Sunteți pe pagina 1din 4

Situaţiile financiare – sursa de informaţii a

analizei economico-financiare
Partea I

Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991 situaţiile financiare anuale sunt documente
oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare ale entităţilor economice, care trebuie să
ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii
referitoare la activitatea desfăşurată.
Situaţiile financiare reprezintă produsul final al activităţii contabile ce oferă o imagine de
ansamblu asupra stării de fapt a entităţii economice.
Obiectivul situațiilor financiare este de a oferi informații despre poziția financiară,
performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale unei entități, utile pentru o gamă largă de
utilizatori în luarea deciziilor economice. Situațiile financiare prezintă, de asemenea, rezultatele
gestiunii resurselor încredințate conducerii entităților. Pentru a atinge acest obiectiv, situațiile
financiare oferă informații despre:
− activele;
− datoriile;
− capitalurile proprii;
− veniturile și cheltuielile, inclusiv câștigurile și pierderile;
− contribuțiile de la și distribuirile către proprietari;
− fluxurile de trezorerie ale entității.
Pentru a putea lua decizii corecte şi în timp util este nevoie de un „pachet de informaţii”
grupate şi prezentate de o manieră care să ofere suport decizional adecvat pentru orice utilizator.
O astfel de structurare şi agregare a informaţiilor se realizează în documentele de sinteză şi
raportare contabilă.
Potrivit IAS 1 - Prezentarea situațiilor financiare, un set complet de situații financiare,
conține:
 o situație a poziției financiare la finalul perioadei;
 o situație a rezultatului global aferentă perioadei;
 o situație a modificărilor în capitalurile proprii aferentă perioadei;
 o situație a fluxurilor de trezorerie aferentă perioadei;
 o note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte
informații explicative;
 o situație a poziției financiare la începutul primei perioade comparative când o
entitate aplică retrospectiv o politică contabilă sau realizează o retratare
retrospectivă a elementelor din situațiile sale financiare sau când reclasifică
elemente în situațiile sale financiare.
Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, raportările contabile anuale
cuprind următoarele:
 bilanț;
 cont de profit și pierdere;
 situația modificărilor capitalului propriu;
 situația fluxurilor de trezorerie;
 notele explicative.
Deși are o structură relativ identică, setul de situații ce compun raportările contabile
anuale pentru societățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu
Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror
valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, conține
denumiri specifice, astfel:
 situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 situația veniturilor și cheltuielilor;
 date informative;
 situația activelor imobilizate.

Bilanțul/Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Bilanțul/Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii reprezintă principalul


document contabil de sinteză prin care se prezintă elementele direct legate de evaluarea poziției
financiare, respectiv activele, datoriile și capitalurile proprii.
Potrivit Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014:
a) un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente
trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ
este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanț atunci când este probabilă realizarea unui
beneficiu economic viitor de către entitate şi activul are un cost sau o valoare care poate fi
evaluat/evaluată în mod credibil;
b) o datorie reprezintă o obligație actuală a entității ce decurge din evenimente trecute şi
prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii
economice. O datorie este recunoscută în contabilitate şi prezentată în bilanț atunci când este
probabil că o ieşire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei
obligații prezente şi când valoarea la care se va realiza această decontare poate fi evaluată în mod
credibil;
c) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acționarilor sau asociaților în
activele unei entități după deducerea tuturor datoriilor sale.
Bilanțul/Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se întocmește la sfârșitul
exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege. În bilanț, elementele de
activ sunt grupate după natură și lichiditate, iar cele de datorii și capitaluri proprii, după natură și
exigibilitate, acestea fiind recunoscute doar dacă sunt respectate cumulativ două condiții:
probabilitatea realizării unor beneficii economice viitoare și evaluarea credibilă a elementului
evidențiat.

Prezentarea Bilanțului/Situației activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
II. Creanțe
III. Investiții pe termen scurt
IV. Casa şi conturi la bănci

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

D. Datorii: sumele care trebuie plătite într‐o perioadă de până la un an


E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

G. Datorii: sumele care trebuie plătite într‐o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri în avans

J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. Capital
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar

Analiza poziţiei financiare a entităţii cu ajutorul indicatorilor de echilibru financiar


– baza informaţiilor este Bilanțul/Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

1. Situaţia netă (SN) este un indicator financiar care arată averea acționarilor la un
moment dat.

Situaţia netă = Activ Total – Datorii Totale


Activ Total = Active Imobilizate + Active Circulante + Cheltuieli în avans
Datorii totale = Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen mediu şi lung + Venituri în
avans + Provizioane

2. Fondul de rulment (FR) este un indicator de echilibru financiar pe termen lung care
arată partea din capitalurile permanente rămasă la dispoziția societății după finanțarea
imobilizărilor.

Fondul de rulment = Surse permanente – Nevoi (alocări) permanente


Surse permanente = Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu şi
lung + Provizioane
Nevoi permanente = Active imobilizate nete

Fondul de rulment se împarte în:


 Fond de rulment propriu (FRP) = Capital propriu – Active imobilizate nete
 Fond de rulment împrumutat (FRI) = FR – FRP

3. Nevoia de fond de rulment (NFR) este un indicator care are în vedere echilibrul pe
termen scurt. Acest indicator prezintă situația necesităților financiare pe termen scurt ale
întreprinderii în comparație cu resursele atrase pe termen scurt.

Nevoia de fond de rulment = Nevoi temporare – Surse temporare


Nevoi temporare = Stocuri + Creanţe + Investiţii financiare pe termen scurt + Cheltuieli
în avans
Surse temporare = Datorii de exploatare + Venituri în avans
Datorii de exploatare = Datorii pe termen scurt – Credite bancare pe termen scurt

4. Trezoreria neta (TN) este indicatorul general de echilibru care arată surplusul de
disponibilități în comparație cu datoriile financiare imediate.

Trezoreria neta = Fondul de rulment – Nevoia de fond de rulment

Bibliografie

Lungu C.I., Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare,
Editura CECCAR, Bucureşti, 2007
Popa (Lezeu) D. şi Meşter C., Analiză economico-financiară: elemente teoretice şi aplicaţii
practice, Editura Universităţii din Oradea, 2006
OMFP nr. 1286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror
valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul
Oficial nr. 687 bis din data de 4 octombrie 2012, art. 12,
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1286_2012.pdf
OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anual individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014,
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1802_2014.pdf
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454 din 18/06/2008
https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/raportarile-contabile-anuale-sursa-informationala-
privind-aprecierea-performantei-financiare-a-entitatii-economice-studiu-de-caz-industria-
farmaceutica-a1499/
https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-pozitiei-financiare-a-intreprinderii-a5050/
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias1

S-ar putea să vă placă și