Sunteți pe pagina 1din 12

SEMINAR 2

Lucrarea aplicativa: Alegerea variantei optime de asigurare cu resurse


materiale pentru unitile agroalimentare
I. Elementele problemei:
1. Pentru exemplificare, se vor folosi datele din anul curent i cele din perioada de
!a"# $an de referin%#& dintr'o societate comercial# pe ac%iuni i dintr'o asocia%ie
a(ricol#, date redate sintetic )n ta!elul nr.1:
*a!elul nr.1
Valoarea resurselor materiale asigurate, pe sisteme i forme de circulaie
' mil.lei'
Nr.
crt.
+nitatea a(ricol# Anul Sistemul de circula%ie
,epo"it *ran"it
1.
Asocia%ia a(ricol#
,e !a"# 1- ./
2. 0urent 12 13-
1. S0 A4R5'
IN,+S*RIA6 SA
,e !a"# 7-- 2--
2. 0urent 1/-- 7--
2. 0otele c8eltuielilor medii de circula%ie pe sisteme i forme de asi(urare sunt redate
)n ta!elul nr.2
*a!elul nr. 2
Nivelul relativ al cheltuielilor de circulaie la 100 lei valoarea aprovizionrilor
9
Nr.
crt.
:orme de
circula%ie
Nivelul relativ al c8eltuielilor
Adaos
comercial $;
ac
&
08eltuieli specifice
de circula%ie $;
csa
&
1. ,epo"it 2- 1-
2. *ran"it ac8itat . 3
1. *ran"it or(ani"at 1 .
I. !e cere"
1. ,eterminarea urm#torilor indicatori:
a& <aloarea adaosului comercial, cota medie de adaos comercial i indicele de
cretere a acestei cote, pe sisteme i forme de asi(urare, )n anul de !a"# i )n anul
curent, la cele dou# unit#%i a(ricole.
!& 08eltuieli specifice de circula%ie, cota medie de c8eltuieli specifice de circula%ie
i indicele de cretere a acestei cote, pe sisteme i forme de asi(urare, )n anul de !a"#
i )n anul curent, la cele dou# unit#%i a(ricole.
c& 08eltuieli totale de circula%ie, cota medie de c8eltuieli totale de circula%ie i
indicele de cretere a acestei cote, pe sisteme i forme de asi(urare, )n anul de !a"# i
)n anul curent, la cele dou# unit#%i a(ricole.
#. $alculul indicatorilor pentru !$ %&'()IN*+!,'I%- !% .tema nr.1/
E0I$IEN1% E$(N(2I$3 % *I0E'I,E-(' !I!,E2E !I 0('2E *E %!I&+'%'E $+ 'E!+'!E
2%,E'I%-E
!$ %&'()IN*+!,'I%- !%
Nr.
$rt.
E4plicatii +.2 %N *E
5%63
%N
$+'EN,
,EP5=I* *RAN=I* *5*A6 ,EP5=I* *RAN=I* *5*A6
1. Valoarea adaosului comercial mil.lei
#. $ota medie de adaos comercial 7
8. Indicele de crestere al cotei de
adaos comercial
7
9. $heltuieli specifice de circulaie mil.lei
:. $ota medie de cheltuieli specifice
de circulaie
7
;. Indicele de creterea al cotei
medii a cheltuielilor specifice
circulaie
7
<. $heltuieli totale de circulaie mil.lei
=. $ota medie a cheltuielor totale de
circulaie
7
>. Indicele de cretere al cotei medii
a cheltuielilor totale de circulaie
7
SEMINAR 1
Lucrarea aplicativa: Cercetarea pieei resurselor materiale;
testarea produselor ce urmeaz a intra n fabricaie
I. Elementele problemei"
>ntr'o expo"i%ie se efectuea"# sondarea i aprecierea preferin%elor consumatorilor asupra unui
nou tip de tractor a(ricol expus )n 2 variante. 0ercetarea se desf#oar# )n dou# fa"e, pe un eantion de
;00 de subieci.
