Sunteți pe pagina 1din 23

Studiu de caz 4

Rolul literaturii în perioada pașoptistă

Ganea Rareș Profesor coordonator: Antohi Alina


Ciornei Ștefan Clasa a XI-a C
El-Derbi Ameer Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu”
Panfil Bogdan
Ganea Rareș
Pașoptismul
 Termenul pașoptism care desemnează o perioada importantă din istoria literaturii
române este provenit de la denumirea haplologică a anului revoluționar 1848.
 În literatura română anul 1848 reprezintă momentul fundamentării literaturii
naționale prin orientarea oferită de revista Dacia Literară care a lăsat un curent și a
format generația cunoscută sub numele Generația Scriitorilor Pașoptișiti.
 Epoca pașoptistă înseamnă înainte de toate, epoca începutului literaturii noastre
moderne și romantice; prin opera scriitorilor după 1830,se instaurează un nou climat literar și
o nouă stare de spirit.
 Ca prima generație romantică și prima generație a literaturii moderne, scritorii
pașoptiști au creat o literatură nouă față de epocile anterioare.
Ganea Rareș
Cronologie
 Această epocă înțeleasă în sens larg se poate diviza în trei perioade:
› Prepașoptismul(1830-1840)
› Pașoptismul(1840-1860)
› Postpașoptismul(1860-1870)
Pașoptismul nu trebuie înțeles doar ca o perioadă literară ci mult mai larg ca o
perioada în care cultură românească se deschide către valori occidentale.
Această revoluție culturală nu ar fi fost însă posibilă fără niște transformări
culturale cum ar fi:
› 1816: Prima reprezentație de teatru la Iași
› 1829: Apar primele ziare românești
› 1860: Apare prima universitate românească (la Iași)
› 1863: Alexandru Ioan Cuza dă o lege prin care învățământul primar devine
gratuit și obligatoriu
› 1864: Apare universitatea Bucuresti
Ganea Rareș
Romantismul
o Pentru prima dată romantismul a apărut în Germania şi în Anglia, ţări
în care tradiţia clasică era mai puţin puternică, şi s-a extins apoi treptat în
Franţa şi în restul Europei, precum şi dincolo de ocean.
o Privind în ansamblu, romantismul se constituie că o reacţie împotriva
excesului de încredere în raţiune, promovat de clasicism, acţionând în numele creaţiei şi a
imaginaţiei.
o Dacă scriitorii clasici tindeau spre obiectivitate, ignorând particularul în favoarea
generalului, prin conturarea unor tipuri umane precum avarul, mincinosul, ipocritul etc.,
romanticii nu acceptau decât individualitatea.

Trăsături:
• introduce noi categorii estetice: sublimul, grotescul, macabrul,
fantasticul, feericul
• cultivă sensibilitatea, imaginaţia, originalitatea, fantezia
creatoare, misterul
• evadarea din realitate se face prin vis sau somn (mitul oniric) într-un
cadru nocturn sau exotic (spre deosebire de perioada anterioară marcată de clasicism care maximiza
încrederea în raţiune şi luciditate)
• Promovează inspiraţia din tradiţie,folclor, trecutul istoric al neamului, ceea
ce imprimă curentului un caracter naţional-patriotic
Panfil Bogdan
Costache Negruzzi

 Costache Negruzzi este un scriitor


pașoptist răspunzând de idealurile generației șale,
Negruzzi se inspiră din trecutul istoric al țării, din
literatură populară și evocă frumusețile naturii
românești. Costache Negruzzi rămâne în istoria
literaturii române drept întemeietorul nuvelei
istorice .
 Costache Negruzzi are meritul de a fi creatorul primei nuvele romantice de inspiraţie
Panfil Bogdan istorică „Alexandru Lăpuşneanu” care apare în revista „Dacia Literară”, în anul 1840, fiind o
ilustrare a direcţiilor tematice deschise de “Intruducţia” lui M. Kogălniceanu pentru înoirea
literaturii.
 Prin “Alexandru Lăpuşneanul”, C. Negruzzi trece de la concepţia idealizatoare a
trecutui, specifică lirismului paşoptist, la viziunea lucidă asupra istoriei (perspectivă întâlnită şi
în cazul lui V. Hugo sau Puşkin).
 Tema nuvelei este dată de evocarea unei domnii zbuciumate din medievalitatea română
întoarcerea lui Al. Lăpuşneanu pentru a doua sa domnie, între anii 1564-1569. Sursele de
inspiraţie sunt cronica lui Grigore Ureche, “Letopiseţul Ţării Moldovei”, dar şi “Letopiseţul”
lui Miron Costin, de unde autorul preia scenele de răzvrătire ale maselor populare în vremea
lui Alexandru-Iliaş Vodă
Panfil Bogdan

