Sunteți pe pagina 1din 7

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4,4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 11 N °30 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 28 MAI 2020

C UVÂNTUL D OMNULUI
Î NĂLȚAREA D OMNULUI

Fapte 1, 1-12
În cartea cea dintâi am o de la Mine: că Ioan a botezat cu veau, S-a înălţat şi un nor L-a luat
scris, o, Teofile, despre toate cele apă, iar voi veţi fi botezaţi cu Du- de la ochii lor. Şi, privind ei, pe
ce a început Iisus a face şi a învă- hul Sfânt, nu mult după aceste când El mergea la cer, iată doi
ţa, până în ziua în care S-a înălţat zile. Iar ei, adunându-se, Îl între- bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi
la cer, poruncind prin Duhul bau, zicând: Doamne, oare în în haine albe, care au şi zis: Băr-
Sfânt apostolilor pe care i-a ales, acest timp vei aşeza Tu, la loc, baţi galileieni, de ce staţi privind
cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu, împărăţia lui Israel? Iar El le-a zis: la cer? Acest Iisus, Care S-a înăl-
după pătimirea Sa, prin multe Nu este al vostru a şti anii sau ţat de la voi la cer, astfel va şi
semne doveditoare, arătându-li-Se vremile pe care Tatăl le-a pus în veni, precum L-aţi văzut mergând
timp de patruzeci de zile şi vor- stăpânirea Sa. Ci veţi lua putere, la cer. Atunci ei s-au întors la Ie-
bind cele despre Împărăţia lui venind Duhul Sfânt peste voi, şi rusalim de la muntele ce se chea-
Dumnezeu. Şi, fiind cu ei, le-a Îmi veţi fi Mie martori în Ierusa- mă al Măslinilor, care este aproa-
poruncit să nu se depărteze de lim şi în toată Iudeea şi în Samaria pe de Ierusalim cale de o sâmbă-
Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa şi până la marginea pământului. tă.
Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit- Şi, acestea zicând, pe când ei pri-

LUCA 24, 36-53


În vremea aceea, după ce se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de spre iertarea păcatelor la toate
a înviat din morţi, Iisus a stat în mâncare? Iar ei I-au dat o bucată neamurile, începând de la Ierusa-
mijlocul ucenicilor Săi şi le-a zis: de peşte fript şi dintr-un fagure lim. Voi sunteţi martorii acestora.
Pace vouă! Iar ei, înspăimântându de miere. Şi, luând, a mâncat îna- Şi, iată, Eu trimit peste voi făgă-
-se şi înfricoşându-se, credeau că intea lor. Apoi le-a zis: Acestea duinţa Tatălui Meu; însă voi să
văd un duh. Şi Iisus le-a zis: De sunt cuvintele pe care le-am grăit şedeţi în cetatea Ierusalimului pâ-
ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se către voi fiind încă împreună cu nă ce vă veţi îmbrăca cu putere de
ridică astfel de gânduri în inimile voi, că trebuie să se împlinească sus. Şi i-a dus afară până spre
voastre? Vedeţi mâinile Mele şi toate cele scrise despre Mine în Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-
picioarele Mele, că Eu însumi Legea lui Moise, în proroci şi în a binecuvântat. Şi, pe când îi bi-
sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că du- psalmi. Atunci le-a deschis mintea necuvânta, S-a despărţit de ei şi S-
hul nu are carne şi oase precum ca să priceapă Scripturile. Şi le-a a înălţat la cer. Iar ei, închinându-
Mă vedeţi pe Mine că am. Şi, zi- spus: Aşa este scris, şi aşa trebuia se Lui, s-au întors în Ierusalim cu
când acestea, le-a arătat mâinile şi să pătimească Hristos şi să învieze bucurie mare. Şi erau în toată vre-
picioarele Sale. Deci, încă necre- din morţi a treia zi, şi să se propo- mea în templu, lăudând şi binecu-
zând ei de bucurie şi minunându- văduiască în numele Său pocăinţa vântând pe Dumnezeu. Amin.

„Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Uce-


nicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că
Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.” (Troparul Schimbării la față)
PAG. 2

