Sunteți pe pagina 1din 8

DREPT CIVIL IV

Sarcini pentru lucru individual


SPEȚE
I. CONTRATUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
[1] D a cumpărat de la G o garnitură de mobilă la prețul de 3000 de lei, dintre care 1500 de lei i-a
plătit imediat, iar restul sumei urma să fie plătită peste 3 zile, la momentul primirii bunurilor
de către cumpărător. Părțile au convenit că cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate
asupra bunurilor cumpărate din momentul încheierii contractului. După 3 zile, cumpărătorul
nu s-a prezentat să primească bunurile, din motiv de boală. După încă 5 zile, ca urmare a
neglijenței fiului vânzătorului, în apartamentul acestuia s-a declanșat un incendiu și toată
mobila s-a deteriorat. După 7 zile, cumpărătorul s-a prezentat și a cerut de la vânzător
restituirea sumei de 1500 de lei. Vânzătorul a refuzat și a cerut cumpărătorului achitarea
sumei restante, deoarece s-au deteriorat bunurile care aparțineau acestuia cu titlu de
proprietate.
(?) Precizați dacă în speță părțile au încheiat un contract valabil?
(?) Argumentați dacă părțile au dreptul să stabilească prin contract momentul transferului
dreptului de proprietate de la transmițător la dobânditor?
(?) Căreia dintre părți îi revine riscul pieirii fortuite a bunului? În baza căror prevederi legale?
(?) În cazul în care s-ar intenta o acțiune civilă, care va fi soluția instanței? Argumentați
răspunsul.

[2] Liceul „I. Creangă” a încheiat cu S.A. „Respect” un contract de vânzare-cumpărare, conform
căruia S.A. s-a obligat ca la 1 august să furnizeze Liceului 15 calculatoare de producție SUA
pentru echiparea unei clase de studiu. S.A. nu și-a executat obligația și Liceul a înaintat
acțiune în judecată cu privire la plata penalității pentru neexecutare, în mărime de 4% din
costul bunurilor nefurnizate (conform clauzei penale). În procesul examinării litigiului, s-a
constatat că în contractul încheiat de părți nu s-a indicat marca, configurația calculatoarelor
și, de asemenea, nu au fost stabilite cerințe referitoare la calitatea și modul de determinare a
acesteia. Dat fiind că în contract nu au fost stipulate clauze referitoare la obiect și calitatea
acestuia, instanța de judecată a recunoscut contractul ca fiind neîncheiat și a refuzat
satisfacerea pretențiilor reclamantului.
(?) Precizați care sunt consecințele juridice ale neexecutării obligațiilor contractuale în speță?
(?) Care sunt condițiile pe care trebuie să le întrunească obiectul contractului de vânzare-
cumpărare?
(?) Care sunt temeiurile nulității contractului de vânzare-cumpărare?
(?) Dați o apreciere hotărârii instanței de judecată. Argumentați.
(?) Care ar fi soluția instanței dacă nu ar constata nulitatea contractului?
✶✶✶
II. CONTRACTUL DE SCHIMB
[1] Între A și B s-a încheiat un contract în formă autentică prin care A a înstrăinat lui B un
autoturism marca X, în schimbul unui autoturism marca Y, în valoare de 12 000 de euro și a
unei sulte de 15 000 de euro. Între părți au apărut neînțelegeri cu privire la suportarea
cheltuielilor contractului, având în vedere că în contract nu s-a prevăzut nimic în această
privință.
(?) Ce fel de contract s-a încheiat între părți?
(?) Cine trebuie să suporte cheltuielile contractului? Care norme sunt aplicabile?
[2] Între A și B s-a încheiat, la 10 mai 2015, un contract de schimb, prin care A a înstrăinat lui B o
mașină nouă marca X, în schimbul unui autoturism marca Y, fabricat în anul 2006. Ulterior
încheierii contractului, A i-a comunicat lui B funcționarea necorespunzătoare a tobei de
eșapament, un grad mare de uzură a anvelopelor, precum și caroseria afectată de rugină la
autoturismul primit în schimb, solicitând despăgubiri. B a refuzat să îl despăgubească pe A,
astfel încât A l-a chemat în judecată pe B pentru antrenarea răspunderii pentru viciile
ascunse.
(?) Precizați regimul juridic al viciilor materiale ale obiectului contractului de schimb.
(?) Care va fi soluția instanței? Argumentați.

