Sunteți pe pagina 1din 13

Facultatea de Ştiinţe Economice

Specializarea Finanţe şi Bănci

Student: Gheorghe Cristina


- CUPRINS –

1. Noţiuni generale privind Mediul de marketing ..............................3

2. Prezentarea firmei SC McDonald’s SRL Sibiu .............................5

3. Studiu de caz ................................................................................5

4. Concluzii .....................................................................................11

5. Bibliografie...................................................................................13

1. Noţiuni generale privind Mediul de marketing al


intreprinderii

2
Mediul de marketing cuprinde totalitatea factorilor care pot avea o influenţa asupra
activităţii întreprinderii şi asupra cărora aceasta nu poate exercita un control. Ph. Kotler si B
Dubois au definit mediul de marketing astfel1 : „ ansamblul tuturor actorilor şi forţelor
externe întreprinderii susceptibile a afecta maniera în care ea dezvoltă sau menţine
schimburi cu pieţele sale.”
Privit la nivelul intreprinderii mediul de marketing are doua componente- mediul extern
si mediul intern.Cele doua componente, precum si relatiile dintre acestea trebuie permanent
cunoscute şi studiate de către întreprindere.
Mediul extern al întreprinderii
Abordand mediul extern la nivelul întreprinderii el este alcătuit dintr-o reţea de variabile
omogene cărora întreprinderea le opune propriile sale resurse- umane , materiale si
financiare- respectiv un set de variabile endogene.
Unele componente ale mediului extern influenţează pe o arie mai largă mai mult
industrii si intreprinderii, pe termen lung, si împotriva lor întreprinderea nu poate decide
acţiuni de previziune sau control.Ele alcătuiesc macromediul.Alte componente ale mediului
extern sunt specifice anumitor industrii şii pot influenţa unele firme mai mult decât pe
altele.Ele au o acţiune directă asupra întreprinderii si alcatuiesc micromediul.

Macromediul întreprinderii cuprinde :


 Mediul demografic se dezvolta în stransă relaţie cu populaţia, care este sursa pieţelor
întreprinderilor.Astfel, diferitele caracteristici ale populaţiei- talie, distribuţie
geografica, densitate, mobilitate, repartiţie pe vârstă, natalitate- sunt puncte de
referinta pentru orice strategie de marketing, consecintele lor supra activitatii unei
întreprinderi fiind numeroase şi semnificative.
 Mediul tehnologic, este extrem de dinamic, manifestându-se ca principala forţă
motrică care determina schimbările in societate.Analiza principalelor dimensiuni ale
evoluţiei tehnologice- accelerarea progresului tehnic, inovarea fară limită, bugetele
de cercetare, prioritatea acordată aplicaţiilor imediate, regelemtarea crescândă a
cercetării- scoate in evidenta importaţa lor penru întreprindere în a interpreta
mutaţiile ce apar pe diferite pieţe în termeni de nevoi.2
 Mediul economic cuprinde veniturile, cheltuielileşi resursele ce afectează
dezvoltarea afacerilor şi bunăstarea indivizlor.El este definit prin prin indicatori care
reflectă condiţiile economice: structura pe ramuri a activitaţii economice, resursele
naturale, resursele financiar valutare, gradul de ocupare a resurselor umane
etc.Deasemenea factorii mediului economic determină volumul si structura ofertei
de marfuri, volumul cererii de mărfuri, mişcarea preţurilor si nivelul concurenţei.
 Mediul socio-cultural include atitudinil, valorile,normele, credintele,
comportamentul si tendinţele demografice asociate, care sunt specifice unei zone
date.Rezlovarea tendinţelor culturale este dificilă, dar importanta pentru
întreprindere.Întreprinderile care nu au capacitatea de a se adapta modificărilor
mediului socio-cultural sunt eliminate de pe piaţă.
 Mediul politico-legal include sistemul guvernamental şi sistemul juridic în care
funcţionează iîntreprinderea. Guvernul exercităo influenţă asupra întreprinderii prin
legislaţia promovată care vizează în princupalprotejarea consumatorilor, protejarea
socitaţii şi protejarea concurenţei.

