Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Obiectul de învăţământ: FIZICĂ


Clasa: a VIII-a A, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Suceava
Data: 7 februarie 2002
Profesor:

Unitatea de invăţare: Rezolvarea reţelelor electrice


Tema lecţiei: LEGILE LUI KIRCHHOFF
Tipul lecţiei: lecţie mixtă: verificare-transmitere de noi cunoştinţe-evaluare

Obiective cadru: cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei şi a metodelor


specifice fizicii; dezvoltarea capacităţii de analiză şi de rezolvare de probleme.

Obiective operaţionale:
O1 – să definească şi să distingă pe o schemă dată elementele componente ale unei reţele: nod,
latură, ochi;
O2 – să enunţe legea I a lui Kirchhoff şi să o aplice pentru diferite noduri date;
O3 – să enunţe legea a II-a şi să o scrie pentru diferite ochiuri, respectând convenţiile de semn
pentru t.e.m. şi căderile de tensiune;

Strategii didactice:
a. mijloace de învăţământ:
 Manual, tabla, creta, fişe de lucru cu scheme de reţele.
b. metode de învăţământ:
 Conversaţia, explicaţia, exersarea, algoritmizarea, problematizarea
c. forme de activitate:
 Frontal, pentru reactualizarea cunoştinţelor
 Independent, pentru rezolvarea fişei.

d. metode de evaluare:
 Verificare curentă orală
 Test cu itemi cu alegere multiplă.

Surse informaţionale:
Manual FIZICĂ clasa a VIII-a ed. Teora;
Manual FIZICĂ clasa a VIII-a ed. Radical;
Manual Fizică F3 clasa a X-a Ed. ALL;
M. Ivan, F. Brandibur -Evaluare şi testare, Ed. Aramis
Succesiunea activităţilor de instruire

Nr. Eveniment Durata Activitatea de instruire Obiective


Crt. Didactic (minute) Activitatea Activitatea elevilor
profesorului
1. Moment 2 - verificarea - se pregătesc
organizatoric prezenţei, captarea pentru lecţie
atenţiei
2. Verificarea temei 3 - verifică tema -
3. Verificarea 15 - împarte fişele de
noţiunilor lucru - studiază schema
teoretice ale - pe baza schemei electrică de pe fişă. O1
lecţiei electrice de pe fişă - răspund la
"Reţele pune întrebări: întrebări
electrice. Care sunt elementele - identifică nodurile,
Elemente unei reţele? Ce este laturile, ochiurile
componente" un nod de reţea? pentru schema dată.
Exemplificaţi pe - ies la tablă pentru
schema dată. Cum scrierea legii I a lui
este definită latura K pentru nodurile
de reţea? reţelei reprezentate
Exemplificare. pe fişă.
Cum este definit
ochiul de reţea?
Exemplificare.
La ce element se
referă legea I a lui
K? Care este enunţul
primei legi a lui K?
Scrieţi legea I pentru
un nod dat din
schema electrică de
pe fişă.
4. Însuşirea noilor 15 - enunţă legea a II-a. O3
cunoştinţe: - prezintă etapele - îşi iau notiţe
Legea a II-a a scrierii legii a II-a
lui Kirchhoff pentru un ochi dat
- exemplifică pentru
un ochi de pe - un elev va ieşi la
schema dată. tablă pentru
- solicită un elev exemplificarea
pentru scrierea legii scrierii legii a doua
a doua pentru un alt pentru un alt ochi.
ochi.
5. Evaluarea 14 - împarte şi prezintă
testele pe care elevii - completează testul O1
trebuie să le - confruntă O2
completeze rezultatele, se O3
autoevaluează
7. Încheierea 1 - tema pentru acasă
lecţiei 3,4 pag.105 manual
E1,Er11, r1 R1
E1,Er11, r1 R1
P O
P O

R2 E2, r2
R2 E2, r2
A B
A B

E3, r3
R3 E3, r3
R3
M N
M N

E1,Er11, r1 R1 E1,Er11, r1 R1
P O P O

R2 E2, r2 R2 E2, r2
A B A B

E3, r3 E3, r3
R3 R3

M N M N

S-ar putea să vă placă și