T ÂLCUIRI
Când rândunelele nu prea această Rândunică mântuitoare, Adam cel Nou, primul Om,
mai au mâncare şi vine vremea mă gândesc la Domnul nostru Întâiul Născut între oameni, a fost
rece, ele se duc în ţările calde, Iisus Hristos Cel înălţat. Nu a cel dintâi care să Se înalţe la cer
unde este mult soare şi multă spus El Însuşi că El este Calea? pe aripi duhovniceşti, către tronul
hrană. O rândunică zboară pe sus, Nu a spus El Însuşi Apostolilor: slavei şi puterii veşnice, despicând
cercetând aerul şi arătând calea, şi „Mă duc să vă gătesc loc … şi vă voi calea spre cer şi deschizând toate
restul stolului o urmează. Când … lua la Mine” (Ioan 14:2-3)? Şi porţile cerului următorilor Lui cu
sufletele noastre nu prea mai au nu le-a spus El înainte de aceasta: aripile lor duhovniceşti – aşa cum
hrană în lumea materialnică, şi „Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe vulturul deschide calea puilor săi;
când se apropie frigul morţii – o, pământ, îi voi trage pe toţi la precum rândunica merge înainte,
se află vreo rândunică ca arătând stolului calea şi
aceea, ca să ne ducă într- tăind rezistenţa mare a
un loc cald, unde să fie aerului.
multă căldură „Cine-mi va da mie
duhovnicească şi hrană aripi ca de porumbel, ca să
duhovnicească? Există zbor şi să mă
vreun asemenea loc? O, odihnesc” (Psalm 54:6), a
există vreo astfel de strigat psalmistul la necaz
rândunică? înaintea venirii lui Hristos.
În afara Bisericii De ce? El însuşi explică:
Creştine, nu se află „Inima mea s-a tulburat întru
nimeni care să ne poată mine şi frica morţii a căzut
da la aceasta, nici un fel peste mine; teamă şi cutremur
de răspuns demn de au venit asupra mea şi m-a
încredere. Biserica acoperit întunericul” (Psalm
singură cunoaşte aceasta, 54:4-5). Un asemenea
şi cunoaşte cu adevărat. înţeles cumplit al fricii de
Ea a văzut acea parte a moarte şi groază de
Raiului după care tânjesc existenţă în pustiurile vieţii
sufletele noastre în acesteia trebuie, ca un
amurgul îngheţat al coşmar greu, să apese
acestei vieţi pământeşti. întreaga lume care are
Ea a văzut şi această judecată, lumea cinstită
rândunică binecuvântată, cea Mine” (Ioan 12:32)? Ceea ce a înaintea lui Hristos. „Cine-mi va
dintâi care să zboare către acel loc spus El Însuşi a început să se da mie aripi de porumbel ca să
mult dorit, risipind întunericul, împlinească câteva săptămâni mai zbor din viaţa aceasta?” – aceasta
croind drum prin văzduhul greoi târziu, şi a continuat să se trebuie să fie întrebarea pusă de
dintre pământ şi cer, cu aripile ei împlinească până în zilele noastre, multe suflete nobile şi sensibile.
puternice, deschizând calea şi se va împlini până la sfârşitul Dar încotro vei zbura, o, suflete
pentru stolul din spatele ei. În veacurilor. Adică: fiind păcătos? Mai poţi, ca într-un vis,
afară de aceasta, Biserica de pe începătorul primei zidiri a lumii, să mai simţi locul acela de căldură
pământ îţi poate mărturisi despre El este şi începătorul celei de a şi lumină de unde ai fost izgonit?
stoluri de rândunele fără de doua zidiri, sau reînnoirea Iată, porţile s-au închis după
număr care au urmat prima binecuvântată a celei vechi. plecarea voastră, şi acolo au fost
Rândunea, şi au plecat împreună Păcatul a tăiat aripile lui Adam şi aşezaţi heruvimi cu săbii de foc,
cu ea spre ţara binecuvântată, ţara cele ale tuturor urmaşilor săi, şi ca să vă oprească venirea voastră.
îmbelşugată de toate lucrurile cele toţi s-au îndepărtat de Dumnezeu, Iată, păcatul v-a tăiat aripile
bune – ţara primăverii celei au slăbit în credinţă şi au fost voastre – nu aripile de pasăre ci
veşnice. orbiţi de ţărâna din care au fost aripile Dumnezeiaşti – şi v-a
Veţi vedea de aici că, prin zidite trupurile lor. Hristos, ca trimis cu hotărâre spre pământ.
PAG. 3

