Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.5.b.

Instrument pentru evaluarea


competențelor
Instrumentul de evaluare realizat se adresează elevilor din clasa a VII-a.
Acesta a urmărit evaluarea cunoştinţelor pe care elevii le-au însuşit în timpul
parcurgerii conţinuturilor: ,,Lumea postbelică şi problemele sale’’.
Competenţele specifice:

1.1. Utilizarea coordonatelor de timp si spatiu in prezentarea faptelor si


proceselor istorice;
2.1. Folosirea surselor istorice in vederea descoperirii elementelor de
continuitate si schimbare in procesele istorice;
Structura testului

Testul de evaluare este alcătuit din două părţi. Partea I cuprinde itemi
obiectivi pentru care sunt alocate 40 de puncte. Partea a II-a cuprinde un item
semiobiectiv pentru care se acordă 50 de puncte.

La finalul evaluării, pornind de la rezultatele obţinute, au fost constatate


datele statistice care vor fi prezentate mai jos.

Clasa: a VII-a
Nr. de elevi testaţi: 21
Nivelul clasei: mediu

Medii/Note obţinute

Note sub 5 între 5-6,99 între 7-8,99 între 9-10


obţinute 12 9

Media pe clasă: 4,61 puncte/nota-4,61.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- Elevii nu au întâmpinat probleme la -Elevii au probleme la rezolvarea itemilor
rezolvarea itemilor obiectivi; semi-obiectivi;
- La analiza textului la prima vedere, au -Elevii au probleme la rezolvarea itemilor
identificat în timp şi spaţiu personalităţile care cer să precizeze informaţii între care
istorice/evenimentele istorice/perioade de există relaţia de cauzalitate;
timp; -Elevii au probleme la rezolvarea itemilor
- Elevii sunt capabili să aplice în contexte care cer să susţină un punct de vedere cu
noi termenii pe care îi stăpânesc. informaţii din surse istorice.
AMENINŢARI OPORTUNITĂŢI
- Schimbările bruşte şi de ultim moment, din - Oferirea unei imagini concludente a
sistemul educaţional nu sunt parcursului/progresului elevilor pe întreg
benefice pentru elevi; anul şcolar;
- Evaluarea iniţială bazată doar pe unele -Familiarizarea elevilor cu aceste etape de
discipline în detrimentul celorlalte. evaluare care pot reprezenta şi o motivaţie în
plus pentru a atinge performanţe ridicate.

Modalităţi concrete de remediere

- Recapitularea noţiunilor de bază (definiţii, coordonatele istoriei etc.).


- Revenirea în atingerea competenţelor anterioare, acolo unde acest aspect a
fost atins doar parţial.
- Strategii didactice bine realizate, bazate pe folosirea unor mijloace şi
metode didactice moderne/adecvate particularităţilor de vârstă.
- Abordarea diferenţiată şi centrată pe elev.
- Evaluare realizată pe baza atingerii performanţei minime şi performanţei
maxime.
- Continuarea administrării unor instrumente de evaluare care să conţină
toate categoriile de itemi: obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi, cu subiecte
asemănătoare.
- Utilizarea eficientă şi adecvată a resurselor de timp.

S-ar putea să vă placă și