Sunteți pe pagina 1din 2

JUDECĂTORIA GALATI

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3948/15.04.2009


-Pretenţii-
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galati reclamanta SG..Galati a
chemat în judecată pe pârâta CS, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 2010,
93 lei, reprezentând cheltuieli de întreţinere restante.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâta are restanţe la plata
cheltuielilor comune, mai vechi de 110 de zile, fapt ce a dus la curgerea penalităţilor,
conform dispoziţiilor art.42 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice.
În drept, au fost invocate prevederile Legii nr.230/2007 şi ale  H.G.1588/2007.
Cererea este scutită de plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar,
potrivit art.50 din Legea nr.230/2007 .
Deşi legal citată, pârâta nu s-a prezentat în faţa instanţei, nu a formulat
întâmpinare şi nu a solicitat probe în combaterea acţiunii.
La dosar a fost depusă copia fişei de întreţinere şi înştiinţare de plată.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
În fapt, Pârâta este proprietara apartamentului situat în Galati, strada B, bl.A,
sc.2 , apt 30. şi a beneficiat de servicii de furnizare gaz metan, apă caldă, servicii ce au
fost furnizate de agenţi economici cu care asociaţia are încheiate contracte.
În cadrul probei cu înscrisuri depunem fişa de întreţinere din care rezultă că pârâta
a acumulat un debit restant de 2010, 93 lei, aferent perioadei ianuarie 2008-ianuarie
2009.
În drept, În temeiul art.46 din Legea nr.230/2007, „toţi proprietarii au obligaţia să
plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans
sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile
asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari”.
Potrivit art.50 alin.1 din Legea nr.230/2007,  „asociaţia de proprietari are dreptul
de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de
contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul
stabilit”.
Deşi a fost înştiinţată, conform înscrisului depus la dosar, pârâta nu a achitat
debitul restant.
Având în vedere toate aceste considerente şi dispoziţiile legale indicate, apreciind
întemeiată acţiunea reclamantei, instanţa urmează a o admite şi, pe cale de consecinţă,
va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2010, 93 lei, reprezentând
cheltuieli de întreţinere restante.
Data Semnătura
17.06.2021 GS.
Domnului Preşedinte al Judecătoriei Galaţi

S-ar putea să vă placă și