Sunteți pe pagina 1din 73

EXPUNEREA

PROFESIONALĂ
CONŢINUT
Responsabilităţi, organizare,
pregătire
Optimizare: constrângeri de doză
Clasificarea ariilor (zonelor) de
lucru
Clasificarea persoanelor expuse
CONŢINUT
Determinarea expunerii şi
monitorizarea individuală
Investigare şi supraveghere
Supravegherea stării de sănătate
Înregistrarea datelor
SCOP
Descrierea metodelor
operaţionale de radioprotecţie,
incluzând recomandările ICRP
şi BSS privind procedurile de
lucru
BSS - CONTROLUL EXPUNERII
PROFESIONALE

EXPUNEREA PROFESIONALÃ =
Expunerea la radiaţii ionizante de la
locul de muncă, ca urmare a activităţii
profesionale
- se exceptează expunerile excluse de
standarde si expunerile rezultate din
practici exceptate de standarde, cum ar
fi datoritã K-40 din corp, radiaţiei
cosmice la sol sau telurice;
BSS - CONTROLUL EXPUNERII
PROFESIONALE
- o situaţie specială o reprezintă radonul de la locul
de muncă sau lucrul cu materiale conţinând
radionuclizi naturali în concentraţii ridicate ca
urmare a unei proceduri tehnologice, dacă
autoritatea de reglementare le consideră locuri
de muncă cu risc radiologic;
- expunerea la radiaţia cosmică a echipajelor şi
curierilor zborurilor la mare înălţime poate fi
luată ca preocupare.
RESPONSABILITĂŢI
PERSOANA AUTORIZATĂ ARE
URMATOARELE RESPONSABILITĂŢI:
- Expunerea să fie limitată, justificată,
optimizată
- Să asigure protecţia angajaţilor şi a
publicului
- Să asigure concordanţa cu
regulamentele naţionale
RESPONSABILITĂŢI
PERSOANA AUTORIZATĂ ARE
URMĂTOARELE RESPONSABILITĂŢI:
- să asigure aparatura şi echipamentele pentru
protecţia şi siguranţa expuşilor
- Să asigure pregătirea corespunzătoare
- Să facă înregistrările solicitate de autorităţile
naţionale
- Să desemneze persoana responsabilă cu
radioprotecţia
ORGANIZARE
Autorizaţii şi înregistraţii sunt responsabili cu
radioprotecţia.
Pot delega funcţia lor unui Comitet de
radioprotecţie
Persoanele din acest comitet trebuie să aibă
responsabilităţi bine definite
Acţiunile comitetului de radioprotecţie trebuie
armonizate cu acelea ale Comitetului de
asigurare a calităţii
Din cele 2 comitete pot face parte aceleaşi
persoane
COMPONENŢA COMITETULUI DE
RADIOPROTECŢIE
Un reprezentant al conducerii
Seful departamentului de
radiodiagnostic
Responsabilul cu radioprotecţia
Un expert în fizică medicală
Un reponsabil cu întreţinerea
echipamentelor
Un asistent radiolog
SARCINILE COMITETULUI DE
RADIOPROTECŢIE
Revizuirea şi verificarea implementării
programelor de radioprotecţie
Asigurarea unor ghiduri privind aspectele
operaţionale
Recomandarea acţiunilor necesare pentru
corectarea deficienţelor identificate
Revizuirea folosirii surselor de radiaţii şi
revizuirea periodică a programelor de
pregătire
SARCINILE PERSOANEI RESPONSABILE
CU RADIOPROTECŢIA
Supravegherea aspectelor operaţionale
Acordarea sfaturilor practice cu privire
la aplicarea regulilor locale şi a
procedurilor
Identificarea necesităţilor de pregătire
şi participarea la activităţile de
pregătire
Raportarea deficienţelor către superiori
şi către Comitetul de radioprotecţie
SARCINILE PERSOANEI RESPONSABILE
CU RADIOPROTECŢIA
Participarea la procesul de achiziţionare a
echipamentelor
Supravegherea monitorizării personalului şi a
locurilor de muncă
Păstrarea şi completarea înregistrărilor privind
dozimetria şi expunerea individuală
Coordonarea investigaţiilor în caz de
supraexpunere, incident sau accident
Pregătirea şi organizarea exerciţiilor pentru
situaţii de urgenţă
RESPONSABILITĂŢILE
MEDICULUI PRACTICIAN
Să asigure protecţia şi siguranţa pacientului
Să aplice proceduri de diagnostic şi
intervenţionale justificate
Să stabilească protocolul de diagnostic
pentru activităţi intervenţionale prin
consultare cu fizicianul medical
Să controleze tehnicile şi protocolul de
execuţie
RESPONSABILITĂŢILE
MEDICULUI PRACTICIAN
Să asigure o evaluare a calităţii
procedurilor ţinând seama de rezultatele
monitorizării dozelor primite de pacienţi
Să ofere criterii de examinare în situaţii
deosebite: femei însărcinate, copii, situaţii
medico-legale, examinări propuse de
medicina muncii sau pentru cele din
cercetarea biomedicală.