1
Kotler Ph.,Dubois B. , Markering management, Editura Publi-Union, Paris, 1992, p.138
2
Kotler Ph., Dubois B. , op. Cit. P160-163

3
 Mediul internaţional include evolutiile pe pieţele
internaţionale care au potentialul de a influenţa întreprinderea în
conducerea afacerilor sale.
Macromediul întreprinderii reprezinta ansamblul elementelor din mediul extern al
întreprinderii cu care acesta interacţionează în procesul conducerii activităţii, pentru
îndeplinirea misiunii propuse.
Micromediul cuprinde cinci grupe de factori:
 Clinţii constituiecomponenta asupra căreia se focalizeaza toate eforturile de
marketing ale întreprinderii.Clienţii efectivi ai întreprinderii sunt stimulaţi sa-şi
sporească volumul şi frecvenţa cumparatorilor, printr-o calitate a produselor şi a
serviciilor cât mai apropiată de aşteptările lor.
 Furnizorii sunt întreprinderi sau persoane fizice care asigură resursele pentru
fabricarea bunurilor sau serviciilor.Furnizorii pot oferi: materii prime, ambalaje şi
etichete, energie, apă, forţă de muncă, capital.
 Intermediarii sunt toate organizaţiile care participa la distributia, vânzarea sau
promovarea produselor către utilizatorul final.Ei se grupează in trei categorii;
Intermediari comerciali, intermediarii auxiliari, agenţii prestatoare de servicii de
marketing
 Concurenţii sunt întreprinderi care pot oferi produse şi serviciirivale destinate
satisfacerii unor nevoi ale clienţilor.
 Diferitele categorii de public reprezintă grupuri care au un impact real sau potenţial
asupra capacităţii unei întreprinderi de a atinge obiectivele sale; lumea financiară,
mediile publicitate, grupurile de inters, administraţia ţi organismele puterii
publice,marele public, publicul intern
Mediul intern al întreprinderii.
- este constituit din totalitatea elementelor care exprima fizic resursele de care dispune
întreprinderea (materiale,financiare, umane) capabile a functiona sinergetic in scopul
indeplinirii misiunii ei.Resursele economice atrase in activitatea întreprinderii formează
factorii de producţie, dintre care fundamentali sunt:
• elemente aparţinând mediului natural – sunt terenurile, resursele minerale
exploatabile economic, apa, aerul, fondul silvic etc. care condiţionează practic
desfăsurarea orcărei activităţi şi contribuie la realizarea obiectivelor întreprinderii în raport
cu profilul ei.
• resursele umane constituie cel mai importantfactor de producţie, un factor care
iniţializează activitatea economică şi se manifestă prin capacitatea fizică şi intelectuală a
personalului întreprinderii.
• disponibilităţile băneşti în numerar şi în conturi condiţionează volumul şi structura
producţiei, servesc ca mijloc de schimb de plată, de tezaurizare in vederea unor investiţii
etc.
• dotările materiale sunt echipamente de producţie şi cele de calcul care, alături de
construcţii, reprezintă factori ai costului si productivităţii produselor şi serviciilor unei
întreprinderi.
Potentialul intreprinderii
Întreprinderea are un potential ridicat atunci când există un echilibru între cele trei
capacităţi- productivă, financiară şi organizatorică -, pe de o parte, şi capacitatea comercială,
pe de altă parte, iar volumul activităţii, este suficient de mare ca să acopere o cotă
însemnatăde piaţă.
Relaţiile inter-întreprinderi

