Sunteți pe pagina 1din 4

Implicarea elevilor in realizarea de proiecte

Consilierea psihopedagogică sau educaţională a devenit o componentă


esenţială a procesului de învăţământ românesc. In şcoală se regăseşte sub forma unei
discipline Consiliere şi orientare, din aria curriculară cu acelaşi nume, oferind cadrul
formal în care profesorul-consilier desfăşoară activităţi cu elevii. Orele de consiliere
şi orientare (altele decât cele de dirigenţie) sunt realizate de către specialişti în
pedagogie şi psihologie. Acolo unde orele nu pot fi acoperite de absolvenţi din
profilul psihopedagogie, activităţile pot fi susţinute de profesori de orice
specialitate care au parcurs modulul de „Consiliere şcolară şi OŞP ". Se porneşte de
la ideea că prin formarea lor iniţială şi continuă profesorii, indiferent de specialitate,
desfăşoară activităţi integrate de instruire, educaţie şi consiliere. Activitatea de
Consiliere şi Orientare din şcoală se desfăşoară pe trei direcţii: asistenţa psihologică,
asistenţa pedagogică şi orientarea carierei elevilor.
Definim, aşadar, consilierea psihopedagogică sau educaţională ca procesul de
acordare a asistenţei pentru orice elev, de stimulare a dezvoltării optime a personalităţii
lui. Prin intermediul consilierii se încearcă prevenirea situaţiilor de criză personală sau
educaţională, urmărindu-se în acelaşi timp dezvoltarea personală, educaţională şi socială
a elevilor .
În cadrul orelor de consiliere profesorul facilitează intercunoaşterea şi, nu în
ultimul rând , autocunoaşterea. Acestea se pot realiza prin activităţi diverse care pun
elevii în situaţia de a lucra în echipă, în scopul de a se cunoaşte mai bine. Învăţarea
Bazata pe proiecte reprezintă un model de formare care iese din practica tradiţionala la
clasa orientând-se înspre activităţi de învăţare create cu atenţie, cu impact pe termen
lung, cu caracter interdisciplinar, cu o abordare centrata pe elev, si plasare învăţării intr-
un context real. IBP se concentrează pe descoperirea curriculumului si nu pe acoperirea
lui, încurajând participanţii la proiect sa pună întrebări, sa caute legături si sa facă
conexiuni, sa rezolve probleme si sa identifice soluţii.
O astfel de activitate, pe care am realizat-o la nivelul şcolii, a fost întocmirea unui
proiect. Tema proiectului a fost ecologică, pentru că este una din provocările lumii
moderne. În cadrul modulului Calitatea stilului de viaţă am inclus o serie de teme care
tratează problemele lumii moderne, iar elevii au identificat printre altele poluarea. Am
propus drept aplicaţie, ca în termen de o lună, elevii să realizeze un proiect care ar avea
un impact major asupra mediului.
O condiţie pentru realizarea teoretică a proiectului a fost cooptarea a cât mai
mulţi elevi din cadrul claselor a IX-a (cinci clase) în echipa de proiect. Cinci elevi
din clasă au avut sarcina să se informeze din diverse surse( presă, Internet, cărţi)
asupra efectelor poluării asupra mediului .Apoi aceştia au prezentat rezultatele
cercetărilor într-o întrunire a elevilor claselor a IX-a. S-au aplicat apoi elevilor o
serie de chestionare de impact pentru a se stabili interesul participării lor la proiect.
După centralizarea şi interpretarea chestionarelor au fost selectaţi membrii echipei de
proiect.
Elevilor selectaţi le-au fost trasate sarcini precise:
- primul grup să proiecteze activităţile;
- al doilea grup să se ocupe de relaţia cu partenerii;
- al treilea grup să redacteze proiectul;
- al patrulea grup să redacteze prezentarea PowerPoint;
- al cincilea grup să prezinte proiectul;
Proiectul realizat de elevi este următorul:
1. Numele campaniei: „Un mediu curat şi sănătos pentru un viitor frumos”
2. Scopul campaniei:
• Sensibilizarea elevilor şi a comunităţii privind problemele ecologice;
• Promovarea şi încurajarea elevilor să participe la acţiuni de voluntariat;
• Formarea şi consolidarea aptitudinilor de valorificare a materialelor reciclabile;
• Creşterea nivelului de protecţie a mediului;
• Consolidarea abilităţilor de comunicare şi muncă în echipă;
• Implicarea partenerilor identificaţi în viaţa şcolii;
• Conştientizarea elevilor şi a comunităţii locale privind necesitatea implicării în
protejarea mediului;

3. Activităţi propuse:
Activitatea 1: realizarea de panouri, afişe informaţionale
Tipul activităţii : de informare;
- 5 afişe de anunţare a colocviilor;
- 5 afişe de anunţarea activităţilor (5 x9 activităţi=45 afişe);
- 10 afişe de anunţarea a Simpozionului „Pentru o 9 atitudine”;
- 2 panouri informative: unul la avizierul şcolii, unul la Primăria Crişcior;
Un afiş pentru popularizarea unei activităţi am ataşat în anexa 1.