RESPONSABILITĂŢILE
FIZICIANULUI MEDICAL
Participarea la revizuirea continuă a
resurselor necesare practicii radiologice
(buget, echipamente, personal)
Prezentarea necesităţilor şi specificaţiilor
pentru achiziţionarea echipamentelor
radiologice corespunzătoare serviciului
RESPONSABILITĂŢILE
FIZICIANULUI MEDICAL
Planificarea, în colaborare cu
radiologul, a spaţiilor
Desfăşurarea şi supravegherea
testărilor şi a verificărilor de control a
calităţii echipamentelor
Stabilirea dozei pentru pacient per
procedură in radiodiagnostic
RESPONSABILITĂŢILE
FIZICIANULUI MEDICAL
Supravegherea menţinerii bunei
funcţionări a echipamentelor
Evidenţa inventarului echipamentului
radiologic
Investigarea şi evaluarea în situaţii de
incident sau accident
EDUCARE ŞI PREGĂTIRE
Este o condiţie pentru orice activitate
care implică expunere la radiaţii ionizante:
- se impune o acreditare personală pentru
radiologi, radioterapeuti, medici de medicina
nucleara, fizicieni medicali, asistenti de
radiologie şi personal de întreţinere
- Alte persoane vor fi instruite de persoana
responsabilă cu radioprotecţia
EDUCARE ŞI PREGĂTIRE
Pregătirea se face la intervale regulate,
sau, ori de câte ori apar modificări ale
însărcinărilor personale, sau în legislaţie,
sau se modifică echipamentele
Programul de pregătire trebuie avizat de
către membrii Comitetului de
radioprotecţie
EDUCARE ŞI PREGĂTIRE
Instruirea va fi datată şi semnată de
participanţi şi de către organizator
Pregătirea se va adapta sarcinilor şi
responsabilităţilor individuale
OPTIMIZAREA PROTECŢIEI
Protecţia si siguranţa trebuie
optimizate în scopul ca mărimea
dozelor individuale, numărul de indivizi
expuşi şi probabilitatea de a avea loc
aceste expuneri sã fie menţinute la
nivele cât mai jos este raţional de
ajuns, luând-se în calcul factori
economici şi sociali, cu limitarea datã
de constrângerile dozei.
CONSTRÂNGERE DE DOZĂ
O restricţie impusă dozelor pe care
persoanele le pot eventual primi de la o
anumită sursă de radiaţii şi care este
utilizată la proiectarea protecţiei la radiaţii,
în scopul optimizării radioprotecţiei şi al
respectării limitelor de doză în cazul
expunerii cumulative, datorate mai multor
practici, şi/sau mai multor surse de radiaţii
din cadrul aceleiaşi practici.
