Sunteți pe pagina 1din 7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUMĂRUL 183 AVIZAT DIRECTOR,

PROFESOR: Baroană Lidia-Valentina RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,

ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ȘI DE CULTURĂ


ROMANICĂ
PLANIFICARE ANUALĂ ȘI CALENDARISTICĂ
CLASA a VII-a A
AN ȘCOLAR 2020-2021

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE MANUAL: ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ȘI


DISCIPLINA: ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ȘI DE CULTURĂ ROMANICĂ CULTURĂ ROMANICĂ, CLASA a VII-a
CURRICULUM APLICAT: CURRICULUM DE BAZĂ- 1 oră AUTORI: MARCELA GRAȚIANU,
ALEXANDRU POPP
EDITURA: ARAMIS
COMPETENȚE GENERALE

1. Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba română și la alte limbi romanice/moderne ;
2. Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație grecoromană în dezvoltarea personalității și în asumarea identităț ii
socioculturale.

VALORI ȘI ATITUDINI

● Asumarea valorilor etice și a idealurilor umaniste ale Antichităţii clasice, necesare propriei dezvoltări afective şi morale ;
● Conștientizarea importanței lexicului limbii latine, matrice a limbilor romanice;
● Stabilirea unor asocieri elementare între limba română, limbile romanice și alte limbi moderne prin intermediul fondului comun –
limba latină ca liant lingvistic.

COMPETENȚE SPECIFICE

1. Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba română și la alte limbi
romanice/moderne
1.1 Identificarea unor elemente esențiale ale limbii latine în diverse contexte;
1.2 Utilizarea elementelor lexicale și gramaticale într-o varietate de contexte, în limba latină și în limba română/ alte limbi
romanice/moderne.
2. Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație greco-romană în dezvoltarea personalității și în asumarea identității
socioculturale
2.1 Identificarea unor locuri, personaje, fapte, procese şi concepte definitorii pentru civilizaţia romană;
2.2 Identificarea unor modele culturale clasice relevante pentru reprezentarea lumii;
2.3 Integrarea faptelor de cultură și civilizație romană în actualitate.

PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA a VII-a A
AN ȘCOLAR 2020-2021

Manual Ed. Aramis


Autori: Marcela Grațianu, Alexandru Popp
34 săptămâni/an (17+17), T.C. = 1 oră/săptămână, Total ore/an = 34 ore (17+17)

Nr. crt. Semestrul Unitatea Săptămâna Nr. ore


1. I Lecție introductivă 1 (14.09-18.09) 1
2. I. Elemente de limbă latină 2-17 (21.09-29.12) 15
„Școala altfel” 1
II.Elemente de civilizație greco-romană și de cultură 1-8 (08.02-01.04)
3. 8
romanică
al II-lea
4. 9
5. III. Valori greco-romane perene 9-17 (12.04-18.06)
ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ȘI DE CULTURĂ ROMANICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Manual Ed. Aramis
Autori: Marcela Grațianu, Alexandru Popp
34 săptămâni/an (17+17), T.C. = 1 oră/săptămână, Total ore/an = 34 ore (17+17)

SEMESTRUL I (17 SĂPTĂMÂNI/ 17 ORE)

Nr. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Săpt. Metode și Resurse


crt. învățare ore procedee materiale
1. Lecție Prezentarea programei și a manualului 1 S1 Conversația Manual
introductivă Expunerea
2. I. Elemente de Geneza limbilor – limbă-mamă / limbă- Conversația Manual
limbă latină fiică, relația dintre factorul istoric și cel Lectura Test scris
lingvistic Rezolvareade Internet
o Familii de limbi / Limbile indo- 1.1. 1 S2 exerciții Fișa de lucru
europene / Limba latină și limbule 1.2. Organizatorul
romanice 2.1. 1 S3 grafic
o Limba – un organism viu 2.2. Expunerea
Alfabetul latin: 2.3. 1 S4 Investigația
egipteni˃fenicieni˃greci˃romani˃
alfabetul pe care îl folosim astăzi
o Cifre romane – cifre arabe 1 S5
o Semne lingvistice folosite ca simbolur i 1 S6
în domeniul științelor
o Evaluare 1 S8
Lexic: istoria cuvintelor, de la latină la limbile Conversația Manual
moderne Lectura Test scris
o Diferența dintre moștenire și împrumut 1 S9 Rezolvareade Internet

o Fondul latin al limbii române 1 S10 exerciții Fișa de lucru


1.1. 1 Organizatorul
o Cuvinte de origine latină în limbi 1.2. 1 S11 grafic
neromanice (cu insistență pe limba 2.1. Expunerea
engleză) 2.2. Investigația
o Vocabular internațional de origine 2.3. 1 S12
greco-romană în diverse domenii ale
cunoașterii (științe exacte și discipline
socio-umane)
o Evaluare 1 S13

Elemente de flexiune în limba latină și în limba 1 S14


română (/limbi romanice) – analogii
o Structura cuvântului. Evoluția în limbile 1 S15
moderne. Trăsături definitorii ale
flexiunii nominale și verbale. Eelemnte
de sintaxă

o Recapitulare semestrială 1 S16


o Evaluare semestrială 1 S17
Școala altfel 1 S7
SEMESTRUL AL II-LEA (17 SĂPTĂMÂNI/ 17 ORE)

Nr. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Săpt. Metode și Resurse


crt. învățare ore procedee materiale
1. II. Elemente de Roma – de la cetatea lui Romulus la centrul
civilizație lumii latinofone
greco-romană o Puterea romană. Evoluție în timp și 1 S1
și de cultură spațiu 1 S2
romanică o Procesul de romanizare 1 S3
o Formarea culturii europene
1.1. Conversația Manual
Panteonul greco-roman – imagine a 1.2. 1 S4 Lectura Internet
universului și a societății umane. Zei și eroi: 2.1. Rezolvarea de Test scris
funcții și mituri fundamentale 2.2. exerciții Fișa de lucru
2.3. Organizatorul
grafic
Viață publică - viață privată. Mentalități 1 S5 Expunerea
o Tipare socio-politice romane 1 S6
reflectate în actualitate (forme de
organizare comunitară, relația public -
privat, cetățean-stat, urban-rural etc.)
o Personalități romane 1 S7

Arta greco-romană și moștenirea ei 1 S8


europeană

Recapitulare 1 S9
3. III.Valori Modele de gândire și de raportare la lume, 1.1. 1 S11 Conversația Manual
greco-romane fundamentate etic și civic 1.2. Lectura Internet
perene Modele de gândire și de raportare la lume, 2.1. 1 S12 Rezolvarea de Test scris
fundamentate științific 2.2. exerciții Fișa de lucru
Modele estetice în artă 2.3. 1 S13 Organizatorul
Recapitulare 1 S14 grafic
Evaluare 1 S15 Expunerea
Recapitulare finală S16 Investigația
Evaluare finală S17