Letopiseţul Ţării Moldovei Letopiseţul lui Miron Costin


Panfil Bogdan
Vasile Alecsandri
 Vasile Alecsandri a fost un poet:
dramaturg, folclorist, om politic, ministru,
diplomat, membru fondator al Academiei
Române,
Creator al teatrului românesc și al literaturii
dramatice în România, personalitate
marcantă a Moldovei și apoi a României de-
a lungul
întregului secol al XIX-lea.
Panfil Bogdan

În anul 1834, împreună cu alți tineri boieri moldoveni, printre care viitorul
domn Al. I. Cuza și pictorul Ion Negulici, a fost trimis la studii la Paris, unde și-a
dat bacalaureatul în anul 1835. În 1837 s-a pregătit pentru un bacalaureat în
științe, urmând cursurile Facultății de Inginerie, pe care nu a terminat-o.
În 1840, împreună cu Mihail Kogălniceanu și Costache Negruzzi a luat
conducerea teatrului din Iași și și-a început activitatea de dramaturg care i-a ad
us cele mai constante succese.
Ciornei Ștefan
Mihail Kogălniceanu

Mihail Kogălniceanu a fost un


prozator,memorialist si un important
îndrumator cultural si literar. Datele
biografice ale autorului, oferă o idee
asupra mediului în care s-a format și
totodata relevează viul interes pentru
istoria contemporană a patriei sale.
Ciornei Ștefan

În primul număr al revistei, la 30 ianuarie


1840, Kogălniceanu publică Introductie
care va deveni programul romantismului
românesc.Introducția reprezenta o noua fază
a pașoptismului,“etapa critică”.Ea marchează
în istoria culturii noastre moderne“Momentul
Daciei literare”. In acest articol, Kogalnicea-
nu evidentia urmatoarele idei: combaterea
imitatiițlor si a traducerilor după modele
străine; crearea unei literaturi naționale
folosind ca surse de inspirație, in maniera ro
mantică,istoria națională, natură si obiceiurile
, tradițiile noastre; realizarea unei limbi
române unitare si a unei literaturi naționale.
Ciornei Ștefan

Prin Introducție din Dacia literară, veritabil manifest teoretic, Mihail Kogălniceanu
a intrat în istoria culturii nationale ca unul din cei mai importanți ideologi literari, el
sustinând evidențierea si încurajarea talentelor autentice. Criticul Daciei literare
susține idea că originalitatea națională este insusirea cea mai de preț a unei literaturi
condamnând astfel imitațiile si traducerile mediocre. Ca o ilustrare a propriului
program, numarul unu se deschide, dupa Introducție,cu Scene istorice din Chronicile
Moldovei, Alexandru Lapusneanul, Nuvela lui C.Negruzzi. În numărul următor apar
opiniile lui Costache Negruzzi despre cântecele populare ale Moldovei.În comparație
cu oricare din publicațiile prezente până atunci, sumarul se diferenția prin structură.
Avea patru subdiviziuni: Partea I-Compuneri ale Daciei, Partea II-Alegerea din alte
foi, Partea III-Critica, Partea IV-Telegraful Daciei. Dupa numerele pe martie, aprilie
si iunie, revista îsi încetează apariția.
Ciornei Ștefan
Alecu Russo

Alecu Russo a fost poet, prozator, eseist,


memorialist și critic literar român,
ideolog al generației de la 1848. Este
autorul volumului Cantareira României,
tipărit anonim. Fără a revendica vreodată
explicit această operă, a furnizat unul
dintre cele mai cunoscute litigii de patern
itate literară din istoria literaturii române.
Ciornei Ștefan

Interesant este că Alecu Russo s-a născut în a


celaşi an cu Alecsandri, Bălcescu, Bolintinean
u, Nicolae Filimon şi a trăit numai cât Eminescu.
Spre deosebire de congenerii paşoptişti, discreţia
lui este de-a dreptul anormală, n-a avut pretenţii
de faimă scriitoricească, de vreme ce a publicat,
în limba română, un singur text cu semnătura
A. Rusu, alte câteva cu iniţialele A. R.,unul cu
pseudonim (Terentie Hora) şi o singură dată A.
Russo. Textele în limba franceză au fost traduse
postum. Şi aşa Russo a rămas un ilustru
necunoscut, cu toate strădaniile lui Alecsandri de
a-l scoate din uitare.
Poemul Cântarea României a avut un larg e
cou printre contemporani, mai întâi prin excelent
a versiune a lui Nicolae Bălcescu. În 1858,Dimitr
ie Bolintineanu încearcă o traducere în versuri a
poemului, atras de conținutul lui patriotic, fără a
putea da un echivalent.
Ciornei Ștefan

