Sunteți pe pagina 1din 25

FIABILITATEA

SI
MANAGEMENTUL RISCULUI AVARIILOR
INSTALATIILOR ECHIPAMENTELOR
NAVALE

CURS Nr. 5
11 Noiembrie 2019
INDICATORI DE FIABILITATE
AI
SISTEMELOR
Clasificarea după structură

Criteriul se referă la sisteme ce pot fi caracterizate prin două


categorii de structuri:
 structura externă, respectiv modul în care sistemul
interacţionează cu exteriorul;
 structura internă, respectiv relaţia sa cu elementele
componente.

Aceste două aspecte ale structurii obiectivizează


relativitatea noţiunilor de element şi sistem, structura externă a
unui sistem devine parte a structurii interne a "suprasistemului" în
care sistemul nostru devine element.
Structura externă

Clasele de sisteme după structura externă:

bipolar (biterminal) simplu

Exemple:
servomotoare aparat director şi rotor turbină

întrerupătoare de joasă, medie şi înaltă tensiune


bipolar, multiplu (o intrare)

Exemplu:

instalaţia de acţionare a vanelor rapide


(un singur grup de ulei sub presiune cu acţionarea a patru vane
rapide ).
bipolar, multiplu (1 ieşire)

Exemplu:

regulatorul automat de viteză cu simplu reglaj - turbine Francis-


intrări: turaţie hidrogenerator, putere, poziţie aparat director; ieşire:
comanda servomotorului aparatului director).
Multipolar

Exemplu:

un hidroagregat poate fi privit ca element multipolar,

având intrări multiple (debit şi cădere de apă, curent şi tensiune


de excitaţie hidrogenerator, debit şi presiune de apă de răcire,
nivel de ulei de ungere etc.)

şi ieşiri multiple (producţie de energie electrică, servicii de sistem,


tranzitare apă etc.)
Structura internă din punctul de vedere al fiabilităţii reprezintă
relaţia dintre elemente şi sistem.

Structura poate fi exprimată prin mai multe forme.

Clasele de sisteme după criteriul structurii interne sunt:


 sisteme serie;
 sisteme paralel;
 sisteme simple, decompozabile serie şi paralel;
 sisteme complexe decompozabile;
 sisteme nedecompozabile serie-paralel (buclate).
Sistemul serie (binar) iese din funcţiune la defectarea oricăruia
dintre elemente.

Este cel mai puţin fiabil dintre sisteme. Fiabilitatea lui este mai
mică decât fiabilitatea celui mai puţin fiabil dintre elemente, cel
mult egală cu aceasta.

Exemplul clasic este lanţul. La sistemele multivalente sau de


producţie, performanţa sistemului este egală cu a celui mai puţin
performant dintre elemente
Funcţia de fiabilitate a sistemelor serie

Produsul cu structura serie se defectează odată cu


căderea oricăreia dintre componentele sale.

Admiţând că defectările reprezintă evenimente


independente, iar elementele e1,e2,...,en au fiabilităţile
R1(t), R2(t),…,Rn(t), fiabilitatea globală a sistemului
serie este:
Rezultă că fiabilitatea sistemului, este mai mică decât fiabilitatea
oricărui element, micşorându-se cu creşterea numărului de
elemente.

Pentru structuri de tip serie se recomandă să se utilizeze numai


elemente cu fiabilitate foarte ridicată.

Dacă z1(t), z2(t)… reprezintă legile de variaţie a ratelor


defecţiunilor pe cele n elemente, fiabilitatea sistemului cu
structura de tip serie se poate scrie:
Funcţia de defectare (nonfiabilitate) a sistemelor serie

Rata de defectare a sistemului serie

Pentru

Media timpului de bună funcţionare - MTBF

unde T0i reprezintă timpii medii de funcţionare fără defecţiuni ai


elementelor i.
Media timpului de reparare

Disponibilitatea sistemelor
Aplicaţie

Să se calculeze fiabilitatea grupului moto-propulsor de la un


autocamion, ştiind că la momentul de referinţă t=15000 km (aflat
în perioada vieţii utile), valorile funcţiei de fiabilitate sunt:

Se va aplica relatia:
Sistemul paralel iese din funcţiune când se defectează toate
elementele sale.
Este cel mai fiabil dintre toate sistemele.

La sistemele multivalente sau de producţie, în mod curent


performanţa sistemului rezultă din însumarea performanţelor
elementelor.
Indicatori de fiabilitate la sistemul paralel

În acest caz defectarea sistemului are loc, teoretic, la


defectarea tuturor elementelor, iar probabilitatea de
defectare globală a sistemului va fi egală cu produsul
probabilităţilor de defectare a fiecărui element.

Probabilitatea de bună funcţionare


(funcţia de fiabilitate)
Din relaţiile de mai sus rezultă că odată cu creşterea numărului de
elemente dispuse în paralel scade probabilitatea de defectare a
sistemului şi, prin urmare, creşte probabilitatea de bună
funcţionare.

Teoretic, sistemul are avantajul de a realiza o fiabilitate înaltă


recurgând la elemente cu o fiabilitate mai redusă, fiabilitatea
sistemului fiind mai mare decât fiabilitatea cea mai mare din
sistem:
Aplicaţie

Pentru un sistem având două elemente legate in paralel, cu


fiabilitatea R1(t)=R2(t)=R(t)=0.9, la t=40000 ore,
rezultă o funcţie de fiabilitate a sistemului:

si o medie a timpului de bună funcţionare :

Media timpului de funcţionare pentru un singur element este:


Sistemul simplu decompozabil paralel este format din
subsisteme serie legate în paralel.

Fiecare din aceste subsisteme poartă numele de cale minimală,


drum minimal sau legătură minimală definită ca o submulţime
minimală din mulţimea elementelor sistemului care, fiind simultan
în funcţiune, asigură funcţionarea sistemului indiferent de starea
celorlalte elemente.
Sistem simplu decompozabil serie este format din subsisteme
paralel legate serie.

Aceste subsisteme poartă denumirea, la sistemele binare, de


secţionări minimale, tăieturi minimale sau grupuri de defectare,
definite ca submulţimi minimale din mulţimea elementelor
sistemului care defectându-se simultan duc la ieşirea din
funcţiune a sistemului, indiferent de starea celorlalte elemente.
În orice sistem binar există legături, respectiv secţionări minimale,
dar la cele simplu decompozabile acestea sunt delimitate şi fizic.

Calculul fiabilităţii sistemelor simplu decompozabile este facil şi de


aceea una din metodele de calcul a fiabilităţii sistemelor binare
are la bază echivalarea cu sisteme simplu decompozabile
(căutarea căilor respectiv secţionărilor minimale).

Sistemele complexe decompozabile serie-paralel sunt cele care


pot fi reduse la un pseudoelement echivalent sistemului numai
prin operaţii de punere în paralel şi în serie a elementelor sale dar
la care secţionările minimale nu sunt delimitate fizic.
Sisteme nedecompozabile sau buclate au, drept cel mai simplu
reprezentant, schema în punte formată din cinci elemente
Sistem nedecompozabil complex

căile sale minimale


Sistem nedecompozabil complex

secţionările sale minimale


Sfarsit de curs