2. >n prima fa"# a cercet#rii, care se desf#oar# f#r# pre"en%a produsului, se solicit# su!iec%ilor s#
indice ordinea de importan%# $locul 1,2 sau 1& )n evaluarea calit#%ii urm#toarelor atri!ute:
a/ puterea de traciune .cai putere/?
b/ consumul specific de motorin pe cal putere?
c/ estetica produsului.
>n urma prelucr#rii informa%iilor furni"ate de su!iec%i, s'a o!%inut urm#toarea dispo"i%ie a celor
trei atri!ute, notate cu a, ! i c:
*istribuia subiecilor pe locuri
%tribute -ocuri acordate ,otal
I II III
a 127 1.. 11? 7--
b 1/2 23/ 12- 7--
c ?2 173 121 7--
.. >n fa"a a doua a cercet#rii sunt pre"entate acelorai su!iec%i cele patru modele de tractoare A, @, 0
i ,, solicitAndu'se p#rerea )n le(#tur# cu nivelul la care sunt apreciate fiecare dintre cele trei atri!ute
de !a"# pre"entate anterior. Aceste aprecieri se )nscriu )ntr'o scal# de cinci trepte de la calificativul
Bfoarte !unC la calificativul Bfoarte sla!C, utili"And metoda diferen%iala semantic#.
7. Se cere sta!ilirea variantei optime de tractor a(ricol din cele patru prototipuri pre"entate, care
)ntrunete cele mai !une aprecieri din partea cump#r#torilor.
$entralizatorul calificativelor de apreciere a modelelor de tractoare
2odelul %tributul
$alificativul
0.bun 5un !atisfctor !lab 0.slab
%
a 21. 1/2 127 7? /
b 212 13. ?7 11. 2
c 122 1/? /2 7 1
5
a 1-. 221 .2 12 1-
b 11. 223 21 ? 7
c 22. 11. 2/ 3 .
$
a 2/? 212 7/ 23 2
b 277 171 1-2 27 21
c 2/2 13. 112 21 /
*
a 1-2 1/1 3. 1/ 2
b 1-2 11. 12/ 21 12
c 122 2-7 12? 1-1 '
!E2IN%' 9
Lucrarea aplicativa: Eficiena economic a aplicrii sistemului ABC n
gestionarea stocurilor de resurse materiale pentru agricultur
I. Elementele problemei
5 societate comercial# )ntocmete nomenclatorul de resurse materiale ce urmea"# a fi
ac8i"i%ionate, aa cum re"ult# din ta!elul nr.1.
*a!elul nr.1
Necesarul de resurse materiale de asigurat pe grupe de importan
Grupa de
importan
Nr. de materiale pe
grup
Nmg
Necesar de
asigurat pe grup
(mil.lei)
Nag
Nr. de asigurri
pe articol i pe
an
Naa
Nr. total de
asigurri
Nat
1
2 3 4 5 6 7
A
600 (15%) 7000 (70%) 10
B 1000 (25%) 2000 (20%) 8
C 2400 (60%) 1000 (10%) 8
Total 4.000 10.000
$ostul unei aprovizionri, indiferent din ce (rup# fac parte resursele materiale )n
cau"#, este, )n medie, de 80.000 lei.
$heltuielile de depozitare sunt, )n medie, de 107 din valoarea stocului mediu.
DinAnd cont de influen%a pe care o exercit# fiecare (rup# constituit# asupra nivelului
imo!ili"#rilor de resurse materiale )n stoc, se procedea"# la sc8im!area frecven%elor de
asi(urare cu resurse materiale din cele trei (rupe $A, @, 0&, astfel:
la (rupa A se accelerea"# frecven%a sc8im!#rilor de la 1- la 12 asi(ur#ri pe articol i
pe anE
la (rupa @ se m#rete, de asemenea, num#rul de asi(ur#ri de la / la 1- asi(ur#ri pe
articol i pe anE
la (rupa 0 se procedea"# la o reducere a num#rului de asi(ur#ri de la / la 7 asi(ur#ri
pe articol i pe an, deoarece aceast# (rup# are o importan%# minor#, datorit# faptului c# ea
cuprinde 7-9 din num#rul de repere care alc#tuiesc nomenclatorul stocurilor de
materiale i de%ine numai 1-9 din valoarea total# a stocurilor de resurse materiale.