III. CONTRACTUL DE DONAȚIE


[1] Fermierul Andronache a promis să adoneze o mașină la alegerea nepotului său Ion, după
absolvirea de către acesta a universității, confirmând acest fapt printr-o recipisă. După un an
de zile, Andronache a decedat. Absolvind universitatea, Ion a cerut de la unicul succesor al lui
Andronache, indicat în testament, să-i doneze un automobil de model „Renault Symbol” sau
să-i plătească costul automobilului în bani. Primind refuz, Ion s-a adresat în instanța de
judecată.
(?) Ce condiții prevede Codul Civil pentru valabilitatea promisiunii de a dona? Poate fi
considerată valabilă promisiunea din speță?
(?) Este în drept Ion să pretindă de la succesorul lui Andronache să execute promisiunea de a
dona a acestuia?
(?) Este în drept Ion să pretindă de la succesorul lui Andronache să-i plătească costul
automobilului în bani?
(?) Care va fi soluția instanței? Argumentați răspunsul.

[2] B a donat un ceas scump de model elvețian unei rude – cetățeanului E. După o perioadă,
relațiile dintre aceștia s-au înrăutățit considerabil și, în timpul unei certe, E l-a insultat grav pe
B. Mai mult, i-a cauzat leziuni corporale șoferului celui din urmă, fapt pentru care a și fost
condamnat la privațiune de libertate. În lipsa lui E, B i-a luat din casa acestuia ceasul donat,
susținând că renunță la executarea obligației ce rezultă din contractul de donație. Soția lui E
s-a adresat în instanța de judecată cu cererea de a i se restitui darul.
(?) Explicați caracterul irevocabil al contractului de donație.
(?) Care sunt temeiurile de revocare a contractului de donație?
(?) Calificați juridic acțiunile lui B?
(?) Este în drept soția lui E să solicite restituirea ceasului?
(?) Ce fel de acțiune a fost intentată? Care va fi soluția instanței? Argumentați.
✶✶✶

