Sunteți pe pagina 1din 16

DIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT Direcționează 3,5% www.fundatiareginamaria.

ro
PENTRU SĂNĂTATE ŞI EDUCAȚIE PÂNĂ PE 30 IUNIE. din impozit

Nr. 22 (1582), anul XXXII


5 iunie 2020
16 pagini
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

OPINII
Criza reţetelor verzi
Dr. Sever Cristian Oană are o
posibilă explicaţie pentru criza
reţetelor verzi. În opinia sa,
unii medici refuză tratamentul
durerii și al suferinţei, pe motiv
că anumite calmante pot da
dependenţă. PAGINA 7

Multi -
ACTUALITATE
Hidroxiclorochina
în tratamentul
COVID-19
Combinaţiile terapeutice care

morbiditatea
conţin hidroxiclorochină și
clorochină nu par a fi eficiente
în tratamentul infecţiei cu
SARS-CoV-2, asociind reacţii

examenul de maturitate adverse semnificative și


mortalitate crescută. Un studiu
publicat recent indică o rată de
pentru politicile de sănătate mortalitate dublă la 30 de zile
de la diagnosticarea infecţiei, în
rândul persoanelor cărora li s-a

97%
administrat această combinaţie
medicamentoasă. PAGINA 2

Adolescenţii, expuși
M
ultimor-
bidi- EDITORIAL
Copil de medic
tacticilor de marketing din bugetele pentru
tatea
este un factor Familiile medicilor au fost
tot mai critic sănătate sunt cheltuite afectate de răspândirea
ale industriei tutunului pentru siste-
mele de sănă-
pentru tratament, COVID-19 – mai ales copiii,
spune medicul psihiatru Vlad
în timp ce doar 3%

I
tate. Pentru Stroescu. În timp ce alţi copii au
ndustria tutunului face tactici arată că un sfert dintre pacienţi, sunt pentru prevenirea avut parte de mai mult timp cu
eforturi pentru a atrage ti- adolescenţi au fumat cel puţin adevărate provo- părinţii lor, copiii medicilor i-au
nerii spre viciul fumatului. o dată. De Ziua Mondială fără cări lipsa de coor- bolilor. avut aproape mult mai puţin
Între manevrele deconspirate Tutun specialiștii au subliniat donare a îngrijirilor decât de obicei, mai obosiţi și
de OMS se numără dezvoltarea necesitatea protejării tinerei și polipragmazia. Pentru mai puţin dispuși să le fie
unor produse din ce în ce mai generaţii de acţiunile de mar- medici – dificultăţile în utilizarea ghidurilor alături. Copiii cadrelor
aromatizate și mai atractive din keting ale companiilor produ- clinice care vizează boli unice. Reproiectarea medicale au fost nevoiţi să se
perspectiva ambalajului și al cătoare de tutun și mai ales de serviciilor de monitorizare a bolilor cronice și, desigur, descurce mai mult singuri și cu
brandingului. O analiză a conse- produse din tutun încălzit. creșterea accentului pus pe prevenţie reprezintă posibile noul sistem de învăţământ
cinţelor în România ale acestor PAGINA 6 soluţii. PAGINILE 8-9 online. PAGINA 3

Medic în România


În radiologie este riscant să te bazezi
pe fler, fiind de preferat experienţa
și cunoștinţele medicale.
Dr. ANDREI ROMAN este medic specialist radiologie-imagistică
medicală la Institutul Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuţă” din
Cluj și asistent universitar. PAGINA 15
2 VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22
Internaţionale Grupaj realizat de
dr. Alina Simache

Hidroxiclorochina,
VIAŢA MEDICALĂ
publicaţie săptămânală
Fondator
dr. MIHAIL MIHAILIDE
Director editorial
dr. LAURA DAVIDESCU
Redactor șef

controversată în tratamentul COVID-19


DAN DUMITRU MIHALACHE
Redactori
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA,
dr. ROXANA DUMITRIU,
FLORENTINA IONESCU, Conform unor studii
CRISTINA GHIOCA, recente, combinaţiile
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE
terapeutice care conţin
Colaboratori permanenţi
dr. RALUCA BULEA,
hidroxiclorochină și
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN, clorochină nu par a fi
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ, C. CIOSU, eficiente în tratamentul
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA, infecţiei cu SARS-CoV-2,
dr. RICHARD CONSTANTINESCU,
asociind reacţii adverse
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU,
dr. GABRIEL DIACONU,
semnificative și mortalitate
prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU, crescută.

U
dr. RADU GOLOGAN,
dr. ALEXANDRA GUŢĂ, n grup de cercetători
dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE, a publicat recent re-
dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA zultatele unui studiu
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN observaţional amplu
MIHĂLŢAN, dr. CORNELIA PARASCHIV, în The Lancet, în care au fost in-
dr. VIOREL PĂTRAȘCU, cluse 100.000 de persoane și 671
acad. CONSTANTIN POPA, de spitale de pe șase continente. susţin autorii studiului. „În cadrul sugerând precauţii suplimentare informează Reuters. Între timp,
PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA, În cadrul lotului studiat, a fost studiului, cel mai mare de acest până la clarificarea situaţiei. Franţa, Italia și Belgia au decis
dr. VLAD STROESCU, DEMOSTENE comparată evoluţia a 14.888 de fel, am analizat 100.000 de paci- Studiul, publicat de asemenea întreruperea utilizării hidroxiclo-
ȘOFRON, dr. FLORINA VÎRNĂ pacienţi cu COVID-19 trataţi cu enţi (cu COVID-19) de pe șase con- în The Lancet, care a inclus 928 rochinei în tratamentul pacienţi-
Grafică pagina 1 hidroxiclorochină și clorochină tinente și nu am descoperit nici de pacienţi oncologici infectaţi lor infectaţi cu noul coronavirus,
ANDREI POPESCU
în monoterapie sau în asociere cu cel mai mic indiciu de beneficii, cu noul coronavirus în intervalul din cauza incertitudinilor legate
Tehnoredactare
macrolide (azitromicină sau cla- numai riscuri, iar datele sunt su- martie-aprilie 2020, a constatat de siguranţa acestui medicament,
GINA MANCIU
ritromicină) cu evoluţia a 81.144 ficient de clare”, a declarat pentru că 13% dintre pacienţi au decedat informează aceeași sursă.
Corectură
de pacienţi cu COVID-19 care dr. Frank Ruschitzka, directorul la 30 de zile de la diagnosticarea Franţa a anulat un decret care
VIOLETA MOCANU
EDITOR
nu au primit acest tratament. În Heart Center, din cadrul Spitalului infecţiei. „Această rată de morta- le permitea medicilor adminis-
urma analizării rezultatelor s-a Universitar din Zürich, Elveţia, în litate este aproape dublă în com- trarea medicamentului, în Italia,
constatat că utilizarea hidroxi- calitate de autor al studiului. paraţie cu cea înregistrată în cazul AIFA (L’Agenzia Italiana del Far-
clorochinei în monoterapie sau pacienţilor la nivel global, de 6,5%”, maco) a suspendat autorizarea
în combinaţie cu macrolide era Efectele asupra pacienţilor subliniază principalul autor al stu- hidroxiclorochinei în tratamen-
asociată cu mortalitate crescută oncologici diului, prof. dr. Jeremy L. Werner, tul COVID-19 în afara trialurilor
pe parcursul spitalizării (16,4%- Tratamentul COVID-19 cu de la Vanderbilt University Medi- clinice, iar autorităţile din Belgia
23,8% versus 9,3%). În plus, paci- hidroxiclorochină în diferite cal Center, Nashville, Tennessee, au emis un avertisment cu privi-
Director general
enţii trataţi cu hidroxiclorochină combinaţii asociază un risc de SUA. Totuși, autorii studiului re la utilizarea acestui preparat
dr. SIMONA MELNIC
și o macrolidă prezentau un risc mortalitate de trei ori mare în susţin că sunt necesare cercetări împotriva noului coronavirus
Director vânzări
de cinci ori mai mare de aritmii cazul pacienţilor oncologici, con- suplimentare pentru elucidarea în afara contextului studiilor
MIRCEA TOMESCU
Marketing și Publicitate 
cardiace severe. form rezultatelor unui studiu riscurilor și beneficiilor asociate clinice, care ar trebui să ia în
dr. MARIANA MINEA
Hidroxiclorochina sau cloro- recent prezentat în cadrul întâl- tratamentului controversat. considerare și potenţialele riscuri
Financiar-contabilitate china în combinaţie cu macroli- nirii virtuale ASCO (American asociate. „Noile dovezi clinice refe-
CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE dele sunt utilizate în tratamentul Society of Clinical Oncology). Clarificări așteptate ritoare la utilizarea hidroxicloro-
Secretariat COVID-19, deși nu există dovezi „Tratamentul cu hidroxiclorochi- în luna iunie chinei în cazul subiecţilor infectaţi
DANIELA RADU clare cu privire la beneficii. Cu toa- nă și azitromicină a fost asociat În urma efectuării unor in- cu SARS-CoV-2 (...) indică un risc
Difuzare: te că aceste preparate medicamen- cu creșterea riscului de deces. (...) vestigaţii proprii, Organizaţia crescut de reacţii adverse, cu foar-
BERTA ALEXE toase sunt eficiente în tratamentul Nu există dovezi suficiente pen- Mondială a Sănătăţii (OMS) pro- te puţine, sau chiar fără beneficii
Adresa: Green Gate, malariei sau al bolilor autoimune, tru a sprijini utilizarea de ruti- mite furnizarea mai multor date asociate”, potrivit declaraţiilor
bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, profilul de siguranţă și eficacitatea nă a hidroxiclorochinei”, susţine cu privire la profilul de siguranţă AIFA.
etaj 11, sector 5, București lor sunt insuficient evaluate în ca- dr. Howard Burris, președintele al hidroxiclorochinei în trata- Bibliografia poate fi consultată în
Telefon: 021.315.61.09; zul infecţiei cu noul coronavirus, ASCO, citat de Reuters, acesta mentul COVID-19 în luna iunie, varianta online a ziarului
Fax: 021.315.69.80;

Hollywood,, în căutarea profesioniștilor medicali


Hollywood
Publicitate: 0729.729.737
E-mail: redactia@viata-medicala.ro
Website: www.viata-medicala.ro
ISSN 1220-5354
În contextul pandemiei pentru dezvoltarea unor strate- filmărilor este vitală pentru acest condiţiilor de siguranţă”, a spe­
Tiparul executat de Deasign Print
de COVID-19, tărâmul gii adecvate. Printre dificultăţile domeniu. Printre intervenţiile cificat Perry, citat de Reuters.
ABONAMENTE
cinematografiei solicită întâmpinate se numără găsirea propuse pentru controlul răspân- Printre membrii echipei lui
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
unor soluţii pentru desfășurarea dirii noului coronavirus la nivelul Perry se află și prof. dr. Carlos del
oficiile poștale din ţară, se pot încheia sprijinul experţilor din filmărilor în spaţii aglomerate, re- platourilor de filmare se numără Rio, expert în boli infecţioase în
abo­na­mente la „Viaţa Medicală” până la domeniul sănătăţii pentru alizarea machiajului profesionist reducerea personalului sau des- cadrul Universităţii Emory, din
sfârșitul anului 2020. În Catalogul de presă
realizarea producţiilor al celebrităţilor și alte activităţi fășurarea activităţii în echipe mai Atlanta, Georgia, SUA. Medicul
al Poștei Române, „Viaţa Medicală”
figurează la Nr. 23078.
viitoare. care necesită contact apropiat, mici, testarea frecventă, asigu- a sugerat testarea echipei la în-
precum scenele romantice sau rarea mijloacelor propice pentru ceputul activităţii și ulterior, la

P
Abonamentele se pot încheia și direct
în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o roducătorii și studiourile de cele de luptă. dezinfectarea mâinilor și utiliza- interval de minim două săptă-
perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni. filmare caută sfaturi profesio- Majoritatea companiilor de rea programelor computerizate mâni, alături de izolarea perso-
Titularii abonamentelor pe 12 luni niste pentru reluarea activităţii în profil și-au sistat activitatea în pentru generarea artificială a nalului la nivelul studioului pe
sunt creditaţi astfel: condiţii optime de siguranţă, in- luna martie a acestui an, iar im- mulţimilor pe ecran. parcursul desfășurării filmărilor.
– membrii Colegiului Medicilor formează Reuters. Sunt solicitaţi pactul financiar asupra indus- „Ar putea eșua. (...) Dar cred că
Stomatologi din România – 5 ore de EMC; în special medicii epidemiologi și triei cinematografice este sub- „Satul” dedicat nu este fezabil să așteptăm până
– membrii Colegiului Farmaciștilor din alţi specialiști în sănătate publică stanţial. Prin urmare, reluarea cinematografiei la dispariţia virusului sau până la
România – 10 ore de EFC; O abordare inedită aparţine apariţia unui vaccin, deoarece, în
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC; regizorului Tyler Perry, care și-a acest caz, activitatea ar putea fi
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC.
anunţat planurile de reluare a fil- întreruptă în următorii doi ani”,
Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni
mărilor în cadrul unui studio din a precizat dr. Carlos del Rio. În
până vineri, orele 9–15, sau prin e-mail:
Atlanta, în care personalul impli- același timp, reprezentanţii acto-
abonamente@viata-medicala.ro.
Conducerea săptămânalului
cat poate fi izolat pe durata reali- rilor și alţi angajaţi ai platourilor
„Viaţa Medicală” respectă opiniile titularilor zării producţiei cinematografice. de filmare au solicitat sprijinul
de rubrică (persoane fizice sau juridice), „A fost nevoie de un sat de perso- experţilor de la Harvard și de
ale colaboratorilor ocazionali și ale nal calificat, medici, epidemiologi, la Universitatea din California
redactorilor săi, chiar dacă nu întotdeauna avocaţi, reprezentanţi ai sindica- pentru realizarea unor ghiduri
și le însușește, câtă vreme acestea sunt telor, actori, reprezentanţi ai com- specifice pentru profilaxia in-
argumentate și exprimate paniilor de asigurări și alţi mem- fecţiei cu SARS-CoV-2 în aceste
într-un limbaj decent. brii ai echipei pentru dezvoltarea circumstanţe.
Actualitate VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22
3

COVID-19, o boală multisistemică


D atele medicale arată că boa-
la determinată de virusul
SARS-CoV-2 este una multisis-
respirator superior manifestată ca
pneumonie, datele medicale adu-
nate în ultimele luni arată că, de
multe cazuri sunt semnalate afec-
tări de tipul sistemic”, a explicat
directorul medical de la Spitalul
în ce mai multe organe și sisteme:
tractul gastrointestinal, aparatul
cardiovascular, totodată, putând
temică, lucru întărit și de conf. fapt, avem de-a face cu o patologie Clinic de Boli Infecţioase și Tro- fi vorba și despre determinări
dr. Simin Aysel Florescu (foto), sistemică: „Practic, este o boală picale „Prof. Dr. Victor Babeș”. renale sau neurologice. „Deci se
medic specialist boli infecţioa- multisistemică, cu punct de ple- Astfel, pe lângă aspectul de pneu- pare că în acest moment, aspectul
se, în cadrul unui briefing care care în tractul respirator. De ce? monie virală, este posibil ca în CO- de boală multisistemică este cel
a avut loc recent pe platforma Pentru că s-a observat că în ciu- VID-19 să existe multe alte deter- care ne sperie puţin, pentru că nu
MedicHub. Deși iniţial tablo- da faptului că există multe forme minări. Dr. Simin Aysel Florescu mai este o simplă pneumonie”, a
ul clinic al bolii COVID-19 pă- asimptomatice și multe forme a amintit că în infecţia cu noul co- conchis specialista.
rea a fi al unei infecţii de tract ușoare, totuși, în din ce în ce mai ronavirus par a fi implicate din ce Florentina Ionescu

Aderenţa la tratament a
Editorial
Copil de medic

pacientului seropozitiv
cu SARS-CoV-2 trebuie Dr. Vlad Stroescu

să fie de 100% A venit luna iunie și e uzanţa să vorbim


despre copii. Să ne gândim o clipă la
copiii la care mai nimeni nu s-a gândit în
ultimele două luni, sau nimeni dintre cei
care ar fi trebuit să se gândească. La copiii
Pacienţii imunodeprimaţi care, pe pozitivă: „E foarte interesant medicilor și cadrelor sanitare.
lângă HIV, au și infecţie cu că (...) din studiul făcut pe un Din fericire, până la urmă România
SARS-CoV-2 trebuie să ţină cont număr relativ redus de per- nu a fost teribil de afectată de răspândirea
soane seropozitive reiese că COVID-19. Dar familiile medicilor au fost
în primul rând de recomandările
modul de evoluţie al persoanei afectate în feluri încă greu de bănuit. Când
medicului curant și să nu întrerupă infectate cu HIV [care contrac- ordonanţele militare prevedeau mobiliza-
medicaţia antiretrovirală, a tează COVID-19] este la fel ca rea fără drept de refuz a medicilor, copiii
subliniat dr. Mariana Mărdărescu al unei persoane normale, cu acestora erau, legal vorbind, lăsaţi de izbe-
(foto), medic specialist în boli o singură condiţie: din punct liște. Mulţi colegi și i-au trimis departe, la
infecţioase la Institutul Naţional de vedere al aderenţei la trata- ţară, dintre aceia care au avut „ţară” – și am
de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei mentul antiretroviral, aderen- prieteni care de trei luni nu și-au văzut faţă
ţa trebuie să fie de 100%, și din în faţă copiii. Alţii „s-au organizat” cumva,
Balș”.

