Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU


Prorectorul cu Managementul Procesului de Învăţământ
ADRESA: B-DUL VICTORIEI NR. 10, 5550024 SIBIU, ROMÂNIA
Tel.: 004 (0)269 216062 ext. 279; Fax: 004 (0)269 214294

Subiecte M.R.U.
(extinse)

Grupa A

1. (două subiecte) Identificaţi şi descrieţi elementele specifice culturii şi filosofiei


organizaţiei la care vă desfăşuraţi activitatea (pe care o cunoaşteţi mai bine, la
care doriţi să vă angajaţi etc.).

S 1.1 Cultura organizaţională:


• valori urmărite;
• practici profesionale originale;
• mentalităţi specifice;
• comportamente caracteristice.
S 1.2 Filosofia:
• proiectul sau carta organizaţiei;
• cum face faţă diferitelor probleme (dificultăţilor din mediul exterior,
evenimentelor excepţionale etc);
• cum se înţelege să devină model de referinţă;
• cum se reuşeşte mobilizarea personalul.

2 (şase subiecte) Identificaţi şi descrieţi elementele de specificitate ale culturii


organizaţionale la interferenţa în strategiile de dezvoltare (plan managerial) ale
organizaţiei la care vă desfăşuraţi activitatea (pe care o cunoşteţi mai bine).

Posibile abordări (subiecte de dezvoltat):

S 2.1 Programul pentru modernizarea activităţilor (educative/ juridice/


economice) în concordanţă cu standardele naţionale şi europene.
• Fundamente;
• Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi , ameninţări);
• Obiective specifice;
• Mijloace (metode).

1
S 2.2 Programul de dezvoltare a unei culturi organizaţionale pozitive a
angajaţilor şi de întărire a motivaţiei.
• Fundamente;
• Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi , ameninţări);
• Obiective specifice;
• Mijloace (metode).
S 2.3 Programul de dezvoltare a parteneriatului cu alte instituţii pe plan
naţional şi european.
• Fundamente;
• Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi , ameninţări);
• Obiective specifice;
• Mijloace (metode).
S 2.4 Programul de promovare a imaginii organizaţiei.
• Fundamente;
• Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi , ameninţări);
• Obiective specifice;
• Mijloace (metode).
S 2.5 Program pentru optimizarea informatizării şi a comunicaţiilor.
• Fundamente;
• Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi , ameninţări);
• Obiective specifice;
• Mijloace (metode).
S 2.6 Program pentru optimizarea activităţilor în domeniul administrativ.
• Fundamente;
• Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi , ameninţări);
• Obiective specifice;
• Mijloace (metode).

3. (trei subiecte) Identificaţi şi descrieţi elementele caracteristice ale influenţei


culturii organizaţionale asupra dezvoltării carierei angajaţilor (studiu prin
„matricea ideilor”).

S 3.1 Influenţa asupra integrării.


S 3.2 Influenţa asupra pregătirii profesionale şi dezvoltării carierei.
S 3.3 Influenţa asupra evaluării performanţelor profesionale individuale.

4. (două subiecte) Descrieţi cu fidelitate şi consistenţă “motivaţia” şi


“participarea” dumneavoastră în organizaţia din care faceţi parte:

2
S 4.1 Piramida lui Maslow, ce fel de om sunteţi ? Economic, social, etc.;
S 4.2 Alte teorii (teoria lui Herzberg, bifactorială, achiziţiei succeselor,
performanţelor aşteptate etc).

S 5. Descrieţi participarea Dvs. în organizaţia din care faceţi parte:


• Exemplificaţi participarea Dvs.
• Exemplificaţi sensul de “delegare” şi de “descentralizare”.

S 6. Descrieţi în detaliu procesul de selecţie în vederea angajării, la care aţi participat.


Faceţi comentarii cu privire la aspectele pozitive şi negative sesizate şi punctaţi
posibile măsuri de îmbunătăţire referitoare la :
• necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unui nou post, post existent;
• fişa postului;
• prospectarea internă, externă;
• trierea candidaţilor;
• interviul;
• teste aplicate;
• decizia finală angajarea/neangajarea.

S 7. Descrieţi în detaliu procesul de primire şi integrare din organizaţia la care lucraţi,


pe care o cunoaşteţi mai bine, la care doriţi să vă angajaţi etc. Faceţi comentarii
cu privire la aspectele pozitive şi negative sesizate şi punctaţi posibile măsuri de
îmbunătăţire, cu privire la:
• Nivelul organizaţiei:
- cunoaşterea organizaţiei;
- dosarul organizaţiei;
- servicii şi facilităţi asigurate.
• Nivelul compartimentului de muncă:
- cunoaşterea compartimentului;
- prezentarea postului de lucru;
- începerea activităţilor;
- vizitarea serviciilor şi spaţiilor aferente postului.

S 8. Caracterizaţi comportamentul conducătorului (şefului ierarhic) din organizaţia în


care lucraţi, pe care o cunoaşteţi cel mai bine, la care doriţi să vă angajaţi etc).
• Faceţi referiri de detaliu asupra celor trei factori de influenţă a
comportamentului conducătorului:

3
- concepţia asupra oamenilor;
- motivaţia;
- participarea angajaţilor.
• Prezentaţi stilul de conducere şi comportamentul conducătorului.
• Definiţi stilul conducătorului în funcţie de priorităţile pe care le are;
comparaţi-l cu modele prezentate în curs, sau cu altele cunoscute de
dumneavoastră.