II. !e cere
1. ,eterminarea stocului maxim i a stocului mediu de resurse materiale, a
c8eltuielilor de asi(urare i a celor de depo"itare, )n situa%ia ini%ial#.
2. ,eterminarea stocului maxim i a stocului mediu de resurse materiale, a
c8eltuielilor de asi(urare i a celor de depo"itare, )n situa%ia ini%ial# si )n condi%iile noilor
frecven%e ale asi(ur#rilor.
8. 'eferat de interpretare a datelor .,ema nr. #/
SE!"A# $
Lucrarea aplicativa: %ptimizarea stocurilor de producie
I. Elementele problemei
>n condi%iile cererii i a consumului relativ constant, reaprovi"ionarea stocurilor se
face la intervale e(ale de timp i )n cantit#%i relativ e(ale, aa cum este ca"ul
com!inatelor "oote8nice, care practic# te8nolo(ii de tip industrial, )ntreprinderilor de
industriali"are a produselor a(ricole, com!inatelor de vinifica%ie etc. Exemplificarea
metodolo(iei se va face pentru Bnutre%uri com!inateC $produsul A&, utili"ate )ntr'un
complex "oote8nic i pentru Bsticle de )m!uteliat vinC $produsul @&, folosite la un
com!inat de vinifica%ie.
Elementele necesare pentru prognozarea stocurilor
Nr.
crt.
!"plicaii #im$ol %.&. 'rodusul
A B
1. Consumul normat pe trimestru Qn tone / buc 10.050 2.250.000
2. erioa!a !e calcul "#p #ile $0 $0
5. Costul unitar !e lansare a
comen#ii
Cl mii lei 6.380 14.000
6. Costul unitar !e stocare Cs lei 4.000 10
>n ca"ul unor intervale de timp varia!ile )ntre dou# aprovi"ion#ri, se va calcula
intervalul mediu dintre dou# aprovi"ion#ri succesive, %inAnd seama de intervalele
individuale ale fiec#rei aprovi"ion#ri i de cantit#%ile primite la fiecare partid# de
materiale.
*a!elul nr.2
$antitile de materiale i termenele de primire a acestora @n unitate
Produsul BN+*RED+RI 05M@INA*EC Produsul BS*I06E PEN*R+
>M@+*E6IA* <INC
,ata
primirii
Inter'
valul
)n
"ile
$t&
0antitatea
primit#
$F&
0antitatea
teoretic#
a
perioadei
$FGt&
,ata
primirii
Inter'
valul
)n
"ile
$t&
0antitatea
primit#
$F&
0antitatea
teoretic# a
perioadei
$FGt&
2.-1 . 7.- 12.- 1-.-1 21 .-- 1-.--
/.-1 2 .-- 2--- 1-.-1 2- 2-- /---
1..-1 3 3.- .2.- 1-.-2 1- 2-- 2---
1/.-1 1 1.- 1-.- 2/.-2 1/ 1-- .2--
22.-1 7 7-- 17-- 1..-1 1. 1-- 2.--
2/.-1 2 .2. 21-- 1-.-2 27 .-- 11---
2.-2 . 7-- 1--- 1-.-2 2- 2-- /---
1-.-2 / /.- 7/-- 1..-. 1. 2-- 7---
12.-2 2 2.- 1/-- ..-7 2- .-- 1----
13.-2 1 1-- ?-- 1..-7 1- 1-- 1---
22.-2 . .-- 2.-- 1-.-7 1. 7-- ?---
23.-2 . ..- 23.- 2-.-3 2- 3-- 12---
..-1 7 7.- 1?-- 1-.-3 1- 1-- 1---
?.-1 2 2-- 17-- 1-.-/ 1- 2-- 2---
12.-1 . 7-- 1--- 2..-/ 1. 7-- ?---
2-.-1 7 3-- 22-- 2-.-? 2. .-- 12.--
22.-1 2 2.- 1/-- 1..1- 2. 7-- 1.---
1-.-1 7 72. 13.- 1-.11 2. .-- 12.--
.-- 1----
.-- 1----
*otal ' 1--.- .12.- ' ' ?--- 17?2--
!!& Se cere
1. 5ptimi"area stocului curent prin metoda calculului direct.