Î
punct de vedere al investigaţii- astfel încât să asigure o permanenţă și aca-
n prezent, în România există 15 paci- lor, valorile imunităţii CD4 să să, nu doar la spital.
enţi seropozitivi care au fost diagnosti- fie în limite normale”. În timp ce alţi copii au avut, spre bine
caţi cu COVID-19, iar la aceștia, proble- sau spre rău, dintr-o dată mult mai mult
matica reprezentată de comorbidităţi Impact posibil „devastator” mai intervin câteva amănunte care sunt timp cu părinţii lor, cei ai medicilor au avut
este una extrem de importantă, a atras în contextul comorbidităţilor legate și de vârsta pacientului. Discutăm și mai puţin decât de obicei, părinţii și mai
atenţia specialista, în cadrul unei trans- Dacă în contextul epidemiologic actual, de oameni tineri, copii, adolescenţi, tineri obosiţi, și mai puţin dispuși să se joace și să
misiuni live în mediul online. Dr. Mariana persoana seropozitivă are și alte probleme și persoane care sunt trecute de o anumi- petreacă „timp de calitate” decât înainte.
Mărdărescu a făcut referire la un material de sănătate, acestea trebuie abordate de tă vârstă care au ceea ce numim comorbi- Când a început faimoasa „școală online”,
știinţific din Marea Britanie, în care se vor- medicul curant cu cea mai mare seriozitate, dităţi, care sunt extrem de importante”, din nou, copiii cadrelor medicale a trebuit
bește exact despre riscul pe care îl reprezin- iar abordarea trebuie să se axeze în primul a subliniat medicul citat. să se descurce mai mult singuri cu noul sis-
tă COVID-19 acum, pentru populaţia sero- rând pe tratamentul antiretroviral. „Aici De trei luni, de când a apărut primul tem. Dar astea sunt poate amănunte. Mai
caz de COVID-19 în ţara noastră, se discută important e felul în care copiii au resimţit
în permanenţă despre comorbidităţile de fricile zilelor trecute.
care trebuie să se ţină cont la pacienţii cu Am descoperit cu toţii cum copiii simt
COVID-19, întrucât pot apărea complicaţii frica părinţilor, mai bine decât adulţii. Și
și infecţia cu SARS-CoV-2 poate duce chiar medicii au avut un sortiment aparte de fri-
la deces. Pentru o persoană care este infec- că, doar pentru ei. Pentru medici, boala și
tată cu HIV, spune dr. Mariana Mărdărescu, moartea au fost pericole mai aproape de
este extrem de important ca ea să se adre- realitate decât pentru restul lumii. Medi-
seze și medicilor din alte specialităţi pentru cii nu și-au permis luxul mecanismelor in-
abordarea comorbidităţilor. Aceasta pentru conștiente de apărare, cum e negarea. Mai
că „impactul cu noul virus poate să fie «de- mult, medicii, al căror rol social se transfor-
vastator», așa cum se întâmplă și la persoa- ma lent dar sigur în ultimi ani, și-au văzut
nele care nu au statutul de imunodepresie imaginea, în spaţiul a câteva săptămâni, ri-
prin HIV, în situaţia în care au comorbi- dicată în slăvi și aruncată în noroi, și asta de
dităţi care sunt mai mult sau mai puţin câteva ori la rând.
cunoscute și mai mult sau mai puţin bine Cum o fi să fii copil de doctor și să vezi
stăpânite de tratament”. afișe în care doctorii sunt sfinţi, supermeni
de bandă desenată, eroi de sacrificiu? Cum
Florentina Ionescu
o fi ca prietena Alinuţa să-ţi spună apoi că
mama ei nu crede în virus și că totul e con-
spiraţie și doctorii sunt niște mincinoși?
Cultură, în online, la UMF Iași Margareta Nistor, important critic de film și
traducător. Seria conferinţelor online a fost
Cum e să vezi profesia tatălui tău dintr-o
dată căpătând o autoritate nemaipomenită,
deschisă de prof. dr. Viorel Scripcariu, recto- ca apoi să auzi că medicii vor fi daţi în jude-

A ctivităţile culturale s-au transferat în


mediul online la Universitatea de Me-
dicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din
Andone, scriitor și trainer de creativitate,
s-a întâlnit în 27 mai cu studenţii mediciniști
ieșeni, sub forma unui dialog virtual purtat
rul universităţii.
Dr. Richard Constantinescu a moderat
conferinţa a cărei temă a fost „Filmul, ca sce-
cată pentru că ţin cu forţa oamenii în spital?
Societatea are, mai mult ca de obicei, o
relaţie de dragoste și ură cu medicii, zilele
Iași. Conferinţele, întâlnirile Clubului de cu dr. Richard Constantinescu, coordonato- nariu de viaţă”, iar Irina Margareta Nistor a astea. Și dacă simţim că nu ne mai pasă, că
literatură și arte „V. Voiculescu” și ale Muze- rul Clubului de literatură și arte. Dialogul a concluzionat că „filmul poate fi oricând și o ne-am obișnuit cu distanţa și dizarmonia
ului UMF Iași erau și înainte de pandemie plutit între muzică, antreprenoriat și scris, inspiraţie, asemenea unui puzzle, ce trebu- noastră faţă de opinia publică, să ne gândim
reflectate amplu pe reţelele de socializa- bani și Beethoven, nesupuse și libertate. ie cu grijă pus cap la cap, pentru soluţii în la cei care învaţă acum de la noi, prin pute-
re, dar acum au o nouă formă de exprima- Joi, 4 iunie, comunitatea academică a momente de cumpănă!”. rea exemplului, cum să fie oameni. Ce-au
re și de interacţiune cu publicul. Cristina UMF Iași s-a bucurat de întâlnirea cu Irina Dr. Florina Constantinescu înţeles de la noi în toată această poveste?
4 VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22 Dosar

Actua
Una dintre
cele mai letale
neoplazii,
cancerul de

cance
pancreas
beneficiază
de tratamente
noi, precum
combinaţiile de
citostatice, care Reprezintă a patr
cresc durata deces prin cance
generală de
supravieţuire. și a șasea în

C
ancerul de pancreas re- Majoritatea cazurilor de cancer În funcţie de contactul cu vasele de atât în ceea ce privește SG, cât și DFS performanţă foarte bun (ECOG 0
prezintă a patra cauză de pancreas sunt diagnosticate în sânge (vena portă, vena mezenteri- la pacienţii cărora li s-a administrat sau 1; ECOG: Eastern Cooperative
de deces prin cancer stadiu local avansat inoperabil sau că superioară, artera mezenterică Gemcitabina versus 5-Fluorouracil Oncology Group) se recomandă tri-
în Europa și a șasea în metastatic. Intervenţia chirurgica- superioară, trunchiul celiac și artera cu Leucovorin (5FU/LV) (10,11). pla terapie cu mFOLFIRINOX (12);
lume. Este una dintre cele mai letale lă curativă (rezecţia R0) este posi- hepatică comună), tumorile de pan- În prezent, standardul de tra- trialurile clinice au arătat supravie-
neoplazii, determinând 432.242 de bilă doar în 15-20% dintre cazuri, creas localizate se clasifică în tumori tament pentru pacienţii operaţi ţuiri mai mari pentru acești pacienţi
decese în 2018 (GLOBOCAN 2018) aceasta crescând supravieţuirea rezecabile, borderline rezecabile și curativ cu rezecţie R0 include comparativ cu cei trataţi cu Gemci-
(1). În ciuda progreselor în detec- la 5 ani la 20% (4). local avansate (inoperabile). Gemcitabina plus Capecitabine tabină (13). În cazul adenocarcinoa-
tarea și tratamentul cancerului de Localizarea și dimensiunea tu- sau mFOLFIRINOX timp de 6 luni melor ductale pancreatice cu mu-
pancreas, rata de supravieţuire la Simptomatologia apare morii determină tipul de intervenţie (4,7,12). Tratamentul cu mFOLFIRI- taţie BRCA1/2 prezentă, ghidurile
5 ani este de 9%. În România, con- în stadii avansate chirurgicală: pentru cele localizate NOX reprezintă o triplă terapie cu NCCN recomandă mFOLFIRINOX
form acelorași statistici, 3.106 paci- Aproximativ 60-70% dintre ade- la nivelul capului de pancreas se va 5FU/LV, oxaliplatin și irinotecan. ca standard de tratament, deoarece
enţi noi au fost diagnosticaţi cu can- nocarcinoamele de pancreas se dez- efectua duodenopancreatectomie În cazul pacienţilor cu status de răspunsul la sărurile de platină este
cer de pancreas, iar 2.943 au murit voltă la nivelul capului de pancreas, cefalică tip Whipple, iar pentru
cu acest diagnostic (1). restul afectând corpul și coada. cele de la nivelul cozii de pancreas
Tumorile de pancreas se pot Simptomatologia este în principal intervenţia chirurgicală este repre-
dezvolta atât din porţiunea exocrină urmarea efectului de masă al tu- zentată de pancreatectomie distală
a pancreasului (adenocarcinoame), morii. Cele mai frecvente simpto- +/- splenectomie. Indiferent de loca-
cât și din cea endocrină (tu- me sunt: apariţia icterului lizarea tumorii primare, este obliga-
mori neuroendocrine). Intervenţia sclero-tegumentar (mai torie efectuarea limfadenectomiei
Cel mai frecvent subtip chirurgicală frecvent pentru tumo- loco-regionale cu examinarea a mi-
este adenocarcinomul curativă este posibilă rile cefalice), dureri nimum 15 ganglioni pentru o clasifi-
ductal de pancreas, doar în abdominale intense cu care TNM cât mai exactă (4).
ce reprezintă 80% din
totalitatea tumorilor 15-20%
localizare epigastrică
și iradiere posterioară
Unele studii prospective au ară-
tat o rată mai mare a complicaţiilor
ce se dezvoltă la acest dintre cazuri. (durerea „în bară”), scă- postoperatorii la pacienţii icterici
nivel. Cele mai frecvente dere în greutate, steatoree cu boală rezecabilă la care s-a efec-
leziuni precursoare sunt re- și apariţia diabetului zaharat. tuat drenaj biliar preoperator (6).
prezentate de neoplazia intraepite- Tumorile de pancreas, prin evoluţia Totuși, ghidurile recomandă dre-
lială (PanIN), IPMN-ul (neoplasmul locală, pot invada duodenul sau pot najul biliar preoperator la pacienţii
mucinos papilar intraductal) și neo- determina stenoză digestivă înaltă. cu simptome de colangită, icter,
plasmul chistic mucinos. Markerii tumorali nu se utilizea- febră sau prurit intens și la care se
Factorii de risc cei mai impor- ză de rutină pentru diagnosticul preconizează o întârziere a inter-
tanţi implicaţi în apariţia acestui tip adenocarcinomului de pancreas, venţiei chirurgicale mai mare de o
de neoplazie sunt reprezentaţi de: deși sunt crescuţi în 80% dintre ca- săptămână (7).
vârsta înaintată (peste 70 de ani), zuri. Însă un nivel seric al CA 19.9 Ţinând cont de gradul mare de
fumatul de ţigarete (fumatul activ >500 UI/ml reprezintă un factor de agresivitate a adenocarcinomului
sau pasiv), pancreatita cronică, con- prognostic negativ. Diagnosticul de pancreas, se recomandă chimi-
sumul de carne roșie sau consumul pozitiv este susţinut de evaluările oterapie adjuvantă intervenţiei
scăzut de fructe și legume proaspe- imagistice (prin tomografie compu- chirurgicale, chiar și pentru sta-
te, diabetul zaharat tip I și tip II pre- terizată sau rezonanţă magnetică), diul T1N0. Tratamentul se alege în
cum și obezitatea (IMC >30 kg/m2) care apreciază dimensiunea tumo- funcţie de statusul de performanţă
(2). Datele sugerează că persoanele rii, raporturile cu organele învecina- al pacientului și de comorbidităţile
care suferă de obezitate au un risc te și/sau invazia vasculară. asociate. Chimioterapia adjuvantă
cu 20-40% mai mare de a dezvolta Diagnosticul de certitudine se trebuie iniţiată în maximum opt
adenocarcinom de pancreas faţă de stabilește prin examen citologic/ săptămâni de la intervenţia chirur-
normoponderali, de aceea dieta ali- histopatologic obţinut prin eco-en- gicală. Durata optimă a acesteia este
mentară are un rol foarte important doscopie digestivă superioară sau de șase luni (8). Trialul CONKO-001
în apariţia și evoluţia cancerului de postoperator, prin evaluarea histo- a evidenţiat o îmbunătăţire sem-
pancreas. patologică și imunohistochimică a nificativă a supravieţuirii globale
Mutaţiile germinale se întâlnesc piesei operatorii. (SG) și a intervalului liber de boală
la mai puţin de 10% dintre pacienţi și (disease free survival, DFS) la paci-
se pot asocia și cu un risc crescut de Tratamentul bolii localizate enţii cărora li s-a administrat Gem-
cancer colorectal sau de sân. Aces- Intervenţia chirurgicală repre- citabina timp de șase luni versus cei
tea sunt reprezentate de mutaţii ale zintă singurul tratament cu potenţi- la care s-a făcut doar monitorizare
genelor BRCA2, p16, ATM, STK11, al curativ. Doar 20% dintre pacienţii imagistică (SG: 22,8 vs 20,2 luni și
PRSS1/PRSS2, SPINK1, PALB2 și cu cancer de pancreas sunt opera- DFS: 13,4 vs 6,9 luni) (9). Trialul
MMR (3). bili la momentul diagnosticului (5). ESPAC-3 nu a arătat nicio diferenţă

Bibliografie the National Comprehensive Cancer Network, 2019. 17(3): p. 202-210 pancreatic cancer. New England Journal of Medicine, 2018. 379(25): p. 17. Kunzmann, V., et al., Secondary resectability in locally advanced pancreatic cancer. N Engl J Med, 2011. 364(19): p. 1817-25
1. Bray, F., et al., Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of 8. Valle, J.W., et al., Optimal duration and timing of adjuvant chemotherapy after 2395-2406 cancer (LAPC) after nab-paclitaxel/gemcitabine- versus FOLFIRINOX-based 22. Lambert, A., et al., An update on treatment options for pancreatic
incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer definitive surgery for ductal adenocarcinoma of the pancreas: ongoing lessons 13. Neoptolemos, J.P., et al., Comparison of adjuvant gemcitabine and induction chemotherapy: Interim results of a randomized phase II AIO trial adenocarcinoma. Ther Adv Med Oncol, 2019. 11: p. 1758835919875568
journal for clinicians, 2018. 68(6): p. 394-424 from the ESPAC-3 study. Journal of Clinical Oncology, 2014. 32(6): p. 504-512 capecitabine with gemcitabine monotherapy in patients with resected (NEOLAP). Journal of Clinical Oncology, 2018. 36(4_suppl): p. 348-348 23. Von Hoff, D.D., et al., Increased survival in pancreatic cancer with nab-
2. DeVita, V.T., S.A. Rosenberg, and T.S. Lawrence, DeVita, Hellman, and 9. Oettle, H., et al., Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and long-term pancreatic cancer (ESPAC-4): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 18. Picozzi, V.J., et al., Randomized, open-label trial of gemcitabine/nab- paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med, 2013. 369(18): p. 1691-703
Rosenberg’s cancer. 2018: Lippincott Williams & Wilkins outcomes among patients with resected pancreatic cancer: the CONKO-001 trial. The Lancet, 2017. 389(10073): p. 1011-1024 paclitaxel (G/NP) ± pamrevlumab (P) as neoadjuvant chemotherapy in locally 24. Li, D., et al., Treatment, Outcomes, and Clinical Trial Participation in Elderly
3. Zhan, W., et al., Germline variants and risk for pancreatic cancer: A randomized trial. Jama, 2013. 310(14): p. 1473-1481 14. Tempero, M.A., et al., APACT: phase III, multicenter, international, open- advanced, unresectable pancreatic cancer (LAPC). Journal of Clinical Oncology, Patients With Metastatic Pancreas Adenocarcinoma. Clin Colorectal Cancer,
systematic review and emerging concepts. Pancreas, 2018. 47(8): p. 924 10. Neoptolemos, J., et al., ESPAC-3 (v2): A multicenter, international, open- label, randomized trial of adjuvant nab-paclitaxel plus gemcitabine (nab-P/G) 2017. 35(4_suppl): p. 365-365 2015. 14(4): p. 269-76.e1
4. Ducreux, M., et al., Cancer of the pancreas: ESMO Clinical Practice label, randomized, controlled phase III trial of adjuvant 5-fluorouracil/folinic vs gemcitabine (G) for surgically resected pancreatic adenocarcinoma. 2019, 19. Benavides, M., et al., PANOVA: A phase II study of TTFields (150 kHz) 25. Golan, T., et al., Maintenance Olaparib for Germline BRCA-Mutated
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 2015. acid (5-FU/FA) versus gemcitabine (GEM) in patients with resected pancreatic American Society of Clinical Oncology concomitant with standard chemotherapy for front-line therapy of advanced Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med, 2019. 381(4): p. 317-327
26(suppl_5): p. v56-v68 ductal adenocarcinoma. Journal of Clinical Oncology, 2009. 27(18_suppl): p. 15. Murphy, J.E., et al., Total Neoadjuvant Therapy With FOLFIRINOX Followed pancreatic adenocarcinoma-Updated efficacy results. Journal of Clinical 26. Golan, T., et al., POLO: A randomized phase III trial of olaparib maintenance
5. Surveillance, E., and End Results (SEER) Program, . Cancer Stat Facts: LBA4505-LBA4505 by Individualized Chemoradiotherapy for Borderline Resectable Pancreatic Oncology, 2017. 35(15_suppl): p. e15790-e15790 monotherapy in patients (pts) with metastatic pancreatic cancer (mPC) who
Pancreatic Cancer. 2018 (cited 2019 August, 1); Available from: https://seer. 11. Neoptolemos, J.P., et al., Effect of adjuvant chemotherapy with fluorouracil Adenocarcinoma: A Phase 2 Clinical Trial. JAMA Oncol, 2018. 4(7): p. 963-969 20. Moore, M.J., et al., Erlotinib plus gemcitabine compared with gemcitabine have a germline BRCA1/2 mutation (gBRCAm). Journal of Clinical Oncology,
cancer.gov/statfacts/html/pancreas.html. plus folinic acid or gemcitabine vs observation on survival in patients with 16. Rutter, C.E., et al., Addition of radiotherapy to adjuvant chemotherapy alone in patients with advanced pancreatic cancer: a phase III trial of the 2016. 34(15_suppl): p. TPS4152-TPS4152
6. van der Gaag, N.A., et al., Preoperative biliary drainage for cancer of the head resected periampullary adenocarcinoma: the ESPAC-3 periampullary cancer is associated with improved overall survival in resected pancreatic National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol, 2007. 27. Wang-Gillam, A., et al., NAPOLI-1 phase 3 study of liposomal irinotecan in
of the pancreas. N Engl J Med, 2010. 362(2): p. 129-37 randomized trial. Jama, 2012. 308(2): p. 147-156 adenocarcinoma: An analysis of the National Cancer Data Base. Cancer, 2015. 25(15): p. 1960-6 metastatic pancreatic cancer: Final overall survival analysis and characteristics
7. Tempero, M.A., et al., Pancreatic Adenocarcinoma, Version 1.2019. Journal of 12. Conroy, T., et al., FOLFIRINOX or gemcitabine as adjuvant therapy for 121(23): p. 4141-9 21. Conroy, T., et al., FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic of long-term survivors. Eur J Cancer, 2019. 108: p. 78-87.
Dosar VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22
5

