Sunteți pe pagina 1din 4

Master Biofizică şi Fizică Medicală, anul II

Principiile Fizice ale Dozimetriei Clinice

Testul nr. 2 (1 aprilie 2015/data scadentă – orice întârziere duce la scăderea notei)

Răspundeţi la câte 9 întrebări, la alegere, din fiecare curs (IV, V). Fiecare răspuns corect
va fi notat cu 0.5 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu.
Atenţie! Toate întrebările de pe lista de mai jos pot fi subiecte de examen.

Cursul IV
1. Daţi câteva exemple de dozimetre termoluminiscente!
2. Descrieţi un program termic pentru un dozimetru termoluminiscent!
3. Care este schema bloc a unei instalaţii de dozimetrie termoluminiscentă? Daţi explicaţiile
necesare înţelegerii funcţionării unei astfel de instalaţii!
4. Ce se înţelege prin curbă de strălucire? Care este importanţa sa practică?
5. Care este semnalul de răspuns al unui sistem de dozimetrie termoluminiscentă?
6. Care este legătura dintre suma luminii şi doza absorbită?
7. Ce se înţelege prin “fading” ?
8. Care sunt principalele aplicaţii ale TLD-urilor în dozimetria clinică?
9. Care este diferenţa esenţială dintre OSL şi TLD?
10. Descrieţi, pe scurt, construcţia şi funcţionarea unei diode ca dozimetru de radiaţii.
11. Din ce motiv sensibilitatea diodelor se modifică la utilizări repetate?
12. Care sunt aplicaţiile în care sunt utilizate diodele ca dozimetre de radiaţii?
13. Descrieţi, pe scurt, construcţia şi funcţionarea dozimetru MOSFET.
14. Care este fenomenul ce stă la baza utilizării alaninei ca dozimetru de radiaţii?
15. Care sunt aplicaţiile în care sunt utilizaţi scintilatorii plastici ca dozimetre de radiaţii?
16. Descrieţi, pe scurt, construcţia şi funcţionarea dozimetrului diamant.
17. Care sunt caracteristicile dozimetrice ale dozimetrelor diamant?
18. Care este principalul dezavantaj al dozimetrelor diamant în comparaţie cu alte dozimetre?
19. Din ce motiv gelurile sunt considerate dozimtre 3D?
20. Descrieţi funcţionarea gelurilor Fricke ca dozimetre de radiaţii!
21. Care sunt metodele de scanare a gelurilor în scopul obţinerii informaţiilor referitoare la
doza absorbită? Ce fel de informaţii se pot obţine?
22. Descrieţi funcţionarea gelurilor polimerice ca dozimetre de radiaţii!
23. Care sunt principalele aplicaţii la care pot fi utilizate gelurile polimerice?
24. Ce sunt standardele primare? Unde sunt realizate aceste instrumente?
25. Cum se verifică precizia şi acurateţea standardelor primare?
26. Explicaţi expresia calibration traceable to a primary standard !
27. Care este principala sarcină a Laboratoarelor de Dozimetrie Standard Primară? Dar a
Laboratoarelor de Dozimetrie Standard Secundară?
28. Care sunt standardele primare pentru kerma în aer?
29. Din ce motiv camerele de ionizare deschise sunt utilizate pentru fascicule de fotoni cu
energii mai mici de 300 keV?
30. Care sunt metodele dozimetrice ce pot fi utilizate pentru determinarea dozei absorbite în
apă la nivel de standard primar?
31. Care este standardul ionometric pentru doza absorbită în apă?
32. Care este dozimetrul chimic ce poate fi utilizat ca standard pentru doza absorbită în apă?
33. Ce calorimetre sunt utilizate ca standarde pentru doza absorbită în apă?
34. Care sunt deosebirile dintre standardul calorimetric cu apă şi cel cu grafit?
35. Care sunt cele mai utilizate sisteme dozimetrice în dozimetria clinică?
36. Care sunt principalele avantaje ale camerelor de ionizare? Dar dezavantaje?
37. Care sunt principalele avantaje ale filmelor radiografice, atunci când sunt utilizate ca
dozimetre? Dar dezavantaje?
38. Care sunt principalele avantaje ale TLD-urilor? Dar dezavantaje?
39. Care sunt principalele avantaje ale diodelor? Dar dezavantaje?

