Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Disciplina" Cunoașterea mediului și cultura ecologică",Anul IV de studii


Subiectul: Schimbările sezoniere de toamnă-iarnă și de primăvară-vară
Unități de competență – Identificarea aspectelor sezoniere ale unor ecosisteme
-Stabilirea relaţiilor între condiţiile de mediu şi bioritmurile sezoniere ale organismelor
Obiective operaţionale: Elevul la finele lecţiei va fi capabil
O. 1 Să definească noţiunile : bioritm ,fenologie,anabioză
O.2 Să identifice aspectele sezoniere ale ecosistemelor autohtone-pădure,rîu,parc etc
0.3 Să stabilească relaţii dintre condiţiile de mediu şi fenomenile sezoniere caracteristice pădurei de foiase, stepei(luncilor,
pajiștilor)
O.4 Să estimeze influenţa schimbărilor sezoniere din ecosistemul- pădurea de foiase/ stepa, asupra vieţii plantelor şi animalelor
O.5 Să argumenteze importanţa ritmului sezonier al ecosistemelor
Tipul lecţiei-de asimilare a cunoştinţelor
Strategii didactice
Mijloace de învăţămînt- calculator,tablă
Materiale didactice- manual,fişe de lucru,imagini, slaid-uri Power Point
Metode şi procedee –conversaţia euristică, descoperirea dijată, problematizarea, expunerea, compararea, investigarea,
compararea, joc didactic, algorimizarea, ciorchinele , exerciţiu,lucrul cu manualul
Metode de activitate-frontal pentru reactualizarea cunoştinţelor, individul , grup
Metode de evaluare-oral,observarea sistematică a elevilor, evaluarea însărcipărilor propuse
Desfăşurarea lecţiei
Etapele ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode si
lectiei procedee
Captarea Salutul,stabilirea climatulu psihologic Işi pregătesc cele necesare pentru
atenției Motto- Natura e singura carte,în care fiecare lecţie
pagină e plină de un conţinut bogat . /Goethe/ Comentează motoul
Astăzi vom mai deschide o nouă filă, cred că
sunteţi la fel de dornici de a cunoaşte , descoperi 1.Totalitatea organismelor vii care au
tainele naturii . acelaş mediu de viaţă...biocenoza
Evocarea Realizarea un careu descoperind cuvîntul cheie 2.Componenta nevie a ecosistemului Joc didactic
-Bioritmuri ......biotop Evaluare
5-7min 3.Primul nivel trofic..producători frontală
*Ce cunoaşteţi despre bioritmurile?Exemple. 4.Stratul de frunze moarte..litieră
Concluzionarea 5. Este o parte abiosferei..ecosistemul
Bioritmurile reprezintă schimbările cu caracter 6..Ghiocelul este o
periodic ce au loc în viaţa organismelor vii plantă...efemeroidă
7.Ecosistem acvatic în apropierea
Subiectul -Aspecte sezoniere ale ecosistemelor satului......Răut
La această lecţie vom realiza obiectivele....
8.Relaţiile între organisme pot
fi.....................trofice
Cunoaştem că în RM există două zone natutale de
9.A doua verigă într-un lanţ
stepă şi silvostopă şi fiecare regiune are
trofic....consumatori
ecosistemele sale caracteristice./harta Moldovei/
*Care sint ecosistemele întîlnite în localitatea
noastră? ciorcchinele
Îşi notează subiectul în caiete şi citesc
Realizarea *Prin ce se deosebesc aceste ecosisteme?
ob. de la ecran
sensului *Ce reprezintă biodiversitatea?Dar biotopul?
Pădure, rîu, stepă, părîu, izvor,
25min Biotopul şi biodiversitatea fiind elementele de
coline, agrocenoze.....
bază a ecosistemelor suferă anumite schimbări pe
Biotop şi
parcursul anului?Argumentaţi.
biocenoză/biodiversitate/lanturi
Succesiunea anotimpurilor este rezultatul mişcării
trofice,relaţiilor între ele
de rotaţie a Pămîntului în jurul Soarelui.Indiferent Analiză
de gradul de complexitate a ecosistemul ele nu
-fenomenilor sezonire,variaţiile de
O.2 rămin neschimbate pe parcursul anului ci suferă o
serie de schimbări sezoniere. Discuţie dirijată
SD.Definiţi cu ajutorul manualului noţiunea
fenologie.
În continuare vom analiza schimările sezoniere ale
pădurii de foiase.De ce?
Deoarice ecosistmul dat are cea mai diversificată
aspect floristic,faunistic şi peisagistic datorită
celor 4 sezoale ale pădurii de foiase prin anumite
faze fenologice.
Repartizarea elevilor în 4 grupuri după anotimpuri Lucrul cu
Primesc fisa cu cîte un fragment de text din manualul
O.1 pastelurile lui V.Alexandri poetul care a descris
natura
„Oaspeţii primăverii”,,Iarna’’, ,,Cositul’’ , Asalt de idei
,, Sfîrşit de toamnă’’
Analizînd figura 1şi 2
Se propune elevilor să completeze un tabel
fenomene sezoniere ale pădurii de foase
Anabioză-perioada de repaus fiziologic la arbori
Comparari schimbările sezoniere.Care sînt
factorii care influenţează aceste schimbări?