alităţi în tratamentul
erului de pancreas (I)
ra cauză de Este una dintre cele mai În România, 3.106 pacienţi
er în Europa letale neoplazii, determinând noi au primit acest
n lume. 432.242 de decese în 2018. diagnostic.
mai bun (7). Studiile în care se în­ urmat în unele cazuri de chimio­ intervenţie pentru îndepărtarea adenocarcinomului de pancre­ săruri de platină: mFOLFIRINOX
cearcă administrarea inhibitorilor radioterapie sau iradiere stereotaxi­ obstrucţiei biliare și/sau duodenale as metastatic a fost mFOLFIRI­ sau 5-Fluorouracil cu Cisplatin.
PARP în adjuvanţă sunt în curs de că (SBRT) (7). și tratament pentru malnutriţie sau NOX-ul, care s-a dovedit a fi net Dintre cei 3.315 pacienţi examinaţi
desfășurare (14). Rezultatele intermediare ale durere, dacă asociază asemenea ma­ superior Gemcitabinei în monote­ pentru intrarea în studiul POLO,
Ghidurile europene nu reco­ studiului de faza II NEOLAP au nifestări. Pentru obstrucţia biliară rapie în studiul PRODIGE. Astfel, 7,5% au avut mutaţie BRCA pe linie
mandă de rutină chimioradiote­ demonstrat că asocierea Gemci­ cauzată de tumora de cap de pancre­ SG a fost de 11,1 luni în grupul cu germinală. Astfel, 154 de pacienţi
rapia adjuvantă decât la pacienţii tabină/Nab-paclitaxel la pacienţii as se recomandă montarea endosco­ mFOLFIRINOX, comparativ cu care au avut această mutaţie și nicio
cu rezecţie R1 (boală microscopică cu boală local avansată a fost efici­ pică a unui stent metalic biliar sau o 6,8 luni în grupul cu Gemcitabină. evoluţie a bolii timp de 16 săptămâni
prezentă la nivelul marginilor de entă și fezabilă, iar ratele de reze­ intervenţie chirurgicală de deriva­ De asemenea, și supravieţuirea fără sub chimioterapie au fost incluși în
rezecţie), cu scopul de a scădea rata cabilitate R0/R1 au fost de 24% și, ţie (hepatico-jejuno-anastomoză), progresie (SFP) a fost tot în favoarea studiu. Analiza interimară efectu­
recidivei locale. Persistenţa mar­ respectiv, 29% (17). Pentru pa­ cu scopul de a reduce nivelul biliru­ triplei terapii (21). Cele mai frecven­ ată pe 104 pacienţi a arătat un SFP
kerilor tumorali (CA 19.9) la valori cienţii cu status de per­ binei serice. În caz de obstrucţie te reacţii adverse pentru grupul cu pentru olaparib de 7,4 luni, versus
Rata
mari postoperator se asociază cu un formanţă ECOG 2 se duodenală se poate monta mFOLFIRINOX sunt reprezentate 3,8 luni pentru placebo. După 6 luni
prognostic nefavorabil, dar nu are
de supra- endoscopic un stent sau se de neutropenia de gradul 3 și 4, care de tratament cu olaparib, procentul
valoare predictivă pentru răspunsul vieţuire poate interveni chirurgical, s-a înregistrat la 45,7% dintre paci­ pacienţilor în viaţă și fără progresie
la tratament. la 5 ani este de realizând o derivaţie diges­ enţi, și neutropenia febrilă, la 5,4% a bolii a fost dublu pentru olaparib
tivă (metoda endoscopică dintre pacienţi (de aceea, atunci faţă de placebo (25,26).
Tratamentul
bolii
9%. este de preferat acolo unde se
poate).
când se administrează această serie
se recomandă profilaxia neutrope­
Conform ghidurilor americane
de practică clinică (NCCN versiunea
borderline Durerea din cancerul de pancre­ niei cu factori de creștere gra­ 3, 2019) pentru adenocarcinomul
rezecabile as este consi­ nulomonocitari) (21). pancreatic, testarea germinală pen­
Chimio­ Conform ghidu­ tru BRCA este recomandată pentru
terapia neo­ rilor europene (ESMO) orice pacient cu cancer pancreatic
a djuvantă și americane (NCCN), confirmat. De asemenea, olapari­
se indică la pa­ la pacienţii cu un status bul este considerat tratament de
cienţii cu tumori de de performanţă bun (ECOG 0 întreţinere pentru pacienţii care au
pancreas potenţial sau 1), mFOLFIRINOX reprezintă o mutaţie germinală BRCA1/2, un
rezecabile („border­ standardul de tratament în linia în­ status de performanţă bun (ECOG
line rezecabile”), cu derată a fi tâi (7,22). Asocierea Gemcitabină și 0-1), drenaj biliar bun, aport alimen­
scopul convertirii la o prioritate majoră Nab-paclitaxel la pacienţii cu ECOG tar adecvat și boală metastatică cu
rezecabilitate, pre­ și apare la aproape 0-2 fără comorbidităţi s-a dovedit în nicio evoluţie a bolii în decurs de
cum și de a scădea toţi pacienţii din studiile clinice a fi superioară admi­ >16 săptămâni la prima linie cu
rata recidivei locale această categorie. nistrării Gemcitabinei în monotera­ chimioterapie pe bază de platină (7).
și a metastazării la Trebuie tratată pie (SG = 8,5 luni în grupul Gemcita­
distanţă. Schema cu agresiv, conform bină/Nab-paclitaxel, comparativ cu Linia a doua de tratament
cele mai multe rezul­ ghidurilor actuale 6,7 luni în grupul cu Gemcitabină). A doua linie de chimioterapie
tate favorabile pentru (cel mai adesea cu opi­ La cei care au primit această com­ se va alege în funcţie de răspunsul
această indicaţie este oide). În cazuri limitate se poate binaţie, cea mai frecventă reacţie pacientului la tratamentul anterior
mFOLFIRINOX timp de face neuroliza plexului celiac prin adversă a fost neutropenia grad 3 și și în funcţie de statusul de perfor­
4-5 administrări, cu reevaluare radiofrecvenţă sau alcoolizare. 4 și neuropatia periferică grad 3 sau manţă actual. Pentru cei refractari
imagistică ulterioară. Dacă tumora Tratamentul citostatic al adeno­ mai mare (23). la Gemcitabina din prima linie se
a răspuns la chimioterapie și s-a con­ carcinomului de pancreas a repre­ Deocamdată nu există studii va schimba cu un dublet de plati­
vertit la rezecabilitate, se va efectua zentat o prioritate pentru oncologi clinice care să compare mFOLFIRI­ nă de tipul FOLFOX (Oxaliplatin,
intervenţia chirurgicală, urmată de în ultimele două decenii. Pentru o NOX cu Gemcitabină/Nab-paclita­ 5-FU, Leucovorin) sau Irinotecan
chimioterapie adjuvantă până la 6 perioadă lungă de timp, Gemcita­ xel, însă comparaţiile retrospective liposomal asociat cu 5FU/LV. În stu­
luni în total (15). bina a fost considerată „standard sugerează superioritatea triplei diul Napoli, de fază III, irinotecanul
Pentru a obţine un control local recomandă monoterapie cu of care”, însă ultimele studii clinice terapii. liposomal împreună cu 5-FU/LV
și mai bun, în funcţie de toleranţa Gemcitabina sau 5-FU în perfuzie au arătat o supravieţuire mai mare Pentru pacienţii cu status de crește SG de la 4,2 luni (SG pentru
pacientului, se poate efectua și ra­ continuă sau Capecitabina (7). a pacienţilor cărora li s-au admi­ performanţă depreciat (ECOG 2 5-FU/LV) la 6,1 luni (27).
dioterapie externă concomitent cu În prezent sunt în curs de des­ nistrat combinaţii de citostatice, sau 3), administrarea de Gemcita­ În cazul pacienţilor ce au progre­
Capecitabina, pentru radiosensi­ fășurare studii care asociază un cum ar fi: Gemcitabina cu Capeci­ bină în monoterapie crește calita­ sat pe regimuri cu dublet sau triplet
bilizare, după finalizarea chimio­ inhibitor al factorului de creștere tabina/Cisplatin/Oxaliplatin/Irino­ tea vieţii, însă fără niciun beneficiu de platină, în linia a II-a se va încerca
terapiei neoadjuvante și ulterior conjunctiv cu Gemcitabina/Nab-pa­ tecan/5-FU comparativ cu Gemci­ legat de supravieţuire (speranţa de administrarea unor combinaţii cu
intervenţiei chirurgicale. Doza de clitaxel (18) și studii care folosesc tabina. Beneficiul cel mai mare s-a viaţă fiind foarte scăzută) (24). Gemcitabină (exemplu: GemCap,
radiaţii cel mai frecvent utilizată particule încărcate electric care dis­ înregistrat pentru combinaţia Gem­ Răspunsul la tratament se eva­ GemCis, Gemcitabina/Nab-paclita­
este de 40Gy, 1,8-2 Gy/fracţie timp trug celule aflate în mitoză cu ajuto­ Cap sau GemCis. luează imagistic (prin tomografie xel). Dacă acești pacienţi au status
de 4-5 săptămâni (16). rul unui aparat portabil și care, com­ Trialurile clinice care au evalu­ computerizată sau rezonanţă mag­ de performanţă depreciat se va lua
binate cu gemcitabina, reduc foarte at inhibitorii de tirozinkinază sau netică) după 2-3 luni de tratament. în considerare tratamentul simpto­
Tratamentul bolii local mult volumul tumoral (19). anticorpii monoclonali au avut re­ Tratamentul actual va fi oprit dacă matic: terapia durerii, alimentaţie
avansate (inoperabile) zultate dezamăgitoare în cancerul se constată progresia bolii conform parenterală, suplimente alimentare,
Supravieţuirea medie a pacien­ Tratamentul bolii de pancreas. O excepţie o repre­ criteriilor RECIST 1.1, caz în care se enzime digestive etc.
ţilor cu boala local avansată este mai metastatice zintă combinaţia Gemcitabină cu va trece la a doua linie de tratament.
Dr. Monica Miron1,
mică de 1 an, chiar și cu tratament Erlotinib, care a obţinut o creștere Pentru adenocarcinoamele de dr. Iulia Gramaticu1,
oncologic. Ghidurile NCCN reco­ Linia întâi de tratament a supravieţuirii medii cu 12 zile în­ pancreas se recomandă testarea dr. Irina Cazacu2,
mandă pentru pacienţii cu status de În acest stadiu, înainte de ini­ tr-un trial clinic (20), însă aceasta BRCA 1 și BRCA 2. Acei pacienţi dr. Adina Croitoru1
performanţă bun mFOLFIRINOX ţierea oricărui tratament siste­ este irelevantă clinic. Marea schim­ care prezintă mutaţii germinale 1. Institutul Clinic Fundeni
sau Gemcitabina/Nab-paclitaxel, mic, acești pacienţi vor necesita bare în tratamentul sistemic al răspund mai bine la tratamentul cu 2. Spitalul Municipal Craiova
6 VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22 Opinii
Reglementările, evitate că preferă să fumeze ţigări elec-
în online tronice comparativ cu ţigările
Deconspirarea de către OMS obișnuite – 10,1% versus 9,8%.
a manevrelor industriei tutunului Articolul 13 din Convenţia Cadru
în acest context rămâne impor- privind Controlul Tutunului, ra-
tantă pentru că ele sunt aceleași în tificată de România în 2005, cere
toate ţările de pe glob. În eforturi- interzicerea completă a publici-
le lor de a promova produsele din tăţii, promovării și sponsorizării
tutun, producătorii au recurs suc- în favoarea tutunului. Un studiu
cesiv la: produse din ce în ce mai realizat în 23 de ţări dezvoltate și
aromatizate, mai atractive, din 30 de ţări în curs de dezvoltare a
perspectiva ambalajului și al bran- demonstrat că interzicerea tutu-
dingului, ducând la creșterea inte- ror formelor de publicitate reduce
resului adolescenţilor pentru ţiga- consumul de tutun cu 23,5%.

ADOLESCENŢII,
retele electronice și produsele din
tutun încălzit. Prin folosirea Semnale de alarmă
comunicării în mediul Societatea Română de Pneu-
Ziua Mondială online, industria mologie alături de organizaţiile și
fără Tutun din de tutun a reu- asociaţiile care activează în cadrul

expuși tacticilor de marketing acest an este dedicată șit de ani buni platformei „Iniţiativa 2035 Fără
protejării tinerei generaţii să evite regle- Tutun” speră ca prin comunicate-
împotriva manipulării mentările care le și webinarele organizate, aceste

ale industriei de tutun industriei de tutun și vizează doar ecouri și semnale de alarmă să fie
prevenirii utilizării publicitatea luate în considerare de autorităţi,
tradiţională. de guvernanţi, de responsabilii
Tânăra generaţie trebuie produselor
marketing ale industriei de tutun. denţa de tutun. Argu- Nu este de din sănătate și să aducă acele mult
cu tutun și a nicotinei
protejată de manipulările Acest lucru a dat „roade” nefaste: mentele sunt multiple mirare că în aces- așteptate modificări legislative
de către tineri.
industriei de tutun, această 187.330 de copii români de 13-15 și le regăsim în ultimul te noi condiţii ţigări- care să îndepărteze orice sursă de
categorie de populaţie fiind ani au fumat cel puţin o dată în studiu global „Global Youth le electronice și apariţia publicitate și promovare, directă
cea mai expusă consumului viaţă, iar 53.523 dintre aceștia fu- Tobacco Survey” (2017-2018). unei categorii de mari depen- și indirectă, pentru produsele din
mează în mod curent. La acestea În acest studiu, la o analiză pri- denţi de nicotină câștigă teren în tutun.
de astfel de produse, atrag vind consumul tutunului în Ro- rândul consumatorilor de astfel de Concomitent, sperăm să apa-
se adaugă o nouă tendinţă: apari-
atenţia specialiștii în ţia unei categorii de consumatori mânia, implementată pe un produse. ră acele completări ale legislaţiei
contextul Zilei Mondiale fără pentru noile oferte „sănătoase” de eșantion reprezentativ la nivel din domeniul reducerii consumu-
Tutun. produse ale industriei tutunului naţional, de 5.409 de copii şcola- Produsele de tutun încălzit, lui de tutun în ceea ce privește
de ţigări electronice și din tutun rizaţi în clasele VI-VIII, cu vârsta tot mai populare utilizarea produselor din tutun,

C a în fiecare an, Ziua Mondială


fără Tutun (marcată la 31 mai)
este un prilej de analiză a consecin-
încălzit, ceea ce a determinat un
consum crescut în rândul tineri-
lor de 13-15 ani, urmare directă a
cuprinsă între 13 și 15 ani, s-a des- Creșteri importante se sem-
coperit că 30,1% dintre respondenţi nalează și în rândul celor care fu-
au încercat să fumeze ţigarete cel mează produse din tutun încălzit.
nicotină sau ţigări electronice în
spaţiile publice închise, cu adop-
tări de politici fiscale uniforme
ţelor provocate de o altă epidemie, promovării agresive și a lipsei de puţin o dată, iar 8,6% dintre inter- Oglinda procentelor de consuma- pentru aceste produse, cu direc-
cea de tabagism, un avertisment reglementări legislative în acest vievaţi au fumat ţigarete în ultimele tori se schimbă permanent. ţionarea taxelor suplimentare
legat de suferinţele multiple induse domeniu. 30 de zile. Fumatul în aceste con- Numărul adolescenţilor care aferente în campanii educaţiona-
de produsele industriei tutunului. diţii rămâne prima cauză de îm- fumează în prezent ţigări este în le la nivel naţional adresate pri-
Anul acesta sloganul este „Fără se- Consecinţele bolnăvire la noi, peste 36.600 de scădere, acest „beneficiu” fiind oritar grupei de 13-15 ani, vârsta
crete – Tutunul și tacticile industri- influencingului români murind anual din cauza puternic contracarat de faptul de debut a consumului de tutun,
ei tutunului”. Se observă atât pe plan mondi- fumatului. Accesibilitatea produ- că mai mulţi tineri fumează cu- precum și pentru sprijinirea
O privire în detaliu a conse- al, cât și în România o consecinţă a selor din tutun nu doar crește nu- rent ţigări electronice și produse renunţării la fumat.
cinţelor acestor tactici arată că un activităţii induse de „influencerii” mărul fumătorilor, ci le permite din tutun încălzit. Astfel, în 2017,
Prof dr. Florin Mihălţan1,
sfert dintre adolescenţii din Ro- și decidenţii care s-au implicat în minorilor să își achiziţioneze mul- procentajul elevilor care fumau dr. Monica Marc2
mânia au fumat cel puţin o dată promovarea directă și indirectă tiple produse din tutun. În urma ţigări electronice era aproape egal 1. Institutul de Pneumoftiziologie
în viaţă, peste 50.000 fumează în a acestor produse, aceștia uitând unui studiu, 70,7% dintre copii cu al acelora care fumau ţigări „Marius Nasta” București
mod curent, iar copiii de 13-15 ani complet de necesitatea de protejare afirmă că și-au cumpărat ţigările obișnuite (8,2%, respectiv 8,6%). 2. Spitalul de Pneumoftiziologie
sunt și ei expuși direct tacticilor de absolută a adolescenţilor de depen- de la magazin, din sursă legală. În plus, mai mulţi băieţi afirmau „Victor Babeș” Timișoara

CMSR

Arta conversaţiei
Medicina trece prin schimbări normative emise în scopul limitării răspândirii
majore. De la medicina empirică virusului.
Și în domeniul stomatologiei a funcţionat
la cea bazată pe dovezi a fost un
triajul online al pacienţilor, în special în perioa-
drum lung. Studenţii aveau în faţa da stării de urgenţă. Diferenţa faţă de celelalte
lor două mari provocări: disecţiile domenii medicale este că pentru stomatologie
pe cadavru și practica medicală Prof. dr. nu s-au decontat și nu se plătesc nici acum con-
la patul bolnavului. Amândouă Radu sultaţiile online.
au pierdut din importanţă în Septimiu Tehnica și metodologia examenului subiec-
formarea profesională actuală. Câmpian, tiv al pacientului, sub forma interogatoriului și
vicepreședinte a anamnezei, se învaţă. Calitatea conversaţiei