Desi a scris puțin, iar multe din operele sale, compuse in franțuzeste, s-au publicat
postum, RUSSO se numără printre cei mai reprezentativi exponenți ai pașoptismului.
Ideolog al specificului național, alături de Kogalniceanu, teoretician al folclorului și
colaborator al lui Alecsandri în culegerea poeziilor populare,el se remarca pe tărâmul
prozei de idei indeosebi prin strălucite polemici împotriva latiniștilor (Cugetari).
• Cântarea României (1850).
• Amintiri.
• Iașii și locuitorii lui în 1840.
• Palatul lui Duca Vodă.
• Decebal și Ștefan cel Mare.
• Piatra Teiului.
• Stânca Corbului.
El-Derbi Ameer
Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu a fost un istoric, creator și revoluționa


r român. Alături de fratele său mai mic, Barbu, a participa
t la Revoluția din 1848. Prin capodopera sa Românii supt
Mihai Voievod Viteazul, Bălcescu l-a impus în canonul na
țional pe voievodul Mihai Viteazul.
Născut în București, într-o familie de mici boieri, era fiul pitarului Barbu și al
El-Derbi Ameer
„serdăresei” Zinca Petreasca-Bălcescu. Va lua numele de familie al mamei sale,
originală din Bălcești, Vâlcea, în locul celui al tatălui, Petrescu. Tatăl lui Nicolae Băl
cescu a murit în anul 1824. Nicolae Bălcescu avea doi frați: Costache și Barbu, precu
m și două surori: Sevasta și Marghioala. Într-un alt document se mai pomenește și
de o altă soră: Eleni.

Conacul-Muzeu “Nicolae Bălcescu”


El-Derbii Ameer

Iată un exemplu de caracterizare făcută de către ideologia comunistă lui Nicolae


Bălcescu: „Nicolae Bălcescu este figura cea mai luminoasă a revoluției de la 1848. E
tipul revoluționarului care, înțelegând mersul istoriei, și-a dat seama că adevărata
revoluție trebuie să se sprijine pe forța poporului, să-i exprime năzuințele și drepturile
. Bolnav de TBC, având de îndurat lipsurile și greutățile exilului, în preajma ultimei
sale călătorii spre țărmurile cu climă blândă ale Mediteranei, unde își va da sfârșitul,
cu fruntea vastă de gânditor, dominată de focul privirii, cu ochii mari, pătrunzători, ca
re exprimă o adâncă viață interioară.
[Portretul lui Nicolae Bălcescu realizat de Gheorghe Tăttărescu în 1851, n.n.]
Acest portret, nu ne transmite numai imaginea personajului,ci și admirația pictorului
pentru adevăratul conducător al revoluției de la 1848. Lucrat cu măiestrie, portretul
exprimă personalitatea vastă de gânditor și de luptător al lui Nicolae Bălcescu și se
înscrie în galeria portretelor psihologice de seamă din istoria picturii noastre.”

NICOLAE BĂLCESCU – „luptătorul pasionat, patriotul înflăcărat”


El-Derbi Ameer
Grigore Alexandrescu

 S-a născut la Târgoviște, pe data de 22 februarie în


anul 1810, în mahalaua Lemnului, fiind al patrulea copil al
vistiernicului M. Lixandrescu.
 Rămâne orfan și sărac, dar de mic dovedește o inteligență
deosebită și o memorie extraordinară.Învață greaca și francez.
 A devenit elev la Colegiul Național „Sfântul Sava” din
București, fiind coleg cu Ion Ghica. Face cunoștință cu Ion
Heliade Rădulescu. Îi uimește pe toți prin talentul său poetic.
Un timp va locui acasă la Heliade, care-i va publica prima poezie
, Miezul nopții, în Curierul Românesc, urmată de elegia Adio. La
Târgoviște.
El-Derbi Ameer

 A debutat cu poezii publicate în Curierul Românesc condus de Ion Heliade Rădulescu. Poezia
sa a fost influențată de ideile care au pregătit Revoluția din 1848. Poet liric, scrie mai întâi
meditații romantice, sub influența lui Lamartine. Tonul lor este
extraordinar de fantastic. Cea mai reușită este Umbra lui Mircea. La Cozia (făcuse o călătorie în
Oltenia, cu prietenul său, Ion Ghica).
 Este ultimul fabulist autentic din literatura română, scriind circa 40 de fabule, în care adevărul
este mascat, din cauza cenzurii autorităților (Câinele și cățelul, Boul și vițelul, Dreptatea leului,
Vulpea liberală ș.a.).
 Lui Grigore Alexandrescu îi revine meritul de a fi consacrat în literatura română, ca specii
literare autonome epistola, meditația și satira. A tradus din Lamartine și Byron.
El-Derbi Ameer
Bibliografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Negruzzi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Kogălniceanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alecu_Russo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Bălcescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Alexandrescu
https://www.slideshare.net/vladbodareu/rolul-literaturii-in-perioada-pas
optista-41923948
https://radioromaniacultural.ro/nicolae-balcescu-luptatorul-pasionat-int
electualul-militant-patriotul-inflacarat/
https://www.slideshare.net/vladbodareu/rolul-literaturii-in-perioada-pas
optista-41924087

S-ar putea să vă placă și