S 9. Descrieţi cu atenţie un conflict de muncă:


• participanţii (actorii);
• problematica conflictului, cauze;
• desfăşurarea negocierilor;
• modul de soluţionare.

S 10. Descrieţi în amănunt cum are loc negocierea contractului colectiv de muncă:
• Echipa de negociere;
• Elementele specifice „violării cererii de negociere” pe care le-ati întâlnit”;
• Pregătirea în vederea negocierii;
• Intervenţia statului;
• Problematica negocierii;
• Actorii care sprijină negocierea;

S 11. Evaluarea performanţelor, definiţi criterii de evaluare şi standarde de perfor-


manţă pentru postul de _____________(la alegere pentru organizaţia din care
face parte, pe care o cunoaşteţi mai bine, la care doriţi să vă angajaţi etc.).
• Criterii de evaluare:
- caracteristici;
- surse de informaţii;
- exemplificări de criterii;
- caracteristici personale.
• Standarde de performanţă:
- indicatori;
- calificative.

S 12. Întocmiţi formularele de “exigenţe de ocupare a posturilor” (formular 1) şi “fişa


postului” (formular 2) pentru postul de __________________ (la alegere pentru
organizaţia din care face parte, pe care o cunoaşteţi mai bine, la care doriţi să vă
angajaţi etc).

4
• Exigenţele de ocupare a postului (formular 1):
- pregătirea profesională impusă;
- experienţa executării operaţiunilor specifice postului;
- dificultatea operaţiunilor specifice postului;
- responsabilitatea implicată de post;
- sfera de relaţii.
• Fişa postului (formular 2):
- denumirea postului;
- nivelul postului;
- cerinţele postului;
- descrierea postului (atribuţii şi responsabilităţi);
- relaţii;
- calculul punctajului postului;
- programul de lucru;
- înzestrarea şi documentaţia necesară postului.

13. (patru subiecte) Definiţi un sistem deevaluare a postului şi al titularului postului


pentru evaluări ale managementului (conducerea organizaţiei) având ca obiectiv
operaţional:

S 13.1 Selecţia şi promovarea (evaluarea comportamentului, a potenţialului şi a


capacităţii de evoluţie).
S 13.2 Salarizarea diferenţiată a personalului conform HRG 749/1998.
S 13.3 Motivarea personalului angajat: gradaţii şi salarii de merit; premii şi
distincţii.
S 13.4 Evaluarea performanţelor prin aprecierea calităţii operaţiunilor
desfăşurate anterior.

S 14. Realizaţi un chestionar pentru aprecierea (recunoaşterea) studiilor de licenţă în


specialitatea ______________ (psihologie, sociologie, filologie, medicina etc).

Grupa B

S 15. Analiza postului: conţinut, descrierea metodelor de obţinere a informaţiilor.

S 16. Descrierea posturilor (prezentarea etapelor cu exemple concrete).

S 17. Conţinutul şi natura pregătirii profesionale; responsabilitatea şi forma de


stimulare a pregătirii profesionale.

5
S 18. Programul de pregătire peofesională; pregătirea salariaţilor şi a managerilor.

S 19. Pregătirea şi dezvoltarea carierei; cariera personalului; rolul organizaţiei în


dezvoltarea carierei, sisteme de dezvoltare a carierei şi modele de planificare,
evaluarea carierei.
S 20. Conţinutul şi structura recompenselor: definirea noţiunilor, factori de influenţă
a mărimii recompensei, strategii de recompensare.

S 21. Recompense directe: structura cheltuielilor de recompensare, stabilirea


mărimii salariului individual.

S 22. Sisteme de stimulare a angajaţilor, recompensarea directă a managerilor.

S 23. Recompensale indirecte: rolul şi structura, recompensele indirecte curente


(plata timpului nelucrat şi înlesniri speciale).

S 24. Recompensele indirecte: asigurarea de sănătate, protecţia angajaţilor şi recom


pensele pentru foştii angajaţi.

S 25. Conţinutul strategiilor.

S 26. Tipuri de strategii (orientată spre investiţii, valorice şi spre resurse).

S 27. Elaborarea şi implementarea strategiilor.

S 28. Politici în domeniul resurselor umane: definirea politicilor, cerinţe politicile


specifice, elaborarea şi implementarea politicilor.

Din multitudinea de subiecte (punctele 1, 2, 3, 4, 5, 13 au două sau mai multe


subiecte), la alegere, se vor trata obligatoriu, după cum urmează:
Pentru programul de master POM sunt obligatorii 7 (sapte) subiecte: 4 (patru) din
grupa A (punctele 1,2 …14) şi 3 (trei) din grupa B (punctele 15, 16 …28).
Pentru celelalte programe de master sunt obligatorii 5 subiecte: 3 (trei) din grupa A
şi 2 (două) din grupa B.
Tratarea superficială a unuia dintre subiectele alese determină refacerea lucrării.
Vă rog nu transmiteţi lucrări incomplete sau realizate în echipă.
Daţi mare atenţie originalităţii lucrării. NU COPIAŢI lucrările colegilor.

Predarea lucrării se face obligatoriu pâna la 15 februarie 2009 la adresa de e-mail


cunoscută de dumneavoastră : prodid@ulbsibiu.ro .

6
Vă doresc succes,
Prof.univ.dr. Dan-Maniu DUŞE

S-ar putea să vă placă și