M
CMSR cu pacientul poate fi adusă la nivel de artă. În
ă uitam recent la picturile această relaţie, cel care trebuie să fie neapărat in-
artistului olandez Jan Havickszoon Steen, lu- struit, format să comunice corect și eficient, este medicul.
crări realizate în secolul XVII. Printre acestea Din nefericire, mult prea frecvent comunicarea dintre me-
sunt două picturi care mi-au atras atenţia: O fată dicul curant și pacient nu se mai întâmplă corect. Eventual,
bolnavă și Femeie bolnavă. Cu 350 de ani în urmă, consultaţia se face o comunicare exclusiv prin intermediul rezidenţilor.
medicală era sumară. Acum, cu tehnologiile la care nu îndrăz- Diagnosticul se pune pe bază de „hârtii”. Trimiterile, investiga-
neam să visăm cu ani în urmă, se pare că examenul obiectiv ţiile și rezultatele paraclinice au înlocuit în mare măsură exa- Femeia bolnavă – Jan Havickszoon Steen, cca. 1665
general al bolnavului a pierdut foarte mult teren și consultaţia minarea clinică a pacientului, în loc să fie proceduri comple- minuţioasă pentru foarte multe diagnostice. În învăţământul
a redevenit sumară. Tehnicile de investigare și explorare sunt mentare unei comunicări empatice și directe între partenerii medical stomatologic se studiază știinţa comunicării, manage-
preferate în detrimentul consultaţiei clinice amănunţite. Le- actului medical. mentul medical, organizare profesională, deontologie și legis-
gislaţia de protecţie a pacientului descurajează și ea consulta- laţie.
ţia clinică în scop diagnostic, în favoarea explorărilor tehnice. Stomatologia, un domeniu aparte Triajul telefonic al urgenţelor stomatologice efectuat pe
Carantina severă impusă de pandemia de COVID-19 a dus durata stării de urgenţă a demonstrat nivelul de eficienţă a
Reactualizări comunicarea directă în derizoriu, mai ales între furnizorul de unei conversaţii tematice cu titlul de consultaţie la distanţă. Pe
Opinia medicală a medicului trebuie să fie susţinută de do- servicii medicale și familia bolnavului. Pacienţii apreciază în perioada stării de alertă avem norme specifice care fac referi-
vezi obiective! Pandemia de COVID-19 a reactualizat consulta- mod deosebit empatia medicului curant și atingerea fizică prin re la distanţarea socială. Medicii stomatologi au înţeles iute că
ţia anamnestică dându-i acesteia un suport legal, chiar ca prac- examenul obiectiv. Vorbim în această relaţie despre o artă a printr-o comunicare eficientă, pacienţii pot fi ajutaţi repede și
tică medicală la distanţă. Ea se regăsește în consultaţiile online conversaţiei. cu rezultate foarte bune. Au fost puse la dispoziţia celor intere-
decontate de CNAS pentru unele domenii medicale. Triajul Stomatologia este în acest context un domeniu aparte. saţi în ultima perioadă și linii de comunicare infoline, care și-au
pacienţilor este reconsiderat în formulă nouă impusă de actele Pentru medicul stomatolog este determinantă anamneza dovedit utilitatea.
Opinii VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22
7

Criza reţetelor verzi și


soluţia unei companii de gaz de medic practician am constatat la statutul de teamă normală, iar rugăciunile nu ajută. Medicii pot pentru că nu suntem obișnuiţi să
că de fapt aici e problema: atitu- psihiatrii au exilat-o în tabelul cu face rău și prin omisiune, refuzând fim atenţi la suferinţele neorgani-
dinea medicului faţă de suferinţa cauze medicale ale anxietăţii. sau întârziind tratamentul durerii ce ale pacienţilor noștri.
pacientului. Această descalificare a suferin- și suferinţei. În anul 1939, Compania de gaz
Studentul și rezidentul înva- ţei are drept consecinţă refuzul de Îngrijirile paliative încă nu au din Viena a oprit furnizarea de gaz
ţă odată cu meseria și aroganţa a o trata fie farmacologic, fie psi- pătruns în conștiinţa profesională către consumatorii evrei deși erau
medicală conform căreia medicul hologic. Întrebaţi pacienţii în cât generală și nu sunt o parte semnifi- cei mai numeroși clienţi.
este un vindecător. De-abia după timp primesc un banal algocalmin cativă a curriculumului medical de Argumentul a fost că, deoare-
primele eșecuri pe cont propriu pentru o nevralgie serioasă sau la noi. Unii medicii curanţi trimit ce unii se sinucideau lăsând gazul
începe să înţeleagă imensitatea și un somnifer pentru insomnia de pacientul la paliaţie doar când e pe deschis, facturile lor rămâneau
ubicuitatea suferinţei pentru care spital dacă sunt internaţi pe o sec- moarte, pentru că nu au conștien- neplătite. În felul acesta compa-
în facultate nu l-a pregătit nimeni. ţie oarecare. Este sub demnitatea tizat importanţa durerii în viaţa nia a dorit să limiteze numărul
Dr. Sever Vindecarea devine din ce în ce mai marilor vindecători să se ocupe de pacientului. De aceea eu cred că și sinuciderilor, dar și al pierderilor
Cristian Oană des excepţia, iar îngrijirea suferin- astfel de nimicuri. Noroc cu câte o dacă mâine se va umple Bucureș- financiare. Nu se știe câţi oameni

D
ţei, regula. asistentă mai miloasă sau un vecin tiul de reţete verzi numărul de pre- au murit de frig în Viena în anii
in nou lipsesc reţetele În toate bolile cronice străda- de salon care are o tabletă în plus. scripţii nu va crește semnificativ războiului.
verzi în București. Fap- nia noastră este să-i facem omului Durerea este principala cauză
tul în sine ţine probabil boala suportabilă ca să-și poată a consultaţiei medicale, iar îngri-
de vreo neglijenţă ad- continua viaţa și, cu puţin noroc, jorarea și teama provocate de pre-
ministrativă pe care un șef de bi- să aibă parte și de bucurii care să zenţa sau doar suspiciunea bolii
rou întreprinzător o poate rezolva nu fie otrăvite de suferinţă. Dar su- este universală. Durerea și sufe-
cu două, trei telefoane. În definitiv, ferinţa nu are niciun capitol dedi- rinţa tulbură profund starea paci-
hârtie se găsește, iar tipografiile cat în cursurile universitare. Dure- entului, maschează diagnosticul și
sunt dornice de comenzi. De-abia rea, dacă nu e neuropată, are doar întârzie vindecarea. Unii medici se
repetarea penuriei cu oarecare câteva pagini dedicate în cursurile ascund după principiul etic „să nu
regularitate o califică pentru sta- de fiziologie și farmacologie. Anxi- faci rău” ca să refuze tratamentul
tutul de criză și ne îndeamnă să etatea este un moft pentru mulţi durerii și suferinţei pe motivul că
căutăm resorturile mai profunde. medici, cu excepţia psihiatrilor, unele calmante și anxiolitice pot
Reţetele verzi nu sunt decât vehi- iar insomnia este apanajul celor da dependenţă. Niciun medica-
culul administrativ prin interme- care n-au nicio preocupare în via- ment, fie el și benzodiazepină, nu
diul căruia pacienţii suferinzi își ţă. Anxietatea care însoţește orice dă dependenţă administrat câteva
pot procura calmante, anxiolitice boală organică și intervenţie chi- zile, în schimb îl ajută pe pacient
și somnifere la recomandarea me- rurgicală este ignorată de multe să depășească o criză existenţială.
dicului. În lunga mea experienţă specialităţi care au descalificat-o Durerea nu fortifică caracterul, iar

DESIGNERII PROPRIULUI JOC


M ulte postări am văzut în ziua de 1 iunie
pe reţelele de socializare. Un entuzi-
asm general îi cuprinsese pe toţi. Care mai
Fără Telefon Mobil,
se găsesc citate și
fotografii care să-i
lunile ce au trecut cât de venerată a fost des-
coperirea lui Joseph Gayetty.
Ajutor al celor afectaţi de boala hemo-
agresivitatea verbală și nu de multe ori fizi-
că, existentă intra muros, prin neînţelege-
rea puterii și potenţialului graficii și a desig-
de care încerca să celebreze virtual copilă- facă pe cei dornici roidală, cum era anunţată iniţial recoman- nului ca instrumente ale schimbării în bine
ria: imagini cu ei în grădiniţă, cu prichindeii să marcheze marea darea de folosire a hârtiei igienice, a devenit ori a bagatelizării educaţiei senzoriale.
lor și distribuiri de citate despre universul sărbătoare. peste două secole un star al pandemiei. Te- „Barometrul locuinţelor sănătoase”,
magic al copilăriei. Inevitabil, toate erau în- Ziua Mondială leviziunile îi prezentau pe cetăţenii hulpavi publicat în 2019, ne atenţionează că anu-
soţite de urarea: „La mulţi ani, copilului din a Igienei Mâinilor care nu se gândeau și la posterioarele seme- al afecţiunile cauzate de clădirile nesănă-
noi!”. n-a avut niciodată nilor când făceau achiziţii chiaburești, ger- toase în care sunt educaţi copiii României
Nimic nou pe frontul online. Îndată ce noroc în mediul vir- manii construiau site-uri în care oamenii își determină 37.384 de zile de absenţă de la
se bate miezul nopţii, pe căi bătute degetele tual românesc. Ce-i puteau calcula doza necesară de hârtie igie- școală. Documentul susţine că numai o îm-
ne poartă, începem să tastăm și să alcătuim drept, nici în offline nică în izolare, iar cei mai zglobii au născocit bunătăţire a calităţii aerului în școli ar spori
fraze adecvate zilei ce tocmai a început. Fie
Dr. Richard
nu-i prăznuită. Des- sumedenie de provocări domestice, încât pă- cu 15% performanţele elevilor, în ce priveș-
că e Ziua Naţională a Șosetelor Pierdute, Constantinescu pre Ziua Mondială rea că asiști la Jocurile Olimpice Online ale te viteza de lucru, nivelul de atenţie și de
Ziua Ciocolatei Negre cu Alune, Ziua Mon- a Hârtiei Igienice și Hârtiei Igienice. concentrare.
dială a Bunătăţii, Ziua Internaţională a Băr- Ziua Mondială a Toaletelor românii nici nu Dacă am pomenit de Ziua Internaţională A sechestra un copil în casă și în școală,
bii, Ziua Aranjării Biroului, Ziua Mondială postează, nici nu discută, deși, s-a văzut în a Copilului, dar și de jocuri, îmi aduc amin- nu numai că-i produce o rigidizare psihoki-
te de o scenă care se repeta în fiecare vineri netică, ba, mai mult, îl șubrezește de-a drep-
seara, între blocuri, pe vremea când mă tul. Mult mai bine i-ar prinde să zburde de-
aflam la finalul celei de-a treia copilării. Un cât să fie reţinut îndărătul zidurilor caselor
medic ieșea cu fiul său, de vârstă apropiată și ai școlilor. Beneficiile economice totale ale
mie, și se jucau nu mai mult de jumătate de îmbunătăţirii mediilor interioare în școli și
oră. Doar ei doi și doar 30 de minute. Aveam în casele din România, până în 2060, sunt
să aflu ulterior că tatăl nu voia să-și lase băia- estimate la 6,1 miliarde de euro, conform
tul în preajma celorlalţi copii de teamă să nu „Barometrului”.
fie „contaminat” cu alte idei decât ale sale. Îi Copilărie sănătoasă în școli sănătoase,
considera pe ceilalţi copii potenţiale surse aceasta ar trebui să fie deviza părinţilor și
de pericol, fizic ori emoţional. a guvernanţilor. Să ne uităm și la cât timp
Multor copii li se restrâng interacţiunile dedică elevii români temelor faţă de cei din
cu cei de-o vârstă. Timpul lor liber devine Danemarca, Cehia sau Finlanda și să ne
timp dedicat studiului. Unii părinţi hiper- gândim la nivelul la care se află aceste sta-
protectivi își motivează stricteţea invocând te comparativ cu România. Vizitând aceste
spaţiile de joacă ca fiind nesigure și potenţi- ţări observăm cât de „aerisiţi” sunt locuito-
al traumatizante. Ei nu numai că minimali- rii lor, în gândire, comportament și locuire.
zează joaca, pe care n-o înţeleg ca fiind tera- Casele și școlile sunt mai prietenoase vizual,
pie, că are sens comunitar și că e o legătură copii sunt designerii propriului joc, creati-
transformaţională între minte și corp, ci vităţii și imaginaţiei li se acordă atenţie și
drept un timp furat temelor. viaţa le este mai puţin programată. Învaţă
Spaţiul construit și designul pot oferi de mici să-și pună întrebări, pornind de la
copiilor mediul și instrumentele care le pot joc și experiment, înspre eșec și redresare.
construi și dezvolta încrederea, creativi- Noi, în schimb, le așezăm copiilor o naraţiu-
tatea și empatia. Multe dintre grădiniţe și ne pregătită, în care sunt forţaţi să locuiască
școli sunt spaţii creatocide. Nu numai prin toată viaţa.
8

IDI TAT
Special
VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22

B E EXAME
R PENTR

A
O
SĂNĂT
M

Bolile cronice reprez


economică și socială,
I

economice și progres
acest lucru nu se asoc
T

discordantă va avea ca rezultat


L

abordări și planuri de tratament


foarte diferite, creșterea poliprag-
maziei, a interacţiunilor și efec-
telor adverse medicamentoase,
U

Persoanele cu un
nivel de trai scăzut
au un risc cu
M

47% mai mare de


multimorbiditate
și cu 90% mai
mare de a avea
condiţiilor de mai multe limitări
sănătate fizică și
psihică”. Această de- funcţionale în
finiţie este utilizată și în comparaţie cu cele
ghidurile recente NICE (Natio-
nal Institute for Clinical Excellen-
înstărite.
ce) și are avantajul că surprinde

B
coexistenţa atât a tulburărilor de complianţa scăzută la tratament a
olile cronice în Europa 23,7 milioane în 2010 la 62,4 mi- sănătate fizică, cât și psihică. Cu pacienţilor sau erori de prescripţie
sunt responsabile pen- lioane în 2060. Implicaţiile sunt Multimorbiditatea toate acestea, nu captează întrea- și administrare și, în consecinţă,
tru 86% dintre decesele majore din cauza riscului de declin discordantă este ga complexitate a multimorbidită- dificultăţi de management al bo-
consemnate în regiune. funcţional și de pierdere a inde- ţii, care este legată atât de crește- lilor cronice, strategii riscante de
Ele afectează mai mult de 80% pendenţei acestor persoane, odată aceea în care rea speranţei de viaţă, implicit de autogestionare din partea bolnavi-
dintre europenii cu vârsta de pes- cu vârsta înaintată. un individ are îmbătrânirea populaţiei, cât și de lor și o sarcină crescută asupra pa-
te 65 de ani. În plus, prezenţa mai Totuși, multimorbiditatea nu prevalenţa accentuată a acesteia cienţilor și personalului medical.
multor afecţiuni sau comorbidităţi se limitează la populaţia în vârstă,
două sau mai în zone deprivate. De asemenea,
în acest grup populaţional are un pentru că 35% dintre persoanele multe afecţiuni evenimentele adverse din viaţa Provocările
multimorbidităţii
efect multiplicator asupra poverii cu vârste cuprinse între 55 și 64 cu simptome, timpurie se corelează cu prezenţa
bolilor și asupra costurilor de ges- de ani și 55% dintre persoanele multimorbidităţii în cursul vieţii Cercetările privind multimor-
tionare a sănătăţii. cu vârsta cuprinsă între 65 și 74 patologie și adulte. biditatea sunt încă la început, dar
Este recunoscut, pe scară lar- de ani prezintă multimorbidita- tratament total Specialiștii, în special medicii provocările pentru sistemul medi-
gă, că 70% până la 80% din cos- te. Multe state sunt îngrijorate de de familie care se confruntă cel cal par să fie complexe.
turile de asistenţă medicală sunt dinamica accelerată a schimbă-
distincte. mai adesea cu aceste cazuri, vor- Pacienţii cu comorbidităţi
cheltuite, în prezent, pentru bolile rii configuraţiei comorbidităţii, besc de conceptul de multimorbi- raportează: fragmentarea și coor-
cronice. Acestea se traduc în 700 pentru că implicaţiile medicale, prevenţie sau de consolidare a ditate concordantă și discordantă. donarea slabă a îngrijirii; inter-
de miliarde de euro doar în Uniu- sociale, economice și politice sunt asistenţei primare. Multimorbiditatea concordantă acţiuni medicamentoase; reacţii
nea Europeană (UE) și cifra este profunde, necesitând o reajustare semnifică prezenţa a două sau mai adverse ale medicamentelor; tra-
de așteptat să crească în următo- a serviciilor de îngrijire, dar și a Succesul sau eșecul multe afecţiuni corelate, precum tamentul împovărător, solicitant;
rii ani. Aproximativ 97% din bu- politicilor publice de sănătate și sistemelor de îngrijire a diabetul zaharat de tip 2 și hiper- accesul slab la servicii de sănă-
getele pentru sănătate sunt chel- sociale. sănătăţii? tensiunea arterială, afecţiuni care tate mintală; teste de diagnostic
tuite pentru tratament, în timp Alături de vârstă, deprivarea Datele privind multimorbidi- pot fi abordate prin planuri de repetate; scheme de monitoriza-
ce doar 3% sunt investite pentru relativă este celălalt factor deter- tatea sunt destul de limitate. Nu tratament similare. re și programări redundante sau
prevenirea bolilor. minant al multimorbidităţii: per- există un consens general nici în Multimorbiditatea discordan- contradictorii.
soanele cu un nivel de trai scăzut privinţa definiţiei actuale. Cea tă este aceea în care un individ are Personalul medical recla-
Devoratorul bugetelor au un risc cu 47% mai mare de mai acceptată definiţie se refe- două sau mai multe afecţiuni cu mă dificultăţile în utilizarea ghi-
globale de sănătate multimorbiditate și cu 90% mai ră la „prezenţa a două sau mai simptome, patologie și tratament durilor clinice pentru boli uni-
Multimorbiditatea este un fac- mare de a avea mai multe limitări multe boli, incluzând coexistenţa total distincte. Multimorbiditatea ce în contextul pacienţilor cu
tor tot mai critic pentru sistemele funcţionale în comparaţie cu cele
de sănătate. Această criză este par- înstărite. Mai mult, vârsta la care Bibliografie 2002–2015. SSM Popul Health J Gen Pract 2011; 61: e12–21 care. BMJ :British Medical Journal
1. Barnett K et al. Epidemiology of 2019; 8 9 Whitty CJet al. 2017: Triumphs 2015; 350
ţial determinată de îmbătrânirea debutează multimorbiditatea este multimorbidity and implications for 6 Buffel du Vaure Cet al. Exclusion of and challenges in a world shaped by 14. Pearson-Stuttard et al.
health care, research, and medical patients with concomitant chronic medicine. Clin Med (Lond) 2017; Multimorbidity—a defining
populaţiei la nivel global. Conform în medie cu 15 ani mai redusă la education: a cross-sectional study. conditions in ongoing randomised 17: 537–44 challenge for health systems The
institutelor de statistică, proporţia persoanele paupere, comparativ Lancet 2012; 380 controlled trials targeting 10 10. Smith et al. Interventions for Lancet Public Health 2019 ;Vol 4 (12)
2 Kingston Aet al.Projections common chronic conditions and improving outcomes in patients 15. O’Brien R et al The everyday
populaţiei cu vârsta mai mare de cu cele cu nivel socioeconomic of multi-morbidity in the older registered at ClinicalTrials.gov: a with multimorbidity in primary care work of living with multimorbidity
population in England to 2035:
75 de ani se va dubla în următorii ridicat. România, prin procentul estimates from the Population
systematic review of registration
details. BMJ Open 2016; 6
and community settings. Cochrane
Database Syst Rev 2016; 3.
in socioeconomically deprived areas
of Scotland. J of Comorbidity 2014; 4
20 de ani, ajungând la 13,1%. În crescut al populaţiei aflate în seg- Ageing and Care Simulation 7.Directorate General Health and 11. Kate O’Donnell-Addressing the 16. Mercer SW ar al Managing
(PACSim) model. Age Ageing Consumers, European Commission global challenge of multimorbidity- patients with mental and physical
UE, populaţia cu vârstă mai mare mentul de sărăcie relativă, este 2018; 47 Reflection Process On Chronic The Academy of Medical Sciences: multimorbidity. BMJ 2012; 345.
de 65 de ani va crește de la 87,5 reprezentativă pentru multimor- 4 Jindai Ket al. Multimorbidity and Diseases -Final report -2013 https:// https://sapc.ac.uk/ 17. Duguy C, Gallagher F, Fortin
functional limitations among adults ec.europa.eu/health/sites/health/ 12. Sinnott C et al. Psychosocial M. The experience of adults with
milioane în 2010 la 152,6 milioa- biditatea cu debut timpuriu, po- 65 or older, NHANES 2005–2012. files/major_chronic_diseases/docs/ complexity in multimorbidity: multimorbidity: a qualitative study.
Prev Chronic Dis 2016; 13 reflection_process_cd_final_report_ the legacy of adverse childhood Journal of Comorbidity 2014; 4:11-21
ne în 2060, iar numărul persoa- liticile de sănătate fiind centrate 5 Singer Let al. Social determinants en.pdf experiences. Family Practice 2015; 18. Wallace E et al. Managing
nelor în vârstă de peste 80 de ani preponderent pe asistenţa terţi- of multimorbidity and multiple 8 Salisbury Cet al. Epidemiology and 32(3) patients with multimorbidity in
functional limitations among impact of multimorbidity in primary 13. Wallace E et al.Managing patients primary care. BMJ :British Medical
este proiectat să se tripleze, de la ară în detrimentul măsurilor de the ageing population of England, care: a retrospective cohort study. Br with multimorbidity in primary Journal 2015; 350.
Special VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22
9