2. ,eterminarea stocului curent optim prin metode economico'matematice (Metoda
Rambeaux).
1. 0alcularea altor indicatori ai optimi"#rii stocurilor.
SE!"A# '
Lucrarea aplicativa "Eficiena economic a diferitelor metode de
gestionare a resurselor materiale
1 II. Elementele problemei
Se pornete de la B:ia de /nitial/C a materialelor, care se )ntocmete pentru fiecare
sortiment de resurs# material# )n parte, astfel, referitor la /nitial/ide/ BSanetC, din :ia de
/nitial/ a acestuia re"ult# datele sinteti"ate )n ta!elul nr.1.
*a!elul nr.1
0ia de =nitial= a materialului" =nitial=ide A!anetB
Nr.cr
t
Explica%ii 0antitate
$H(&
Pre%
$R56&
<aloare $mii
R56&
1. Stoc /nitial la
-1.-1.2--1
1.--- 3..--- 3..---
2. Ac8i"i%ie la -..-1.2--1 .-- 3...-- 13.3.-
1. 6ivrare la 1-.-1.2--1 2-- 33.--- 1-./--
2. Ac8i"i%ie la 12.-1.2--1 1.- 37.--- 27.7--
.. 6ivrare la 21.-1.2--1 21- /1.--- 1?.-?-
7. Ac8i"i%ie la 22.-1.2--1 1.- 3/.--- 11.3--
3. 6ivrare la 2?.-1.2--1 .-- /..--- 22..--
Pornind de la datele de mai sus, se poate constata c# re"ult# un stoc final la 11.-1.2--.
de /3- H( pentru produsul BSanetC.
,e asemenea, tre!uie s# specific#m c#, )n lucrarea aplicativ#, am luat )n considerare o
societate comercial# speciali"at# )n asi(urarea i depo"itarea resurselor materiale pentru
a(ricultur#.
1 III. !e cere"
2 1. ,eterminarea valorii stocului lunar de insecticide, utili"And urm#toarele metode
de (estionare:
1 a& metoda pre%ului mediu ponderatE
2 !& metoda :I:5 $primul intrat, primul ieit&E
. c& metoda 6I:5 $ultimul intrat, primul ieit&
i s# se sta!ileasc# care dintre cele trei metode de (estionare a resurselor materiale este
mai eficient#.
SEMINAR 3
*eterminarea suprafetei de depozitare pentru depozitele deCa e4istente
SEMINAR / I ?
Eficiena economic a diferitelor variante de depozitare a resurselor
materiale .pe e4emplul porumbului/
1 I. !copul lucrrii este 1-cela de a eviden%ia eficien%a economic# a diferitelor
variante de p#strare a produselor a(ricole $pe exemplul porum!ului&.
1 II. Elementele problemei"
2 1. ,intre modalit#%ile de p#strare a porum!ului se au )n vedere urm#toarele
variante posi!ile:
1 a& depo"itarea porum!ului tiule%i la sol $)n (r#mad# acoperit#&, ca form#
rudimentar# de depo"itare, care se mai practic# )n unele (ospod#rii familialeE
2 !& depo"itarea porum!ului tiule%i )n p#tuleE
. c& depo"itarea porum!ului !oa!e )n ma(a"iiE
7 d& depo"itarea porum!ului !oa!e )n silo"uriE
1 2. ,atele pro!lemei se refer# la investi%iile necesare, consumul de munc# i
pierderile din timpul depo"it#rii, oca"ionate de diferite modalit#%i de p#strare a
porum!ului, care sunt redate sintetic )n ta!elul nr.1.