4
În procesul aprovizionarii proprii şi al desfacerii produselor şi serviciilor,
întreprinderea intră în relaţii de concurenţă cu întreprinderile cu un profil
similar.Domeniile de interes în care acţionează întreprinderea determină şi
creareaunor relaţii cu alte întreprinderi, respectiv:
• Relatiile de piaţa apar fie din iniţiativa întreprinderii, fie din raspunsul acesteia la
actiunile altor intreprinderi.
• Relatiile de concurenţă sunt relaţii de confruntare între două sau mai multe
întreprinderi care evoluează pe aceeaşi piaţă, dispunându-şi oportunităţile pe care le
oferă piaţa bunului respectiv.
• Relaţiile de complementarite sunt relaţii de parteneriat şi de cooperare determinate
de necesitatea participării financiare a mai multor firme pentru realizarea unor
obiective comune.
• Relaţiile întreprinderii în cadrlu filierei sale industriale.Filiera industriala este
ansamblul etapelor productiei care permite trecerea de la materia primă la produsul
final care va fi vândut pe piaţă.

2. Prezentarea firmei SC McDonald’s SRL Sibiu


McDonald's este cel mai mare şi mai cunoscut lanţ de restaurante cu servire rapidă din
lume, operând peste 30.000 de restaurante în 121 de ţări.
Viziunea McDonald's este de a fi recunoscut ca restaurantul cu servire rapidă ce oferă
cea mai bună experienţă clienţilor săi. A fi cel mai bun înseamnă atingerea şi menţinerea
unor standarde de calitate, servire şi curăţenie (QSC) deosebite, astfel încât să-l facem pe
fiecare client care ne trece pragul să zâmbească şi să se simtă bine.
Primul restaurant McDonald's, în ţara noastră, şi-a deschis porţile în data de 16 iunie
1995 la parterul Complexului Comercial UNIREA, deschidere ce a coincis cu stabilirea
recordului de tranzacţii în ziua deschiderii la nivel central european.
Având încredere în potenţialul şi viitorul ţării noastre, McDonald's a investit, într-un
interval de timp relativ scurt, peste 54.000.000 USD, astfel încât la ora actuala funcţionează
un număr de 52 de restaurante în principalele oraşe din România.
Prin aceste investiţii care vor continua şi în anii următori, s-au creat aproximativ 2.500
de locuri de muncă, în special pentru tineri, McDonald's fiind unul din cei mai importanţi
angajatori din ţara noastră

3. Studiu de caz

I. Mediul intern

Resursa materială
Terenuri
Terenul pe care işi desfăşoară activitatea McDonald’s Sibiu este „inchiriat” prin
Hotararea nr.57/21 aprilie 1997 şi se afla la intersecţia dintre Sos.Alba Iulia si str. Autogării.
Firma va plăti drept cotă din venitul realizat din exploatarea restaurantelor Mc Donalds trip
drive/ thru de pe terenurile care fac obiectul asocieri, o suma egalaă cu 1,7% din încasările
nete lunare ale fiecarui restaurant Mc Donalds ce functioneaza pe terenuri, dar nu mai putin
de 6.000.000 lei/luna/restaurant, suma ce va fi indexată trimestrial cu indicele de crestere a
preţurilor comunicat de Comisia Naţională de Statistică.
Clădiri

5
Pe terenul pus la dispoziţie de Primăria Sibiu, McDonald’s construieşte din resursele
proprii financiare clădirea pentru desfăşurarea activitaţi de restaurant fast-food.
Dotările
Pentru desfăţurarea activităţi în condiţii cât mai bune, restaurantul beneficiază de
diverse echipamente cum ar fi:
- toastere: unde se încalzesc/ rumenesc chiflele (3 buc.)
- grill-uri :unde se prăjeşte carnea (4 buc.)
- cabinet pentru depozitarea cărnii calde : este pastrată carnea
pregatită timp de 7 minute după care dacă nu este vândută se arunca
(1 buc.)
- transfer: se păstrează sandwisch-urile calde timp de 7 minute dupa care
de asemenea daca nu sunt vândute se arunca (1 buc.)
- frigider mic (1 buc)
- frigider „camera”(camera frigorifica) se păstrează carnea şi alte materii
utilizate (1 buc)
- congelator mic (1 buc)
- congelator mare (1buc)
- magazie interioară unde se pastrează sosurile, kechup, maioneze şi altele (1 buc)
- magazie exterioara unde se pastrează ambalajele,paharele,jucăriile pentru copii (1
buc)
- masa de salate (1 buc)
- scaune (100buc)
- mese (20buc)
La fiecare schimb de tura materiile se transferă din congelatorul sau frigiderul mare in
cel mic pentru a fi la îndemana angajaţilor pentru preparare si pentru dezgheţare.