CLASIFICAREA ARIILOR DE
LUCRU
Ariile de lucru într-un departament radiologic
sunt clasificate în arii controlate şi arii
supravegheate
ZONELE CONTROLATE = camerele de lucru
cu radiaţii ionizante
ZONELE SUPRAVEGHEATE = părţi ale
amplasamentului în care se folosesc aparate
cu radiaţii ionizante mobile şi toate părţile
din jur, cu excepţia ariilor pentru public
CLASIFICARE CONFORM
NFSR - 2000
ZONA CONTROLATĂ = o zonă supusă la
reguli speciale în scopul protecţiei contra
radiaţiilor ionizante sau al prevenirii
răspândirii contaminării radioactive şi care
accesul este controlat
ZONA SUPRAVEGHEATĂ = o zonă supusă
supravegherii corespunzătoare în scopul
protecţiei împotriva radiaţiei ionizante
SEMNE DE AVERTIZARE
La intrarea într-o cameră de examinare
radiologică se plasează semne de avertizare
Semnele vor indica spaţiile din zona controlată
Semnale luminoase trebuie amplasate pentru
camerele destinate examinărilor sau
tratamentului
Lumina trebuie să fie aprinsa când aparatul
emite fasciculul de raze X
REGULI LOCALE ŞI DE
SUPRAVEGHERE
Respectarea regulilor locale şi a procedurilor
impuse pentru a asigura protecţia personalului şi
a publicului
Aplicarea nivelurilor de intervenţie şi a
procedurilor necesare în situaţii de
supraexpunere
Respectarea regulilor locale pentru personal şi
public
Asigurarea lucrului în condiţii de supraveghere
adecvată
EXPUNEREA PROFESIONALĂ
CATEGORIILE DE EXPUŞI
PROFESIONAL:
a) radioterapeuti, tehnicieni radiologi,
asistenţi medicali, fizicieni medicali
b) cardiologi, anestezişti, chirurgi,
specialişti in endoscopie
Orice persoană care lucrează frecvent în
ariile controlate trebuie monitorizată
EXPUNEREA PROFESIONALA
Clasificarea pe baza riscului de expunere:
a) Risc înalt:
- radiologia intervenţională
- fluoroscopia în sălile de operaţii
b) Risc scăzut:
- CT
- radiografie
- mamografie
MONITORIZAREA INDIVIDUALĂ ŞI
EVALUAREA EXPUNERII
Scop: - evaluarea expunerii profesionale a
lucrătorilor
- compararea încadrării în limitele de dozã
- bazã pentru luarea unor decizii medicale în
caz de supraexpunere
Mijloace: - film-dozimetrie
- TLD
- stilodozimetre
MONITORIZAREA INDIVIDUALĂ ŞI
EVALUAREA EXPUNERII
Determinarea dozei externe individuale se
realizează prin folosirea unor dispozitive
individuale de monitorizare:
- termoluminiscente
- film dozimetru
- dozimetre electronice
MONITORIZAREA INDIVIDUALĂ ŞI
EVALUAREA EXPUNERII
Purtarea lor la nivelul pieptului, între umăr
şi talie
Schimbarea şi citirea dozimetrelor nu
trebuie să depăşească 3 luni
MONITORIZAREA INDIVIDUALĂ

Un aspect important în radioprotecţie este


evaluarea dozei.
Este important ca dozimetrul să fie schimbat la
timp (persoana autorizată trebuie să urmărească
acest lucru)
Instrumentele de monitorizare individuală trebuie
calibrate
Laboratorul de dozimetrie trebuie să fie autorizat
de către autoritatea de reglementare
Expunerea profesionalã
Principiu: Expunerea profesionalã a oricărui lucrător
în mediu de radiaţii trebuie controlatã, astfel încât sã
nu se depãseascã următoarele limite:
(a) o dozã efectivã de 20 mSv pe an, mediatã pe o
perioadã de cinci ani consecutivi;
(b) o dozã efectivã de 50 mSv într-un singur an;
(c) o dozã echivalentã pe cristalin de 150 mSv într-un
singur an;
(d) o dozã echivalentã la extremităţi (palme, laba
piciorului) sau la piele (mediat pe 1cm2 din suprafaţa
cea mai iradiatã) de 500 mSv într-un an.
