Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA CU CLASELE I - VIII BAHNA

INSTITUTOR: CREŢU LENUŢA

PROGRAMĂ OPŢIONAL
EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
An şcolar 2007 - 2008
Denumirea opţionalului: Educaţie pentru sănătate
Tipul opţionalului :Opţional la nivelul mai multor arii curriculare ( Limbă şi comunicare
Educaţie fizică şi sport )
Clasa: a II-a
Durata : un an şcolar
Nr. ore pe săptămână: o oră săptămânal

ARGUMENT

Educaţia constituie un sistem complex şi unitar care reprezintă mai multe dimensiuni ,
corespunzătoare principalelor laturi ale personalităţii umane : educaţia intelectuală ,
educaţia estetică , educaţia civică , educaţia fizică , educaţia pentru sănătate , educaţia
tehnologică , etc.
Toate aceste dimensiuni se află în raporturi de interdependenţă şi complementaritate ,
fapt ce-i conferă educaţiei în cadrul şcolii un caracter deschis şi dinamic .Din acest punct de
vedere , educaţia pentru sănătate în şcoală devine o componentă esenţială a educaţiei .
Educaţia pentru sănătate în şcoală este imperios să se efectueze ca în majoritatea
ţărilor , începând cu prima zi din clasa I şi până în ultima zi a clasei a XII –a . Această
dificilă , dar nobilă sarcină antrenează atât cadrele didactice cât şi cadrele medicale .
Prin elaborarea unei programe de ,, Educaţie pentru sănătate” ca disciplină
opţională se urmăreşte promovarea cunoştinţelor corecte privind aspecte ale sănătăţii şi
formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos
Şcoala , prin autoritatea morală pe care o are , este un loc ideal pentru transmiterea
acestor cunoştinţe de educaţie pentru sănătate elevilor şi are abilitatea şi capacitatea de a
cuprinde şi de a se adresa în timp , unui procent ridicat din populaţie .

Obiectiv transdisciplinar :

Formarea unui comportament corect , civilizat şi preventiv pentru asigurarea integrităţii


corporale , a sănătăţii proprii şi a celor din jur .

Obiective cadru :

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2. Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a
acestora la factorii de mediu

1
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a II – a elevul va fi
capabil: - descrierea unor comportamente sănătoase ;
1.1 să recunoască comportamentele sănătoase - enumerarea unor modalităţi de transmitere a
şi comportamentele de risc ; bolilor ;
- exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi
imaginare ;
- exerciţii de raportare la reguli standard ;
- povestiri orale ;
1.2. să reţină şi să explice anumiţi termeni de - exerciţii de îmbogăţire a vocabularului
limbaj specifici ; specific educaţiei pentru sănătate ;
- exerciţii joc pentru descoperirea părţilor
componente ale corpului uman;
- jocuri de completare a unor rebusuri ;

1.3. să aplice corect normele igienico- - exerciţii de aplicare a normelor de igienă


sanitare ; corporală şi a vestimentaţiei , prin stimularea
unor situaţii ;
- realizarea unor expoziţii cu materiale
realizate sau procurate de elevi;
1.4. să comenteze situaţii de abuz , violenţă , - exerciţii de analiză a unor situaţii de abuz,
accidente ; violenţă accidente şi precizarea regulilor
respectate / nerespectate ;
- comentarea unor situaţii prezentate în mass-
media ;
- exerciţii de descriere a propriei persoane în
relaţiile cu ceilalţi;
1.5. să-şi formeze reprezentări corecte asupra - exerciţii de diferenţiere şi asemănare în
sinelui şi a celorlalţi ; reprezentările asupra oamenilor ;
- formulare de întrebări şi răspunsuri pe
diferite teme .

2. Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a


acestora la factorii de mediu

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a II – a elevul va fi - aprecierea timpului acordat activităţii fizice
capabil: şi odihnei ;
- prezentarea unui program zilnic ;
2.1.să identifice rolul activităţii fizice şi a - discutarea şi precizarea regulilor pentru
odihnei în menţinerea sănătăţii ; dezvoltare fizică şi psihică armonioasă ;
2.2. să identifice principalele părţi - exerciţii de îmbogăţire a vocabularului
componente ale corpului utilizând termeni specific educaţiei pentru sănătate ;

2
simpli de anatomie . - exerciţii – joc de descoperire a părţilor
componente ale corpului uman , utilizând
mulaje , planşe , imagini sau prin studiul
propriului corp;
- exerciţii de recunoaştere a unor substanţe
toxice şi agenţi nocivi pentru organismul
uman ;
2.3. să păstreze starea de igienă personală şi a - exerciţii practice de realizare a condiţiilor
locului în care îşi desfăşoară activităţile ; igienice ;
- jocuri de rol , simulări , interviuri ;
- exerciţii de integrare a noilor achiziţii
lexicale în texte orale scurte
- povestiri orale;
2.4. să manifeste un comportament care să - - vizionarea unor casete video cu
asigure prevenirea şi producerea unor prezentarea unor situaţii problemă
accidente în timpul activităţii şcolare ; - exerciţii de interpretare a unor enunţuri cu
cuvinte date ( oral şi scris)
- exerciţii de evitare a accidentelor , a
îmbolnăvirii , surmenajului şi stresului ;
2. 5. să utilizeze corect noţiuni privind - discutarea unor cazuri reale sau imaginare
substanţe toxice , substanţe nocive pentru şi alegerea unor soluţii corecte ;
organism - realizarea unor acţiuni de îmbunătăţire a
calităţii mediului .

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

I . Corpul uman
- Cum creştem
- Cum ne dezvoltăm
II . Sănătatea şi boala
- Ce este sănătatea?
- Ce este boala ?
- Unele boli infecţioase
- Alte boli infecţioase
III. Sănătatea minţii
- Mă cunosc ?
- Eu şi colectivul . Sentimentul de solidaritate
- Drepturile mele şi a colegilor
IV. Sănătatea mediului
- Mediu înconjurător, mediu sănătos
- Curăţenia în clasa şi şcoala mea
V. Sănătatea familiei
- Eu şi familia mea
- Fete şi băieţi
VI. Substanţe toxice
- Substanţe dăunătoare sănătăţii
- Substanţe toxice
Recapitulare finală
Evaluare finală

3
Portofoliul

MODALITĂŢI DE EVALUARE
a. Probe orale :
- Convorbiri , povestiri;
- Concursuri gen:
,, Ce s-ar fi întâmplat dacă… ?’’
,, Cele mai interesante curiozităţi despre om şi natură”
b. Probe practice :
- lucrări realizate în perechi sau în grupuri
- lucrări individuale : miniproiecte , portofolii
c. Probe scrise
- fişă de lucru;
- fişă de evaluare;
- fişă de autoevaluare

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

Obiectiv Standarde
cadru
I S1. – elevii cunosc şi identifică principalele părţi ale corpului uman
utilizând termeni simpli de anatomie ;

II S2. – Elevii cunosc şi practică normele elementare de igienă personală şi


colectivă ;
S3.- Elevii , cunosc şi respectă un program zilnic de muncă şi odihnă ;
S4. –Elevii cunosc factorii de risc pentru sănătate şi mijloacele de
combatere a acestora .

BIBLIOGRAFIE :

- Igiena personală – supliment al revistei ,, Sănătatea” – Ed Corresi , Bucureşti .


1994
- Zoe Partin , Ioana Stama, Educaţie pentru sănătate – manual pentru clasele I- II,
Editura Corint, Bucureşti , 2005
- M.E.C. , Educaţia pentru sănătate în Şcoala românească
- M.E.C., Programe şcolare pentru disciplina opţională – Educaţie pentru sănătate
– cls. I – XII, 2003