*Ce s-ar întîmpla dacă fenomenele sezoniere


observate în viaţa pădurii nu s-ar produce cu Lucrul în grup
regularitate şi în conformitate cu schimbările Algoritmul
O 4 climaterice? Expunerea
Care este importanţa fenomenilor sezoniere în
pădurea de foiase? Migrarea păsărilor este un
capriciu sau o necesitate?De ce? Compararea
Cu ce aţi asocia voi natura în anotimpul
O4 toamna,iarna,primăvara,iarna temperatură,umedităţii insolaţiei......
Natura este izvorul de inspiraţie a tuturor
oamenilor de artă spre exemplu compozitorul rus Răspund în caiet la srcina didactică
Ciacovschi a scris o lucrare anotimpurile iar
Antonio Vivaldi a compus un ciclu de melodii tot Îşi expun părerile
anotimpurile

* Analizaţi diagrama .Descrieti ritmurile anuale


O.5 ale animalelor date. Fiecare grup citeşte şi analizează cîte Asalt de idei
un sezon din viaţa pădurii în baza
Repartizez la fiecare grup un plic cu animale unui algoritm
decupate pentru crearea lantului trofic *Biotop
caracteristic fazei fenologice *Biodiversitatea
Comparaţi cum sînt lanţurile trofice în fiecare *Strategii de supraveţuire a
anotimp.De ce toamna sint mai complexe ca organismelor
iarna? toamna iarna primăvar vara Analiză
*Propuneţi un plan de măsuri în vederea ajutorării a Descriere
păsărilor sedentare şi animalelor pădurii în
perioada rece a anului
O3 Repartizaţi speciile silvice conform următoarelor Factorii abiotici
fenologice.Analizînd fig.1.4 pag.29
1.Specii care sînt active pe parcursul anului Supraveţuirea
întreg…. arbororilor,migrarea,hibernarea, lipsa
2.Specii caracteristice pădurii numai în sezonul de hranii în timpul rece Creativitate
primăvară………
3.Specii prezente în pădure numai în sezonul Toamna-bogăţie, aur
primăvară-vară…………… Iarna –liniste ,puritate,curăţenie
4.Specii care în timpul iernii hibernează………… Primăvara-renastere,viaţă Conversaţie
5.Specii – oaspeţi de iarnă în pădure…………… Vara-veselie,frumuseşe
Ştiaţi că
Alta denumire: Sturz de iarna.
Reflecţie Recunoastere: Specie sedentara, cu efective in real
progres in Moldova, ca urmare fireasca a Analizează slaidul si işi expun Joc didactic
10 extinderii arealului speciei spre sud. Iarna părerile Cunoaştemă pe
efectivele cresc brusc datorita aportului de mine
exemplare venite din nord sa ierneze in țara
noastra.
Cum credeţi , ce s-ar întămpla dacă o parte din Primesc plicul cu animale si alcatuesc
aceste specii ar dispărea din acest ecosistem. lanţuri tofice /plasarea la tablă/ cit
Argumentaţi. mai repede si mai complex

Ce am realizat astăzi la oră şi la ce nivel ne-a Iarna este o perioadă foarte grea
reuşit pentru păsările care iernează ,şi
La activitatea de astăzi am aflat ……………… fiecare din noi poate veni în ajutor
Ma impresionat………………. montînd hrănitori pentru presurarea
Aş prefer………………….. seminţelor

Aprecierea elevilor şi argumentarea notelor


Temă pentru acasă
-studierea temei 1.veveriţa, gaiţele
,, Schimbările sezoniere ale ecosistemelor’’
-Eseu “Aspectul sezonier al lacului’’ sau 2.toporaşi,viorele
prezentarea în Power Point
3. mierla,privighitoare
2-3min
4 bursucul, pâşul
5cocoşarul sai sturzul de iană
Dezecilibru ecologic
Dearece vor dispărea consumatorii şi
materia şi energia nu va circula de la
producători la descompunători

Evaluarea lecţiei

Notează în caiet tema

B I O t o p

p R o d u c ă t o r i
l I t i e r ă
E c o s i s T e m
e f e M e r o d e
R Ă U T
T R O F I C E
C O N S U M A T O R i

S-ar putea să vă placă și