Expunerea profesionalã
Femei gravide:
LIMITA DOZEI EFECTIVE:
- PENTRU FĂT ……………………….1 mSv
(pe toată perioada de graviditate rămasă)
Persoane cu vârsta între 16 şi 18 ani aflaţi în
pregătire profesională:
LIMITA DOZEI EFECTIVE …………………6 mSv/an
LIMITA DOZEI ECHIVALENTE:
PENTRU CRISTALIN …………..…. 50 mSv/an
PENTRU PIELE …………………....150 mSv/an
PENTRU EXTREMITĂŢI …..……..150 mSv/an
MONITORIZAREA INDIVIDUALĂ CÂND
SE FOLOSEŞTE ŞORŢUL DE PROTECŢIE
Dozimetrele se plasează sub şortul de protecţie
Ariile de corp neprotejate vor primi doze mai
mari
Un dozimetru purtat sub şort va asigura, în cele
mai multe cazuri, o estimare rezonabilă a dozei
efective
In cazul unui risc crescut se recomandă folosirea
unui dozimetru adiţional, în afara şorţului
MONITORIZAREA INDIVIDUALA CAND
SE FOLOSESTE SORTUL DE PROTECTIE
In cazul în care se preconizează doze
mari se impune folosirea a două
dozimetre, unul sub şorţ şi unul deasupra
şorţului, la nivelul gâtului
Doza efectivă (E) se calculează:
E= 0,06 (deasupra-dedesubt)+Ddedesubt
MONITORIZAREA INDIVIDUALĂ CÂND
SE FOLOSESTE ŞORŢUL DE PROTECŢIE
Protejarea tiroidei reduce cu 50% doză
efectivă
Dozimetrele purtate deasupra şorţului şi la
nivelul gâtului oferă şi o estimare a dozei
primite la nivelul tiroidei şi al cristalinului
ASPECTE SPECIFICE ALE
MONITORIZARII INDIVIDUALE
in cazul pierderii dozimetrului estimarea
dozei se face pe baza:
– Dozelor recent primite
– Dozelor primite de colegi
– Dozelor de la locul de muncă
Se pot folosi dozimetre şi pentru
persoanele care lucrează în arii cu risc
scăzut (radiografie dentară)
MONITORIZAREA LOCURILOR
DE MUNCÃ
Scop:
- controlul contaminării radioactive a
locurilor de muncã;
- completarea, verificarea si evaluarea
indirectã a dozelor individuale;
- delimitarea zonelor (controlatã,
supravegheatã)
- evaluarea expunerilor colective
INVESTIGARE ŞI SUPRAVEGHERE

Stabilirea de reguli şi proceduri speciale în


situaţia în care nivelurile de doză
autorizate sunt depăşite
Niveluri de investigare – doza lunară
individuală:
- dozimetru sub şorţ: > 0,5 mSv/lună
- dozimetru peste şorţ: > 5 mSv/lună
- mâini, degete: > 5 mSv/lună
PROCEDURI
Investigarea trebuie să înceapă cât mai
curând posibil
Raportul scris va cuprinde: cauzele,
dozele primite, acţiunile corective,
recomandări
Raportul se trimite autorităţilor de
reglementare şi altor organisme
interesate, desemnate prin legislaţia
naţională
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
SCOP: evaluarea aptitudinii în muncă la
angajare şi pe perioada angajării
Se realizează conform recomandărilor
specificate de autorităţi
Se asigură o consiliere specială pentru
femeile care sunt sau vor fi însărcinate
(mai ales în radiologia intervenţională)
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
Ministerul Sănătăţii şi Familiei
Ordin nr. 944
din 28 decembrie 2001
pentru aprobarea Normelor privind
supravegherea medicală a persoanelor
expuse profesional la radiaţii ionizante
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34
din 18 ianuarie 2002
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
Ministerul Sănătăţii şi Familiei
Ordin nr. 1032
din 20 decembrie 2002
pentru aprobarea completărilor la Normele
privind supravegherea medicală a
persoanelor expuse profesional la radiaţii
ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătăţii şi familiei nr. 944/2001
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din
13 ianuarie 2003
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
Supravegherea medicală este responsabilitatea
medicului abilitat şi a serviciilor de medicina
muncii recunoscute de Ministerul Sănătăţii şi
Familiei; această responsabilitate nu îl disculpă
pe angajator de responsabilităţile sale generale
ce îi revin în această problemă.
Supravegherea medicală asigură evaluarea
stării de sănătate a angajatului cu privire la
aptitudinea sa pentru sarcinile descrise ale
postului de muncă.
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
Supravegherea medicală a expuşilor profesional la
radiaţii se va face pe baza fişei de solicitare, a fişei
de monitorizare personală la riscuri profesionale -
pentru expuşii profesional la radiaţii ionizante, a
dosarului medical special - pentru expuşii
profesional la radiaţii ionizante şi a fişei de
aptitudine. Aceste documente se păstrează în
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din
Normele privind supravegherea medicală a
persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante,
aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei
nr. 944/2001.
SUPRAVEGHEREA STÃRII DE
SÃNÃTATE
SE BAZEAZĂ PE PRINCIPIILE GENERALE DE
MEDICINA MUNCII;
ARE CA SCOP EVALUAREA STÃRII DE
SÃNÃTATE A LUCRÃTORILOR:
la angajare si periodic
examen clinic general
analize de laborator
comparare cu cerinţele postului
cu tendinţele de evoluţie
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
a) examenul medical la angajarea în muncă şi
clasificarea personalului expus profesional la
radiaţii în categoria A sau B, conform
recomandărilor Normelor fundamentale de
securitate radiologică, care are scopul de a
stabili aptitudinea în muncă a angajaţilor pentru
posturile de muncă propuse;
şi de starea generală de sănătate a angajatului
examinat.