ENUL DE MATURITATE
RU POLITICILE DE Polipragmazia

TATE
reprezintă
prescrierea a cinci
zintă o provocare majoră pentru sistemele de sănătate și dezvoltarea sau mai multe
, la nivel global. Evoluţiile pozitive în medicină, schimbările socio-
sul în tehnologie au dus la creșterea speranţei de viaţă, în general, însă medicamente.
ciază cu o creștere corespunzătoare a anilor de viaţă fără boală.

multimorbidăţi; timp insuficient complexitatea planului terape- consumul de alcool – deţin un rol multimorbiditate are o condiţie pentru identificarea și implemen-
pentru a gestiona îngrijirile în utic, precum și posibilitatea de major în dezvoltarea unor conste- de sănătate mintală coexistentă. tarea intervenţiilor semnificative
programările de rutină și dificul- non-aderenţă la schema terapeu- laţii patologice particulare, cum Deprivarea socio-economică a fost pe parcursul întregii vieţi. În pri-
tăţi în coordonarea îngrijirii între tică și de autogestionare a medica- ar fi bolile cardiovasculare și di- asociată cu o creștere a prevalenţei mul rând, determinarea vârstei
mai mulţi profesioniști/instituţii. ţiei din partea bolnavului, efect cu abetul zaharat. Cu toate acestea, bolilor mintale asociate celor fizice. debutului, a grupării și secvenţei
Un domeniu în care există o re- atât mai dăunător cu cât motivaţia o relaţie strânsă între deprivarea În al treilea rând, experienţa bolilor în funcţie de factorii de risc
cunoaștere clară a provocării pe și capacitatea de a accesa, înţelege socio-economică și debutul timpu- trăită de pacient, familie și impac- modificabili (fiind utile pentru di-
care o prezintă multimorbiditatea și utiliza informaţii în moduri care riu al multimorbidităţii, sărăcia și tul economic sunt aspecte adesea recţionarea eficientă a serviciilor
este polipragmazia, care ridică di- promovează și menţin sănătatea influenţa factorilor din cursul vie- trecute cu vederea. Pacienţii cu de prevenire către cei care prezin-
ficultăţi atât pentru pacienţi, cât sunt mai reduse. ţii sunt, de asemenea, importanţi. multimorbiditate tind să nu se în- tă cel mai mare risc de boală). În al
și pentru îngrijitorii lor și pentru Aceasta înseamnă că prevenţia nu grijească continuu comparativ cu doilea rând, gruparea condiţiilor și
profesioniștii din domeniul sănă- Prevenţia trebuie să se adreseze doar factori- pacienţii cu o singură afecţiune, evenimentelor de sănătate în func-
tăţii. Polipragmazia, prescrierea Medicina de familie centrată lor individuali ci și unor interven- de aceea eforturile de cercetare ar ţie de boala cronică dominantă și
a cinci sau mai multe medica- pe pacient reprezintă cadrul ide- ţii de sănătate mai largi, la nivel putea permite o reproiectare a ser- de evoluţia ei ar permite măsuri
mente, crește riscul reacţiilor ad- al de management al acestor ca- populaţional. viciilor de monitorizare a bolilor de prevenire primară și de identi-
verse medicamentoase și crește zuri, pentru a evita fragmentarea cronice, atât pentru îmbunătăţi- ficare timpurie a complicaţiilor;
asistenţei medicale, însă acesta Direcţii pentru viitor rea rezultatelor de sănătate, cât de exemplu, pacienţii cu diabet
necesită finanţare și sprijin pen- Soluţiile specialiștilor se con- și a experienţei pacientului. zaharat care prezintă risc crescut
Aproximativ tru a gestiona sarcina centrează pe trei priorităţi care Progresele recente în statistică pentru o gamă largă de complicaţii
tot mai mare a le-ar putea oferi decidenţilor și contribuie la descoperirea legătu- vasculare și non-vasculare.
97% din bugetele multimorbidităţii. În practicienilor dovezi relevante rilor dintre clustere și corelaţiile În concluzie, abordarea efici-
unele situaţii, factorii de clinic și implementabile. Prima lor, oferind perspectiva unei opor- entă a multimorbidităţii necesi-
pentru sănătate sunt risc implicaţi în apari- se referă la includerea pacienţilor tunităţi de a scana multimorbidita- tă intervenţii coordonate atât la
ţia multimorbi­dităţii cu multimorbiditate în studii cli- tea la nivelul întregului sistem de
cheltuite pentru pot fi relaţionaţi: nice. A doua prioritate se referă la sănătate și îngrijire socială. Cerce-
nivel individual, cât și la nivelul
populaţiei și, implicit, în politici-
tratament, în timp ce cei patru principali
– fumatul, obezita-
bidirecţionalitatea mentală și fi-
zică a sănătăţii, obiectivată prin
tătorii au propus trei parametri de
studiu privind multimorbiditatea,
le de îngrijire, sănătate publică și
asistenţă socială.
doar 3% sunt investite tea, sedentarismul și faptul că unul din trei pacienţi cu care ar putea oferi chei preţioase Dr. Cornelia Paraschiv

pentru prevenirea
bolilor.
10 VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22 Apariţii editoriale

Pandemia pe înţelesul celor mici Povestioara are un mesaj mo-


tivaţional discret: viaţa noastră
s-a schimbat mult, dar putem găsi
de explicaţii. Dacă noi, oamenii anxiogen, la acestea adăugându-se digerabilă, tolerabilă și pe și lucruri bune în noua realitate,
mari, am înţeles fiecare prin me- și mesajele media care din nefe- înţelesul celor mici. lucruri după care tânjeam în tre-
canismele psihice proprii despre ricire ajung la urechile copiilor Povestea este adaptată nivelu- cut, și anume – timpul petrecut cu
cât este de periculoasă pandemia uneori fără control sau fără pute- lui de înţelegere al preșcolarilor familia. Un alt lucru pozitiv este
actuală, pentru cei mici este nevo- re de a opri acest fenomen (radio, și școlarilor mici (3–10 ani) cu acela că și adaptabilitatea persoa-
ie de explicaţii pe înţelesul lor, din știri nepotrivite etc.). mesaje clare, scurte, ușor de ţinut nelor a crescut. Este foarte impor-
cauza angoaselor crescute cu care Povestea Coronavirusului, minte: igiena este importantă, tant să le oferim explicaţii copii-
se confruntă în această perioadă. carte publicată recent la editu- este important să protejăm per- lor. Fără ele, în această perioadă,
Deseori și pentru noi părin- ra Pandora (autor Francesca soanele în vârstă, boala este cei mici vor resimţi un puternic
ţii este greu să înţelegem și să ne Dall,Ara) vine tocmai în spriji- relativ inofensivă pentru cate- impact emoţional, care poate avea

C ând lucrurile se schimbă atât


de brusc în viaţa noastră, dar
mai ales a copiilor, avem nevoie
raportăm la modul actual de via-
ţă. Avem tendinţa naturală de a
oferi explicaţii cu mesaj crescut
nul părinţilor, educatorilor și în-
văţătorilor, pentru a putea oferi
aceste explicaţii într-o formă ușor
goria lor de vârstă, persoanele
bolnave au șanse reale să se facă
bine etc.
consecinţe pe termen lung.
Adina Alexandrescu,
psihoterapeut

Operă de aducere aminte TUBERCULOZA:


cazuri prezentate pentru
Aula Universităţii „Babeş-Bolyai” a găzduit, recent,
prezentarea a patru volume reunite sub titlul Universitatea În urmă cu 138 de ani, practicieni
din Cluj în perioada interbelică (1919-1939). Editori: la 24 martie 1882, boală a lumii nu este azi lepra sau
Ioan-Aurel Pop, Simion Simon și Ioan Bolovan. dr. Robert Koch anunţa tuberculoza, ci mai degrabă senti-

U
că a descoperit bacteria mentul de a nu fi dorit, neiubirea
niversitatea din Cluj a pornit la drum Babeş (acuzaţia și abandonul generalizat” (Maica
care provoacă tuberculoza,
în 1919, cu trei facultăţi: drept, litere şi de germanofilie Tereza). Cartea de faţă aduce în cen-
filosofie, medicină. Volumele lansate în Primul Răz-
deschizând astfel calea trul atenţiei o boală care încă face
în Aula Universităţii „Babeș-Bolyai” se boi Mondial; una către diagnosticarea și ravagii la nivel mondial, cu morbi-
ocupă de fiecare dintre facultăţile menţionate. Celei dintre cele mai vindecarea acestei boli. ditate și mortalitate crescute: tuber-
de Medicină i-a fost rezervat volumul II, al cărui autor importante idei culoză (TB). În ciuda progreselor
şi coordonator este prof. dr. Cristian Bârsu. ale sale a fost ne- medicale tehnologice și terapeutice,
cesitatea dezvol- clinicienii continuă să se confrunte
ÎN PRIM-PLAN, MAEȘTRII ȘCOLII tării laboratoare- cu diverse aspecte clinico-radiologi-
MEDICALE CLUJENE lor din domeniul ce pe care le poate acoperi boala, cu
În structura primei părţi a cărţii intră zece capi- preclinic). forme pulmonare și extrapulmona-
tole, ample treceri în revistă ale începuturilor, de la Restul capi- re la care diagnosticul rămâne ade-
preluarea de către statul român a Facultăţii maghiare tolelor tratează sea dificil sau întârziat. Existenţa
de medicină şi a clinicilor universitare. Fiecare capi- subiecte privindu-i pe corifeii Facultăţii de Medicină unor probleme majore de sănătate
tol în parte clarifică, cu documente, istoria Facultăţii şi Farmacie din Cluj în perioada 1919-1939, valoarea publică, cum ar fi rezistenţa la medi-
de Medicină. În cel de-al doilea capitol, de exemplu, şcolii medicale clujene, colaborarea franco-română în camente (MDR-TB și XDR-TB), îm-
de interes sunt Comisiunea Universitară sau cazul învăţământul medical superior din Clujul interbelic, preună cu factori de risc importanţi
radiografia învăţământului de stomatologie şi a sunt condiţii care ameninţă pro-
celui farmaceutic. La loc de frunte sunt maeș- gresele înregistrate în diagnosticul,
trii şcolii medicale clujene care au condus des- îngrijirea și controlul TB.
tinele facultăţii în perioada respectivă, dar și
cărţile scrise de cadrele didactice ale acesteia.

GÂNDURI DE RECUNOȘTINŢĂ
P entru a marca momentul des-
coperirii bacilului Koch, în fie-
care an, la 24 martie, este celebrată
Sprijin pentru practicieni
Într-o epocă în care informaţiile,
inclusiv cele medicale, sunt adesea
Partea a doua descrie activitatea vârfurilor Ziua Mondială de Luptă Împotriva prelevate din surse online, tipărirea
medicale interbelice. Sunt medalioane dedica- Tuberculozei (ZMLÎT). Scopul este unei cărţi care reunește mai multe
te profesorilor care au făcut cinste facultăţii, de a sensibiliza populaţia generală, cazuri din practica clinică de zi cu zi
texte scrise de vârfuri ale medicinei clujene de dar și decidenţii, cu privire la conse- poate fi doar salutară. Prezentarea
astăzi. Citez din „Cuvântul înainte”, semnat de cinţele devastatoare ale acestei boli sumară a principalelor aspecte clini-
prof. dr. Anca Buzoianu: „Astăzi, prin implicare asupra sănătăţii și economiei, pre- co-biologice, împreună cu imagisti-
şi performanţă, misiunea lăsată de corifeii în- cum și la implicaţiile sociale pe care ca fiecărui caz în parte, oferă sprijin
văţământului universitar românesc, efigii em- le are. Conform datelor Organizaţiei practic celor care lucrează în dome-
blematice ale Clujului, este considerată un tes- Mondiale a Sănătăţii, zilnic, aproape niul pneumologiei și nu numai. Co-
tament şi este dusă mai departe, din generaţie 4.500 de oameni își pierd viaţa din lecţia unui număr mare de cazuri cli-
în generaţie. Se cuvine să îndreptăm un gând de cauza tuberculozei și aproximativ nice, inclusiv prezentarea formelor
recunoştinţă către cei care, cu responsabilitate 30.000 de oameni devin cazuri noi de tuberculoză extrapulmonare este
faţă de viitor, au făcut posibil ca visul atâtor ge- de boală. dovada preocupării continue a auto-
neraţii să devină realitate”. rilor în sprijinirea luptei împotriva
În aceeași idee sunt şi cele scrise de acad. Marcare cu lansare de carte TB, care rămâne o problemă majo-
Ioan-Aurel Pop: „După o sută de ani de activi- Anul acesta, marcarea ZMLÎT ră de sănătate publică în România.
tate sub auspicii româneşti, emulii erau datori a coincis cu lansarea cărţii în limba Dorinţa de a-ţi împărtăși cunoș-
cu o operă de aducere aminte, de elogiere şi de engleză intitulată Tuberculosis: tinţele cu generaţiile tinere, aflate
reconsiderare a tot ceea ce s-a întâmplat în pri- 100 case reports. Autori: un colec- în formare, este o iniţiativă care
mele două decenii de funcţionare, când s-au pus tiv de medici de la Spitalul Jude- trebuie apreciată în această lume
bazele tuturor marilor specializări viitoare şi ţean de Urgenţă Argeș (Dispensarul modernă și provocatoare.
ale tuturor celorlalte universităţi care se afirmă PNF Pitești): Petru Emil Muntean, Dr. Ruxandra-Mioara
în Clujul contemporan”. Idei la care subscriem Emilia Ionescu și Ioana Pascu. Râjnoveanu,
fără rezerve. Mottoul care a stat la baza realizării UMF „Iuliu Haţieganu”
Demostene ŞOFRON acestei lucrări este „Cea mai gravă Cluj-Napoca

Imunologul faţă în faţă cu COVID-19 speciei umane, ca urmare a atacurilor succesive ale unor
noi și noi virusuri mutante apărute în cadrul instabilităţii
biosferei, aceasta având o origi-

S trădania de a ţine o balanţă corectă între agresiunea


noului virus și rezistenţa antiinfecţioasă a organismu-
lui este foarte bine redată în volumul COVID-19*, apărut
Noul coronavirus s-a adaptat de-acum speciei noastre,
și-a stabilizat genomul, astfel încât omenirea va convieţui
cu el pe timp indefinit. Probabilitatea dispariţiei sale este
ne antropogenă.
Ultimul capitol al cărţii ţine
de domeniul literaturii scien-
recent la editura UZP, sub semnătura medicului imunolog redusă, dar posibilă. Se discută, astfel, cazul encefalitei ce-fiction, pornind de la această
Corneliu Zeana. Originea virusului SARS-CoV-2, spune au- letargice von Economo, care a provocat o epidemie gravă viziune escatologică a autorului.
torul cărţii, este legată de reacţia naturii faţă de agresiunea în Austria, în preajma Primului Război Mondial, și care a Este marca medicului-scriitor
antropogenă, ca poluarea radioactivă, chimică, cu unde dispărut fără să poată fi investigată virusologic. Tulpina Corneliu Zeana.
electromagnetice ș.a., factori destabilizatori ai mesajului coronavirusurilor a dat și agenţii cauzali ai SARS și MERS. Acad. Constantin
genetic perpetuat prin lanţurile de ARN și ADN. Virusuri- Rezistenţa naturală faţă de COVID-19 joacă un rol major, Ionescu-Târgoviște
le sunt mai apte să dezvolte asemenea mutaţii, care explică formele grave și mortalitatea fiind apanajul vârstnicilor și *Cartea se găsește la librăria
schimbarea afinităţii de specie, contagiozităţii și spectrului al celor cu comorbidităţi grave. În urmă cu mai bine de două Asociaţiei Generale a Inginerilor
leziunilor pe care le induce în diverse organe și sisteme. decenii, Stephen Hawking vorbea chiar despre extincţia din România
’’
Reuniuni medicale VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22
11