T ÂLCUIRI
Este nevoie de cineva, care mai botez întru numele Lui, şi să Hristos fără să strice întregul, aşa
întâi să vă slobozească de doriţi cu toată tăria să vă urcaţi cum nu poţi tăia braţul sau
greutatea păcatului, să vă spele şi acolo unde S-a urcat El. El a piciorul omului fără să-l mutilezi,
să vă facă să staţi drept. Şi apoi făcut nouăzeci şi nouă la sută din sau să muţi luna de pe bolta
cineva trebuie să vă sădească şi să tot ceea ce vă trebuie pentru cerească sau să distrugi o parte a
vă hrănească aripi noi în voi, ca să mântuirea voastră; nu vă veţi miriadelor de stele, fără să aduci
puteţi zbura. Apoi aveţi nevoie de osteni să faceţi unu la sută cât a stricăciune rânduielii şi frumuseţii
cineva, de cineva foarte puternic, rămas pentru mântuirea voastră; cerurilor. Aşa că nu te gândi să
care să-i ţină deoparte pe îngerii şi aceasta când, pentru voi, vi se va spui: „Nu era necesar ca Domnul
cu săbii de foc, ca să vă lase pe da cu bogăţie intrarea în veşnica să Se înalţe la cer!” Când unii
voi să treceţi spre ţara voastră împărăţie a Domnului nostru şi dintre iudei au fost siliţi să
slăvită. În cele din urmă, aveţi Mântuitorului Iisus Hristos (II Petru recunoască adevărul şi să strige:
nevoie de cineva care să afle milă 1:11)? „Toate le-a făcut bine!” (Marcu
pentru voi de la Ziditorul vostru Înălţarea Domnului de la 7:37), cum putem noi, care
îndurerat, pentru ca El să vă pământ la cer este la fel de suntem botezaţi în numele Lui, să
primească din nou în pământurile neaşteptată pentru oameni ca şi nu credem că tot ceea ce a făcut
ţării Sale fără de moarte. Acest pogorârea Lui din cer pe pământ El, a făcut bine: plănuind şi
„cineva” nu era cunoscut lumii şi naşterea Lui în trup care s-a rânduind cu mare înţelepciune. Şi
pre-creştine. El S-a arătat ca săvârşit spre a Se întoarce la Înălţarea Lui este de asemenea
Domnul şi Mântuitorul nostru îngeri. Care întâmplare din viaţa bună, a plănuit şi a rânduit cu
Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Sa nu reprezintă ceva fără de mare înţelepciune, aşa cum sunt şi
Celui viu. Din iubire pentru voi, asemănare şi neaşteptat de Întruparea Lui, Botezul,
El S-a pogorât din cer şi a venit neasemuit pentru lume? Aşa cum Schimbarea la Faţă şi Învierea.
pe pământ, luând haină trupească, îngerii urmăreau cu uimire cum „Vă este de folos ca să Mă duc
a fost prins de dragul vostru, Dumnezeu, la prima zidire, a Eu” (Ioan 16:7), a spus Domnul
întemniţaţilor, a suferit sudoare şi despărţit lumina de întuneric şi ucenicilor Săi. Vedeţi cum El
îngheţ, a îndurat foame şi sete, Şi- apa de uscat, cum El a aşezat rânduieşte şi face tot ce este cel
a dat faţa ca să fie scuipată şi stelele pe tăria cerului, şi cum a mai bine pentru oameni? Fiecare
trupul Său ca să fie bătut în cuie făcut plantele şi animalele din cuvânt şi lucrare a Lui are ca scop
pe Cruce, S-a aşezat în mormânt ţărână şi la urmă a făcut omul, binele nostru. Înălţarea Lui este
ca leş, a coborât în iad ca să strice dându-i suflet viu, tot aşa fiecare bunul nemărginit pentru noi toţi.
o închisoare mai rea decât viaţa dintre noi trebuie să privim cu Dacă nu ar fi aşa, El nu S-ar fi
aceasta, care vă aştepta pe voi uimire faptele vieţii înălţat. Dar să ne oprim asupra
după plecarea din trup – şi toate Mântuitorului, începând cu Înălţării însăşi, aşa cum o
astea pentru a vă mântui pe voi minunata Bunavestire a istoriseşte Evanghelistul Luca în
din mrdăria păcatului, şi v-a Preasfintei Fecioare de către cele două cărţi: Evanghelia sa şi
aşezat pe picioarele voastre. El a Arhanghelul Gavriil în Nazaret, şi Faptele Apostolilor.
înviat din morţi, ca prin aceasta să până la capăt, cu scopul Înălţării Domnul a spus ucenicilor
vă dea aripi pentru zborul la cer, Sale minunate pe Muntele Săi: „Aşa este scris şi aşa trebuie să
şi în cele din urmă S-a înălţat la Măslinilor. La prima vedere, totul pătimească Hristos şi să învieze din
cer pentru a vă deschide calea şi a este neaşteptat, dar, când se fac morţi a treia zi.” Cine a scris
vă duce în locaşul îngerilor. Nu conştienţi de planul pentru aceasta? Duhul Sfânt a scris
trebuie acum să oftaţi cu, rânduirea mântuirii noastre, toţi aceasta, în sfătuirea din lăuntrul
cutremur şi groază ca oamenii cu judecată trebuie să Sfintei Treimi şi prin prooroci şi
Împăratul David, nici nu trebuie strige de bucurie şi să aducă slavă înainte văzători, în Legea lui Moise,
să doriţi aripi de porumbel, căci a puterii lui Dumnezeu, şi în prooroci, şi în psalmi. Domnul
venit Vulturul, şi a arătat şi înţelepciunii Sale şi iubirii Sale socoteşte că aceste cărţi sunt de
despărţit drumul în două. Voi pentru oameni. Nu poţi preţ în măsura în care acestea
trebuie numai să creşteţi aripile desprinde nici măcar o singură spuseseră mai dinainte ce urma să
duhovniceşti care vi s-au dat la întâmplare mare din viaţa lui I se întâmple Lui. Acolo s-a
PAG. 4