Materii prime
Restaurantul McDonald’s foloseşte ca materii prime următoarele produse: carne
Royal-carne de vita(bucati mari), carne Tasty-carne de vita(bucati foarte mari), carne în
bucati medii de peste,vită şi pui; chifle; sosuri; condimente; verdeţuri; legume. Cantitaţile
aduse de fiecare furnizori sunt foarte mari în special carnea în cazul căreia este vorba de
tone.
McDonald’s foloseşte cele mai bune ingrediente, lucrând cu furnizori de cea mai
mare încredere şi care asigură standardele noastre stricte de preparare.
Ca un restaurant de familie ce serveşte zilnic circa 200.000 clienţi, în România
prioritatea numărul unu este siguranţa alimentară. Noi nu vom folosi nici un produs sau
ingredient care nu întruneşte standardele noastre înalte de calitate şi siguranţă sau care nu
respectă cerinţele legislaţiei in vigoare.
Meniul nostru este alcătuit din alimente de bază cum ar fi: carnea, peştele, cartofii,
laptele şi cerealele. Se folosesc cele mai proaspete ingrediente şi încercăm să avem cât mai
multe resurse locale.
Menţinem relaţii foarte strânse cu furnizorii noştrii de alimente, şi echipa noastră de
experţi se asigură ca specificaţiile stringente de calitate, igienă şi siguranţă alimentară sunt
menţinute la fiecare etapă tehnologică.

Vită pura 100%


Carnea din hamburger-ii McDonald’s este 100% carne de vită. Întreg lanţul de
furnizori este îndeaproape monitorizat astfel încât să asigure standardele de bunăstare a

6
animalelor, de siguranţă alimentară şi de calitate. McDonald’s foloseşte numai carne
provenind din abatoare aprobate de UE şi de către autorităţile locale şi UE.
Hamburgerii noştrii conţin numai carne de vită dezosată din sferturi
anterioare şi flanc, fără alte ingrediente. Toată carnea este preparată şi ambalată
de către un singur furnizor dedicat McDonald’s. Acolo fiecare şarjă de carne de
vită fabricată suportă pe întreg procesul tehnologic numeroase verificări detaliate
şi severe.
Pentru prepararea termică în restaurantele McDonald’s se folosesc grill-uri şi nu se
adaugă nici un pic de grăsime în timpul preparării. Se asezonează cu sare şi piper după
prăjire.

Pui
Folosim numai carne de pui de la furnizori agreaţi de UE
care întrunesc toate standardele noastre de bunăstare a
animalelor, calitate şi siguranţă alimentară
Sandwich-ul McChicken este preparat dintr-o felie de
carne de pui (piept şi pulpă dezosată, tocată) în înveliş "pane" şi
tratată termic. Se serveşte cu o chiflă cu susan, sos şi salată.
La fabricarea Chicken McNuggets se foloseste carne de
piept de pui, tocata, acoperita cu un invelis pane din faina de
grau si porumb si tratata termic. Se servesc cu o porţie de sos la
alegere.

Peşte
Sandwich-ul Filet O’Fish conţine bucăţi de file de peşte oceanic - cod sau specii
asemănătoare - într-un înveliş “pane” crocant.
Sandwich-ul Filet O’Fish este servit într-o chiflă încălzită în abur cu sos tartar şi o felie de
brînză.

Cartofi
Faimoşii cartofi prajiţi McDonald's sunt produşi numai din
soiuri de cartofi de cea mai bună calitate cum este Russet Burbank.
Cartofii noştri prăjiţi nu conţin extracte de origine animală si sunt
prăjiţi în ulei vegetal. Se sărează înainte de servire.

