Sunteți pe pagina 1din 3

Chiuaru Elena-Bianca, 1A3

Drumia Maria-Magdalena, 1A3

Fisă de lucru - ră spunderea juridică

1. Este adevarat că:


a. declanșarea răspunderii juridice și stabilirea formei concrete de răspundere
apartin, totdeauna, unor instanțe sociale abilitate special.
b. răspunderea juridică nu derivă din sancțiunea pe care legiuitorul o prevede în
conținutul normei.
c. răspunderea juridică este o modalitate de reparare a ordinii încălcate, de apărare
socială.

2. Printre condițiile răspunderii juridice se numără :


a. prezența unei conduite (comportament) care nesocotește o prevedere legală.
b. lipsa vinovației.
c. repararea prejudiciului cauzat.

3. Organul abilitat să stabilească o anumită formă de răspundere trebuie:


a. să pună accent pe elementele accidentale.
b. să stabilească cu precizie legatura cauzală.
c. să declanșeze un raport juridic de constrângere.

4. Răspunderea juridică civilă contractuală :


a. are ca și sancțiune principală repararea prejudiciului cauzat.
b. intervine în situația în care persoana care și-a asumat obligații printr-un contract
nu le execută la timp și în condițiile calitative precizate.
c. se împarte în răspundere civilă delictuală și răspundere administrativă.

5. Legitima apărare :
a. este sinonim cu dreptul de a începe o acțiune în instanță.
b. nu reprezintă o cauză justificativă în materia răspunderii juridice penale.
c. intevine atunci când un subiect este expus unui atac material,direct,imediat si injust,
acțiunea sa reprezentând o ripostă imediată si spontană.

6. Printre pedepsele întalnite în materia răspunderii juridice penale se află:


a. detențiunea pe viață , amenda, retragerea licenței pentru anumite operațiuni.
b. detențiunea pe viață, amenda, interzicerea exercitării unor drepturi.
c. detențiunea pe viață, amenda, reducerea salariului de bază.

7. Este fals că :
a. în materia răspunderii adminstrativ-contravențională, sancțiunile prevăd și
confiscarea lucrurilor rezultate din contravenții sau blocarea contului bancar.
b. în materia răspunderii disciplinare a angajaților, abaterea disciplinară este
sancționată de la caz la caz, ținându-se cont de vechimea individului pe piața
muncii.
c. în materia răspunderii penale, Codul Civil stabilește durata pedepselor, calculul
duratei, amânarea sau suspendarea pedepsei sau liberarea conditionată.
Chiuaru Elena-Bianca, 1A3
Drumia Maria-Magdalena, 1A3

Răspunsuri:

1. Este adevarat că:


a. declansarea răspunderii juridice și stabilirea formei concrete de răspundere
apartin, totdeauna, unor instanțe sociale abilitate special.
b. răspunderea juridică nu derivă din sancțiunea pe care legiuitorul o prevede în
continutul normei.
c. răspunderea juridică este o modalitate de reparare a ordinii încălcate, de
apărare socială.

Răspunsurile sunt a si c.
Varianta b este falsă întrucât răspunderea juridică derivă din sancțiunea pe care
legiuitorul o prevede in conținutul normei.

2. Printre condițiile răspunderii juridice se numară :


a. prezența unei conduite (comportament) care nesocotește o prevedere legală.
b. lipsa vinovăției.
c. repararea prejudiciului cauzat.
Răspunsul corect este a.
Pentru ca răspunderea juridică, în oricare dintre formele sale, să se declanseze, este
nevoie de existența cumulativă a unor conditii și anume : conduita ilicită (comportament
care nesocotește o prevedere legală), vinovăția, legatura cauzală și rezultatul vătamator.
3. Organul abilitat să stabilească o anumita formă de răspundere trebuie:
a. să pună accent pe elementele accidentale.
b. să stabilească cu precizie legatură cauzală.
c. să declanșeze un raport juridic de constrângere.
Răspunsurile corect sunt b si c.
Organul de stat abilitat să stabilească o anumită formă de răspundere (să declanşeze
un raport juridic de constrângere) trebuie să stabilească cu toată precizia legătura
cauzală, reținând circumstanţele exacte ale cauzei, elementele necesare care caracterizează
producerea actiunii și să înlăture elementele accidentale.

4. Răspunderea juridică civilă contractuală :


a. are ca și sancțiune principală repararea prejudiciului cauzat.
b. intervine în situația în care persoana care și-a asumat obligații printr-un
contract nu le execută la timp și în condițiile calitative precizate.
c. se împarte în răspundere civilă delictuală și răspundere administrativă.
Răspunsurile corect sunt a si b.
Răspunderea juridică civilă contractuală intervine în situaţia în care
persoana. care şi-a asumat obligaţii printr-un contract nu-şi execută la timp şi în
condițiile calitative precizate în contract obligaţiile asumate voluntar, producând astfel
prejudiciu pe care este obligată să-l repare, în condiţiile legii.
Chiuaru Elena-Bianca, 1A3
Drumia Maria-Magdalena, 1A3

5. Legitima apărare :
a. este sinonim cu dreptul de a începe o acțiune în instanță.
b. nu reprezintă o cauză justiticativă în materia răspunderii juridice penale.
c. intevine atunci când un subiect este expus unui atac material,direct,imediat și
injust, acțiunea sa reprezentând o ripostă imediată si spontană.
Răspunsul corect este c.
Se află în legitimă apărare, acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac
material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa sau a unui interes obştesc şi care
pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obştesc.

6. Printre pedepsele întalnite în materia răspunderii juridice penale se află:


a. detențiunea pe viață , amenda, retragerea licenței pentru anumite operațiuni.
b. detențiunea pe viață, amenda, interzicerea exercitării unor drepturi.
c. detențiunea pe viață, amenda, reducerea salariului de bază.
Răspunsul corect este b.
Pedepsele principale sunt detențiunea pe viață, amenda și interzicerea
exercitării unor drepturi.

7. Este fals că :
a. în materia răspunderii adminstrativ-contraventională, sancțiunile prevăd și
confiscarea lucrurilor rezultate din contravenții sau blocarea contului bancar.
b. în materia răspunderii disciplinare a angajatilor, abaterea disciplinară este
sancționată de la caz la caz, ținandu-se cont de vechimea individului pe piața
muncii.
c. în materia răspunderii penale, Codul Civil stabilește durata pedepselor,
calculul duratei, amânarea sau suspendarea pedepsei sau liberarea
conditionată.
Răspunsul corect este b și c.
Sancţiunile disciplinare ale angajaților sunt: avertismentul şcris; suspendarea
contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
retrogradarea din funcţie; reducerea sala riului de bază; desfacerea disciplinară a contractului
de muncă, fără să țină cont de vechimea acestora.
Codul Penal stabileşte durata pedepselor, calculul duratei, individualizarea
pedepsei, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiţionată, măsurile de siguranţă etc.

S-ar putea să vă placă și