecţiei: consolidare
Scopul: consolidarea cunoştinţelor despre substantiv şi formarea deprinderii
de a le utiliza în exprimarea orală şi scrisă;
Obiective operaţionale:
-să definească substantivul;
-să precizeze felul substantivelor, să definească substantivul comun şi
substantivul propriu şi să ilustreze cu exemple;
-să precizeze categoriile gramaticale ale substantivului;
-să determine numărul şi genul substantivelor date;
-să transforme alte părţi de vorbire în substantive;
-să identifice substantivele din propoziţii date şi să realizeze analiza
gramaticală a acestora;

Metode şi procedee didactice: conversaţia examinatoare, ciorchinele,


exerciţiul, analiza gramaticală, problematizarea,
munca independentă, jocul didactic;
Resurse materiale: flipchart, coli de hârtie, fişe de lucru, creioane colorate,
postit-uri, marker;
Propunător: prof. Ludmila Buhaschi
Secvenţele Scenariul didactic Strategii Evaluare
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor didactice
Momentul Stabilirea ordinii şi a Se pregătesc pentru lecţie. -conversaţia
organizatoric disciplinei în clasă, crearea
condiţiilor optime începerii
orei, pregătirea materialului
didactic necesar.

Enunţarea -Despre ce parte de vorbire -... despre substantiv.


temei şi a am discutat ora trecută la
obiectivelor gramatică?
-Astăzi ne vom aminti ce am
învăţat până acum despre
această parte de vorbire, vom
face diverse exerciţii şi vom
juca nişte jocuri.
Actualizarea Se va scrie titlul pe tablă:
cunoştinţelor „Substantivul – exerciţii
însuşite recapitulative”. Apoi se vor
anterior actualiza noţiunile teoretice Elevii numiţi de profesor vor
referitoare la substantiv. Pe completa căsuţele.
flipchart va fi afişată o coală -ciorchinele -obervarea
pe care va fi reprezentat sistematică
ciorchinele „Substantivul”. Se
va solicita elevilor să
completeze căsuţele
referitoare la felul, numărul şi
genul substantivului.
-Ce este substantivul? -...partea de vorbire care
denumeşte fiinţe, lucruri,
fenomene ale naturii, acţiuni,
stări sufleteşti şi însuşiri.
-De câte feluri sunt -...comune şi proprii. -conversaţia
substantivele?
-Ce denumesc substantivele -...fiinţe şi lucruri de acelaşi fel.
comune?
-Dar cele proprii? -...anumite fiinţe şi lucruri,
pentru a le deosebi de altele de -aprecieri
acelaşi fel. verbale
-Daţi exemple de substantive -...nume de persoane, de
proprii! animale, de ţări, de judeţe, de
localităţi, de ape, de munţi, de
instituţii, de ziare şi reviste, de
cărţi, de sărbători etc.
-Cum se scriu substantivele
proprii? -...cu literă iniţială mare.
-Ce categorii gramaticale are
substantivul? -conversaţia
-Câte numere poate avea
substantivul? -...două numere: singular şi
-Ce denumeşte substantivul la plural.
numărul singular? -...o singură fiinţă, un singur
lucru, un singur fenomen al
-Dar la numărul plural? naturii, etc.
-...mai multe fiinţe, obiecte,
fenomene ale naturii, etc.
-Câte genuri are substantivul?
-Cum aflăm genul -...trei genuri: masculin,
substantivelor? feminin şi neutru.
-...prin numărare.
3.Dirijarea Pe tablă vor fi scrise
învăţării următoarele propoziţii:
„Corina priveşte îngândurată.
Geamurile sunt îngheţate.
Ea nu vede ninsoarea magică.
Privitul ei se încheie brusc. -exerciţiul,
Fericirea se aşterne deodată. Elevii vor preciza ce denumeşte problematizarea
Nemărginită este îmbujorarea fiecare dintre substantivele ,
sa.” subliniate. conversaţia
Li se va cere elevilor să
citească propoziţiile şi să
precizeze ce denumeşte
fiecare dintre substantivele
subliniate.
-Ce metode de control -...prin numărare sau prin
aplicăm pentru a fi siguri că atribuirea unor însuşiri.
identificăm corect un
substantiv?
-Unele substantive pot fi uşor
confundate cu alte părţi de -aprecieri
vorbire pentru că provin din verbale
acestea. Substantivele care
denumesc însuşiri provin din
adjective, iar cele care
denumesc acţiuni provin din Pe flipchart va fi afişată o foaie -evaluare
verbe. Să încercăm să formăm pe care va fi scris următorul reciprocă
substantive din alte părţi de exerciţiu: -exerciţiul,
vorbire şi să observăm Transformă cuvintele după problematizarea
diferenţa! model:
trist – tristeţe
vesel –
fericit –
cald –
frumos –
dulce –
caută – observarea
alege – sistematică
intră –
se plimbă –
soseşte-
Pe rând, elevii vor completa la
flipchart coloanele cu
substantivele nou-formate.