Produse lactate
Delicioasele îngheţate McSundae, McFlurry şi Shake-urile se prepară din lapte şi
smântână proaspete, în condiţii stricte de igienă şi control al parametrilor calitativi.
Instalaţiile de prelucrare, prin tratamentul UHT, oferă siguranţă că, zi de zi, consumatorii
pot savura produse lactate sigure şi sănătoase.
Chifle
Nu sunt unele obişnuite: arată întotdeauna la fel, au întotdeauna acelaşi gust şi sunt
întotdeauna proaspete şi pufoase. Obţinerea acestor caracteristici presupune verificări ale
materiilor prime, precum şi urmărirea parametrilor de temperatură, timp şi umiditate pe
toate fazele de producţie: frământare, dospire, coacere şi împachetare.
Uleiul de prăjire
Toate produsele se prăjesc în ulei vegetal hidrogenat cu conţinut scăzut de acizi graşi
.
McDonald's - resurse umane

7
Personalul
Compania McDonald's este bine cunoscută în România - este una dintre primele
mărci din lume. Este numărul unu mondial în reţeaua restaurantelor cu servire rapidă şi nu a
ajuns aici din întâmplare.
Principiile referitoare la Calitate, Servire şi Curăţenie (QSC) încep cu personalul.
Sunt instruiţi managerii pentru a conduce afacerea în fiecare restaurant.
A conduce un restaurant McDonald's înseamnă mai mult decât îţi imaginezi. Nu
înseamnă numai să oferi clienţilor sandwichuri şi băuturi răcoritoare, să-ţi instruieşti echipa
pentru acordarea unui serviciu impecabil clientului sau să-ţi conduci restaurantul profitabil.
În plus, este vorba de propria contribuţie la nivelul comunităţii şi totodată la
dezvoltarea unei mărci mondiale recunoscute.

McDonald's România este unul dintre cei mai mari angajatori privaţi de pe piaţa
româneasca şi în acelaşi timp o cunoscută şcoală de educare şi formare a tinerilor.
La McDonald's există angajamentul de atragere şi reţinere a oamenilor de un înalt
calibru. Aceste lucruri se realizează prin asigurarea unei dezvoltări continue, pe termen
lung, la nivelul individului, prin instruire şi implementarea unor practici adecvate de resurse
umane.
McDonald's îşi coopteaza angajaţii în propria-i dezvoltare organizaţionala.Li se
acordă libertatea îndeplinirii activităţii şi responsabilitatea de a merge la pas cu provocările
ce apar.
Există o vorbă la McDonald's care spune că "Nici unul din noi nu este la fel de bun
ca noi toti". Oamenii sunt bucuroşi să lucreze şi să facă parte dintr-o echipă câştigătoare
formata la nivelul orasului Sibiu doar din persoane cu varsta
cuprinsa intre 17 si 32 de ani, in numar total de 36 angajati cu
functii de: Crew-trainer member3, Crew-member4, Crew-
trainer, Crew-initianal, Hostese, Mente.
Fiecare angajat beneficiază de uniforma proprie din
partea firmei. Aceasta se regaseste în toate restaurantele
McDonald`s în întreaga reţea, diferenţa de grad făcându-se prin
culoarea ecusonului.

Timpul de muncă
Tinând seama de profilul şi specificul activităţii, la McDonald’s, timpul de muncă
este organizat în schimburi, inclusiv sâmbăta şi duminica. Repartizarea
programului de lucru se face conform necesităţilor - ore de zi şi ore de noapte, de asemenea
programul putând să fie inegal, fără a se depăşi însă durata normală a timpului de muncă –
40 de ore/ săptămână. Unul dintre beneficiile angajatului de la McDonald’s este
flexibilitatea programului de lucru.
La momentul angajării stabileşti cu directorul de restaurant norma de lucru pe care
vei fi incadrat.