T ÂLCUIRI
proorocit şi aici s-a împlinit. credincios lui Însuşi şi ar fi suferit şi nu ar fi murit
Acolo erau duhuri şi lucruri de făgăduinţelor Sale, L-a trimis pe pentru păcatele noastre, cine
mare preţ; aici e viaţă şi Fiul Său, Cel Unul Născut să dintre noi ar fi ştiut că păcatul
adevăr. Apoi El le-a deschis mintea ca împlinească aceste făgăduinţe. este o otravă aducătoare de
să poată pricepe Scripturile. „Aşa trebuie să pătimească„, a spus moarte? Şi dacă El nu ar fi înviat,
Deschiderea minţii lor este o Cel Care vede întreaga lume zidită cine dintre noi, ar mai avea
minune la fel ca şi învierea din de la un capăt la celălalt, tot aşa nădejde, descoperind cât de
morţi, căci sub vălul gros al cum omul vede o pagină scrisă, cumplit este păcatul? Pocăinţa nu
păcatului înţelegerea omenească care se află în faţa lui. Apoi, când ar fi de nici un folos, nici iertarea
se află în întunericul Înţeleptul spune că trebuia să se nu ar fi cu putinţă. Căci pocăinţa
mormântului: citeşte şi nu întâmple, nu sunt orbii de râs este legată de suferinţă, şi iertarea
înţelege; se uită dar nu vede; aude când ei spun că nu era nevoie să cu învierea prin puterea
dar nu înţelege. Cine se uitase şi se întâmple? Trebuia să se Dumnezeiască. Prin pocăinţă,
citise cuvintele Scripturii mai mult întâmple: Domnul trebuia să omul cel vechi, îmbolnăvit de
decât cărturarii din Ierusalim – sufere în vremelnicie, ca să se păcat moare şi coboară în
dar cine a văzut cel mai puţin în bucure în veşnicie. Şi El a trebuit mormânt, şi prin iertare, omul cel
cuvintele pe care le citeau? De nou se naşte la viaţă nouă. Iată,
aceea, de ce nu a ridicat Domnul Gândul zilei cele mai minunate veşti pentru
vălul gros de pe minţile lor, ca să toate popoarele pământului, încep
înţeleagă şi ei ca şi Apostolii? De „Vedeți ce fel de iu- la Ierusalim. Ceea ce Arhanghelul
ce aceştia doreau aceasta pe când bire ne-a dăruit nouă Gavriil, slujitorul Atotvăzătorului,
aceia nu? Pentru că, în a spus dreptului Iosif în cuvintele
timp ce Tatăl, ca noi să ne nu- proorocului: „El va mântui
cărturarii şi mim fii ai lui Dumne- poporul Său de păcatele
bătrânii zeu; și suntem! lor” (Matei 1:21), este întărit de
spuneau către Stăpânul Însuşi, cu
despre El: (I In 3, 1) experienţa celui în suferinţă şi
„Omul acesta este dreptatea biruitorului. Dar de ce
păcătos„, şi să învie din nou, pentru ca noi să se spune: „începând de la
aşteptau un înviem prin El la viaţa cea Ierusalim”? Pentru că marea
prilej ca să-L veşnică. Jertfă a fost adusă în Ierusalim
omoare, „Şi să se propovăduiască pentru întreaga omenire, şi pentru
Apostolii au spus: „Doamne la cine în numele Său pocăinţa spre că acolo a strălucit lumina Învierii
ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii celei iertarea păcatelor la toate deasupra mormântului. Atunci, în
veşnice” (Ioan 6:68). Domnul neamurile, începând de la sens tainic – dacă Ierusalimul
deschide mintea pentru înţelegere Ierusalim.” (Sf. Marcu, în reprezintă mintea omului – este
numai acelora care doresc aceasta; Evanghelia sa, spune aceasta cu limpede că pocăinţa şi smerenia
El dă apa vieţii numai celor alte cuvinte: „Propovăduiţi trebuie să înceapă cu înţelegerea,
însetaţi, şi El Se arată numai celor Evanghelia la toată făptura.” şi de aici să cuprindă lăuntrul
care Îl caută cu dorinţă arzătoare. „Toată făptura” înseamnă „toţi omului în întregime. Mândria
„Aşa este scris şi aşa trebuie oamenii”. Grigorie Dialogul minţii l-a aruncat pe Satan în iad;
să pătimească …” Dacă Scripturile spune într-o omilie (XXIX, mândria minţii i-a îndepărtat pe
ar fi fost scrise de oameni despre Marcu 16:14-20): „Omul Adam şi Eva de Dumnezeu;
obişnuiţi, din înţelegerea lor are ceva asemenea cu toată mândria minţii i-a împins pe
omenească, nu s-ar fi făcut referiri zidirea. Cu piatra el are aceeaşi farisei şi pe cărturari să-L ucidă pe
la Fiul lui Dumnezeu în aceste fiinţă; cu lemnul, viaţa; cu Domnul. Mândria minţii este cel
scrieri, nici nu s-ar fi grăbit să se animalele, simţurile; cu îngerii, mai mare câmp al păcatului până
împlinească. Dar scrierile priceperea … Aşadar, prin „Toată în ziua de astăzi. Dacă mintea
proorocilor au fost lucrarea făptura” noi trebuie să înţelegem omului nu îngenunchează înaintea
Duhului Sfânt, şi Dumnezeu, „omul”.) Dacă Domnul Iisus nu lui Hristos, atunci genunchii lui
PAG. 5

