Sunteți pe pagina 1din 3

Titlu Contestatie la executare, decizie de impunere fiscala.

Tip speta Sentinţă civilă


Numar speta 30
Data speta 25.01.2011
Domeniu asociat Contestaţie la executare
Continut speta Contestatie la executare , decizie de impunere fiscala. Aparari pe fond.
Inadmisibilitate.

Prin Sentinta civila nr. 30/ 25 ianuarie 2011, Judecatoria Gurahont a


respins exceptia prescriptiei extinctive ridicata de contestatoare si
contestatia la executare înaintata de contestatoarea Asociatia de Padure
Composesoratul B. contra intimatei Comuna H. reprezentata prin primar
si a tertilor popriti CEC BANK SA Bucuresti-Sucursala Arad, si
Directia Generala a Finantelor Publice Arad pentru Trezoreria Gurahont,
pentru anularea formelor de executare prin poprire pornite în baza
Deciziei de impunere nr. 3373/3 din 29.09.2010 emisa de Comuna
Halmagiu-Serviciul impozite si taxe.
În fapt s-a retinut ca, în baza titlului executoriu constând din Decizia de
impunere 3373//23.09.2010 emisa de Comuna Halmagiu-Serviciul
impozite si taxe- s-a început urmarirea silita prin poprire a debitoarei
Asociatia de Padure Composesoratul B. pentru încasarea creantei fiscale în
suma de 10.143 lei RON.
În cadrul contestatiei la executare, contestatoarea a invocat, pe cale de
exceptie, prescriptia dreptului de a se cere executarea silita pentru
creantele din perioada aferenta anilor 2005-2007.
Cu referire la exceptia ridicata, intimata nu a exprimat nici un punct de
vedere.
Instanta retinând ca sumele pretinse constituie creante fiscale, pentru
solutionarea exceptiei, va avea în vedere dispozitiile Codului de procedura
fiscala. Potrivit art.91 din OG nr. 92/2003 modificata, dreptul organului
fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu
exceptia cazului în care legea dispune altfel. Termenul de prescriptie a
dreptului începe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator
celui în care s-a nascut creanta fiscala, potrivit art. 23, daca legea nu
dispune altfel.
Raportat la faptul ca Decizia de impunere vizeaza creante fiscale pentru
anii 2005-2007, se apreciaza ca termenul de prescriptie nu este împlinit,
deoarece, momentul de început al cursului prescriptiei îl reprezinta data
de 01 ianuarie 2006. Prin urmare, în cazul celei mai vechi creante,
prescriptia s-ar fi împlinit la data de 01 ianuarie 2011, ceea ce nu este
cazul în speta de fata.
În baza prevederilor art. 137 alin. 1 Cod procedura civila , raportat la

1
art. 91 Cod procedura fiscala, instanta a respins ca neîntemeiata
exceptia prescriptiei dreptului de a se cere executarea silita.
Cu privire la fondul litigiului, contestatoarea a invocat , pe de o parte,
motive ce tin de anularea titlului executoriu, iar pe de alta parte,
imposibilitatea urmaririi sumelor de bani provenite de la Agentia de
Plati si Interventii pentru Agricultura.
Referitor la apararile formulate de contestatoare, instanta a retinut ca
potrivit art. 172 pct. 3 Cod procedura fiscala, contestatia poate fi
facuta si împotriva titlului executoriu în cazul în care acest titlu nu
este o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ
jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura
prevazuta de lege.
Potrivit dispozitiei înscrise în art. 216 Cod procedura fiscala, decizia de
impunere fiscala poate fi contestata, în prima faza, la organul
administrativ emitent, iar ulterior, în fata instantei de contencios
administrativ care va dispune asupra anularii sau desfiintarii actului
administrativ atacat.
În doctrina si practica judiciara s-a statuat ca numai împotriva formelor
de executare silita se poate face contestatie, iar în cadrul acestei
contestatii nu se poate solicita anularea sau modificarea titlului
executoriu în temeiul caruia a fost pornita executarea, deoarece, pentru
contestarea titlului exista o procedura expres prevazuta de lege,
procedura administrativa instituita de art. 209 alin.1 lit. a si urm. , art.
218 alin. 2 Cod procedura fiscala ( practica judiciara Decizia nr.
1057/23.11.2010 a Tribunalului Arad, nepublicata).
Din relatiile depuse de la tertii popriti, rezulta ca contestatoarea are
cont deschis la Trezoreria G., contul 5070 „Disponibil din subventii si
transferuri” în care se încaseaza sumele provenite de la A.P.I.A. , dar
acesta nu poate fi executat silit , sumele având o destinatie speciala, iar
tertul poprit CEC BANK SA arata ca petenta are deschis cont la
aceasta unitate bancara si în acest cont nu au intrat sume virate de
catre Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura.
Prin întâmpinarea depusa la fila 52, tertul poprit CEC BANK a aratat
ca lasa solutionarea contestatiei la aprecierea instantei.
Instanta examinând contestatia prin prisma probelor de la dosar si
prevederile legale înscrise în art. 399 si urm. , Cod procedura civila,
art. 1169 Cod civil, a gasit ca cererea este neîntemeiata si nefondata,
fiind lipsita de obiect în ceea ce priveste indisponibilizarea sumelor de
bani provenite din plati facute de catre A.P.I.A, contestatoarea nefacând
dovada ca s-a început urmarirea silita si asupra acestor sume de bani,
neurmaribile prin destinatia lor speciala.
Ca urmare a respingerii contestatiei, a fost obligata contestatoarea la
plata cheltuielilor de judecata catre intimata.

2
Sunt de accord cu solutia data de instanta de judecata, intrucat partea contestatoare
poate invoca pe calea contestatiei la executare doar chestiuni ce tin de procedura
executarii, fara sa poata contesta titlul, deoarece, acesta nu poate fi contestat pe calea
contestatiei la executare.

Potrivit art. 172 pct. 3 Cod procedura fiscala, contestatia poate fi facuta si
împotriva titlului executoriu în cazul în care acest titlu nu este o hotarâre data de o
instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu
exista o alta procedura prevazuta de lege.

Contestatiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrativ-


fiscale asimilate deciziilor de impunere,deciziilor pentru regularizarea situatiei emise în
conformitate cu legislatia în materie vamala , a masurii de diminuare a pierderii fiscale
stabilita prin dispozitie de masuri se solutioneaza de catre structura specializata din cadrul
directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz,
în a caror raza teritoriala îsi au domiciliul fiscal contestatorii.

Potrivit dispozitiei înscrise în art. 216 Cod procedura fiscala, decizia de impunere
fiscala poate fi contestata, în prima faza, la organul administrativ emitent, iar ulterior, în
fata instantei de contencios administrativ care va dispune asupra anularii sau desfiintarii
actului administrativ atacat.

În doctrina si practica judiciara s-a statuat ca numai împotriva formelor de


executare silita se poate face contestatie, iar în cadrul acestei contestatii nu se poate
solicita anularea sau modificarea titlului executoriu în temeiul caruia a fost pornita
executarea, deoarece, pentru contestarea titlului exista o procedura expres prevazuta de
lege, procedura administrativa instituita de art. 209 alin.1 lit. a si urm. , art. 218 alin. 2
Cod procedura fiscala ( practica judiciara Decizia nr. 1057/23.11.2010 a Tribunalului Arad,
nepublicata).

Împotriva solutiei pronuntate în sistemul cailor administrative, partea interesata poate


formula contestatie la instanta judecatoreasca de contencios administrativ( art. 209 alin.1
lit.a, art. 218 alin.2 Cod procedura fiscala).

S-ar putea să vă placă și