IV. CONTRACTUL DE ÎNTREȚINERE


[1] A, împreună cu familia sa compusă din 3 persoane, locuia într-un apartament de stat cu 2
odăi. În Chișinău locuia o rudă îndepărtată – B, invalid de prima grupă, care avea în
proprietate privată o casă de locuit. Deoarece ultimul nu avea rude, care ar fi putut să-l
întrețină, B i-a propus lui A să locuiască în casa lui cu scopul ca acesta să-i acorde întreținere
materială și ajutorul necesar în schimbul casei. Părțile au încheiat un contract, conform căruia
B i-a transmis lui A casa în proprietate privată, iar ultimul s-a obligat să-l întrețină pe B. După
încheierea contractului, apartamentul lui A a fost întors statului, acesta instalându-se în casa
lui B. Peste 6 ani, B a trecut un control medical la Berlin, unde, în urma intervențiilor
medicale, s-a însănătoșit pe deplin. B a fost declarat apt de muncă. Întorcându-se acasă, B a
cerut rezilierea contractului cu A și evacuarea familiei acestuia. Primind refuz, B s-a adresat în
instanța de judecată, care a admis pretențiile acestuia.
(?) Cine pot fi subiecte ale contractactului de întreținere?
(?) În ce cazuri poate fi reziliat contractul de întreținere? Indicați temeiurile legale.
(?) Care sunt efectele rezilierii contractului de întreținere?
(?) Apreciați soluția instanței?
[2] Reclamanta A i-a chemat în judecată pe pârâții B și C, soț și soție, cerând să se constate că
aceștia nu-și îndeplinesc obligațiile de întreținere în condițiile stabilite prin contract și
rezilierea acestuia. În motivarea acțiunii, reclamanta a menționat că prin contractul de
înstrăinare a casei de locuit cu condiția întreținerii pe viață a transmis pârâților dreptul de
proprietate asupra casei, iar pârâții s-au obligat să-i asigure toate cele necesare existenței,
obligație pe care nu și-au executat-o. Pârâții s-au opus admiterii acțiunii, iar prin cererea
reconvențională depusă, au cerut să se constate simulația contractului de întreținere,
deoarece prin act secret au convenit cu reclamanta că în schimbul transmiterii dreptului de
proprietate asupra casei să-i plătească suma de 23 000 euro, iar în contul întreținerii câte 60
de euro lunar până la achitarea integrală a costului casei, reclamanta cerând a fi îngrijită de
părți doar în cazul în care nu se va putea îngriji singură. Cu ocazia încheierii contractului, pe
lângă suma de 23 000 euro, pârâții au achitat anticipat în contul întreținerii suma de 7 000
euro, astfel că s-a achitat costul integral al casei. În dovedirea cererii lor, pârâții au depus la
dosar înscrisul semnat de părți (semnătură privată) încheiat în aceeași zi cu actul autentic de
înstrăinare a casei de locuit.
(?) Ce tipuri de contracte au încheiat părțile în speță?
(?) Precizați efectele juridice ale contractelor simulate și ale celor secrete. Indicați temeiul
juridic.
(?) Care va fi soluția instanței?
✶✶✶

V. CONTRACTUL DE RENTĂ
[1] Familia Cebotărescu, ambii pensionari, locuiesc într-un apartament cu trei odăi din Chișinău,
cumpărat de soți în decursul căsătoriei. Dat fiind faptul că pensia pe care o primesc ambii nu
este suficientă pentru un trai decent, au încheiat cu cet. M, în anul 2007, un contract de rentă
cu titlu oneros. În anul 2009, soția a decedat într-un accident rutier. Ulterior, cet.
Cebotărescu a întâlnit o altă femeie cu care s-a căsătorit. Urmărind drept scop un trai comun,
acesta a solicitat rezilierea contractului de rentă cu cet. M și restituirea apartamentului în
întregime în proprietatea sa. La rândul său, cet. M consideră ca dat fiind faptul că unul dintre
credirentieri a decedat, ½ cotă parte din apartament urmează să rămână în proprietatea sa,
iar cealaltă ½ să fie restituită cet. Cebotărescu.
(?) Care este termenul contractului de rentă încheiat în speță?
(?) Argumentați caracterul juridic al contractului de rentă: revocabil sau irevocabil.
(?) Care sunt temeiurile juridice de reziliere a contractului de rentă?
(?) În cazul în care cet. Cebotărescu va intenta o acțiune în justiție, care va fi soluția instanței?
Argumentați răspunsul.
[2] În anul 2006, A a încheiat cu B, un contract de rentă. În baza acestuia, A a transmis lui B un
mijloc de transport Lexus RX350, contra unei rente lunare în sumă de 600 lei. În anul 2010,
prețurile la toate serviciile comunale s-au majorat brusc și A a solicitat majorarea cuantumului
ratei până la 700 lei lunar. B a refuzat modificarea cuantumului ratei lunare, invocând faptul
că o astfel de înțelegere nu este prevăzută nici în contract, nici în lege. A s-a adresat în
instanța de judecată.
(?) Precizați în ce condiții pot fi modificate clauzele contractuale de către părți.
(?) În situația invocată în speță este posibilă aplicarea instituției impreviziunii?
(?) Care va fi soluția instanței? Argumentați răspunsul.
(?) Propuneți clauze contractuale și norme juridice care ar reglementa situația juridică relatată.
✶✶✶