T ÂLCUIRI
nu se vor pleca. Cel care a început Cuvântul lui Dumnezeu, ci au adus iarăşi la viaţa aceasta
să-şi liniştească mintea cu fost şi martorii regenerării şi vremelnică, Domnul cel Înviat S-
pocăinţa, a început să-şi reînnoirii omului prin pocăinţă şi a înălţat spre înălţimile nesfârşite
tămăduiască şi rana cea mai curăţirii de păcat. Evanghelia s-a ale vieţii veşnice. El nu S-a înălţat
adâncă. desfăşurat nu numai înaintea la stele, ci deasupra lor; El nu S-a
„Voi sunteţi martorii ochilor şi urechilor lor, ci şi în înălţat la îngeri, ci deasupra lor;
acestora.” Martorii căror lucruri? lăuntrul lor, în inimile şi minţile nu la puterile cereşti, ci deasupra
Martorii suferinţelor Domnului, lor. O întreagă revoluţie a inimii lor; deasupra tuturor cetelor
martorii slăvitei Sale Învieri, şi a minţii s-a înfăptuit în ei în nemuritoare, cereşti, deasupra
martorii trebuinţei pocăinţei, vremea celor trei ani de ucenicie tuturor sălaşurilor cereşti ale
martorii adevărului iertării pe lângă Hristos. Această îngerilor şi ale celor drepţi; sus,
păcatelor. Domnul a spus revoluţie stătea în moartea mult mai sus de ochii
Apostolului Pavel, când acesta îl dureroasă a omului celui vechi heruvimilor, chiar către tronul
schimbase din prigonitor în din ei, şi naşterea şi mai dureroasă Tatălui ceresc, către altarul tainic
Apostolul Său: „Căci spre aceasta M a omului celui nou. Câte dureri de al Sfintei şi de Viaţă Dătătoarei
-am arătat ţie: ca să te rânduiesc moarte au răbdat sufletele lor Treimi. Măsura acestor înălţimi
slujitor şi martor, şi al celor ce ai până când în sfârşit, regenerate şi nu există în lumea zidită; poate că
văzut” (Fapte 26:16). Şi Apostolul strălucitoare de lumină, au putut singurul lucru cu care se poate
Petru spune oamenilor, în prima striga: „Ştim că am trecut de la moarte asemăna în direcţia opusă, stă în
sa predică, după pogorârea la viaţă” (I Ioan 3:14)? Câtă vreme adâncurile în care l-a aruncat
Duhului Sfânt: „Dumnezeu a înviat a trebuit, câtă osteneală, şovăială, mândria pe Lucifer, cel lepădat de
pe Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem frică, chinuire, rătăcire, cugetare şi Dumnezeu; sunt adâncimile în
martori” (Fapte 2:32). Apostolul cercetare – până ce ei s-au făcut care Lucifer a dorit să arunce
Ioan spune de asemenea: „Ce … mărturisitori credincioşi ai întreaga omenire. Domnul Iisus
am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, suferinţei morţii şi Învierii ne-a mântuit din această
ce am privit şi mâinile noastre au pipăit trupeşti ai Domnului Iisus, ca şi ai stricăciune fără de sfârşit şi, în
… vă vestim şi vouă” (I Ioan 1:1,3). suferinţei, morţii şi învierii lor locul adâncimilor acestei
Apostolii au fost atunci, martori duhovniceşti? Totuşi, la vremea prăpăstii, El ne-a ne-a ridicat pe
cu ochii lor ai predicilor aceea, Apostolii nu erau destul de noi la înălţimile Dumnezeieşti ale
însufleţite ale lui Hristos, ai sporiţi şi statorniciţi cerului. El ne-a înviat pe noi
minunilor Sale şi a toate cele ce s- duhovniceşte. Şi aşa Domnul pentru două pricini : mai întâi,
au întâmplat în timpul vieţii Sale continua să-i îndrume ca ucenici, pentru că El a înviat ca om în
pământeşti – ale tuturor acestora încurajându-i în clipa plecării cu trup, aşa cum suntem noi; şi în al
pe care se întemeiază mântuirea cuvintele: „Nu vă voi lăsa doilea rând, pentru că El nu a
noastră. Ei au auzit şi au văzut şi orfani” (Ioan 14:18). De aceea El a înviat pentru El ci pentru noi, ca
au împărtăşit Adevărul. Aceştia au rămas cu ei vreme de patruzeci de să ne deschidă calea spre pacea cu
fost cei dintâi care au fost luaţi în zile după Învierea Sa, arătându-Se Dumnezeu. Înălţându-Se în
vasul mântuirii din potopul viu prin multe semne doveditoare … trupul Său cel înviat, pe care
păcatului, astfel încât şi aceştia să şi vorbind cele despre împărăţia lui oamenii l-au ucis şi l-au îngropat
ia şi pe alţii la bord şi să se Dumnezeu. Şi de aceea, El a în mormânt, El a binecuvântat cu
mântuiască. Minţile lor au fost făgăduit în cele din urmă să mâinile care purtau rănile cuielor.
scuturate de mândrie, şi inimile trimită pe Duhul Sfânt, tăria din O Doamne prea binecuvântate,
lor au fost curăţate de patimi. cer. cât de mare este mila Ta! Istoria
Domnul Însuşi le-a arătat aceasta: Şi i-a dus afară până spre venirii Tale în lume a început cu
„Acum voi sunteţi curaţi, pentru Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântare, şi se sfârşeşte cu
cuvântul pe care vi l-am spus” (Ioan binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, binecuvântare. Vestind venirea Ta
15:3). Deci, ei nu au fost numai S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. în lume, Arhanghelul Gavriil a
martori ai tuturor faptelor celor Ce despărţire de pământ măreaţă intrat la Preasfânta Născătoare de
ce puteau fi văzute, auzite, şi emoţionantă! De pe Muntele Dumnezeu cu cuvintele: „Bucură-
cercetate şi pipăite, referitor la Măslinilor, de sub care fusese ta, ceea ce eşti plină de har …
PAG. 6

