Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina:Training de Dezvoltare a Gândirii Critice și Gestionare a

Emoțiilor
Vârsta: adolescența
Realizat: Buzu Feodosia
Activitate de predispunere:
Începutul:
„A lua și a primi”
Mărimea grupului: 10-30 participanți
Timp: 15 min.
Materiale: nimic.
Obiective: a reflecta asupra diferitelor forme de acceptare.
Descrierea activității: Elevii se împart pe perech. Unul din membrii
perechii oferă celuilalt un obiect. Partenerul trebuie să-l ia brusc. A
doua oară întinde mâna și așteaptă ca partenerul să lase obiectul în
mână. Elevii li se strage atenția să fie atenți la sentimentele și emoțiile
experimentate.
Evaluare: Se descriu emoțiile trăite de cei ce întâi au oferit. Apoi
împărtășesc sentimentele cei ce au primit. Se enumeră câtea moduri de
a oferi și a primi și legătura între acestea.
Note: În acest context pot fi analizate diferite tipuri de sisteme
economice, anumite situații internaționale trăite în condiții de aplicare
de forță sau de compromisuri.
Cuprins:
Activitate pentru gândirea critică
Activitatea nr.1: „Argumente pe cartelă”
Scopul utilizirii: Tehnica se aplică la discutarea unui subiect
controversat, atunci când asupra acestuia se poate formula о întrebare
binară, profesorul dispunând de un material scris саге sprijină ambele
pozitii (sau de doua materiale diferite, contradictorii). Prin această
modalitate, se va forma deprinderea de а găsi argumente valide în
diferite surse și de а cerceta о eventuală soluție din puncte de vedere
diametral opuse. Activitățile edificate ре tehnica dată vor fi
premergătoare luării de decizii.
0biectivul urmarit presupune și dezvoltarea abilității de discernere
și de structurare а argumentelor.
Nr. de studenti: О grupi academică.
Timp: 20-30 de minute.
Resurse: Теxtе multiplicate/materiale relevante pentru problema
discutată. Fișe sau foi detașabile, instrumente de scris.
Algoritmul utilizirii:
a) Duрă о activitate de evocare adecvată a problemei се
urmează а fi discutată, se prezintă în linii generale subiectul
și se formulează o întrebare binară;
b) Studenții sunt distribuiți în două tabere adverse, egale
cantitativ, fiecăruia indicându-i-se opțiunea pentru care va
pleda;
c) Grupurile create primesc suportul informațional, menit să
sprijine activitatea de căutare a argumentelor;
d) Pe cartele aparte, studenții vor formula individual cel puțin
trei argumente în sprijinul poziției pe care o au;
e) Grupul se întrunește și discută astfel: fiecare membru
prezintă cel mai puternic, în opinia lui, argument de pe
cartelele sale, după discuție, se aleg doar 4-5 argumente;
f) Grupul elaborează declarația finală și alege persoana care
va prezenta;
g) Se confruntă cele două poziții, care se exprimă prin
declarația finală a fiecărui grup;
h) După prezentarea declarației, fiecare student are dreptul să
expună un argument forte sau să dezbată argumentele
părții adverse, structurându-le;
i) La expirarea timpului alocat pentrru dezbaterea propriu-zisă
sau la epuizarea argumentelor relevante, profesorul
schimbă activitatea și le propune studenților să scrie un text
argumentativ;
Condiții
 Fiecare participant trebuie să scrie înainte de discuție și să
accepte poziția care i-a revenit grupului;
 Pentru a evita dezordinea, profesorul are grijă să creeze un climat
propice discuției și să asigure calmul;

Activitate de gestionare a emoțiilor:


Activitatea nr.1: „Mingea magicã”

Obiectiv: Gestionarea frustrării.

Dirigintele va ascunde o minge (spre exemplu, din hartie) în sala de


clasă. Pânã este ascunsã mingea, un voluntar va pãrãsi sala timp de 1-2
minute. Ceilalţi elevi au rolul de a-l ajuta pe colegul lor – voluntar, sã
găseacã mingea oferindu-i indicii: cald, cãlduţ, rece, etc. Dar vor exista
şi cinci colegi - inamici, care îi vor oferi indicii greşite pe parcursul
cãutãrii mingii: atunci când se apropie de minge inamicii îi vor spune
rece sau când se va îndeparta de minge îi vor spune cald/ cãlduţ.

Aveţi la dispoziţie 30 minute pentru a gãsi mingea.

Discuţie:

- Cum te-ai simţit când inamicii iţi ofereau indicii false?

- Care au fost modalitãţile prin care ai reuşit sã depãşeşti aceste emoţii şi


sã duci proba pânã la sfârşit?
- Ce strategii ai folosit? Ce alte strategii ai fi putut folosi?

Obiectiv: gestionarea invidiei.

Sfârșit:

Gândirea critică dezvoltă la tinerii capacitatea de a fi capabili să


rezolve probleme dificile, să examineze critic contextul, să cântărească
alternativele şi să i- a decizii argumentate în cunoştinţă de cauză. Este un
proces activ care îl face pe cel care învaţă să deţină controlul asupra
informaţiei, interogând-o, reconfigurând-o, adaptând-o sau respingând-o.

Bibliografie:

1. 346757725-Activitati-Pentru-Gestionarea-Emoțiilor;
2. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/287037158-Tehnici-de-
Dezvoltare-a-Gindirii-Critice.pdf;
3. „Cartea mare a jocurilor” ;