Sunteți pe pagina 1din 7

Clasa: IX-a

Profesor: Tataru Vitalie


Subiectul: ASPECTE SEZONIERE ALE ECOSISTEMELOR
Subcompetente – Identificarea aspectelor sezoniere ale unor ecosisteme
-Stabilirea relaţiilor între condiţiile de mediu şi bioritmurile sezoniere ale organismelor
Obiective operaţional:.Elevul la finele lecţiei va fi capabil
O. 1 Să definească noţiunile : bioritm ,fenologie,anabioză
O.2 Să identifice aspectele sezoniere ale ecosistemelor autohtone-pădure,rîu,parc etc
0.3 Să stabilească relaţii dintre condiţiile de mediu şi fenomenile sezoniere caracteristice pădurei de foiase
O.4 Să estimeze influenţa schimbărilor sezoniere din ecosistemul- pădurea de foiase asupra vieţii plantelor şi animalelor
O.5 Să argumenteze importanţa ritmului sezonier al ecosistemelor
Tipul lecţiei-de asimilare a cunoştinţelor
Strategii didactice
Mijloace de învăţămînt- calculator,tablă
Materiale didactice- manual,fişe de lucru, atlas ecologic, atlas botanic, atlas zoologic, imagini, slaid-uri Power Point
Metode şi procedee –conversaţia euristică, descoperirea dijată, problematizarea, expunerea, compararea, investigarea,
compararea, joc didactic, algorimizarea, ciorchinele , exerciţiu,lucrul cu manualul
Metode de activitate-frontal pentru reactualizarea cunoştinţelor, individul , grup
Metode de evaluare-oral,observarea sistematică a elevilor, evaluarea însărcipărilor propuse
Desfăşurarea lecţiei
Etapele ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode si
lectiei procedee
Moment Salutul,stabilirea climatulu psihologic Işi pregătesc cele necesare pentru
organizatori Motto- Natura e singura carte,în care fiecare lecţie
c pagină e plină de un conţinut bogat . /Goethe/ Comentează motoul
Astăzi vom mai deschide o nouă filă, cred că
sunteţi la fel de dornici de a cunoaşte , descoperi
tainele naturii .
Realizarea un careu descoperind cuvîntul cheie 1.Lichenii servesc ca .....bioindicatori Joc didactic
Evocarea -Bioritmuri 2.totalitatea organismelor vii care au Evaluare
acelaş mediu de viaţă...biocenoza frontală
5-7min 3.componenta nevie a ecosistemului
......biotop
4.Primul nivel trofic..producători
5. Stratul de frunze moarte..litieră
6.este o parte a biosferei...ecosistemul
7.ghiocelul este o plantă...efemeroidă
8.ecosistem acvatic în apropierea
satului......Răut
9.relaţiile între organisme pot
*Ce cunoaşteţi despre bioritmurile?Exemple. fi.....................trofice
Concluzionarea 10.a doua verigă într-un lanţ
Bioritmurile reprezintă schimbările cu caracter trofic....consumatori
periodic ce au loc în viaţa organismelor vii ciorcchinele

Realizarea Subiectul -Aspecte sezoniere ale ecosistemelor Îşi notează subiectul în caiete şi citesc
sensului La această lecţie vom realiza obiectivele.... ob. de la ecran
25min
Cunoaştem că în RM există două zone natutale de
stepă şi silvostopă şi fiecare regiune are
ecosistemele sale caracteristice./harta Moldovei/ Analiză
*Care sint ecosistemele întîlnite în localitatea Pădure, rîu, stepă, părîu, izvor,
O.2 noastră? coline, agrocenoze.....
*Prin ce se deosebesc aceste ecosisteme? Discuţie dirijată
*Ce reprezintă biodiversitatea?Dar biotopul?
Biotopul şi biodiversitatea fiind elementele de
bază a ecosistemelor suferă anumite schimbări pe
parcursul anului?Argumentaţi.
Succesiunea anotimpurilor este rezultatul mişcării
de rotaţie a Pămîntului în jurul Soarelui.Indiferent
de gradul de complexitate a ecosistemul ele nu
rămin neschimbate pe parcursul anului ci suferă o
serie de schimbări sezoniere. Lucrul cu
SD.Definiţi cu ajutorul manualului noţiunea manualul
O.1 fenologie.
În continuare vom analiza schimările sezoniere ale
pădurii de foiase.De ce? Asalt de idei
Deoarice ecosistmul dat are cea mai diversificată
aspect floristic,faunistic şi peisagistic datorită
celor 4 sezoale ale pădurii de foiase prin anumite
faze fenologice.
Repartizarea elevilor în 4 grupuri după anotimpuri
Primesc fisa cu cîte un fragment de text din
pastelurile lui V.Alexandri poetul care a descris
natura
„Oaspeţii primăverii”,,Iarna’’, ,,Cositul’’ ,
,, Sfîrşit de toamnă’’ Lucrul în grup
Analizînd figura 1.1şi 1.2 pag.26-27 Algoritmul
O 4 Se propune elevilor să completeze un tabel Expunerea
fenomene sezoniere ale pădurii de foase
Anabioză-perioada de repaus fiziologic la arbori
Comparari schimbările sezoniere.Care sînt Compararea
factorii care influenţează aceste schimbări?
O4 *Ce s-ar întîmpla dacă fenomenele sezoniere Biotop şi
observate în viaţa pădurii nu s-ar produce cu biocenoză/biodiversitate/lanturi
regularitate şi în conformitate cu schimbările trofice,relaţiilor între ele
climaterice?
Care este importanţa fenomenilor sezoniere în -fenomenilor sezonire,variaţiile de
pădurea de foiase? Migrarea păsărilor este un temperatură,umedităţii insolaţiei......
capriciu sau o necesitate?De ce
Cu ce aţi asocia voi natura în anotimpul
O.5 toamna,iarna,primăvara,iarna Asalt de idei
Natura este izvorul de inspiraţie a tuturor
oamenilor de artă spre exemplu compozitorul rus Răspund în caiet la srcina didactică
Ciacovschi a scris o lucrare anotimpurile iar
Antonio Vivaldi a compus un ciclu de melodii tot
anotimpurile
Îşi expun părerile
* Analizaţi diagrama .Descrieti ritmurile anuale Analiză
ale animalelor date. Descriere

