Sunteți pe pagina 1din 2

Psihologia muncii - sesiunelanlrtarie2012 Cod broguri: ID I l.

Care dintre wmdtoarele tehnici de recrutare potfi folosite in situafia tn care compania dore;te o recrutare ':. etrternda candidaPlor? inziar .(9iA"*futi I I. Promovarea unor angaj4i performanli c. Recrutarea in institulii de inv[![m0nt d. Anunlarea postului pe releaua interni de comunicare a companiei pe site-uri de recrutare specializate i$ *""ful 2. Presupwtem cd sunteP responsabilde construirea wrui 'test situasonal tn vederea selecfiei. Care esteprimul pas pe care il realizali? a. Aplic un test de Personalitate b. Cblectarea incidentelor critice de la angajafl pe postul respectiv .g. Dezvolt sistemul de scorare lO nptic un test de inteligenlI e. Evaluez incidentele critice colectate 3. Care dintre urmdtoarele scale de evaluare a pedormanlelor NLlfac porte din categoria scalelor cu descri er i comPortamental e? a. Liste prescalate b. Scale cu observalii comportamentale & c. Scale de evaluare standard mixate 6. Conform modelului lui Bussing, care dintre urmdtoarele reprezintdforme ale insatisfacliei cu munca? a. lnsatisfaclia progresivd @Insatisfaclia cu munca resemnati c. Insatisfaclie constructivl d. Insatisfacfia cu munca fixatd cu munca Pesudo-insatisfacfia @ 7. Principalele categorii de diferenp indivi&nle considerate afi importante pentru predicpa comportament"lo, de mtmcd, tn cadrul domeniului Psihologiei mtmcii ;i a personalului, sunt" tal Aptitudinile fizice @ lnteresele rC)Personalitatea Y. Experienla de via!6 $ eptitudinile cognitive 8. Care dintre urmdtoarele elemente reprezintd dimensirmi ale performanpi adaptative (Pulakos, 2000)? a. Rezistenla fa[ide stresul de la locul de muncd de adaptne ?n rela{iile cu ceilalli 6 v Demonst*"u "upu"i,{ii (interpersonall) Re"olrnurea problemelor noi qi complexe intr-un mod ". creativ de muncS' iL tehnologiilor qi iD invdfarea sarcinilor procedurilor e. Respectarearegulilor Ei a procedurilor organizationale 9. Core dintre wmdtoarele afrna4i coracterizeazd un centru de evaluare folosit invederea selecsei personolului? multe exercilii pentru o dimensiune testat?i ^.IJtilizpaTAmai b. Este o interac;iune unu la unu intre evaluator qi candidat c. Este o clldire indePendentd ,6) Mui mulgi observatori/evaluatori urm[resc prestalia unui Jandidat standardizati a competenlelor @Uste un proces de evaluare pornind de la multiPle inPut-uri Psihologia

6;;;*il; cu ancorecomportamntale
e. Scale

propus de 4. Conformmodeluluiperformanpi profesionale p.otfi elemente dint urmdtoarele CampLell(tgg4); " "*i ai coniiderate determinanli secandati (de ordinul2) si onale? p erformanP i Profe @.Instruire Profesionali b. Cunogtinle 6)Personalitate X Motivalie e. Educalie

l0- Conform definiliilor date de EAWOP' ma:dger la o companie' 5. Maria octtpdun postde asis-tent ia disciplind fundamentald a psihologiei p66vlsfrecvint es se oferd voluntm sdpreia sarcini care nu p"rronilului, 'aplicate in domeniul muncii, este interesatd de studiul pe alfr colegi defip postului ei, sd ti @uie neipdrat 1in 'atunciihnd Ieface cu entuziasm' urmdtomelor asPecte: Qunevoie,Si toateacestea O Relagile intra-organi zz,tionale mai ales atunci cdnd e nevoiede o atitudinepozitivd in @Recrutarea 9i seleclia angajalilor de: preaimd. Acestaesteun exemPlu At it rt" personale 9i relagionarealor cu comportamentele la locul de munc[ a. Ctmportamenteneproductive ". relevante de la locul de munci in sarcind b. PerfonnanfE d. Oboseali gi starede bine @ PerformanPadaPtativi anahta muncii qi fiP Postului imPresiei @ ifil Managementul X P".fo.tnunfi contextuald

Psihologia muncii - sesiuneIanuarie 2012 Cod broqur6: ID I ll . Maria, colega dvs de serviciu, este o persoand rryereu care nutsi manifestd calmrt, sigurdpe ea, nemncioasd, nici pozitive, nici '. puternice, emofiifoarte niciodatd p" de personalitaie Big dimensiunile dintri iml negative. scoruri tnalte? sd obfind Five v-ali aseptd ca Maria 6 StaUilitate emolionali @ Congtiinciozitate c. Deschidere sPre exPerienle d. Extraversiune e. Dominanll i2. Alexandru lucreazd ca inginer programator la o companie multinafionald- Este o companie tn care Alexandru se simtefoarte bine, simte cd aparpne acelui loc' i se aplicd . deoarece multe dintre catacteristicile companiei compartie srmt ;i Si lui personal, valorile promovate in lui Kreiner ;i Conform Alexutdru. lui ale personale valorile de: caz un este Ashforth, acesta a. Dezidentificare Q Identificare c. Identificare ambivalentd d.Identificare neuffi e. Dezidentificare neutrl 13.Atexandru hrcreazd ca inginer programntor Ia o companie multinafionald- Este extrem de"inulpmit -de aceastd companie, cdci tode a$eptdrile i se iideplinesc' Dar el nu si mulpnne$e doar cu atdt' Defiecare datd ' inceted sdisi,stahilerec! scoptqi p-tngi t4alte tn mulcg St . sd deptmd St mai mult efort pentru a obfine ;i rezultate pe mdsurd. Conform modelului lui Bussing, acesta este rnt caz de: a. Insatisfaclie constructivi cu munca b. Pseudo-satisfacfie cu munca c. Satisfacfie stabil[ d. Satisfaclie resemnatii cu munca progresiv[ cu munca @ Satisa4ie |4.Analizamtmciipoatefirealizatdpentrutoatescopurile de mai jos, cu excePfia: a. Pentru a intelege care sunt principalele sarcini 9i responsabilitS.ti ale unui Post b. ientru a ob;ine un scor de performanlI general[ a angajalilor c. Fentru a identifica atributele pe care trebuie s[ le delini orice ocupant al poshrlui in vederea obginerii unei performanle oPtime d. Pentru a planifica necesarul de resurse umane pe un r-6,Pentru a decide care dintre candida.ti sd fie angajaii

de 15.Conformdefiniliilordatede EAWOP,tn domeniul interesal disciplinei PsihologieiIulunciiNU intrd urmdtoareleaspecte: dl Efortul sarcinilorde munc[ b. Orsanizarea muncii @zPlanificarea tntre indivizi gi organiza{ie i. n"h1iu caresestabilegte colectiveale oamenilor e. Comportamentele

'Yo.t vacant