Cursul V
1. Ce este teleterapia?
2. Ce este brahiterapia?
3. Care sunt cele mai utilizate radiaţii ionizante în radioterapie?
4. Ce sunt radiaţiile gama? Care este mecanismul lor de generare?
5. Ce sunt radiaţiile X? Care sunt mecanismele lor de generare?
6. Cum este spectrul energetic al radiaţiilor X?
7. Cum este spectrul energetic al radiaţiilor γ ?
8. Care sunt dizpozitivele de producere a radiaţiilor X?
9. Definiţi fluenţa fotonilor şi debitul fluenţei fotonilor? Ce fel de mărimi fizice sunt
acestea ?
10. Definiţi fluenţa energetică şi debitul fluenţei energetice? Ce fel de mărimi fizice sunt
acestea ?
11. Cum se poate calcula kerma în aer pe baza unei mărimi radiometrice ce descrie fasciculul
de fotoni? Dar kerma colizională?
12. Care este legătura dintre coeficientul masic de transfer a energie şi coeficientul masic de
absorbţie a energiei?
13. Care este semnificaţia factorului g?
14. În ce condiţii are loc egalitatea Kcol = K?
15. Cum se calculează kerma colizională în aer în funcţie de expunerea în aer dacă
expunerea este dată în C/Kg? Dar dacă este dată în R?
16. Explicaţi conceptul de “doză într-o masă mică de material situat în aer”! Cum se
determină această mărime pe baza semnalului măsurat cu ajutorul unei camere de ionizare?
17. Cum pot fi clasificate sursele de fotoni utilizate în radioterapie?
18. Care sunt cele mai utilizate surse de fotoni în radioterapie?
19. Ce se înţelege prin sursă izotropă de fotoni? Dar ne-izotropă?
20. Cum se defineşte spectrul energetic al fluenţei fotonilor?
21. Care este legea inversului pătratului distanţei pentru fasciculele de fotoni? Justificaţi
această lege!
22. Ce implicaţii are legea inversului pătratului distanţei asupra mărimilor fizico-dozimetrice
ce caracterizează fasciculele de fotoni?
23. Analizaţi următoarele situaţii, din punctul de vedere al acţiunii legii inversului pătratului
distanţei: (1) fascicul de fotoni ce se propagă prin spaţiul vid; (2) fascicul de fotoni ce se
propagă prin aer; (3) fascicul de fotoni ce se propagă prin pacient/fantom.
24. Repezentaţi grafic (calitativ) o distribuţie tipică a dozelor absorbite în pacient, de-a
lungul axului central al fasciculului de fotoni de mare energie. Analizaţi curba obţinută
indicând parametrii săi caracteristici.
25. Definiţi Ds, Dmax, zmax, Dex şi zex !
26. Cum este normată o curbă de distribuţie a dozei procentuale în profunzime?
27. Care sunt parametrii de care depinde doza la suprafaţă, Ds?
28. Cum depinde doza la suprafaţă Ds de energia fasciculului de fotoni?
29. Definiţi termenul “skin sparing effect”! Care este implicaţia acestui efect asupra tehnicilor
de radioterapie cu fascicule de fotoni?
30. Cum depinde doza la suprafaţă de dimensiunile câmpului de fotoni la suprafaţa
fantomului/pacientului, pentru o valoare dată a energiei fasciculului de fotoni?
31. Ce tip de camere de ionizare sunt utilizate pentru măsurarea dozei la suprafaţă în
fascicule de fotoni?
32. Ce se înţelege prin regiune de acumulare?
33. Analizaţi o curbă tipică de distribuţie a dozei procentuale în profunzime, în fantomul cu
apă, pentru un fascicul de fotoni de mare energie, din punctul de vedere al stabilirii
echilibrului particulelor încărcate secundare.
34. Ce reprezintă zmax? De cine depinde acest parametru şi în ce mod?
35. Definiţi Dex ! În ce condiţii Dex ≈ 0?
36. Care sunt principalii parametri utilizaţi în teleterapia cu fascicule de fotoni?
37. Cum se clasifică câmpurile de radiaţii în funcţie de forma acestora? Cum se produc aceste
câmpuri?
38. Care este câmpul pătrat echivalent unui câmp dreptunghiular cu dimensiunea de
10 x 20 cm2?
39. Care raza unui câmp circular echivalent câmpului pătrat de 10 x 10 cm2?
40. Ce se înţelege prin componenta primară a unui câmp de fotoni, într-un punct de interes
P? Dar prin componenta împrăştiată?
41. Cum se defineşte factorul colimator, CF, şi cum poate fi acesta determinat experimental?
42. În ce condiţii CF =1, CF > 1 şi CF < 1 ?
43. Cum se defineşte factorul “peak-scatter”, PSF, şi cum poate fi acesta determinat
experimental?
44. Care sunt parametrii de care depinde factorul “peak-scatter”, PSF?
45. Cum depinde factorul “peak-scatter”, PSF, de dimensiunea câmpului?
46. Cum se defineşte factorul de împrăştiere, SF?
47. Cum se defineşte factorul doză relativă, RDF, şi cum poate fi acesta determinat
experimental?
48. Demonstraţi că RDF este produsul dintre CF şi SF !

Bibliografie:
[1] Cursurile IV şi V – Dozimetrie clinică; [2] Cursul de Dozimetrie din anul III.

26.03.2015
Lect. dr. Dan Mihăilescu

S-ar putea să vă placă și