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
b) controlul medical periodic - starea de
sănătate a personalului expus profesional
la radiaţii ionizante este revizuită cel puţin
o dată pe an şi stabileşte dacă angajatul
rămâne apt de muncă pentru îndeplinirea
sarcinilor specifice postului şi locului de
muncă; medicul abilitat stabileşte tipul de
examinări necesare, în funcţie de tipul de
muncă, de factorii condiţiei de muncă
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
Medicul abilitat sau serviciul de medicina
muncii recunoscut poate indica faptul ca
supravegherea medicală să continue şi
după încetarea lucrului cu expunere
profesională la radiaţii ionizante, atât cât
se consideră necesar pentru menţinerea
stării de sănătate a personalului expus
profesional la radiaţii ionizante.
DOSARUL MEDICAL SPECIAL
Un dosar medical se realizează pentru fiecare
persoană expusă profesional la radiaţii ionizante
şi este completat pe toată durata cât lucrătorul
rămâne în această categorie.

Dosarul medical este păstrat până când


lucrătorul atinge vârsta de 75 de ani şi pentru o
perioadă de cel puţin 30 de ani, începând cu
data încheierii activităţii profesionale care
implică o expunere la radiaţii ionizante.
DOSARUL MEDICAL SPECIAL
Dosarul medical conţine informaţii privind factorii
condiţiei de muncă, rezultatele examinărilor
medicale (la angajare, periodice şi în situaţii de
expunere specială), clasificarea în categoria
locului de muncă şi dozele rezultate din
monitorizarea individuală, puse la dispoziţie,
conform art. 70 din Normele fundamentale de
securitate radiologică.
Examen medical la angajare
conform datelor din Dosarul medical special
se va insista:
anamneză familială, personală şi profesională
efectuată amănunţit, referitoare la expunerile
neprofesionale la radiaţii ionizante, expunerile
medicale în scop diagnostic sau terapeutic şi
la eventuale tratamente cu substanţe cu
acţiune medulostimulatoare sau
meduloinhibitoare
efectuarea hemogramei
Efectuarea testului pentru micronuclei
Examen medical la angajare
contraindicaţii
pentru toate categoriile de activităţi nucleare
stări fiziologice:
vârsta sub 18 ani
primele 3 luni de sarcină în expunerea externă
sarcina şi alăptarea pentru expunerea internă
boli actuale:
boli psihice şi ale sistemului nervos central
etilism cronic
boli ce necesită tratament cu surse de radiaţii
ionizante sau investigaţii şi tratamente radiologice
de lungă durată
boli cronice ale analizatorilor optici şi acustici
Examen medical la angajare
contraindicaţii
boli psihice şi ale sistemului nervos central
etilism cronic
boli ce necesită tratament cu surse de
radiaţii ionizante sau investigaţii şi
tratamente radiologice de lungă durată
boli cronice ale analizatorilor optici şi
acustici
Examen medical la angajare
stări precanceroase, neoplazii în evoluţie, leziuni
cutanate capabile de malignizare
boli de sânge
antecedente personale:
boli care au necesitat tratament cu surse de
radiaţii ionizante
antecedente profesionale:
boala acută de iradiere sau alte manifestări
patologice în urma unor expuneri cronice
(radiodermite, cancer)
Examen medical la angajare
expunerea la surse de radiaţii ionizate
deschise:
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
dermite sau eczeme cronice, pemfigus,
psoriazis, ihtioză
Control medical periodic
pentru toate categoriile de personal
expus la radiaţii ionizante:
examen clinic general  anual
examen hematologic complet
CONCLUZIILE EXAMENULUI
MEDICAL
În vederea aprecierii aptitudinii în muncă pentru
persoanele expuse profesional la radiaţii
ionizante se adoptă următoarea clasificare
medicală:
a) apt;
b) apt condiţionat;
c) inapt temporar
d) inapt.
ATENTIE!!!
Nici o persoană nu este angajată sau
acceptată într-un post de muncă cu
expunere la radiaţii ionizante, pentru orice
perioadă, dacă concluzia medicală
stabileşte acest lucru
Supravegherea medicală specială a
persoanelor expuse
profesional la radiaţii ionizante
În sensul art. 78 din Normele fundamentale de
securitate radiologică, o supraveghere medicală
specială se va asigura în toate cazurile în care o
persoană expusă profesional la radiaţii ionizante
a primit doze superioare celor prevăzute la art.