2
1 1. Raportul dintre (reutatea tiule%ilor i (reutatea !oa!elor este de 1:-,/ pentru
porum!ul depo"itat )n p#tule i de 1:-,3 pentru porum!ul depo"itat la sol.
2 2. Pre%ul mediu de vAn"are al porum!ului !oa!e este de 3..-- R56JH(.
*a!elul nr.1
*ate privind elementele de difereniere a modalitilor de depozitare a porumbului
Nr.
0rt.
Explica%ii +.M. Modalit#%i de depo"itare
Sol P#tul Ma(a"ie Silo"
1. Investi%ia total# mil.R56 ' 1,7 32- 1.-//
2. ,urata de folosire ani ' ? 2- 7-
1. 0apacitatea de
depo"itare
tone ' 1-- ../-- /.2--
2. 08eltuieli de
depo"itare pe ton#
!oa!e
R56 12.--
-
1-.--
-
7.--- 2.---
.. Pierderi cantitative )n
timpul depo"it#rii
$!oa!e&
9 2- 1- . 2
7. Pierderi calitative 9 / 2 -,. '
1 III. !e cere
2 1. ,eterminarea eficien%ei economice a depo"it#rii porum!ului )n diferite
variante, utili"And indicatorii specifici acestei activit#%i.
SEMINAR 1-
%legerea variantei optime de distribuie a legumelor
I. Elementele problemei
6ucrarea aplicativ# se refer# la S.0. @erser S.A., societate care tre!uie s# se oriente"e
c#tre o structur# a canalelor de distri!u%ie care s#'i permit#, pe de o parte, s# reali"e"e
)ntrea(a cantitate de produse )n cel mai scurt timp $le(umele reali"ate de S.0. @erser S.A.
sunt, )n maKoritatea ca"urilor, perisa!ile& i, pe de alt# parte, s#'i maximi"e"e profitul.
Pornind de la aceste cerin%e de !a"#, pentru anul urm#tor distri!u%ia tomatelor tre!uie
s# se reali"e"e dup# un model de optimi"are a distri!u%iei $ale(erea variantei optime de
distri!u%ie&. Acest model de ale(ere a variantei optime de distri!u%ie presupune
cunoaterea urm#toarelor elemente:
a& Droducia marf total de tomate de ser# ce urmea"# a se o!%ine de S.0. @erser
S.A. a fost pro(no"at# a fi cifrat# la 2.-// tone $)n varianta propus#&, iar structura
vAn"#rilor de le(ume de ser#, pe forme de distri!u%ie, ar fi urm#toarea:
' vAn"#ri prin ma(a"ine proprii L 21/,. toneE
' vAn"#ri prin canale scurte $prin ma(a"inele altor a(en%i economici& L
?1?,7 toneE
' vAn"#ri prin canale lun(i $an(rositi i vAn"#ri c#tre unit#%ile de
prelucrare& L 3-?,? tone.
!& $osturile unitare de producie ce urmea"# a se )nre(istra la tomatele de ser# sunt
de aproximativ 17.7.1,. R56JH(.
c& Dreurile unitare de vEnzare, pe forme de distri!u%ie, respectiv c8eltuielile totale
de distri!u%ie i de promovare sunt pre"entate )n ta!elul nr.1.
*a!elul nr.1
Dreurile de vEnzare, cheltuielile de distribuie i de promovare la produsul tomate de
ser
Nr.
crt.
<arianta de distri!u%ie Pre% unitar de
vAn"are
$R56JH(&
08eltuieli
totale de
distri!u%ie
$mil.R56&
08eltuieli
totale de
promovare
$mil.R56&
1. ,istri!u%ia prin ma(a"inele
proprii
12.31/ 2.22. 2?-,.
2. ,istri!u%ia prin canale scurte 27.73- 2..27,. .2-,.
1. ,istri!u%ia prin canale lun(i 22./3- 2.11/ 2-2
II. !e cere" ale(erea variantei optime de distri!u%ie a le(umelor de ser# $care s#
aduc# cel mai mare profit&.