T ÂLCUIRI
Binecuvântată eşti tu între trimite îngerii Lui, ca să le dea lor arătare pentru ei. El nu a dispărut
femei!” (Luca 1:28). Şi acum, când mai multă mângâiere şi bucurie. din priveliştea lor în oricare chip,
Tu Îţi iei rămas bun de la cei care Deşi El făgăduise să trimită ca să meargă oriunde, ci S-a
Te-au primit pe Tine, Tu Îţi Duhul, Mângâietorul, şi deşi El înălţat la cer întru slavă şi putere.
întinzi mâinile binecuvântându-i Însuşi le spusese: „Nu vă voi lăsa Astfel s-au împlinit în chip
îmbelşugat. O, orfani; voi veni la voi” (Ioan 14:18). desluşit cuvintele Sale prooroceşti
Preabinecuvântatule între oameni! De fapt El face mai mult decât despre această întâmplare, tot aşa
O Izvorule haric de făgăduise: El le arată îngeri din cum s-au împlinit acelea despre
binecuvântări! Binecuvântează-ne cer, vestitorii şi slujitorii Săi, mai pătimirea şi Învierea Sa. Şi mintea
şi pe noi, aşa cum i-ai întâi ca să-i lămurească de puterea Apostolilor s-a deschis, ca să
binecuvântat pe Apostolii Tăi! Sa şi, apoi, ca să reînnoiască, prin priceapă ceea ce spusese El: „Şi
Şi privind ei, pe când El buzele îngerilor, făgăduinţa că El nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S
mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat va veni din nou la ei. El face tot -a coborât din cer, Fiul Omului, Care
lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, care „Plinind rânduiala cea este în cer” (Ioan 3:13); şi încă ceva
au şi zis: “Bărbaţi galileieni, de ce staţi ce spusese El ucenicilor în chip
privind la cer? Acest Iisus care S-a pentru noi și cele de pe de întrebare (când se miraseră ei
înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, pământ unindu-le cu cele de cuvintele Lui despre pâinea
precum L-aţi văzut mergând la cer.” cerești, Te-ai înălțat întru care va veni din cer): „Dacă veţi
Cei doi bărbaţi în veşminte albe slavă, Hristoase, Dumne- vedea pe Fiul Omului suindu-Se acolo
sunt doi din cetele îngerilor zeul nostru, nicicum unde era mai înainte?” (Ioan 6:62). –
nevăzuţi care L-au însoţit pe despărțindu-Te, ci rămâ- şi iarăşi: „Ieşit-am de la Tatăl şi am
Domnul lor de la pământ la cer, venit în lume; iarăşi las lumea şi Mă
aşa cum odinioară L-au însoţit nând nedepărtat și stri- duc la Tatăl” (Ioan 16:28).
din cer pe pământ la zămislirea Sa gând celor ce Te iubesc pe Întunericul neştiinţei toarnă frică
în Nazaret şi la naşterea Sa în Tine: Eu sunt cu voi și ni- şi tulburare în suflet, dar lumina
Betleem. La Înălţarea Sa, doi meni împotriva voastră! ” cunoaşterii adevărului toarnă în
dintre ei, după rânduiala lui suflet bucurie, şi dă putere şi
Dumnezeu, s-au făct văzuţi (Condacul Înălțării Dom- încredere. Ucenicii se aflaseră în
privirii omeneşti, ca să dea vestire nului) frică şi tulburare când Domnul le-
ucenicilor. Această vestire era a vorbit despre moartea şi
foarte trebuincioasă pentru ei, ce este cu putinţă ca să ia de la ei Învierea Sa. Dar când ei L-au
căci aceştia s-ar fi putut simţi frica şi durerea, şi ca să-i văzut înviat şi viu, s-au bucurat.
singuri şi părăsiţi după plecarea sporească cu îndrăzneală şi Ucenicii trebuie să fi fost iarăşi cu
Mântuitorului. „Acest Iisus care S-a bucurie. frică şi tulburare când Domnul le-
înălţat de la noi la cer, astfel va şi Atunci ei s-au închinat Lui şi a vorbit despre Înălţarea Sa la cer
veni.” Aceasta este vestirea lui s-au întors la Ierusalim cu bucurie ma- şi despărţirea de ei. Dar când
Hristos prin cei doi îngeri ai Săi. re. Ei s-au închinat Domnului aceasta se petrecea înaintea
Vedeţi lărgimea iubirii Domnului Atotputernic cu duhul şi cu tru- ochilor lor, după cum fusese
pentru oameni? Chiar la vremea pul, ca semn al smereniei şi ascul- proorocit, ei s-au umplut
Înălţării Sale la cer, către tronul tării lor. Această închinăciune a de bucurie mare. Frica lor s-a
slavei Dumnezeului Celui în lor înseamnă: Facă-se voia Ta, O destrămat, şovăiala lor a dispărut,
Treime, El nu Se gândeşte la Sine, Doamne Atotputernic! Şi ei s-au tulburarea lor a zburat de la ei, şi
nici la slava Sa după toată întors de la Munrele Măslinilor la în locul acestora toate s-a aflat
umilirea, nici la odihna după Ierusalim, aşa cum li se poruncise. adeverirea – o adeverire
muncile Sale cele grele de pe Ei nu s-au întors cu tristeţe, ci cu frumoasă, luminoasă; şi din
pământ, ci la ucenicii Săi care au bucurie mare. Ei ar fi fost mâhniţi adeverire au căpătat putere şi
rămas în urmă pe pământ. Deşi dacă Domnul ar fi plecat de la ei bucurie. Acum ei ştiau precis că
El Însuşi le-a dat lor sfătuire şi în vreun alt chip. Dar această Domnul şi Învăţătorul lor Se
încurajare îmbelşugată, El le plecare era o nouă şi măreaţă pogorâse din cer, pentru că acum
PAG. 7

