Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PROCESE PSIHICE ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA


PERSONALITĂŢII
Nr. de ore alocat: 11 ore

Nr. Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Modalităţi de


crt specifice (materiale, evaluare
timp,metode,
procedee )
1. Senzaţii şi 1.1. - definiţiile senzaţiilor şi Materiale: manual Observare
percepţii Identificarea percepţiei, apoi explicare clasa a X-a, sistematică,
-definiţii proceselor elementelor definiţiilor pe baza Ed.Polirom Probă orală,
-fomarea psihice şi unor exemple Dicţionar de Temă pentru
senzaţiilor caracterizare -prezentarea formelor Psihologie, acasă:
-pragurile a rolului lor senzaţiilor şi explicarea Timp: 2 ore, exercitiul nr. 2,
perceptive în evoluţia acestora Metode şi procedee: pag.25, manual
-legile personalităţii -explicarea pragurilor şi legilor Conversaţia euristică,
percepţiei 1.2 percepţiei expunerea,
-constanţa Identificarea -exerciţii şi aplicaţii pag.25 problematizarea,
percepţiei legăturilor exerciţiul, explicaţia
între Organizatorice:
procesele frontal, individual
psihice
2.1.
Analizarea
unor procese
psihice
pornind de la
exemple
concrete

2. Atenţia 1.1. -deprinderea elementelor Materiale: manual Observarea


-definire Identificarea compnente ale definiţiei pe clasa a X-a, sistematică,
-formele proceselor baza unor exemple concrete, Ed.Polirom
atenţiei psihice şi - prezentarea şi explicarea Fundamentele Probă orală
caracterizare celor două teorii (teoria filtrării Psihologiei, Mielu
a rolului lor şi teoria atenuării) Zlate, Ed. Temă pentru
în evoluţia -exemplificarea formelor Universitară, acasă
personalităţii atenţiei Bucureşti, exemplificarea
1.2 Timp: 1 oră a două situaţii
Identificarea Metode şi din viaţa lor
legăturilor procedee:Conversaţi când au trăit
între a euristică, una din formele
procesele expunerea, exerciţiul, atenţiei.
psihice explicaţia,
2.1. problematizarea.
Analizarea
unor procese Organizatorice:
psihice frontal, individual
pornind de la
exemple
concrete

3. Memoria 1.1. -definirea şi caracterizarea Materiale: manual Observarea


-definire Identificarea memoriei clasa a X-a, sistematică
-caracteristici proceselor -explicarea formelor memoriei Ed.Polirom
- formele psihice şi - exerciţii de exemplificare a Dicţionar de Probă orală
memoriei, caracterizare formelor memoriei Psihologie,fişe
-condiţii de a rolului lor - exerciţii de optimizare a individuale de lucru Temă pentru
optimizare a în evoluţia memoriei Timp:1 oră acasă ex. 1,
memoriei. personalităţii -prezentarea unor situaţii prin Metode şi procedee: pag.30
1.2 care se poate îmbunătăţi Conversaţia euristică, Descrieţi în
Identificarea memoria expunerea, exerciţiul, câteva rânduri
legăturilor explicaţia, învăţarea cum anume aţi
între prin descoperire încercat să vă
procesele Organizatorice: îmbunătăţiţi
psihice frontal, individual. condiţiile de
2.1. memorare.
Analizarea
unor procese
psihice
pornind de la
exemple
concrete

4. Gândirea 1.1. -explicarea conceptelor: Materiale: manual Observaţia


-definiţii Identificarea cogniţie, gândire şi clasa a X-a, sistematică
-categorizarea proceselor categorizare Ed.Polirom
- psihice şi - exemplificarea etapelor Psihologia Probă orală
problemele:cl caracterizare rezolvării unei probleme mecanismelor
asificare şi a rolului lor - exerciţii de clasificare a cognitive, Mielu Temă
etape în evoluţia problemelor Zlate, Ed.Polirom. pentru acasă
-modalităţi de personalităţii - explicarea modalităţilor de Timp:2 ore prezentarea a
luare a 1.2 luare a deciziei. Metode şi procedee: două situaţii,
deciziei Identificarea Conversaţia euristică, din experienţa
legăturilor explicaţia, expunerea, personală, prin
între problematizarea, care au luat o
procesele exerciţiul,învăţare decizie, făcând
psihice prin descoperire. referire la cele
2.1. Organizatorice:fron- 2 tipuri de
Analizarea tal, individual, pe euristici
unor procese grupe învăţate.
psihice
pornind de la
exemple
concrete
5. Motivaţia 1.1. -definirea motivaţiei Materiale: manual Observarea
-definiţie şi Identificarea -explicarea diferenţei dintre clasa a X-a, sistematică
dimensiuni proceselor impuls şi intenţie, pe baza unui Ed.Polirom
-clasificare psihice şi exemplu Material cu piramida Probă orală
caracterizare - exemplificarea tipurilor de lui Maslow
a rolului lor motivaţie Timp:1 oră Temă pentru
în evoluţia - descrierea fiecărui tip de Metode şi acasă realizarea
personalităţii motivaţie procedee:conversaţia unei liste cu
1.2 -exerciţii de clasificare a , exerciţiul, motivele
Identificarea propriilor trebuinţe expunerea, personale care
legăturilor problematizarea. îi determină să
între Organizatorice:fron- obţină
procesele tal, individual. performanţă
psihice şcolară.
2.1.
Analizarea
unor procese
psihice
pornind de la
exemple
concrete

6. Afectivitatea 1.1. -descrierea proceselor afective Materiale: manual Observare


-Definiţie şi Identificarea -explicarea caracteristicilor a- clasa a X-a sistematică
caracterizare proceselor fectivităţii pe baza exemplelor Ed.Polirom, imagini,
-formele psihice şi din viaţa reală texte literare. Probă orală
afectivităţii caracterizare -identificarea formelor Timp: 1 oră
-manifestări a rolului lor proceselor Metode şi procedee: Temă pentru
ale în evoluţia afective, conversaţia euristică, acasă realizarea
afectivităţii personalităţii -exerciţii de schematizare a expunerea, explicaţia, unui eseu prin
1.2 for- exerciţiul, care să
Identificarea melor afectivităţii, problematizarea. evidenţieze cea
legăturilor -exerciţii de reflectare asupra Organizatorice:fron- mai
între ma- tal, individual predominantă
procesele nifestărilor proceselor afective. trăire afectivă
psihice -realizarea unei paralele între din viaţa lor
2.1. emoţii, sentimente şi dispoziţii. personală.
Analizarea
unor procese
psihice
pornind de la
exemple
concrete

7. Recapitulare -Recapitularea şi Materiale: manualul, Observarea


8 şi sistematizarea cunoştiinţelor plan de recapitulare sistematică
sistematizare despre senzaţii, percepţii, Timp:1 oră
atenţie, memorie, Metode şi
gândire,motivaţie şi procedee:explicaţia,
afectivitate exerciţiul,
-Stabilirea importanţei problematizarea
cunoaşterii acestor procese Oragnizatorice:front
pentru adaptarea propriei al,individual, pe
conduite la situaţii din viaţa grupe
reală
8. Evaluare Probă de evaluare sumativă Materiale: fişe de Test
scrisă Evaluare docimologic
Timp: 1 oră
Metode şi procedee:
evaluare scrisă
Organizatorice:
individual