-Vă propun să schimbăm Elevii vor scrie în caiete


numărul substantivelor scrise enunţul exerciţiului, apoi
pe tablă: rezolvarea acestuia. -exerciţiul -aprecieri
chibrit - Câţiva elevi vor scrie la tablă verbale
casă - forma de plural / singular a
ciocolată - substantivelor.

viori -
gâşte -
şosete - Elevii completează fişele, apoi
Se vor distribui copiilor fişe şi le corectează reciproc.
de lucru având ca sarcină să -munca -evaluarea
coloreze mingea pe care sunt independentă reciprocă
scrise numai substantive la
numărul singular.

-În continuare vom juca jocul


numit „Scapă de bileţel!” Elevii ascultă regulile jocului, -jocul didactic -autoevalu-
Fiecare copil va primi câte un apoi citesc substantivele, area
bileţel pe care e scris un determină genul acestora şi
substantiv. Pe tablă vor fi lipesc bileţelele pe tablă.
trasate trei coloane,
corespunzătoare fiecărui gen.
Elevii vor avea ca sarcină să
citească substantivul, să
stabilească genul acestuia şi
să lipească bileţelul pe tablă,
în coloana potrivită.
Se va verifica dacă elevii au
determinat corect genul
substantivelor. Vor fi declaraţi
câştigători primii copii care
vor lipi corect bileţele în
coloane. Cele trei perechi ascultă
-Acum vă propun să facem o indicaţiile profesorului.
întrecere. Şase copii vor fi -jocul didactic
invitaţi în faţa clasei. Se vor -observarea
forma trei perechi care vor sistematică,
reprezenta cele trei genuri. Elevii din bănci monitorizează aprecieri
Elevii se vor aşeza spate în şi evaluează corectitudinea şi verbale
spate. Profesorul va pronunţa promptitudinea reacţiilor
un substantiv, elevii vor colegilor ce participă la
determina genul acestuia, iar întrecere. Pentru o reacţie
perechea ce reprezintă genul corectă perechea va primi un
respectiv va ridica braţele sus. punct, pentru lipsă de reacţie-0
Va fi declarată câştigătoare puncte, pentru reacţie greşită se
echipa care nu va rata niciuna va scădea un punct.
din cele trei încercări.
Dacă timpul va permite, se va
face oral analiza gramaticală a
substantivelor din următoarele -analiza
propoziţii: gramaticală -aprecieri
„,Copiii s-au urcat în tren. Ei Elevii citesc propoziţiile, verbale
pleacă la Braşov. Valizele lor identifică substantivele, apoi
au umplut vagonul.” precizează felul, numărul şi
genul acestora.

4. Evaluarea Se va face aprecierea globală


şi individuală a aportului
elevilor la desfăşurarea lecţiei,
prin prisma obiectivelor
vizate. Se vor acorda note.