T ÂLCUIRI
El Se înălţase la cer; şi că El a fost hotărâre în sufletele lor. El s-a calea şi scopul vieţii noastre.
trimis de către Tatăl, pentru că El sălăşluit în inimile lor cu putere şi Lăudăm şi binecuvântăm pe Tatăl,
Se întorsese acum la Tatăl; şi că El slavă, şi strigau lăudându-L şi care răspunde iubirii noastre
este Atotputernic în cer aşa cum a binecuvântându-L pe Domnul. Şi pentru Fiul cu iubirea Lui, şi Îşi
fost şi pe pământ, căci îngerii Îl aşa El a fost din nou cu ei mai face locaşul său, împreună cu Fiul,
înconjoară şi fac Voia Lui. De degrabă decât se aşteptaseră ei. El întru toţi cei care ţin şi
această cunoaştere sigură era nu S-a întors în chip văzut ochilor mărturisesc poruncile Domnului.
acum legată credinţa sigură că El lor, ci ca să Se sălăşluiască în Şi în toată vremea Îl păstrăm în
va veni din nou, nu oricum, ci sufletele lor. El nu a venit singur minte pe Tatăl şi pe Fiul,
întru putere şi slavă, aşa cum le în sufletele lor, ci a venit împreună lăudându-I şi binecuvântându-I –
spusese El de multe ori, şi îngerii cu Tatăl, căci spusese celor care Îl întocmai ca Apostolii din cetatea
Lui repetau acum făgăduinţa. iubeau pe El: „Eu şi Tatăl Meu … Ierusalimului – aşteptând putere
Deci, pentru ei nu rămăsese nimic vom veni la el şi vom face locaş la de sus: Duhul, Mângâietorul – ca
altceva decât să-I împlinească el” (Ioan 14:23). Numai Duhul să vină peste noi: Cel Care vine
poruncile cu râvnă. El le Sfânt trebuia să Se pogoare şi să- peste noi toţi la Botezul nostru,
poruncise să rămână în Ierusalim Şi facă locaş în ei, ca ei să fie dar care pleacă de la noi pentru
şi să aştepte putere de sus.Cu bărbaţi desăvârşiţi, în care să fie păcatele noastre. Fie ca să se
bucurie mare şi deplin reînnoit chipul şi asemănarea reînnoiască în noi omul cel întreg,
îndreptăţită, şi cu credinţa mare că Dumnezeului Celui în Treime. cel ceresc; să ne învrednicim,
această putere de sus va coborî peste Aceasta trebuiau aştepte ei în întocmai ca Apostolii, să primim
ei, aceştia s-au întors în Ierusalim. Ierusalim. Şi au aşteptat până a binecuvântarea Domnului nostru Iisus
Şi erau toată vremea în venit. Zece zile mai târziu, Duhul Hristos Cel slăvit şi înălţat, căruia I Se
templu, lăudând şi binecuvântând pe Sfânt S-a pogorât, putere de sus, cuvine slava şi lauda, dimpreună cu
Dumnezeu. În altă parte se spune peste această cea dintâi biserică Tatăl şi cu Duhul Sfânt – Treimea cea
că toţi aceştia, într-un cuget, Creştină, ca să nu plece din deofiinţă şi nedespărţită, acum şi
stăruiau în rugăciune (Fapte 1:14). Biserica lui Hristos până în zilele pururea şi-n vecii vecilor. Amin!
În cele din urmă ei văzuseră şi noastre, şi până la sfârşitul
aflaseră că nu-şi puteau abate veacurilor. Sfântul Nicolae Velimirovici
inimile şi minţile de la Domnul Îl lăudăm şi-L
care se depărtase din priveliştea binecuvântăm pe Domnul care,
lor, dar care era, din pricina prin Înălţarea Sa, ne-a deschis
aceasta, sădit cu şi mai multă mintea ca să pricepem şi să vedem