3
Membru al echipei de pregatire
4
Membrii de echipa

8
Programul de lucru va fi stabilit în concordanţă cu norma de lucru prevăzută în
contractul individual de muncă, respectând prevederile legale în vigoare. Şi ca angajat cu
contract de muncă cu timp parţial, programul tau de
lucru poate sa aibă o repartizare inegală, fara a se depăşi durata normală de lucru dintr-o
săptămână, conform normei.

Munca suplimentara
Din când în când angajatul poate fi rugat să rămână peste programul de lucru pentru
a ajuta la bunul mers al activitaţii din restaurant. Aceste ore lucrate peste program se vor
compensa cu timp liber plătit în termen de 30 de zile de la data efectuării, iar în situaţia în
care acest lucru nu este posibil orele suplimentare vor fi platite cu un spor de
75% care se adaugă la salariul de bază, conform prevederilor legale în vigoare.
Dacă se intampla ca un angajat sa fie solicitat să lucreze în una din cele 2 zile
consecutive de repaus saptămânal care nu pot fi neapărat sâmbăta sau
duminica, orele respective se vor recompensa cu timp liber platit sau, daca acest lucru nu
este posibil orele vor fi plătite cu un spor de 100% care se adaugă la salariul de bază.

Munca de noapte
Se consideră muncă prestată în timpul nopţii activitatea desfăsurată între orele 22.00-
06.00. Orele lucrate în timpul nopţii se plătesc cu un spor de 25% care se adaugă la salariul
de bază.

Motivarea personalului
În cadrul entitaţii angajaţii primesc McDolari în funcţie de rezultatele obţinute în
urma concursului organizat de manageri din vânzarea diverselor produse; cu ajutorul
mcdolarilor se pot achiziţiona tricouri, şepci, aparate foto digitale, laptop, biciclete, role,
aparate casnice, etc. O altă forma de motivare este cea de câştigare de produse Mc Donald`s
şi achiziţionarea acestora la jumătate de preţ. Câştigătorul lunii desemnat în urma unor
diverse criterii primeşte bonuri valorice.
Alte metode de motivare sunt:
- concursuri IS : angajatul cu cele mai multe comenzi in decursul unei luni(locul I-
550lei, locul II-300lei, locul III-150 lei)
- prime consistente de sărbatori
- ieşiri în oraş de 3 ori pe an la care firma invita toţi angajatii plătind consumaţia

Resursa financiara
Resursele financiare ale restaurantului McDonald’s Sibiu sunt resurse proprii
provenite de la firma mamă apoi întreţinerea şi dezvoltarea se face din veniturile obţinute
din activitatea desfăşurată. Resursele sunt mari de aceea se fac şi sponsorizări diverselor
asociaţii cum ar fi Federaţia Română de Fotbal în cazul oraşului Sibiu.
II. Mediul extern al întreprinderii (componente):

Micromediul intreprinderii
a. Furnizorii de mărfuri
Restaurantul McDonald’s îşi procură materiile prime atât de la distribuitori interni cât
şi internaţionali. Fiecare materie prima este achiziţionată de la o altă firmă. Aprovizionarea
restaurantului de la Sibiu se face de două ori pe săptămână, lunea şi joia .
Colaborarea cu aceşti furnizori este încheiată încă de la deschiderea fiecărui
restaurant. Carnea provine de la furnizorii internaţionali iar restul materiilor prime de la cei
interni. Legăturile cu aceşti furnizori sunt incheiate pe perioada nedeterminată.

