Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Unirea

Profesor: Baciu Ani


Disciplina: Elemente de limbă latină și de cultură romanică
Clasa: a VII-a
Data: 28 februarie 2020
Unitatea de învăţare: Elemente de civilizaţie greco-romană şi de cultură romanică
Titlul lecţiei: Puterea romană. Evoluţie în timp şi spaţiu
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 50 minute

 Competenţe generale:

1. Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba
română și la alte limbi romanice/moderne
2. Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație greco-romană în dezvoltarea personalității
și în asumarea identității socioculturale

 Competenţe specifice:
1.1 Identificarea unor elemente esenţiale ale limbii latine în diverse contexte;
1.2 Utilizarea elementelor lexicale şi gramaticale într-o varietate de contexte, în limba latină şi în
limba română/alte limbi romanica/moderne;
2.1 Identificarea unor locuri, personaje, fapte, procese şi concepte definitorii pentru civilizaţia
romană;

 Competenţe derivate:

La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:

a) cognitive:
 să acceseze informaţii oferite de Internet;
 să recunoască unele aspecte ale vieţii publice şi private la romani;
 să sesizeze intrusul dintr-o listă de cuvinte, cu/fără criterii precizate;
 să completeze enunţuri lacunare;

b) afectiv - motivaţionale:
 să manifeste interes pentru lecţie;
c) psihomotorii:
 să manipuleze eficient şi în condiţii de igienă materialele necesare;

Metode şi strategii didactice:

a) Metode: conversaţia dirijată/euristică, învăţarea prin descoperire, ciorchinele, utilizarea


documentului istoric, exerciţiul, explicaţia, joc didactic.
b) Forme de activitate: activitate frontală, individuală, pe grupe.

c) Mijloace didactice: fişe de lucru, manual, tablă, cretă, fişe de evaluare, calculator, videoproiector, foi
de flipchart.

c) Evaluare:
- Observarea sistematică a comportamentului elevilor;
- Formativă prin întrebări frontale şi analiza răspunsurilor la fişele de lucru;
- Completarea chestionarului de autoevaluare;

Bibliografie:
 Marcela Graţianu, Alexandru Popp, Elemente de limbă şi de cultură romanică, ed. Aramis,
Bucureşti, 2019;
 Gh. Tănase, Metodica predării-învăţării istoriei, ed. Spiru –Haret, Bucureşti, 1995;
 Titus Livius, Ad Urbe Condita, traducere de Janina Villan, ed. Minerva, 1976;
 Ghid metodologic Aria curriculară „Om şi societate”, ed. Aramis Print, Bucureşti, 2001;
Secvențele instruirii Conţinutul informaţional şi demersul didactic STRATEGII DIDACTICE Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de
organizare
1. Moment Notează absenţele; Răspund cerinţelor Conversaţia Pe grupe
organizatoric Pregăteşte materialele necesare profesorului. dirijată
2 minute desfăşurării lecţiei; Îşi pregătesc materialele.
Împarte elevii în trei grupe;
Realizează un climat afectiv
favorabil învăţării
Se realizează printr- Elevii completează Jocul didactic Fliphart Pe grupe Evaluare
2. Reactualizarea un joc didactic. Profesorul foaia de flipchart, ajutându-se Imagini formativă
cunoștințelor prezintă elevilor o foaie de de noţiunile anterioare.
7 minute flipchart pe care sunt lipite
câteva imagini întâlnite în
unitatea I, cerându-le
elevilor să recunoască ce
reprezintă fiecare imagine.
(Anexa 1)
3. Captarea atenției Se realizează prin Elevii completează Ciorchinele Fliphart Frontal Observarea
3 minute metoda ciorchinelui. corespunzător ciorchinele. Marker sistematică a
Profesorul prezintă elevilor comportamentu
o foaie de flipchart pe care lui elevilor
este notat ROMA cerându-
le elevilor să completeze cu
informaţiile pe care şi le
amintesc de la lecţiile de
istorie. (Anexa 2)
4. Anunțarea Enunţă subiectul lecţiei: Studiază individual Conversaţia Tabla Frontal
titlului lecției și a Puterea romană. Evoluţie în materialele propuse. Creta
demersului didactic timp şi spaţiu. Declinarea a
2 minute II-a, substantive neutre şi a
obiectivelor urmărite.
Notează pe tablă titlul,
monitorizează elevii;
Organizează învăţarea;
Se împart fişele de lucru şi
sursele istorice elevilor;
5. Dirijarea Profesorul expune o Elevii urmăresc prezentarea şi Conversaţia Fisa cu textul Frontal Observarea
învățării prezentare powerpoint cu ascultă legenda. legendei sistematică a
25 de minute câteva informaţii despre comportamentu
întemeierea Romei apoi un lui elevilor
elev citeşte Legenda
întemeierii Romei (Anexa
3)
Profesorul le cere elevilor să Elevii citesc fragmentul şi Conversaţia Manual Activitate Evaluare
citească un fragment din rezolvă cerinţele. euristică individual formativă
“De la fondarea Romei” de Explicaţia ă
Titus Livius şi să răspundă Învăţarea prin Activitate
la câteva cerinţe pe baza descoperire frontală
textului dat (ex. 1,2,3 pag 54
manual)
În continuarea lecţiei
profesorul îi anunţă pe elevi Notează în caiete informaţiile Explicaţia Tabla
că vor discuta despre prezentate. Creta
declinarea a II-a a
substantivelor neutre
prezentându-le câteva
informaţii teoretice.
Le cere elevilor să decline Rezolvă fişa de lucru. Exerciţiul Foi de flipchart Activitate Observarea
câteva substantive de Marker pe grupe sistematică a
delinarea a II-a, apoi să comportamentu
compare terminaţiile din lui elevilor
limba latină cu terminaţiile
din limba română. (Anexa
4)
6.Fixarea Împarte elevilor o fişă de Rezolvă fişa de lucru. Text lacunar Fişa de lucru Activitate Evaluare
cunoștințelor lucru cu un text lacunar. individual formativă
7 minute (Anexa 5) ă
Împarte elevilor un Completează chestionarul de Autoevaluarea Fişa de Activitate Autoevaluarea
7.Asigurarea chestionar de autoevaluare. autoevaluare. autoevaluare individual
feedbackului ă
2 minute

8.Tema pentru Propune elevilor tema Solicită informaţii legate de Conversaţia Manualul Frontal
acasă pentru acasă- ex. 2 pag. 58 rezolvarea temei.
Apreciere si notare cu manual
privire la Face observaţii asupra
desfășurarea activităţii elevilor.
activității
2 minute

S-ar putea să vă placă și