Impactul pandemiei Agenţia Europeană


pentru Siguranţa
Alimentară a transmis
de mai multe ori: nu

asupra nutriţiei, securităţii


există până în acest
moment nicio dovadă că prin
produsele
alimentare se

și siguranţei alimentare
transmite virusul
SARS-CoV-2, deci

’’
ele nu pot fi vectori
pentru COVID-19.
(Dr. Tatiana Onisei)
Prima ediţie a congresului care au continuat să lucreze în peri- necontrolate de alimente, nefiind alimentaţie. În această perioadă,
virtual cu participare oada de lockdown, cei care locuiesc suficientă doar învăţarea unui plan oamenii au uitat să aibă o conduită Conferinţa a avut o
internaţională în zone urbane, versus zone rura- alimentar corect. Însă terapia cog- organizată, structurată în ceea ce latură practică pentru
„NutriTerra – Nutriţie, le, vârstnicii, cei care sunt șomeri nitiv comportamentală nu durează privește alimentaţia, nu au ţinut a ajuta participanţii
acum, care nu au un acces facil la foarte mult, iar după încheierea șe- un jurnal alimentar sau acesta nu a să-și dezvolte abilităţi
Dietoterapie și Siguranţă alimente sănătoase și cei care se dinţelor, omul trebuie să ajungă să- mai reprezentat o prioritate. de colaborare și cercetare
alimentară în contextul bazau pe mesele oferite gratuit la și gestioneze foarte bine stările. O altă observaţie este că bărba- pe acest subiect și să comunice
COVID-19” a avut loc școală sau la anumite cantine soci- În tulburările alimentare, cei ţii au fost mai afectaţi de perioada noutăţi și priorităţi.
săptămâna trecută, în 28 ale. Din aceste motive subnutriţia mai mulţi își doresc să aibă rezul- de izolare decât femeile, cele din (Prof. dr. Doina
și 29 mai. este încă un motiv de îngrijorare. tate spectaculoase într-un timp cât urmă considerând că lumea lor este Drăgănescu,

P
mai scurt, ceea ce este imposibil. casa, căminul, în timp ce partenerii decanul Facultăţii
erioada pe care o traver- Tulburările de alimentaţie Nevoia ca cineva din afară să inter- acestora își doresc mai mult să iasă de Farmacie din
săm ne-a atras atenţia Comportamentul alimentar s-a vină și să facă un miracol reprezin- și să socializeze. cadrul UMF „Carol
asupra importanţei nu- modificat în contextul pandemiei, tă un semnal pentru psihoterapeut Davila”)
triţiei și menţinerii unui oamenii au fost nevoiţi să facă faţă că va fi destul de dificil pentru paci- Alimentele nu sunt vectori
stil de viaţă sănătos. Nutriţia este stresului și să se adapteze. Psiho- ent/client dacă rezultatele nu vor fi de transmitere coronavirus, explică dr. Tatiana
și un important mijloc terapeutic, logul Mirela Zivari a explicat că cele așteptate. Planul de tratament Dr. Tatiana Onisei, biolog, a vor- Onisei, pe de o parte pentru că spă-
binecunoscut încă din antichitate, în această perioadă a continuat al tulburărilor de alimentaţie se bit despre securitate și siguranţă lăm produsele înainte de a le con-
a reamintit prof. dr. farm. Dumitriu să lucreze cu pacienţii utilizând bazează pe modelul Minnesota, în alimentară în contextul pandemiei suma, și pe de altă parte pentru
Lupuliasa (președintele onorific aplicaţiile de video call sau chiar care se folosește terapia cognitiv de COVID-19. Siguranţa alimenta- că le prelucrăm termic. Rămâne
al conferinţei și președintele Cole- WhatsApp, cu exerciţii înregistra- comportamentală în grup. ră vizează producţia de alimente problema ambalajului – anumite
giului Farmaciștilor din România), te audio, postate la o anumită oră, Cât despre comportamentul ali- – industria alimentară –, în care știri menţionau că pe suprafeţe-
în deschiderea primul congres oferind timpul necesar pentru a fi mentar din perioada de lockdown, trebuie respectate reguli de igienă le de plastic, de metal virusul se
virtual NutriTerra: „Tratamentul efectuate. În privinţa tulburărilor din perspectiva psihologului, aces- stricte. O problemă de siguranţă menţine câteva ore sau chiar zile
farmacologic și abordarea nutri- de alimentaţie (anorexie sau buli- ta se poate explica prin așa-numita alimentară o reprezintă obligaţia (în condiţii de umiditate relativă
ţională a unui pacient sunt două mie), terapia cognitiv comporta- teorie a contingenţei: dacă am ră- fiecărui stat de a asigura pentru și temperatură controlate, rezis-
aspecte decisive pentru evoluţia mentală poate fi utilizată cu succes. mas într-un spaţiu al casei, drumul locuitorii săi resursa de hrană, însă tă până la 24 de ore pe carton și
pozitivă a acestuia. Din această in- În cazul acestor persoane, întocmi- prin diversele încăperi, inclusiv în contextul pandemiei au existat mai multe zile pe plastic și oţel).
terfaţă a fost dezvoltat conceptul de rea iniţială a unui jurnal alimentar prin bucătărie, trezește, mai ales situaţii în care importurile s-au în- Însă acesta se transmite prefe-
pharmanutriţie, unde intervenţia și consemnarea situaţiilor care de- la vizualizarea frigiderului și a tot trerupt ori marfa s-a blocat zile în- renţial respirator (90%) și doar în
farmaceutică se întâlnește cu nutri- termină consumul unor alimente ce înseamnă instrumente de luat tregi la graniţă și nu a mai ajuns la proporţie de 10% prin contact cu
ţia funcţională”. Însuși Hipocrate a sunt obligatorii. Unul dintre secre- masa, nevoia de a mânca, pentru consumatori. suprafeţe. O altă îngrijorare a fost
stabilit acum 2.500 de ani care sunt tele terapiei este identificarea mo- că reflexul pavlovian este puternic, Alimentele nu reprezintă vec- faptul că virusul rezistă pe piele și
alimentele sănătoase, iar regulile tivelor ce stau în spatele ingestiei în special când vine vorba despre tori pentru transmiterea noului ar putea să se transmită prin ma-
sale legate de nutriţie și stil de viaţă nevrarea ambalajelor, însă dacă
au rămas valabile și astăzi. se respectă măsurile de igienă
În cadrul congresului virtual au nu există pericol de transmitere.
fost prezenţi 12 speakeri, iar dr. Ioa- Securitatea alimentară cuprin-
na Sanda Stăncel a fost moderator. de probleme ce ţin de pandemia
În plus, participanţii au avut posibi- de COVID-19 și de riscurile lanţu-
litatea de a trimite lucrări ce vor fi lui alimentar. De la fermă până la
publicate într-un volum indexat ISI consumatori, de exemplu, intervin
Proceedings. mulţi operatori, iar produsele care
vin din zona agricolă trec printr-o
Stil de viaţă în lockdown serie de verigi până să ajungă hra-
Izolarea impusă de autorităţi a nă. Au existat probleme pe par-
dus la schimbarea obiceiurilor în tea de producţie, fermierii fiind
populaţie în ceea ce privește nu- puși în situaţia să nu poată pro-
triţia, exerciţiul fizic, socializarea, cura anumite furaje sau alimen-
schimbând în esenţă radical stilul te pentru animale, izolaţi fiind,
de viaţă. Prof. dr. Jennifer Sacheck sau să nu-și poată trimite marfa
(SUA) a vorbit despre rolul reco- către piaţă.
mandărilor naţionale și internaţio- Anumite legături au fost între-
nale în contextul pandemiei și des- rupte în perioada izolării, precum
pre comportamentul populaţiei pe cele fermieri – inputuri agricole –
timpul izolării. Restricţiile privind industrii de procesare – transport
deplasarea au determinat pentru naval – magazine de desfacere. În
majoritatea persoanelor reducerea plus, pentru mărfurile cu valoare
activităţii fizice, ducând la crește- adăugată mare (unde este nevoie
re ponderală. În această perioadă, de mână de lucru, nu de mașini),
în coșurile de cumpărături au fost deciziile trebuie să pună în balanţă
în special alimente ultraprocesate, atât nevoia de a păstra producţia,
sărace în nutrienţi, precum chipsu- cât și protecţia angajaţilor.
rile de cartofi, îngheţată, popcorn, Protecţia socială cuprinde un
ciocolată etc. De asemenea, s-a ob- set de politici și programe adre-
servat o tendinţă de a petrece mai sate economiei, mediului și per-
mult timp în bucătărie și de a găti, soanelor vulnerabile. Asistenţa
de a căuta pe internet diferite re- socială, asigurările sociale și inter-
ţete, dar s-a observat și o creștere a venţiile pe piaţa muncii sunt câte-
consumului de alcool. va dintre componentele acesteia.
Impactul perioadei de izolare a În contextul pandemiei, au fost lu-
însemnat și creșterea procentului ate măsuri pentru persoanele vul-
de copii obezi în Italia, conform nerabile – asigurarea de pachete
datelor disponibile. Timpul petre- cu mâncare pentru cei care nu au
cut în faţa unui ecran a crescut în mijloace să și le cumpere, pentru
medie cu cinci ore pe zi, în timp ce copiii care nu s-au mai dus la școa-
timpul dedicat activităţilor sporti- lă și poate că depindeau de progra-
ve a scăzut cu 2,3 ore pe zi. Însă în mul „cornul și laptele”, persoanele
studiul impactului trebuie avute în imobilizate etc.
vedere și categoriile speciale: cei Dr. Roxana Dumitriu
12 VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22 Ars medici

Evaluarea imagistică
în scleroza multiplă 
Imagistica prin rezonanţă mentelor au avut o pondere de 88% cont de sensibilitatea înaltă a IRM calos sunt incluse în această cate-
magnetică reprezintă (3). Date fiind aceste aspecte, este în detectarea leziunilor substanţei gorie. Fiind distribuite perivascu-
standardul de aur pentru foarte important ca diagnosticarea albe și de faptul că doar două lezi- lar, au dispoziţie perpendiculară
și tratarea bolii să se facă precoce, uni cu localizare specifică SM sunt pe suprafaţa ventriculilor laterali,
diagnosticul precoce, corect
încă din stadiile de debut, pentru a suficiente pentru a îndeplini crite- cu forma ovalară în plan axial,
al sclerozei multiple și încetini progresia și a crește cali- riile de diagnostic, caracteristicile dând aspectul de „degete Dowson”
pentru urmărirea pacienţilor tatea vieţii pacienţilor, diminuând imagistice tipice și atipice pentru sau de „creastă de cocoș”. Sunt evi-
cu această boală, coroborat astfel și impactul socioeconomic. SM trebuie cunoscute. Acest as- denţiate cel mai bine pe secvenţe
cu examenul clinic, În acest demers, imagistica prin pect este util în cazul pacienţilor T2-FLAIR, dar și pe secvenţe T2
paraclinic și anamneza. rezonanţă magnetică (IRM) are un cu un număr redus de leziuni, dar ponderate, PD, T1 MPRAGE. Le-

S
rol esenţial. Reprezintă standardul și pentru cei cu diferite comorbidi- ziunile localizate în apropierea
cleroza multiplă (SM) de aur pentru diagnosticul preco- tăţi care mimează SM, pentru re- ventriculilor laterali sunt prezen-
este o afecţiune caracte- ce, corect și pentru urmărirea pa- alizarea diagnosticului diferenţial te și în alte patologii neurologice,
rizată prin inflamaţie, cienţilor, coroborat cu examenul (migrenă, boli cerebrovasculare). precum migrena, boala ischemică
demielinizări focale cu lo- clinic, paraclinic și anamneza. Interpretarea IRM ar trebui de vase mici, patologiile din spec-
calizări multiple, degenerescenţă realizată de (neuro)radiologi sau trul neuromielitei optice, boala cu
axonală, care afectează persoane Criteriile McDonald, de clinicieni familiarizaţi cu ca- Ac IgG anti-MOG. Însă în aceste
cu susceptibilitate genetică pen- revizuite în 2017 racteristicile SM și cu patologiile situaţii leziunile nu ating ventri-
tru boală, sub influenţa factorilor Criteriile McDonald descrise incluse în diagnosticul diferenţi- culii și nu sunt orientate cu axul
de mediu. SM afectează populaţia în 2001 și revizuite cel mai recent al. Leziunile substanţei albe cere- lung perpendicular pe suprafaţa
de vârstă tânără (20-40 de ani), în 2017 permit stabilirea diagnos- brale se întâlnesc și la pacienţii ventriculară sau în corpul calos. 3. Leziunile corticale
cu o pondere mai mare în rândul ticului de SM chiar după primul cu boli vasculare, migrenă, dar și De asemenea, leziunile situa- Definite ca anomalii focale
femeilor faţă de bărbaţi. Este mai episod clinic, pe baza informaţiilor la adulţii sănătoși, fiind dificil de te în contact cu ventriculii trei și situate complet în interiorul cor-
frecventă în emisfera nordică, în clinice, imagistice și a testelor pa- apreciat dacă leziunile pot fi atri- patru, precum și cele de la nive- texului, leziunile corticale pot fi
zonele cu climă rece, și mai rară raclinice (potenţiale evocate, stu- buite demielinizării sau comorbi- lul mezencefalului, în contact cu vizualizate pe secvenţe T2-FLA-
spre Ecuator. În Europa, rata pre- diul LCR) (Tabel 1) (4,5). Rămân IR, dar mult mai bine pe secven-
valenţei SM este de aproximativ de bază cele două criterii esenţiale Modificări aduse de revizuirile din 2017 ţe IRM specializate, precum DIR
83/100.000, iar rata medie anuală ale diagnosticului SM: disemina- (double inversion recovery), PSIR
- Leziunile medulare și de la nivelul trunchiului cerebral pot fi acum
a incidenţei este de aproximativ rea leziunilor în spaţiu (DIS) la (phase-sensitive inversion re-
incluse în cele două leziuni cuantificabile pentru diseminarea în timp
4,3/100.000 (1). Prevalenţa bolii nivelul sistemului nervos central și spaţiu. covery) sau T1 MPRAGE 3D
în România este de 38,3 cazuri la (SNC) și diseminarea lor în timp - Prezenţa benzilor oligoclonale în LCR poate fi considerată un (magneti­ zation prepared rapid
100.000 de locuitori (similară cu (DIT). substitut pentru diseminarea în timp în anumite situaţii. gradient echo). Pe secvenţele DIR,
cea a ţărilor din regiunile cu climă - Atât leziunile asimptomatice, cât și leziunile IRM simptomatice pot fi leziunile corticale sunt hiperin-
temperată), cu o incidenţă anuală Definirea leziunilor luate în considerare în determinarea DIS (leziunile nervului optic sunt tense comparativ cu substanţa
de 4,9/100.000 de locuitori, cu o demielinizante evidenţiate încă excluse). cenușie înconjurătoare, de aspect
rată anuală a mortalităţii de 0,33 IRM - Pe lângă leziunile juxtacorticale, au fost adăugate și leziunile normal, cu dimensiune de cel pu-
decese la 100.000 de locuitori – Un grup de lucru format din corticale în criteriile de diseminare în spaţiu. ţin 3 pixeli, în timp ce pe secvenţe
indicatori pentru anul 2016 (2). experţi în neuroimagistica SM PSIR și MPRAGE sunt hipointen-
Povara socio-economică a din Italia, Germania, Olanda, UK dităţilor. În special la pacienţii cu apeductul cerebral nu ar trebui in- se, comparativ cu cortexul normal.
bolii este foarte mare. Pentru și SUA s-au întâlnit la Milano, în număr redus de leziuni, caracte- cluse în această categorie. Trebuie Leziunile corticale au formă curbi-
România, numărul pacienţilor decembrie 2018, pentru a elabora risticile individuale ale acestora, să acordăm o importanţă deosebi- linie (doar în SM), formă de pană
cu SM se aproximează la 7.500 în un ghid practic de evaluare a leziu- precum dimensiune, formă ovală, tă următoarelor: leziunile atipice sau formă ovală și urmează con-
2016, 5.000 dintre aceștia benefi- nilor din SM. Acesta a fost publicat orientare perpendiculară pe su- de SM (red flags) reprezentate turul șanţurilor girale. Ele nu se
ciind de servicii medicale specia- de profesorul Filippi M. și colabo- prafaţa ventriculară, hipointensi- de infarctele lacunare sau de mi- întâlnesc în alte patologii care mi-
lizate, iar 64% fiind monitorizaţi ratorii în revista Brain, în iulie tate T1, tiparul prizei substanţei crosângerări: anomaliile simetrice mează imagistic SM (precum mi-
și trataţi prin programul naţional. 2019. Vom puncta câteva aspecte de contrast, sunt importante pen- și confluente ale substanţei albe, grena), dar se pot întâlni în patolo-
În România, costurile totale s-au utile ale acestui ghid (6). tru a stabili dacă sunt leziuni ca- sugestive pentru leucodistrofii gii vasculare (vasculite). Leziunile
ridicat la 91 de milioane de EUR Aplicarea noilor criterii racteristice SM. În schimb, pentru genetice sau metabolice; leziuni- corticale reprezintă o caracteristi-
(2018). Costurile directe au fost McDonald într-un context clinic pacienţii care prezintă un număr le rotunde, multifocale, localizate că distinctă a SM și ușurează iden-
de 66% (60 de milioane EUR), iar atipic pentru SM poate crește ris- mai mare de leziuni, este mult mai central la nivelul corpului calos tificarea pacienţilor cu sindrom
dintre acestea, costurile medica- cul unui diagnostic eronat. Ţinând importantă localizarea acestora. („snowball-like”), sugestive pen- clinic izolat (CIS) cu risc înalt de
Leziunea din SM este defini- tru sindromul Susac; leziunile cu a dezvolta un nou puseu. Secvenţa
Tabel 1. Criteriile McDonald revizuite 2017 tă ca o hiperintensitate focală pe delimitare slabă „cloud-like” de la DIR permite vizualizarea leziuni-
Tablou clinic Date adiţionale necesare secvenţe ponderate T2, T2-FLAIR nivelul corpului calos, care sunt lor mixte atât ale substanţei albe,
diagnosticului sau proton density (PD). Leziuni- descrise în patologii din spectrul cât și ale substanţei cenușii în re-
le tipice de SM au formă rotundă/ neuromielitei optice. giunea subcorticală. Secvenţele
- ≥2 episoade (pusee) - nu sunt necesare
ovală, cu dimensiuni care variază PSIR pun în evidenţă mai eficient
- dovezi clinice obiective a ≥2 - IRM cerebrală trebuie obţinută la toţi 2. Leziunile juxtacorticale
de la 3 mm la 1-2 cm diametru și leziunile medulare.
leziuni, cu istoric al unui eveniment pacienţii la care se ia în considerare
ar trebui să fie vizibile cel puţin Leziunile din vecinătatea cor-
anterior diagnosticul de SM
în două secţiuni consecutive pen- texului (juxtacorticale) sunt defi- 4. Leziunile infratentoriale
- ≥2 episoade - DIS evidenţiată prin IRM tru a putea exclude artefactele sau nite ca leziuni ale substanţei albe, Definite ca arii hiperintense
- dovezi clinice obiective pentru 1 sau așteptaţi un alt episod clinic hiperintensităţile mici. În gene- hiperintense T2, în contact direct T2 localizate la nivelul trunchiului
leziune (puseu) cu o altă localizare ral, acestea se dezvoltă în ambele cu cortexul, fără interpunerea sub- cerebral, pedunculilor cerebeloși
emisfere, prezentând o distribuţie stanţei albe înconjurătoare. Ele sau cerebelului, leziunile infra-
- 1 episod - DIT evidenţiată prin IRM ușor asimetrică în stadiile iniţiale, pot fi și consecinţa îmbătrânirii tentoriale sunt situate de obicei la
- dovezi clinice obiective pentru ≥2 - sau prin al doilea puseu dar cu predispoziţie pentru anu- normale sau a altor boli neurologi- suprafaţă. Atunci când sunt situa-
leziuni - sau prezenţa benzilor oligoclonale mite regiuni ale SNC: substanţa ce precum migrena, boala ischemi- te central au formă rotundă/ovală
în LCR albă periventriculară și juxtacor- că de vase mici, atunci când sunt (de exemplu, de-a lungul tractului
- 1 atac - DIS demonstrată prin IRM ticală, corpul calos, teritoriile in- localizate în profunzimea substan- trigeminal). Leziunile pontine pot
- dovezi clinice obiective pentru o - sau un alt episod clinic cu altă fratentoriale (în special în punte ţei albe și despărţite de cortex prin apărea și în boala ischemică de
leziune (CIS) localizare SNC și cerebel) și măduva spinării (cu substanţa albă din jur. Leziunile vase mici, dar modificările ische-
- și DIT evidenţiată IRM sau prin alt predilecţie în segmentul cervical). juxtacorticale atipice sunt repre- mice tind să implice regiunea cen-
episod clinic zentate de infarctele mici corti- trală a punţii și fibrele transversa-
1. Leziunile periventriculare cale, hiperintensităţi corticale/ le corespunzătoare unor zone de
- progresie neurologică insidioasă Un an de progresie a bolii (apreciată
Sunt definite ca leziuni ale sub- leptomeningeale pe imagini T1 graniţă vascularizate de artere pe-
sugestivă pentru SM retrospectiv) și DIS demonstrată prin
stanţei albe cerebrale hiperintense ponderate, asociate cu hipointen- netrante cu originea în trunchiul
2 dintre:
- ≥1 leziuni cerebrale T2 în regiuni T2 în contact direct cu ventriculii sităţi pe imagini gradient-echo bazilar și de arterele cerebeloase
caracteristice pentru SM laterali, fără interpunerea sub- (vasculită SNC), sau leziuni slab superioare. Leziunile de la nivelul
- ≥2 leziuni T2 focale spinale stanţei albe înconjurătoare. Le- demarcate în leucoencefalopatie mezencefalului sunt localizate mai
- LCR cu benzi oligoclonale ziunile situate la nivelul corpului multifocală progresivă (PML). frecvent în pedunculii cerebeloși
Ars medici VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22
13