9
Prestatorii de servicii
Singurii prestatori de servicii sunt cei care asigură necesităţile de energie electrică,
gaze naturale, apă şi canalizare şi colectarea gunoiului.
b. Furnizorii forţei de muncă
Forţta de munca a companiei este recrutată prin intermediul site-urilor specializate
regasite pe internet, prin anunturi in mass-media(ziare, tv, radio) dar si cu ajutorul
agentiilor de plasare a forţei de muncă.
Clienţii
Clienţii provin din toate categoriile sociale, copii, tineret cât şi persoane mature însă
clienţii cei mai fideli sunt copii pentru care se organizeaza diverse evenimente.
c. Concurenţii
- Concurenţii direcţi (oferă produse de acelaşi tip şi caracteristici, cu aceleaşi nevoi);
Acest tip de concurenţi nu se regasesc în Sibiu, nici o alta firma nu mai comercializeaza Big
Mac, Happy Meal, Big Tasty, McChicken, Royal Deluxe, Filet-o-Fish, Chicken McNuggets,
McToast, McPuisor, Meniu Big Mac, Meniu Dublu Cheeseburger, Meniu Royal Deluxe,
Meniu McChicken, Meniu Filet-o-Fish, Meniu Chicken McNuggets, Cartofi Wedges,
Briose.
- Concurenţii indirecţi (oferă produse de acelaşi tip dar cu caracteristici diferite); Pe
piata din Sibiu există însa firme precum Big Mama, The Place, Infinity, Kebab House,
Simpatico dar şi altele care comercializează produse de tip hamburger, cheeseburger,
sandvichi-uri, cartofi prajiti, aripioare de pui şi salate.
- Concurenţii noi veniţi (oferă produse noi în sortiment mai bogat şi pt. alte nevoi).
Deocamdată în Sibiu nu sunt restaurante de tip fast-food cu un meniu la fel de variat ca si
cel al restaurantului McDonald’s.
f. Organismele publice In cazul Sediului de la Sibiu, care este pe cont propriu, taxele
si impozitele se plătesc din venitul obţinut către organele financiare şi administrative.
Legătura cu mass-media aduce multe beneficii McDonald’s-ului făcându-i reclamă şi
ajutând în mare măsură la recutarea personalului şi atragerea clientelei.
Macromediul întreprinderii
Elementele componente sunt:
Mediul economic
În oraşul Sibiu, nivelul de dezvoltare este
ridicat datorită faptului că rata somajului în octombrie
2009 este de 7,6 % pe când în celelalte oraşe este de
peste 8%. Aceasta este considerată un avataj deoarece
puterea de cumpărare a clienţilor se menţine în cel mai
rău caz, dar poate şi creşte în cel bun,veniturile
restaurantului crescând şi ele.
De asemenea şi rata inflaţiei influenţează în
mare măsură activitatea prin creşterea preţurilor în mai
mare măsura decât creşterea salariilor.
Alături de rata şomajului şi cea a inflaţiei,un
factor important în desfăşurarea bunei funcţionări a firmei este şi cursul valutar care
influenţează preţurile materiilor prime de la furnizorii internaţionali practicate în euro şi
dolari.

a. Mediul demografic:
Meniul restaurantului se referă la totalitatea populaţiei, indiferent de sex, vârstă,
categorie socială.Datorită faptului că veniturile populaţiei au crescut şi veniturile Mc-

10
lui au crescut. In acest moment populaţia apreciază foarte mult calitatea serviciilor
oferite datorită faptului că aceştia se afla de 10 ani pe piaţa locala.

b. Mediul tehnologic:
Pentru producerea sortimetelor meniului, sunt folosite echipamente şi utilaje de cea
mai nouă generaţie şi suficiente pentru satisfacerea nevoilor clienţilor. În mod constant se
investeşte în păstrarea şi dezvoltarea mijloacelor folosite pentru a satisface clientii.

c. Mediul cultural:
Fiind un oraş în care marea majoritate a cetaţenilor sunt ortodoxi,produsele se
adreseaza tuturor. Carnea de vită, pui şi peşte este consumată în intreaga lume indiferent de
religie şi obiceiuri.Faptul că mulţi oameni consideră carnea de vită,pui şi peste
cea mai sănătoasă şi cea mai consumată datorită nivelului de grasime
scăzut,constituie un avataj în vanzare.

d. Mediul politic:
Statul nu influenţează în niciun fel activitatea McDonald’s-ului.