Cuvânt filocalic
„Înălţându-se în noi Cu- om, făcându-Se înaintemergător prin cunoştinţă, şi să învie iarăşi
vântul lui Dumnezeu prin făptuire pentru noi (…) virtutea în noi ca să ne înalţe îm-
şi contemplaţie «atrage la Sine» Când cugetăm la înălţimea preună cu Sine, prin faptele drep-
toate gândurile şi raţiunile noastre; nesfârşită a lui Dumnezeu, să nu tăţii. «Să nu zici, spune Scriptura,
şi sfinţeşte însăşi mădularele tru- ne pierdem nădejdea în iubirea de în inima ta: Cine se va sui la cer?
pului şi simţirile prin virtute şi cu- oameni a Lui, ca şi când n-ar ajun- Ca să coboare adică pe Hristos,
noştinţă, punându-le sub jugul ge până la noi din pricina înălţimii; Sau: Cine se va coborî în adânc?
Lui. Deci văzătorul celor dumne- iar când ne gândim la adâncul ne- Ca să ridice adică pe Hristos din
zeieşti să urce cu sârguinţă, ur- sfârşit al căderii noastre din prici- morți». ”
mând Cuvântului, până va ajunge na păcatului, să nu ne pierdem
la locul unde este El. Căci acolo îi credinţa în învierea virtuţii noastre Sfântul Maxim Mărturisitorul,
atrage, cum zice Ecclesiastul - ma- omorâte. Căci amândouă sunt cu Capete gnostice (a doua sută),
relui Arhiereu, care-i duce în Sfân- putinţă la Dumnezeu: şi să coboa- Filocalia , Vol. II)
ta Sfintelor, unde însuşi a intrat ca re ca să lumineze mintea noastră

S-ar putea să vă placă și