Activitatea 2: Colocvii pe teme ecologice


profesorul de biologie şi responsabilul CDI vor lua legătura cu Organizaţia de Protecţia
mediului Deva şi vor organiza 2 colocvii de informare pe teme ecologice.
Activitatea 3: Ecologizarea malurilor Crişului
Vor fi colectate deşeurile pe o porţiune de 2 Km în comuna Crişcior.
Activitatea 4: „Ziua verde”
În colaborare cu Ocolul Silvic Baia de Criş, va fi împădurit un hectar pe dealul
Sanatoriului din Brad. Acţiunea va fi coordonată de reprezentanţii Ocolului Silvic, care
vor asigura materialul săditor şi uneltele necesare.
Activitatea 5: Excursie de ecologizare
elevii împreună cu profesorii însoţitori se vor deplasa cu un autocar în zona Ribicioara.
Acolo va avea loc o acţiune de colectare a deşeurilor şi de studiere a biodiversităţii.
Costul excursiei va fi suportat de către Primăria Crişcior.
Activitatea 6: „Din orice hârtie poate răsări un copac”
Timp de o săptămână se va colecta hârtie care va fi valorificată la o firmă colectoare.
Activitatea 7: "Arată ca îţi pasă ! "
Timp de o săptămână se va desfăşura acţiunea de colectare a maselor plastice, care va fi
reciclată de o firmă.
Activitatea 8: „Arta ECO”
Sub îndrumarea profesorului de educaţie plastică şi a diriginţilor , elevii vor realiza
obiecte de artă din materiale reciclabile.
Activitatea 9: „ ECO - fashion”
Elevii de la specializarea croitorie şi alţi voluntari vor recondiţiona obiecte vestimentare
sub îndrumarea profesorilor.
Activitatea 10: Simpozionul „Pentru o 9 atitudine”
În cadrul acestei întâlniri va fi prezentat proiectul, rezultatele proiectului, si se vor
discuta modalităţile practice de continuare a lui.
4 .Grupurile ţintă şi motivaţia alegerii lor:
- elevii şi membrii comunităţii locale - vor beneficia de educaţie pentru participarea la
proiecte şi acţiuni de voluntariat, de asemeni va fi stimulat spiritul civic pentru păstrarea
curată a mediului;
- cadrele didactice – au fost selectate ca grup ţintă pentru a-şi dezvolta competenţele de
educare a elevilor şi a adulţilor pentru protejarea mediului;
5. Posibilitatea de continuare în viitor
Parteneriatele cu Primăria comunei Crişcior şi Ocolul Silvic Baia de Criş, vor fi
menţinute şi reînnoite. Cu sprijinul partenerilor şi al voluntarilor se vor organiza
campanii de colectare de materiale reciclabile, acţiuni de reîmpădurire şi ecologizare a
mediului. Menţinerea acestor parteneriate va contribui la creşterea interesului comunităţii
locale şi implicarea acestora în acţiuni de voluntariat.
6.Parteneri
- Primăria Comunei Crişcior,
- Ocolul Silvic Baia de Criş,
7. Mediatizare:
- Simpozionul local „Pentru o 9 atitudine”.
- 3 articole în presa locală : 1articol redactat de prof. Monica Drăgoi
2 articole redactate de elevi
- prezentarea proiectului şi galerie foto , pe forumul ISJ. Deva, la secţiunea dedicată
activităţilor educative extraşcolare.

Concluzii:

Elevii au mărturisit: „prin rezolvarea sarcinilor am învăţat să colaborez în echipă,


să preţuiesc timpul, să ne ascultăm reciproc”, „Am învăţat să mă sfătuiesc cu colegii”,
„Mi-a făcut o deosebită plăcere să lucrăm în grupe şi să colaborăm”, „la început credeam
că nu o să reuşim. Dar ne-a plăcut şi ni s-a părut uşor. Suntem mândrii de munca
noastră”.
Cadrele didactice au mărturisit: În timp ce lucrau le veneau idei din ce în ce mai
bune şi acest lucru, cred că îi stimula foarte tare,. S-a creat între elevi un climat de
armonie, de ajutor reciproc, chiar şi între cei care avuseră în urmă cu câteva zile
conflicte”. „Creşte dorinţa elevilor de a comunica şi colabora în grup, cu părinţii, cu
cadrele didactice, elevii capătă încredere în sine. Ei devin motivaţi, învaţă unii de la alţii”.
Părinţii au salutat această iniţiativă şi au fost implicaţi direct ( în activităţile de
voluntariat) şi apreciază faptul că sarcinile primite îi face pe elevi mai responsabili. După
realizarea acestei activităţi de învăţare bazată pe proiect elevii se simt mai siguri, şi
apreciază că este important să avem o conduită ecologică

Bibliografie:
1. Băban Adriana coord. „Consiliere educaţională”, Cluj-Napoca, 2001
2. Creţu Daniela, Nicu Adriana „Pedagogie şi elemente de psihologie pentru
formarea continuă a cadrelor didactice, Ed. Universităţii „L. Blaga”, Sibiu ,
2004”
3. Dumitru Ion Al. „Consiliere psihopedagogică”, Ed. Polirom, Iaşi, 2008