e. Mediul juridic şi administrativ: Cadrul juridic şi administrativ al mediului de


afaceri din România este într-un plin proces de reformulare şi îmbunătăţire.
Compartimentul juridic si administrativ are atribuţia de a susţine cu demnitate şi
competenţă drepturile şi interesele legitime ale instituţiei; respectă secretul şi
confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii; promovează orice alte acţiuni în justiţie
cu aprobarea conducătorului instituţiei; îndeplineşte şi alte atribuţii cu caracter juridic
stabilite de către conducerea instituţiei.
Pentru buna functionare a actelor economice şi sociale la McDonald’s este important
ca fiecare compartiment sa fie bine structurat pentru cele mai bune rezultate.

f. Mediul natural:
Restaurantul McDonald’s Sibiu este asezat pe un teren dat la dispozitie de primaria
Sibiu printr-o hotarare semnată la data de 21 aprilie 1997 semnata pe timp de 25 de
ani.
Condiţiile climatice în zona Sibiului sunt favorabile dezvoltării activitaţii
desfăsurate.

Concluzii
Din totalitatea acestor factori există unii cu o acţiune puternică sau mai puţin puternică, de
aceea Ph. Kotler spune că pt. a lua în considerare aceşti factori trebuie să existe 4 categorii
de activităţi:
1. Observarea tuturor factorilor care acţionează asupra firmei;
2. Monitorizarea factorilor (alegerea acelora care au influenţa cea mai puternică şi
urmărirea evoluţiei lor);
3. Prognozarea schimbărilor în evoluţia factorilor monitorizaţi;
4. Analiza efectelor pe care le-ar putea avea schimbările în evoluţia factorilor asupra
firmei.

11
Analiza SWOT a firmei McDonald’s Sibiu

Puncte forte Puncte slabe


-cei mai rapizi in domeniul fast-foodului -nu sunt finanţţti de nici o alta firma sau alte
-se serveşte mancare bună, rapidă şi organisme
fierbinte -exploatarea angajaţilor din punctul de
-personal foarte bine instruit vedere al unor analişti mass-media, dar şi o
-calitate, curăţenie hrana nesănătoasa, bogată în grasimi
-atragerea clienţilor, în special copii -majoritatea angajaţilor sunt tineri făra
pentru care se organizeaza petreceri studii superioare calificaţi şi instruiţi la locul
-colaboratori numeroşi de munca
-sistem de servire extrem de rapid pentru -salarii scăzute ale personalului
maşini, se încasează banii iar pana ajunge -amplasare nu foarte bună
maşina la geamul următor este gata şi
comanda
-această caracteristică semnificativă a
vânzărilor necesită existenţa unei forţe de
muncă flexibile, în felul acesta oferind
posibilitatea de a îmbina lucrul cu studiile
sau responsabilităţile familiale
-îmbunatatirea stilului de management
prin intermediul angajaţilor (chestionare,
sondaj)
-furnizarea de materiale igienico-sanitare
angajaţilor în mod obligatoriu pentru a se
putea prezenta în mod corespunzător în
faţa clienţilor

12
Oportunitati Amenintari
-scaderea numarului de animale datorita
-colaborare cu compania Coca-Cola stratului de ozon care este în creştere
-sprijin ascuns din partea mediului politic -scăderea ratei natalitaţii
- posibilitatea obţinerii unui intreg meniu - scaderea veniturilor populaţiei
într-un timp foarte scurt -apariţia de firme concurente
-apariţia de noi produse în meniu, oferite
în special copiilor

BIBLIOGRAFIE

1. Ana-Lucia Ristea, Valeriu Ioan-Franc, Dorina Tănasescu, Andrei Toma, Margareta


Topiţa;Editura Expert - Marketing- premise si provocări ale economiei înalt competitive

2.Ana Lucia Ristea, Valeriu Ioan Franc, Ion Stegăroiu, Dorina Tanăsescu; Editura Expert-
Marketing- Crestomatie de termeni şi concepte

3. www.McDonalds.ro

4 .www.regielive.ro

13