diagnosticul de SM, leziunile prezenta priză de contrast inelară


medulare ar trebui să fie foca- incompletă. Priza leptomenin-
le, cu margini bine delimitate, în geală de contrast este foarte rară
formă ovoid/alungită, de trabuc în scleroza multiplă pe secvenţe
(cigar-shape), pe secţiune sagitală, T1 ponderate și dacă este exten-
și în formă de pană pe secţiune axia- sivă trebuie să ridice suspiciunea
lă, evidenţiate pe cel puţin două sec- de (neuro)sarcoidoză, boală gra-
venţe T2, STIR sau PD. Pe imagini nulomatoasă, în special în cazul
axiale, leziunile sunt localizate mai localizării la baza creierului.
frecvent la periferia măduvei spină- Alte leziuni atipice pentru SM
rii, la nivelul cordoanelor laterale și includ priza de contrast punctată
dorsale, dar pot afecta și substanţa sau miliară (întâlnită în vasculi-
albă anterioară și substanţa cenu- tă, sindrom Susac, PML), priza
șie centrală. Astfel de leziuni nu de contrast sub formă de bandă
apar din cauza îmbătrânirii sau în (scleroza concentrică Balo), priza
boli neurologice comune (migrena, de contrast „cloud-like” (patologii
boli cerebrovasculare). Leziunile din spectrul neuromielitei optice).
medulare atipice pentru SM includ La nivel medular, leziunile atipice
leziuni longitudinale care se extind includ priza de contrast subpială și
pe trei sau mai multe segmente ver- „semnul tridentului” (priză subpi-
tebrale, cu implicarea în special a ală asociată cu priză de contrast la
substanţei cenușii centrale, cu ede- nivelul canalului spinal central),
maţierea măduvei spinale (patolo- priza de contrast punctată sau sub
gie din spectrul neuromielitei op- formă inelară în patologiile din
tice, boală cu Ac anti-MOG), sau cu spectrul neuromielitei optice.
implicarea preferenţială a segmen- Conf. dr. Carmen Adella Sîrbu1,2,
tului caudal al măduvei (boală cu dr. Gicuţa-Camelia Lipan2,
Ac anti-MOG). Implicarea rădăci- ș.l. dr. Dragoș Cuzino2,3
nilor nervoase este specifică pentru 1. Universitatea Titu Maiorescu,
București
neurosarcoidoză, boli infecţioase.
2. Spitalul Universitar de Urgenţă
Militar Central, București
6. Leziunile cu priză de
3. UMF „Carol Davila” București
contrast (active)
Bibliografie
și în apropierea substanţei cenușii uromielitei optice sunt localizate 5. Leziunile măduvei Leziunile active reprezintă arii 1. Pugliatti M, Rosati G, Carton H, Riise T, et al.The
epidemiology of multiple sclerosis in Europe (review)
periapeductale. La nivelul bulbu- infratentorial, periapeductal, pu- spinării de aproximativ 3 mm, hiperinten- Eur J Neurol 2006;13:700–722
2.http://www.roche.ro/content/dam/roche_romania/ro_
lui rahidian leziunile au localizare tând produce stenoză apeductală La acest nivel, leziunile din se pe imagini T1 ponderate obţi- RO/files/2018/PR_180529_Impactul%20Sclerozei%20
Multiple%20in%20Romania.pdf. [Interactiv].
paramediană uni- sau bilaterală, și hidrocefalie obstructivă. Leziu- SM sunt multiple, cu diametrul nute la minimum 5 minute de la [Interactiv]
3. https://www.roche.ro/content/dam/rochexx/roche-
în timp ce la nivelul cerebelului, nile infratentoriale atipice pentru cranio-caudal mic, de aproximativ administrarea substanţei de con- ro/roche_romania/ro_RO/files/2018/PR_180529_
Impactul%20Sclerozei%20Multiple%20in%20Romania.
leziunile se pot dezvolta oriunde SM includ leziunile „cloud-like” 3 mm, care cuprind mai puţin de trast pe bază de gadolinium. Sunt pdf. . [Interactiv]
4. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, Carroll WM,
în substanţa albă, dar mai frecvent de la nivelul trunchiului cere- două segmente vertebrale, putând de obicei nodulare, deși cele de Coetzee T, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017
revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol. 2018
în pedunculii cerebeloși mijlociu și bral, în special din zone adiacente fi diseminate de-a lungul tuturor dimensiuni mai mari pot avea pri- Feb. 17 (2):162-173
5. https://emedicine.medscape.com/article/1146199-
inferior. Două dintre cele mai frec- ventriculului patru și a peduncu- segmentelor medulare (cervical, ză inelară de contrast. Leziunile workup#c8. https://emedicine.medscape.com.
[Interactiv] [Citat: 8 04 2020.]
vente anomalii care apar la paci- lilor cerebeloși asociate bolii cu toracal, lombar), dar cel mai frec- mari, în special cele din apropierea 6. Filippi M, Preziosa P, Banwell BL, et al. Assessment
of lesions on magnetic resonance imaging in multiple
sclerosis: practical guidelines. Brain. 2019;142(7):1858–
enţii cu patologie din spectrul ne- Ac anti-MOG. vent cervical. Pentru a susţine ventriculilor sau cortexului, pot 1875. doi:10.1093/brain/awz144.

PUBLICITATE
14 VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22 Iatroistorie

Doctoriţele Elena Mierlescu


Jarul memoriei
și Livia Manea și asistenta
medicală Ana Budacă,
bunica mea, au reprezentat
pentru mine absolutul
actului medical și al unei
prietenii pe viaţă.

R
elaţia de colaborare medic-asis-
tent medical a comportat și
comportă, mai ales în ziua de as-
tăzi, sinuozităţi, aversiuni, ne-
împliniri, frustrări. Trei Doamne – doctori-
ţele Elena Mierlescu, Livia Manea și asistent
medical Ana Budacă –, care au slujit Spitalul Dr. Livia Manea Dr. Elena Mierlescu
Asist. med. Ana Budacă
Orășenesc Moinești, au fost, în opinia mea,
un model de profesionalism, severitate, ri- proaspăt transferată de la Circumscripţia ciuda rugăminţilor insistente ale dr. Livia Anișoara, prietena lor de nădejde. Eram și
gurozitate, conștiinciozitate. Au fost iubite Medico-Sanitară Scorţeni. Cele două elabo- Manea și ale directorului spitalului de la acea eu băgat în seamă pe acolo, pentru că buni-
și apreciate de toţi suferinzii care au benefi- rează scheme de tratament contra rahitis- vreme, dr. Ioan Mierlescu. ca mă aducea cu ea uneori. Se vorbea despre
ciat de îngrijirea lor înalt specializată. mului, îmbunătăţesc schemele de alimenta- Dr. Livia Manea, personalitate marcan- literatură, artă, medicină, iar dr. Manea, in-
Cum istoria nu a tras cortina și mai exis- ţie la copiii cu malnutriţie protein-calorică, tă a breslei medicale moineștene, a absol- evitabil, avea și un mic discurs în limba fran-
tă încă foști pacienţi tămăduiţi de cele două în colaborare cu medicii pediatri Codreanu, vit Facultatea de Medicină din București, ceză, limbă pe care o cunoștea la perfecţie și
doctoriţe și mai apoi de asistenta medicală Szekeres și alţii. promoţia 1953. A studiat medicina sub ba- care îi era atât de dragă.
Ana Budacă, voi creiona ce a însemnat cola- Înfiinţează serviciul de evidenţă speci­ gheta marilor maeștri ai vremii: profesorii Discutau cazurile medicale – luându-se
borarea dintre ele și, mai ales, cu mai-marii ală dispensarizată pentru diabetici, cardiaci Rainer, Danielopolu, Hortolomei. A refuzat decizii dacă să le trimită sau nu mai depar-
clinicilor universitare de la acea vreme. Nu și gravide, colaborând cu alţi medici valo- învăţământul superior și a venit ca medic de te, spre centrele universitare de vază – și
pot exclude faptul că unii cititori poate le-au roși ai spitalului, precum: Emil Ștefănescu, medicină generală la Circumscripţia Medi- despre profesorii cu care ele colaborau. Pe
cunoscut personal pe cele trei „pisici aristo- Mihai Ghiţescu, Elena Mierlescu, Emil co-Sanitară Scorţeni. Apoi, până la pensio- bunica o cooptau în iniţierea și schematiza-
crate” ale medicinei moineștene. Pavel, Virgil Rădulescu, Wilhelm Szabó, nare, în 1988, și-a desfășurat activitatea în rea tratamentului, dozelor, duratei de timp,
Medicul fără asistent nu poate, asisten- Jean-Paul Necșulescu, Gabriela Antonică, Moinești, la Dispensarul Medical nr. 1 adulţi metodei de administrare. Bineînţeles că se
tul fără medic, la fel! Dacă personalul me- Valentin Tomescu, Victor Bobu, Alexa Deák, și copii, ca șefă a policlinicii și efectuând discutau și cancanuri, uneori mai acide, mai
dical mediu vrea, orice act medical poate fi Petru Cristea, Mária Zsuzsanna Deák, biol. gărzi pe Secţia de medicină internă. neaoșe în a fi povestite, alteori mai hazlii.
compromis, iar o gardă se poate transforma Georgeta Sersea. Cu un spirit diagnostic pătrunzător, Niciodată între cele trei „pisici aristocra-
într-un infern. Nu se poate fără asistenţii A bătut dealurile și străzile arondate cu o mare putere de anticipare și viziune te” n-am constatat vreun dram de invidie,
medicali! Nu! De aceea, ei trebuie respec- dispensarului, pe soare, pe ninsoare, pe a celor mai dificile cazuri medicale, a fost bârfă, răutate. Nu au precupeţit niciodată
taţi, înţeleși, ocrotiţi, stimulaţi, încurajaţi ploaie, pe ger, la toate orele din zi și din întotdeauna profesionistă – temperamenta- nimic pentru actul medical. Când am deve-
spre perfecţionare. Cele două doctoriţe au noapte, efectuând tratamente la domiciliul lă, stăpână pe sine și pe vastele sale cunoș- nit și eu, la rândul meu, student, am aflat
fost personalităţi marcante, bineînţeles bolnavilor compromiși și nedeplasabili la tinţe medicale. A fost singurul medic primar – de la doamnele doctor, mai ales – lucruri
cu structuri diferite, dar severe, serioase, sala de tratament a dispensarului. Interese- de gradul II medicină generală din Moinești. pe care au simţit că mi le pot încredinţa. Ele
profesioniste, recunoscute la nivel naţional le bolnavilor erau mai presus de interesele A colaborat cu prof. dr. Nicolae Ursea, fost n-au fost dependente de laudă; nu credeau
în anumite centre universitare cu care au personale, chiar și ale familiei. ministru al Sănătăţii, mai ales în privinţa în așa ceva! Nu și-au bătut joc de parafa lor,
colaborat. Eram copil și o însoţeam pe bunica (Ana anumitor cazuri de nefropatie gravidică, iar laudele sau felicitările le-au primit de
Budacă), atunci când avea de făcut trata- cu prof. dr. Iulian Mincu pentru cazurile acolo de unde a trebuit să fie primite și de
Le-a unit profesionalismul mente. Pot spune că a intrat în case de oa- dificile de diabet. unde, într-adevăr, contau pentru ele. Niciu-
Asist. med. Ana Budacă absolvea Școala meni necăjiţi, modești, cu condiţii de locuit Dr. Elena Mierlescu, nume de referinţă na nu a fost genul doctoriţelor de cartier.
de Surori Medicale din București din cadrul insalubre, dar și în case de profesori, ingi- în domeniul bolilor infecţioase și al patolo- Oricând ar fi avut absolut toate premise-
Spitalului Colţea, în anul 1951. A studiat cu neri, medici și comandanţi, cu același spi- giei hepatice, dar și al medicinei interne, le să se bucure binemeritat de o activitate
profesorii mari ai vremii, precum Juvara, rit de profesionalism, cu demnitate și cu o absolvise în 1961 Facultatea de Pediatrie universitară.
Amza Jianu, Alfred Rusescu și alţii. abordare egală, indiferent de rasă ori etnie. din Iași, dar nu a ales pediatria. S-a făcut Bunica n-a discutat niciodată în casă
În 1951, este repartizată la Spitalul Oră- Oamenii au respectat-o și au iubit-o remarcată de prof. dr. Maria Franche, per- despre serviciu, despre simpatiile și antipa-
șenesc Comănești, unde lucrează cu viitorul mult. Nu exista zi în care să nu fi ieșit cu bu- sonalitate marcantă a lumii medicale româ- tiile din spital. Pentru bunica, nu exista cu-
profesor de urologie și ministru al sănătăţii, nica la cumpărături sau în oraș la plimbare nești, iar mai târziu, la examenul de medic vânt rău la adresa cuiva. Deseori, îmi inter-
prof. dr. Eugeniu Proca. În 1953, se transferă și să nu fie oprită de cel puţin 20 de ori, să specialist în boli infecţioase, de acad. Marin zicea și mie dreptul la opinie sau comentarii
la Circumscripţia Sanitară Moinești, deve- fie salutată respectuos, să i se facă compli- Voiculescu de la Institutul de Boli în acest sens.
nită ulterior Dispensarul Urban nr. 1 adulţi mente. S-a pensionat la cerere (pentru că Infecţioase Colentina. Fiecare dintre cele trei a traversat pe-
și copii, colaborând cu dr. Livia Manea, s-a dedicat creșterii noastre, a nepoţilor), în A fost un medic sever, exigent, cu princi- rioade foarte grele pe drumul vieţii, dar a
pii bine conturate de organizare avut puterea să supravieţuiască și să ţină
interioară a Secţiei de boli in- piept cu decenţă și eleganţă tuturor neajun-
fecţioase. Nu admitea cozeria, surilor acelor vremi și părerilor neavenite.
lenea, minciuna și nepregătirea Prima s-a stins dr. Livia Manea, urmându-i
corespunzătoare ale cadrelor dr. Elena Mierlescu și apoi asist. med. Ana
medii la patul bolnavilor. A ela- Budacă.
borat scheme de tratament ori- Deși au influenţat cariera multor cadre
ginale, personalizate, în acord medicale prin specificul meseriei lor, în
cu starea clinic-biologică a fie- ultimii ani de viaţă au fost aproape uitate
cărui pacient, mai ales în cazul de lumea medicală moineșteană. Nu s-au
patologiei hepatice și al bolilor bucurat de binemeritata recunoștinţă din
infecţioase eruptive. A colaborat partea succesorilor, așa cum li s-ar fi cu-
cu prof. dr. Alexandru Oproiu, fi- venit din plin. Le rămâne însă amintirea
ind foarte apreciată și regretată neîntinată, vie, preţuirea și recunoștinţa
de acesta. A lucrat ca medic de unor foști pacienţi, care încă mai trăiesc
circumscripţie la Dărmă- și care, emoţionaţi, le rostesc numele cu
nești, unde, cu puţin timp lacrimi în ochi.
înaintea sa, activase ca me- Pentru cei care le-aţi cunoscut și căro-
dic stagiar, și acad. Leon ra v-au făcut bine, când treceţi prin cimitir
Dănăilă. nu aprindeţi o lumânare doar la căpătâiul
rudelor și cunoscuţilor, luminaţi o clipă și
Regalul sufletesc memoria lor. Merită ca asupra lor să ve-
Se organizau, acasă la gheze mereu lumina și preţuirea, așa cum
cele două doctoriţe, acele „co- ele au vegheat cu întreaga dăruire asupra
conade” de neuitat, cu ceaiuri sănătăţii dumneavoastră.
medicale, mici șușe... de unde, Asist. univ. dr. Bogdan Marius Istrate,
Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti bineînţeles, nu lipsea bunica cercetător știinţific
Medic în România VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22
15