VI. CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ


[1] A, transmițând în comodat un ferestrău electric, nu i-a comunicat lui B despre defecțiunile
acestuia. În timpul tăierii lemnelor cu ferestrăul, B a depistat că acesta este deformat la disc,
iar motorul îi lucrează cu abateri. Cu acordul lui A, B a schimbat discul vechi cu unul nou și a
înaintat contul de plată lui A, care a refuzat să-l achite, argumentând că B și așa folosește
ferestrăul în mod gratuit. Văzând că A nu dorește să achite costul discului, B a refuzat să i-l
restituie după finisarea lucrărilor și s-a adresat în instanță.
(?) Care sunt obligațiile contractuale ale lui A ca comodant?
(?) Pot fi calificate cheltuielile pentru reparația bunului ca plată pentru folosința acestuia? În
acest sens, poate fi schimbat caracterul contractului de comodat din gratuit în oneros?
(?) Poate fi obligat A la restituirea cheltuielilor? În baza cărui temei?
(?) Dați o apreciere juridică acțiunilor lui B.
(?) Care va fi soluția instanței? Argumentați răspunsul.
[2] În legătură cu plecarea la muncă peste hotare, A a transmis vărului său B o vioară, pentru un
an de zile. Peste 6 luni, A a decedat pe șantier la locul de muncă. Fiica defunctului, fiind unica
moștenitoare, a solicitat de la B restituirea vioarei. A a refuzat restituirea, deoarece termenul
contractului nu a expirat, iar instrumentul muzical este necesar pentru finalizarea studiilor
muzicale de către fiul său. Fiica lui A a insistat asupra cerințelor sale, declarând că ea nu are
careva raporturi contractuale cu B, precum și că tată său nu a încheiat cu acesta un contract
în formă scrisă, de aceea vioara trebuie restituită unicului moștenitor.
(?) Precizați cazurile în care contractul de comodat încetează. Invocați temeiurile juridice.
(?) Care este soarta juridică a obligațiilor asumate în baza contractului de comodat după decesul
uneia dintre părți?
(?) Care sunt condițiile de valabilitate a contractului de comodat legate de forma acestuia?
(?) În cazul în care fiica lui A va intenta o acțiune în justiție, care va fi soluția instanței?
Argumentați răspunsul.
✶✶✶

VII. CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAȚIE


[1] A a încheiat cu B un contract, prin care și-a asumat obligația de a oferi ultimului un împrumut
în sumă de 15 000 de euro, peste o lună, la 01.03.2010. Cetățeanul B fiind sigur de faptul că va
obține împrumutul, plătește cet. C o arvună în sumă de 5 000 de euro pentru cumpărarea
unui apartament. În acordul de arvună s-a stabilit data achitării totale a contractului –
02.03.2010. La 26.02.2010, fratele lui A este implicat într-un accident rutier. B a fost nevoit să
achite costul operației fratelui său în sumă de 10 000 de euro. Astfel, la data de 01.03.2010, A
a spus că poate acorda un împrumut doar în sumă de 5 000 euro și nu 15 000 euro cum
convenise inițial. A nu a fost de acord, cerând să-i fie transmis împrumutul promis în
întregime, în caz contrar el riscând pierderea arvunei pe care a dat-o lui C.
(?) Precizați particularitățile instituției antecontractului.
(?) Explicați particularitățile raporturilor juridice obligaționale dintre părți.
(?) Argumentați dacă A poate fi obligat silit la acordarea împrumutului în suma promisă?
(?) În cazul unei acțiuni în justiție, care va fi soluția instanței? Argumentați răspunsul.
[2] Gospodăria țărănească (de fermieri) „A” a luat cu împrumut de la cet. B o tonă de grâu în
calitate de material săditor. Părțile s-au înțeles ca gospodăria țărănească să restituie
împrumutul peste un an, cu o dobândă de 200 kg. Deși a fost sădit la timp, grâul totuși nu a
dat roadă. Invocând faptul că materialul săditor a fost necalitativ, gospodăria țărănească a
pretins declararea nulității contractului de împrumut și repararea prejudiciului care i-a fost
cauzat prin viciile bunului (grâului). La rândul său, cet. B a solicitat executarea obligațiilor
asumate prin contract, motivând că la momentul predării grâului gospodăria țărănească nu a
depistat careva vicii ale grâului.
(?) Precizați obligațiile contractuale ale împrumutătorului în legătură cu calitatea bunului
împrumutat în baza normelor civile.
(?) Poate fi obligat împrumutătorul la repararea prejudiciului cauzat prin viciile bunului dat în
împrumut?
(?) Precizați care sunt temeiurile de declarare a nulității contractului de împrumut?
(?) În cazul în care se va intenta o acțiune în justiție, care va fi soluția instanței? Argumentați
răspunsul.
(?) S-ar schimba decizia instanței dacă grâul ar fi rodit, însă ar fi fost distrus de grindină?
✶✶✶

