Sunteți pe pagina 1din 3

FORMA ACTULUI JURIDIC CIVIL

1. Notiuni generale
2. Forma cerut ad solemnitatem
. Forma cerut ad probationem
!. Forma cerut pentru opozabilitate fat
de terti
1. Notiuni generale
De"initie: Prin forma actului juridic civil, se intelege acea conditie care consta in
modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa cu intentia de a crea, modifica sau
stinge un raport juridic civil concret.
In doctrina expresia forma actului juridic civil este folosita in sens restrans si in sens
larg si anume:
- in sens restrans - prin forma actului juridic civil se desemneaza tocmai modalitatea de
exteriorizare a vointei juridice
- in sens larg - prin forma actului juridic civil se desemneaza trei cerinte de forma:
1. forma ceruta pentru insasi valabilitatea actului -ad validitatem ad solemnitatem
!. forma ceruta pentru probarea actului - ad probativ
". forma ceruta pentru opozabilitatea actului fata de terte persoane.
Privit# $n $n%elesul ei restr&ns, forma actului juridic civil este guvernat# de principiul
consensualismului, care, la r&ndul lui, reprezint# o aplicare $n aceast# materie a
principiului libert#%ii actelor juridice civile 'principiul autonomiei de voin%#(.
Principiul consensualismului
Prin principiul consensualismului se $n%elege acea regul# de drept potrivit c#reia simpla
manifestare de voin este nu numai necesar, ci i suficient pentru ca actul juridic civil
s ia natere n mod valabil sub aspectul formei care $mbrac# manifestarea de voin%#
f#cut# $n scopul de a produce efecte juridice. )n alte cuvinte, pentru a produce efecte
juridice civile, manifestarea de voin%# nu trebuie s# $mbrace o form# special#.
*cest principiu nu este consacrat expres, cu caracter general, de catre +odul civil.
+lasificarea conditiilor de forma ale actului juridic civil
Principala clasificare este in functie de consecintele juridice ale nerespectarii lor:
- forma ceruta pentru valabilitatea actului juridic civil - nerespectarea ei aterage nulitatea
actului,
- forma ceruta pentru probarea actului juridic civil - nerespectarea ei atrage
imposibilitatea dovedirii cu alt mijloc de proba,
- forma ceruta pentru opozabilitatea fata de terti - nerespectarea ei se sanctioneaza cu
inopozabilitatea fata de tert ' o persoana terta poate sa ignore acest act(.
1. Forma cerut ad solemnitatem
Prin forma cerut pentru valabilitatea actului juridic civil se $n%elege acea condiie de
validitate, esenial i special, care const n necesitatea ndeplinirii formalitilor
prestabilite de lege, n lipsa crora actul juridic civil nu s-ar putea nate n mod valabil.
+aracterele juridice ale acestei forme:
- este un element constitutiv, esential al actului juridic - care atrage nulitatea absoluta in
caz de nerespectare,
- este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa - deoarece aceasta forma presupune
manifestarea expusa de vointa,
- este exclusiva - adica pentru un anumit act juridic civil solemn trebuie indeplinita o
anumita forma, cea autentica 'exceptie face testamentara(
+onditii ce trebuie respectate pentru asigurarea formei ad validitatem.
- intregul act trebuie sa imbrace forma ceruta pentru valabilitatea sa, ceea ce $nseamn# c#,
$n principiu, nu este admisibil a-a-numitul act per relationem, adic# actul $n care, pentru
determinarea con%inutului s#u, se face trimitere la o surs# extern#,
- actul juridic aflat $n interdependen%# cu un act juridic solemn trebuie s# $mbrace -i el
forma solemn# 'de exemplu, mandatul dat pentru $nc.eierea unui act juridic solemn
trebuie constatat printr-o procur# autentic#(,
-actul juridic care determin# ineficien%a unui act juridic solemn trebuie s# $mbrace -i el forma
solemn# 'exist# $ns# o excep%ie $n cazul legatului, acesta put&nd fi revocat -i $n mod tacit(.