Repartizez la fiecare grup un plic cu animale Fiecare grup citeşte şi analizează cîte
O3 decupate pentru crearea lantului trofic un sezon din viaţa pădurii în baza
caracteristic fazei fenologice unui algoritm
Comparaţi cum sînt lanţurile trofice în fiecare *Biotop
anotimp.De ce toamna sint mai complexe ca *Biodiversitatea
iarna? *Strategii de supraveţuire a Creativitate
*Propuneţi un plan de măsuri în vederea ajutorării organismelor
păsărilor sedentare şi animalelor pădurii în toamna iarna primăvara vara
perioada rece a anului
Conversaţie
Factorii abiotici
Repartizaţi speciile silvice conform următoarelor
Reflecţii fenologice.Analizînd fig.1.4 pag.29 Joc didactic
1.Specii care sînt active pe parcursul anului Cunoaştemă pe
5-7 întreg…. mine
2.Specii caracteristice pădurii numai în sezonul de Supraveţuirea
primăvară……… arbororilor,migrarea,hibernarea, lipsa
3.Specii prezente în pădure numai în sezonul hranii în timpul rece
primăvară-vară……………
4.Specii care în timpul iernii hibernează………… Toamna-bogăţie, aur
5.Specii – oaspeţi de iarnă în pădure…………… Iarna –liniste ,puritate,curăţenie
Ştiaţi că Primăvara-renastere,viaţă
Alta denumire: Sturz de iarna. Vara-veselie,frumuseşe
Recunoastere: Specie sedentara, cu efective in real
progres in Moldova, ca urmare fireasca a
extinderii arealului speciei spre sud. Iarna
efectivele cresc brusc datorita aportului de Analizează slaidul si işi expun
exemplare venite din nord sa ierneze in tara părerile
noastra.

Cum credeţi , ce s-ar întămpla dacă o parte din


aceste specii ar dispărea din acest ecosistem. Primesc plicul cu animale si alcatuesc
Argumentaţi. lanţuri tofice /plasarea la tablă/ cit
mai repede si mai complex
Ce am realizat astăzi la oră şi la ce nivel ne-a
reuşit Iarna este o perioadă foarte grea
La activitatea de astăzi am aflat ……………… pentru păsările care iernează ,şi
Ma impresionat………………. fiecare din noi poate veni în ajutor
2-3min Aş prefer………………….. montînd hrănitori pentru presurarea
seminţelor
Aprecierea elevilor şi argumentarea notelor
Temă pentru acasă
-studierea temei
,,Aspecte sezoniere ale ecosistemelor’’ 1.veveriţa, gaiţele
-Eseu “Aspectul sezonier al lacului’’ sau
prezentarea în Power Point 2.toporaşi,viorele

3. mierla,privighitoare

4 bursucul, părşul
5cocoşarul sai struţul de iană

Dezecilibru ecologic
Dearice vor dispărea consumatorii şi
materia şi energia nu va circula de la
producători la descompunători

Evaluarea lecţiei

Notează în caiet tema


B I O t o p

p R o d u c ă t o r i
l I t i e r ă
E c o s i s T e m
e f e M e r o d e
R Ă U T
T R O F I C E
C O N S U M A T O R i

S-ar putea să vă placă și