VIII. CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE


[1] Institutul de cercetări științifice a închiriat de la SRL „Profit” o încăpere cu suprafața de 200
m2, formată din 3 camere, necesare pentru instalarea unei secții noi de cercetare. Peste 10
zile s-a constatat că încăperea este în stare necorespunzătoare. Specialiștii invitați de Institut,
după examinarea încăperii, au ajuns la concluzia că este necesară reacoperirea clădirii fără de
care încăperea nu va putea fi folosită conform destinației. Institutul s-a adresat SRL-ului cu
cererea de a repara acoperișul și să aducă încăperea într-o stare utilă pentru folosirea ei
conform destinației. Totodată, Institutul a comunicat că întrerupe achitarea plății pe
perioada efectuării reparației.
(?) Care sunt cerințele înaintate față de obiectul contractului de locațiune conform legii civile?
(?) Care sunt obligațiile locatorului în legătură cu obiectul contractului?
(?) Ce fel de reparație a solicitat locatarul în speță? Poate să ceară locatarul de la locator să
efectueze reparația?
(?) Este în drept locatarul să suspende plata chiriei pe perioada efectuării reparației?
(?) Dacă s-ar intenta o acțiune civilă de către locatar, care va fi soluția instanței?
[2] A i-a dat în chirie lui B 2 odăi din casa ce-i aparține cu drept de proprietate privată. Părțile au
convenit verbal mărimea chiriei și au determinat termenul contractului – 12 ani, la a cărui
expirare B s-a obligat să elibereze spațiul. Peste 10 ani, A s-a adresat în judecată cu cererea de
reziliere a contractului li evacuarea lui B. Întemeindu-și acțiunea, acesta a adus următoarele
argumente: B, deși plătește chiria, deseori se află în expediții și în acest timp spațiul locativ
este liber; A are nevoie de acest spațiu personal și nu dorește să-l mai dea în locațiune. B a
consimțit să elibereze încăperea numai după expirarea termenului contractului, adică peste 2
ani.
(?) Care sunt condițiile de formă necesare pentru valabilitatea contractului de locațiune?
(?) În ce condiții poate fi reziliat contractul de locațiune de către locator?
(?) Care va fi soluția instanței? Argumentați răspunsul.
✶✶✶