În radiologie este riscant să


La cei 32 de ani ai săi,
dr. Andrei Roman este
plasat în familia celor mai
promiţători radiologi,

te bazezi pe fler
finalizându-și doctoratul
cu Summa cum laudae.
Consideră că, în majoritatea
cazurilor, în domeniul său
calitatea diagnosticului păcate, adesea trecută cu vederea.
se datorează medicului și Pentru o secţie de radiologie este Dr. Andrei Roman este medic specialist
nu aparatului. Am stat de importantă protecţia personalului radiologie-imagistică medicală la Institutul
vorbă cu el despre riscurile medical cu echipamente de protec-
ţie adecvate, precum și prezenţa Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuţă” din Cluj și
la care se expun radiologii
în contextul pandemiei de
circuitelor. Dacă spitalul dispune asistent universitar, disciplina Radiologie în
de mai multe aparate CT, se reco-
COVID-19, dar și despre mandă utilizarea exclusivă a unuia
cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie
provocările profesiei sale. pentru pacienţii suspecţi/infec- „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Și-a susţinut
taţi, iar dacă nu dispune, atunci se
De ce imagistica? Ce v-a în-
doctoratul cu tema „Abordarea intervenţională
recomandă examinarea acestora
demnat să alegeţi această într-o a doua tură. a tumorilor toracice și abdominale”.
spe­cialitate?
M-am hotărât să devin radiolog CT de torace, mai sensibil poate fi identificată CT chiar dacă
în ultimul an de facultate, după ce decât testul PCR testul PCR este negativ, însă o
trecusem prin aproape toate mate- pneumonie de altă etiologie poate
riile și am observat că radiologia Care sunt riscurile legate de ira- avea același aspect. Dacă ar fi să ne
fusese una dintre cele pentru care dierea în imagistică, mai ales a bazăm doar pe aspectul CT, fără
învăţasem fără efort și cu plăcere. celor infectaţi cu SARS-CoV-2? testare PCR, am risca să internăm
Acest lucru m-a ajutat să realizez Iradierea în imagistică se asociază pe secţiile dedicate COVID-19 pa-
faptul că este posibil să am o în- cu o creștere foarte mică a riscului cienţi cu pneumonii obișnuite.
clinaţie înspre studiul imaginilor. de a dezvolta cancer. Spre exem- Câte cazuri de pacienţi infectaţi
De asemenea, în timpul facultăţii plu, riscul unui om obișnuit de a cu SARS-CoV-2 aţi avut? esenţială. În cazuri de forţă majo- avantaje punctuale, de regulă
am beneficiat de o bursă Erasmus dezvolta cancer pe parcursul vieţii Pe secţia de radiologie din cadrul ră este prioritară viaţa mamei și, într-un context înalt specializat.
cu durata de un an la Freiburg, în este de aproximativ 40%, iar efec- Institutului Oncologic „Prof. dr. dacă examinarea poate să o salve- Care sunt, în general, cele
Germania, unde am intrat în con- tuarea unei examinări CT de to- Ion Chiricuţă” nu au fost exa- ze, aceasta trebuie efectuată. În mai provocatoare investigaţii
tact cu radiologia intervenţională. race pentru evaluarea infecţiei cu minaţi pacienţi confirmaţi cu situaţii mai puţin urgente, trebuie imagistice?
Aflând că la Cluj nu se efectuau SARS-CoV-2 crește riscul la COVID-19. epuizate alternativele de diagnos- De regulă, examinările RMN. Teh-
încă astfel de tehnici, am conside- tic noniradiant înainte de decizia nica oferă o rezoluţie foarte bună a
rat că ar putea reprezenta o idee expunerii la radiaţii. părţilor moi, ceea ce crește aștep-
bună de dezvoltare. Însă, probabil tările de interpretare, atât în ceea
la fel ca majoritatea proaspeţilor Calitatea diagnosticului ţine ce privește anatomia, cât și pato-
absolvenţi, atunci când am ales de medic logia. De asemenea, RMN dispu-
radiologia aveam o idee destul de ne de un număr mare de secvenţe
vagă în privinţa a ceea ce va urma. Cât de importantă este experien- de examinare, fiind important de
Care sunt provocările majore ţa medicului imagist în investi- știut în ce condiţii acestea trebuie
ale medicului imagist aflat în gaţie? Cât este fler, cât ajutor din aplicate. Până de curând, numărul
prima linie a luptei împotriva partea aparatului? acestui fel de aparate disponibile
COVID-19? Experienţa este deosebit de impor- în Cluj a fost destul de limitat, prin
Depinde. Radiologii care se ocupă tantă. În Germania, spre exemplu, urmare pregătirea medicilor în
cu interpretarea radiografiilor, a poţi susţine examenul de speciali- acest domeniu a fost dificilă. În ul-
examinărilor CT și RMN fac parte tate doar după ce dovedești faptul timii ani a crescut simţitor numă-
din personalul cu cel mai mic risc că ai evaluat un anumit număr de rul de aparate RMN din Cluj, ceea
de infectare deoarece, în condiţii examinări. De aici rezultă și nevoia ce le-a permis radiologilor acumu-
normale, nu intră deloc în contact de supraspecializare deoarece este larea de experienţă. Provocatoare
cu pacienţii. Acest lucru este va- aproximativ 40,03%. Impactul Femeile însărcinate pot efec- foarte dificil să fii experimentat, poate fi considerată și ecografia,
labil cu atât mai mult cu cât, dacă negativ asupra pacienţilor este cu tua examinări imagistice? În ce de exemplu, atât în patologia uro- aici, pe lângă cunoștinţele medica-
infrastructura o permite, ei pot atât mai mare cu cât ei sunt mai condiţii? genitală, cât și în cea neurologică. le fiind nevoie și de o anumită în-
interpreta examinările chiar și de tineri, de aceea trebuie să ne asi- Conform cunoștinţelor medica- Personal, consider că în radiologie demânare pentru a obţine imagini
acasă, în sistem de teleradiologie. gurăm asupra corectitudinii indi- le curente, examinările iradiante este riscant să te bazezi pe fler, fi- corecte.
Pe de altă parte, radiologii care caţiei. Examinările radiografice și (radiografii, CT) nu furnizează o ind de preferat experienţa și cu- Știu că sunteţi și un intervenţio-
efectuează ecografii sau proceduri CT nu sunt în momentul de faţă re- doză suficient de mare pentru a in- noștinţele medicale. În România nist bun. Putem nuanţa?
intervenţionale au contact direct comandate pentru detectarea sau duce avort, malformaţii sau retard de astăzi, cu unele excepţii, apa- Este vorba despre proceduri ghi-
și prelungit cu pacienţii, încadrân- diagnosticul pozitiv al pacienţilor mental, însă pot induce o creștere ratura, acolo unde ea este dispo- date ecografic sau CT pentru dia-
du-se astfel în aceeași categorie de suspectaţi, acest rol revenind tes- a riscului de apariţie a cancerului nibilă, este în general suficient de gnosticul și tratamentul patologiei
risc cu colegii din alte specialităţi. telor PCR. Studiile arată că un CT în copilărie sau pe parcursul vie- performantă pentru un diagnostic oncologice. În cazul biopsiilor se
Același contact cu pacienţii îl au de torace este mai sensibil decât ţii. Această creștere a riscului este corect. În majoritatea cazurilor, ca- introduce un ac, sub ghidaj imagis-
și tehnicienii care manipulează testul PCR, dar are o specificitate de peste 20 de ori mai mare decât litatea diagnosticului se datorează tic, până la nivelul unor tumori din
aparatura radiologică, a căror redusă. Aceasta se traduce prin dacă ar fi iradiat un adult, de ace- medicului și nu aparatului. Apa- diferite regiuni ale corpului, cum
contribuţie este esenţială, însă, din faptul că infecţia cu SARS-CoV-2 ea corectitudinea indicaţiei este ratura de ultimă generaţie aduce ar fi plămânul, ficatul sau osul, iar
cu ajutorul unui pistol se recoltea-
ză fragmente de ţesut necesare
Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală! pentru diagnosticul histopatolo-
gic. În cazul procedurilor de tra-
tament prin ablaţie cu radiofrec-
Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
venţă se introduce până la nivelul
tumorii, sub ghidaj imagistic, o

200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei


avea acces la toate articolele
sondă sub formă de ac în jurul că-
reia se generează un câmp termic
sferic cu rolul de a cauteriza ţesu-
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro tul tumoral. Aceste proceduri au
avantajul de a fi minim invazive și
Cum te abonezi: de a putea fi efectuate în anestezie
locală, fiind ușor de tolerat pentru
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează pacient. Procedurile se asociază
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala cu un grad redus de complicaţii,
cel mai frecvent, pacientul putând
sau pleca acasă cel târziu a doua zi.
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale Demostene Şofron
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank; VÂND/ÎNCHIRIEZ
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070). FARMACIE ÎMPREUNĂ
CU SPAŢIUL EI. RELAŢII
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare LA TEL. 0755.730.237
16 VIA�A MEDICALĂ
5 iunie 2020 l Nr. 22 Medicina altfel Grupaj realizat de
dr. Mădălina Badea

Primul tratament
sublingual în Omeprazolul este
eficient în terapia

boala Parkinson cancerului de sân

pa scade și pacienţii necesită săptămâni de tratament, efecte­


noi opţiuni terapeutice pentru le pozitive fiind remarcate după
tratarea manifestărilor motorii 15 minute de la administrare.
fluctuante. Printre reacţiile adverse frec­

U
Administraţia pentru Alimente și Medicamente din SUA Apomorfina reprezintă pri­ vent raportate se numără cele n studiu de fază 2 prezentat
(FDA) a aprobat utilizarea clorhidratului de apomorfină, mul tratament sublingual indicat orofaringiene, greaţa, somnolenţa la întâlnirea anuală a So­
cu administrare sublinguală, pentru episoadele acute de pentru tratarea acestor episoa­ și ameţelile, fiind necesară moni­ cietăţii Americane de Oncologie
reapariţie sau agravare a simptomelor bolii Parkinson, de, fiind o opţiune accesibilă ce torizarea atentă a pacienţilor pe arată că omeprazolul (inhibitor
anunţă Medscape. poate fi administrată de până la termen lung. de pompă de protoni) poate fi
cinci ori pe zi. Eficienţa sa a fost Este contraindicată asocierea util în tratamentul cancerului

A proximativ 60% dintre pa­


cienţii cu boală Parkinson
prezintă astfel de episoade mani­
orice moment al zilei și afectează
semnificativ calitatea vieţii.
Pe măsură ce boala evolu­
testată într-un studiu de fază trei
publicat la finalul anului trecut în
Lancet Neurology, care a arătat
acestui medicament cu inhibitorii
serotoninergici la pacienţii care
prezintă greaţă, din cauza riscu­
de sân triplu negativ, relatează
Medscape. Motivul pentru care
acesta a fost selectat se bazează
festate prin tremor, mișcări lente ează, eficienţa tratamentului de o îmbunătăţire semnificativă a lui de hipotensiune arterială și pe capacitatea sa de a inhiba sin­
și rigiditate, care pot să apară în menţinere cu levodopa/carbido­ manifestărilor motorii după 12 lipotimie. tetaza acizilor grași, supraexpre­
sia acestei enzime fiind prezentă
în 70% dintre cazuri în această
formă de neoplazie, inducând
apoptoza celulelor maligne, cu
efect minim pe celulele normale.
Acesta a fost administrat ca te­
rapie neoadjuvantă împreună cu
chimioterapia (ciclofosfamidă,
adriamicină și un taxan) la 42 de
femei cu neoplazie mamară în
stadiu precoce. S-au utilizat doze
mari de omeprazol în săptămânile
ce au precedat intervenţia chirur­
gicală. Un răspuns patologic com­
plet, definit prin absenţa celulelor
neoplazice la examenul histopato­
logic, a fost observat la 71% dintre
pacientele incluse în studiu faţă
de 40% în studiile ce au inclus
doar chimioterapia standard. În
mod uzual, cancerul de sân triplu
negativ cu răspuns histopatologic
complet are un prognostic favora­
bil, cu o scădere semnificativă a
riscului de deces și recurenţă.

Riscul cardiovascular
asociat alopeciei

Managementul
areata

leziunilor BI-RADS 3
Reevaluarea precoce, în primele șase luni, a leziunilor în stadiul de carcinom ductal benignă, a fost mai ridicată decât
P acienţii cu alopecia areata au
un risc crescut de infarct mio­
cardic, ceea ce sugerează impactul
evaluate la mamografie ca probabil benigne, cu scor in situ. la grupul de control cu mamogra­ sistemic al acestei boli autoimune,
fie normală de la evaluarea iniţia­ după cum reiese dintr-un studiu
BI-RADS 3 (Breast Imaging Reporting and Data System),
IMPORTANŢA PRIMELOR lă, dar mai scăzută decât în rândul populaţional de mari dimensiuni
permite depistarea neoplaziei de sân în majoritatea ȘASE LUNI DE URMĂRIRE celor care au rămas în urmărire cu desfășurat în Coreea de Sud. Stu­

U
cazurilor, confirmă un studiu publicat în Radiology*. Dintre pacientele rămase în ur­ BI-RADS 3. Acest studiu reiterează diul publicat în JAMA Dermato-
rmărirea pacientelor dr. W.A. Berg de la University of mărire, aproape jumătate (45,7%) necesitatea reevaluării precoce a logy* a urmărit peste 228.000 de
cu leziuni la limita Pittsburgh School of Medicine au fost reevaluate ca scor BI-RADS pacientelor cu leziuni mamografice pacienţi cu vârste cuprinse între
semnificaţiei se face au examinat datele obţinute de la 1 sau 2 după șase luni, urmând ca de semnificaţie incertă, urmărirea 30 și 89 de ani, raportând rezul­
prin repetarea mamo­ 43.000 de femei cu leziuni eva­ aproape toate pacientele (83,2%) periodică putând fi necesară până tatele obţine la un grup control
grafiei la 6, 12 și 24 de luni, biopsia luate iniţial BI-RADS 3. Dintre să aibă mamografia normală la 24 la doi ani pentru a diagnostica pre­ de peste 4,5 milioane. Cu excepţia
nefiind recomandată, ţinând cont acestea, 810 (1,86%) au fost dia­ de luni. Doar 7,8% dintre paciente coce majoritatea neoplaziilor ma­ fumatului, pacienţii cu alopecia
că rata malignităţii în cazul aces­ gnosticate cu neoplazie mamară, au rămas în urmărire după doi ani mare. O menţiune specială privește areata au avut un profil de risc
tor leziuni este sub 2%. majoritatea (57,8%) în primele șase de la evaluarea iniţială. Rata malig­ femeile tinere care tind să aibă o cardiovascular mai bine contro­
Pentru a evalua eficienţa aces­ luni de la evaluarea iniţială, restul nităţii la pacientele cu mamografie complianţă mai redusă la screening lat decât populaţia generală. Deși
tui sistem de examinare, cerce­ ulterior. O treime dintre femeile normală la reevalure, după un dia­ decât cele peste 70 de ani. riscul cumulativ de infarct mio­
tătorii americani îndrumaţi de diagnosticate precoce se aflau gnostic iniţial de leziune probabil *https://bit.ly/2XUwyzg cardic pe termen mediu (2-4 ani)
al acestora a fost mai scăzut decât
în grupul control, pe termen lung
DIAGNOSTICUL ECOGRAFIC AL FRACTURILOR LA COPII s-a obţinut o creștere exponenţi­
ală, diferenţa devenind semnifi­

E cografia musculoscheletală este o meto­


dă utilă pentru diagnosticul anumitor
fracturi la copii, precum cele ale părţii distale
analizate au utilizat evaluarea radiologică, un
studiu rezonanţa magnetică nucleară și un
studiu a utilizat cele două metode menţionate
cativă statistic după 8-10 ani de
urmărire. Riscul a fost similar și
pentru pacienţii tineri, sub 50 de
a antebraţului sau articulaţiei mâinii, suge­ anterior împreună cu ecografia. Aceasta s-a do­ ani. Acest studiu indică necesita­
rează o metaanaliză publicată în American vedit eficientă pentru diagnosticul majorităţii tea controlului strict al factorilor
Journal of Emergency Medicine*. Cercetătorii fracturilor de membru superior la copil, cu ex­ de risc cardiovascular la această
americani au revizuit 32 de studii ce au inclus cepţia fracturii de cot, pentru care radiografia populaţie, cu urmărire periodică
2.994 de pacienţi pediatrici și 3.415 de exa­ rămâne metoda de elecţie. pe termen lung.
minări paraclinice. Treizeci dintre studiile *https://bit.ly/2MlVcDH *https://bit.ly/2MikjY4