*plicatii ale formei ad validitatem
In campul larg al actelor juridice civile, sunt acte solemne:
- donatia art./1" +odul civil,
- subrogarea in drepturile creditorului consimtita de debitor,
- ipoteca conventionala 'art.100! +odul civil(,
- testamentul,
- actele juridice intre vii de instrainare a terenurilor de orice fel,
- contractele de arendare scrise,
- revocarea expresa a unui legat
- renuntarea expresa la succesiune,
- acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar,
- actele constitutive ale asociatiilor si fundatiilor,
- actul constitutiv al societatilor comerciale.
2. Forma cerut ad probationem
Prin forma cerut pentru probarea actului juridic civil se $n%elege acea cerin,
impus de lege sau de pri, care const n ntocmirea unui nscris cu scopul de a dovedi
actul juridic civil.
+aracteristicile formei ad probationem
- 1orma ad probationem este obligatorie, iar nu facultativ#, sub acest aspect se aseamana
cu cerinta ad validitatem
- nerespectarea ei atrage sanctiunea inadmisibilitatii dovedirii actului cu alt mijloc de
proba, *-adar, nerespectarea formei ad probationem nu atrage nevalabilitatea actului
juridic civil, ci, $n principiu, sanc%iunea care intervine, const# $n imposibilitatea dovedirii
actului juridic civil cu un alt mijloc de prob#. )ns#, dovada actului juridic civil -i existen%a
acestuia sunt dou# c.estiuni distincte, prima nefiind necesar# dec&t $n caz de litigiu.
- reprezinta o exceptie de la principiul consensualismului 'deoarece actul trebuie sa
imbrace forma scrisa.
2anctiunea nerespectarii acestei formalitati cerute de art.11/3 +odul civil, este aceea ca
inscrisul este lipsit de putere probatorie, ceea ce nu afecteaza conventia ca act juridic.
*plicatii ale formei ad probationem
- art. 1141 alin.1 +odul civil : 5ovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce
depaseste suma de !63 lei, c.iar pentru depozit voluntar, nu se poate face decat prin act
autentic, sau prin act sub semnatura privata,
- depozitul voluntar 'art.1640(,
- tranzactia 'art.1036(,
- contractul de inc.iriere de locuinte,
- acordul petrolier '7.1"81446 art.1" al.8',
- contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor '7./1449 art.8! sI art.9/ al.!(,
- contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala '7./1449 art.94 al.1(,
- contractul de asigurare '7.1"91449 art.13(.
3. Forma cerut pentru opozabilitate fata de terti
Prin forma cerut pentru opozabilitatea fa de teri a actului juridic civil desemn#m
acele formaliti care sunt necesare, potrivit legii, pentru a face actul juridic opozabil i
persoanelor care nu au participat la ncheierea lui, $n scopul ocrotirii drepturilor sau
intereselor acestora.
*ceast# cerin%# de form# a actului juridic civil se justific# prin ideea de protec%ie a
ter%ilor fa%# de eventualele efecte prejudiciabile ale unor acte juridice civile, expres
prev#zute de lege.
1orma cerut# pentru opozabilitate fa%# de ter%i este obligatorie, iar nu facultativ#. )n cazul
nerespect#rii acestei cerin%e de form#, sanc%iunea const# $n inopozabilitatea actului
juridic, adic# $n posibilitatea ter%ului interesat de a ignora actul juridic invocat de p#r%ile
acestuia sau de una dintre ele $mpotriva sa. )n consecin%#, actul juridic civil produce
efecte $ntre p#r%i, dar este ineficace fa%# de ter%i, deci p#r%ile nu au posibilitatea s# se
prevaleze de drepturile izvor&te din acel act juridic fa%# de ter%i.
*plicatii:
- publicitatea imobiliara prin cartile funciare '7.01449 art.!1(,
- publicitatea constituirii gajului si a oricarei garantii reale 'art." 1.441444(,
- notificarea cesiunii de creanta '7.441444 art.!(,
- darea de data certa inscrisului sub semnatura privata 'art.11/! +odul civil(,
- inregistrarea in materia inventiilor, desenelor si modelelor industriale '7.981441, 7.1!4144!,
7./8144/(,
- mentiunile cu caracter de protectie si inregistrarile in materia dreptului de autor si a drepturilor
conexe 'art.1!9 sI 18/ din 7./1449(,
- inregistrarea contractelor de arendare '7.191448 art.9(,