IX. CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ


[1] În temeiul unui contract de antrepriză, antreprenorul s-a obligat să ridice o construcție.
Antreprenorul și-a executat obligația de predare în termen a construcției finalizate, care a
fost recepționată de către client fără careva obiecții. Peste 4 ani de la recepționarea
construcției, s-a dovedit că aceasta se deformează și că, de fapt, nu prezintă garanții de
securitate. Clientul a înaintat pretenții față de antreprenor, care, la rândul său, a obiectat și a
declarat că construcția a fost recepționată în termen și fără careva obiecții, lucru ce îl
eliberează pe antreprenor de răspundere în cazul dat. Mai mult ca atât, pentru înaintarea
pretențiilor a expirat și termenul de prescripție (termenul general de 3 ani). Clientul s-a
adresat în instanța de judecată pentru repararea prejudiciului cauzat prin vicierea
construcției.
(?) Care este procedura de recepționare a lucrării în cazul contractului de antrepriză?
(?) Care sunt obligațiile antreprenorului în legătură cu calitatea lucrării efectuate?
(?) Care este termenul de descoperire a viciilor lucrării și termenul de prescripție pentru
înaintarea pretențiilor?
(?) Cum sunt remediate viciile materiale ale lucrării de către antreprenor? Care sunt temeiurile
juridice?
(?) Care va fi soluția instanței? Argumentați răspunsul.
[2] A a încheiat cu B un contract de reparație curentă a apartamentului său cu trei odăi. Costul
lucrărilor și procurarea materialelor a fost estimat de către părți la suma de 10 000 lei. Potrivit
contractului, efectuarea reparației trebuia să înceapă la data de 15 septembrie 2016 și să fie
finisată la data de 20 septembrie 2016. La momentul încheierii contractului A a achitat suma
de 5 000 de lei. La data de 14 septembrie 2016, A a fost telefonat de către B și a fost rugat să
acorde un termen de amânare pentru efectuarea lucrărilor de reparație pe motiv că nu
reușește să dea în exploatare alte obiecte, la care era obligat, din lipsa materialelor în
vânzare. A a refuzat, motivând că el și-a luat concediu din cont propriu pentru a fi prezent la
efectuarea lucrărilor de reparație și așteaptă ca pe 15 septembrie să fie începută reparația.
Lucrările au început abia pe data de 20 septembrie 2016 și finisate la data de 28 septembrie
2016. La finele lucrărilor, A a achitat doar suma de 1250 lei, motivând că restul sumei (din 5
000 lei) constituie o depăgubire pentru prejudiciul cauzat prin executarea
necorespunzătoare a contractului. B a depus cerere de chemare în judecată, solicitând
încasarea sumei de 3750 lei din contul lui A.
(?) Ce presupune executarea necorespunzătoare a contractului?
(?) Care sunt efectele neexecutării în termen a lucrării?
(?) În ce cazuri este în drept clientul să nu-și onoreze obligația contractuală de a achita costul
lucrării ?
(?) În ce condiții clientul poate solicita despăgubiri?
(?) Care va fi soluția instanței? Argumentați răspunsul.
✶✶✶

X. CONTRACTUL DE PRESTĂRI DE SERVICII


[1] A, fiind implicat într-un litigiu de drept succesoral (la o etapă extrajudiciară), a încheiat un
contract de consultanță juridică cu B, în calitatea acestuia de avocat. Solicitând în baza
acestuia o consultație profesionistă din partea avocatului, A a precizat că în funcție de
aceasta va decide adresarea în judecată sau nu. Pe parcursul întâlnirii consultative, avocatul a
dat asigurări și garanții lui A că va avea câștig de cauză dacă se va adresa în judecată și i-a
propus în acest sens propriile servicii de reprezentare judiciară. Urmând sfatul avocatului, A a
intentat o acțiune civilă, iar după 4 ani de zile, procesul a fost încheiat cu respingerea acțiunii,
pentru care A a suportat cheltuieli în sumă de 5 000 lei cu titlu de taxă de stat și 5 000 lei cu
titlu de cheltuieli judiciare pentru asistență juridică. Considerându-se prejudiciat de către
avocat, A a decis să se adreseze în judecată pentru a-l obliga la despăgubiri în sumă de 10 000
lei.
(?) Precizați deosebirea dintre obligațiile de mijloace și obligațiile de rezultat.
(?) Care sunt obligațiile prestatorului în contractul de prestări de servicii de consultare?
(?) Care este temeiul juridic la care poate recurge A pentru obligarea avocatului la despăgubiri?
(?) În cazul în care va fi intentată o acțiune civilă, care va fi soluția instanței? Argumentați
răspunsul.
✶✶✶

S-ar putea să vă placă și