22 din Normele fundamentale de securitate
radiologică; conţinutul minim al examenului
medical special este prezentat în anexa
normelor.
Supravegherea medicală specială a
persoanelor expuse
profesional la radiaţii ionizante
Supravegherea medicală specială
cuprinde toate măsurile suplimentare
stabilite de medicul practician abilitat şi
serviciile de medicina muncii, necesare
pentru protecţia sănătăţii persoanelor:
examinări medicale complementare,
aplicarea unor măsuri medicale de
decontaminare şi/sau tratamente de
urgenţă.
Expunere excepţională
în situaţii de expunere excepţională sau
accidentală prin expunere externă sau
internă:
examen clinic general
examen hematologic
analize citogenetice (aberaţii cromozomiale)
contorizare de corp uman
alte examene de specialitate necesare
precizării stării de sănătate a cazului
respectiv
Medic abilitat
Prin medic abilitat se înţelege un medic de
medicina muncii cu drept de liberă practică,
responsabil pentru supravegherea medicală a
persoanelor expuse profesional la radiaţii
ionizante, şi care a absolvit un curs de pregătire
specifică avizat de Direcţia generală de
perfecţionare postuniversitară a medicilor,
farmaciştilor şi asistenţilor medicali.
Condiţii de abilitare
Personalul medical implicat în acţiunea de
supraveghere medicală a personalului
expus profesional la radiaţii ionizante este
format printr-un program de pregătire
specifică, iniţială şi periodică, avizat de
Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin experţii
recunoscuţi în domeniu.
Condiţii de abilitare
Abilitarea medicilor responsabili de
supravegherea medicală a persoanelor expuse
profesional la radiaţii ionizante se va face printr-
o comisie ce se constituie la nivelul Centrului-
Pilot de Radiopatologie Clinică Bucureşti.
Comisia va fi alcătuită din: coordonatorul
centrului-pilot, şeful compartimentului clinic al
centrului-pilot, şeful laboratorului de igiena
radiaţiilor din Institutul de Sănătate Publică
Bucureşti, un reprezentant desemnat de colegiul
medicilor şi un secretar.
Condiţii de abilitare
Structurile medicale de medicina muncii
care au în evidenţă persoane expuse
profesional la radiaţii ionizante trebuie să
fie coordonate pentru activitatea de
supraveghere a stării de sănătate a
expuşilor profesional la radiaţii ionizante
de către un medic specialist sau primar
medicina muncii abilitat de comisia de
abilitare
Condiţii de abilitare
Condiţiile minime de abilitare a medicilor
specialişti sau primari medicina muncii care
asigură supravegherea medicală a persoanelor
expuse profesional la radiaţii ionizante sunt:
- vechime de 5 ani în specialitate;
- cursuri de pregătire postuniversitară în
domeniul expunerii profesionale la radiaţii
ionizante, cu durata minimă de 4 săptămâni.
Condiţii de abilitare
Medicii specialişti sau primari medicina muncii
abilitaţi şi coordonatorii activităţilor de
supraveghere medicală a persoanelor expuse
profesional la radiaţii ionizante din structurile
medicale de medicina muncii recunoscute de
Ministerul Sănătăţii şi Familiei au obligaţia să
participe la un curs de perfecţionare în domeniul
expunerii profesionale la radiaţii ionizante, cu
durata minimă de 5 zile, la interval de 3 ani.
INREGISTRĂRI
Înregistrarea expunerii
Dosare medicale pentru fiecare persoană
expusă profesional. Se păstrează pe durata
întregii perioade active si panã ce lucrătorul
atinge vârsta de 75 de ani, şi cel puţin, 30 de ani
după încheierea activitãtii profesionale în mediu
de radiaţii ionizante
Rezultatele monitorizării locurilor de muncă
Înregistrări privind expunerea populaţiei
ALTE INREGISTRĂRI
Documentele de autorizare
Dovada pregătirii şi instruirii (iniţial şi periodic)
- numele celui care a organizat instruirea
- Numele celui care a primit instruirea
- Data şi durata pregătirii
- Lista de subiecte
- Copie după certificatul de absolvire
ALTE ÎNREGISTRĂRI
Rezultatele privind testele de acceptanţă a
echipamentului
Audit, revizuiri
Întreţinere, service
Modificări ale instalaţiei
Rapoarte de investigare a incidentelor sau
accidentelor