P. 1
PROIECT contabilitateA CHELTUIELILOR

PROIECT contabilitateA CHELTUIELILOR

|Views: 2,467|Likes:
Published by happy madi

More info:

Published by: happy madi on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE DISCIPLINA : PROIECTE DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR LA SC CONTAB SRL

Cadrul didactic îndrumător:

Bucuresti, 2009-2010

1

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL

CUPRINS : INTRODUCERE :…………………………………………….…………pag04 CAP.I. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 1.1. Contabilitatea cheltuielilor:………………………………….....pag06 1.2.Cheltuieli cu materii prime, materiale şi mărfuri:………….…pag11 1.3.Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi:……..…pag15 1.4.Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele assimilate..…pag17 1.5.Cheltuieli cu personalul …………………………………………pag.18 1.6.Alte cheltuieli de exploatare………………………………………pag.18

Cap.II. Studiu de caz, privind cheltuielile la SC CONTAB SRL 2.1 Descrierea Societăţii Comerciale:…………………………..…pag20 2.2. Monografie cheltuieli:………………………………………...…pag23 CONCLUZII:……………………………………………………………….pag27 Bibliografie:……………………………………………………………..…pag29

INTRODUCERE :
Contabilitatea a apărut pe o anumită treapta de dezvoltare a socetatii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi materializata cheltuita şi rezultatele producţiei şi schimbului.

2

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL

Ea a izvorât din cerinţele activităţii practice şi s-a perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a dezvoltării relaţiilor economice de producţie şi de schimb. Prima definiţie data contabilităţii aparţine italianului Luca Paciolo, fiind formulată în lucrarea să “Summa de Arittmetica, Geometria, Propotioni et Proportionalita’’ care a apărut în Veneţia în anul 1494. El analizează contabilitatea ca un ansamblu de principii şi reguli privind înregistrarea în partida dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi la toate ce aparţin acestuia, în ordinea în care au loc. În concepţia sa, partida dubla este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital. Fiecare mişcare sau tranzacţie intervenită în masa averi implicid a capitalului este reprezentată ca un raport dintre primire şi dare , respective intre debitor , cel care primeşte valoarea şi creditor , cel care o avansează . Contabilitatea este astăzi o ştiinţă economică specializată în gestiunea valorilor separate patrimonial inclusă în familia ştiinţelor sociale. De aceea, împreună cu alte ştiinţe de aceeaşi vocaţie, sunt tratate ca o grupă distinctă de ştiinţele economice generale. Obiectul contabilităţii consta în evidenţă , calculul ; analiza şi controlul raporturilor de schimb dintre alocarea şi finanţarea , destinaţia şi provenienţa , utilizarea şi reproducţia valorilor econo mice separate patrimonial , cu dezvăluirea situaţiei nete şi financeare a patrimoniului , precum şi a rezultatelor obţinute. În present actul normativ de bază care reglementează modul de organizare şi de conducere a evidentei contabile este Legea Contabilităţii nr.82/1991. acest act normativ conţine reglementări unitare cu privire la organizarea sistemului contabil din România atât pentrun agenţii economici cât şi pentru celelalte entităţi, inclusive pentru instituţiile publice. Pentru agenţii economici evoluţia sistemului contabil a cunoscut schimbări structurale importante marcate prin: -H.G. nr.704/1994 – odată cu aprobarea Regulamentului de aplicare aLegii Contabilităţii a apărut şi planul de conturi aplicabil tuturor agenţilor economici; -O.M.F.P. nr.94/2001 – aprobă Reglementările contabile cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile unităţilor economice care îndeplinesc criteriile de mărime menţionate în actul normativ; -O.M.F.P.nr.306/2002– aprobă reglementările contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene aplicabile unităţilor economice care se situează sub limita stabilită, considerate că fac parte din întreprinderile mici şi mijlocii care au intrat în vigoare la 1.ianuarie.2003.

3

1080 bis din 30 noiembrie 2005. semnalează fenomenele care influenţează nivelul profitului şi reducerea costurilor etc. 704 din 20 octombrie 2009. nr. 3055/2009-pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.Motto: . -Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2010. desfăşurarea ritmică a activităţii. . nr. Un rol important revine activităţilor ce ţin de exercitarea funcţiunii financiar-contabile cu privire la contractarea creditelor în momentele potrivite pentru desfăşurarea normală a producţiei. înregistrarea şi evidentă în expresie valorica a activităţii economice din cadrul întreprinderii. 3512/2008 Se poate afirma că o dată cu aplicarea ultimelor patru acte normative . utilaje etc. M.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL -Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. materii prime şi materiale. Of. Procurarea şi mai ales utilizarea fondurilor se realizează prin nesfârşitul lanţ al 4 . 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009. . 2. Of. Contabilitatea este una din cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o folosească în gospodăria să..Ordinul Ministrului Finanţelor nr. Funcţiunea financiar-contabila are implicaţii în activitatea generală de gestiune. 1752/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor.” Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activităţilor prin care se realizează obiectivele privind obttinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare desfăşurării normale a producţiei. în asigurarea fondurilor necesare pentru salarii. . M.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. datoriilor şi capitalurilor proprii. dimensionarea corectă a rezervelor etc. încasarea creanţelor. nr. Importanta gestiunii financiare nu se mărgineşte numai la sferă de activitate internă a întreprinderii. sistemul contabil romanesc al agenţilor ecomomici a fost reformat răspunzând atât necesitaţilor de informare a utilizatorilor cât şi cerinţelor de armonizare cu Directivele Europene şi cu Standardele internaţionale de Contabilitate. cu modificările şi completările ulterioare. Of.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. M. folosirea judicioasă a disponibilităţilor băneşti.

În această sferă se includ toate deciziile legate de realizarea investiţiilor şi finanţarea acestora. În vederea organizării corespunzătoare a evidentei cheltuielilor de producţie trebuie cunoscute mai multe elemente . cum sunt : . lucrărilor sau serviciilor .I. Procesul de producţie şi desfacere a bunurilor materiale.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL operaţiunilor băneşti. marea majoritate a fluxurilor băneşti din economie este tranzitata de gestiunea financiară a întreprinderii. precum şi repartizarea şi utilizarea profitului realizat.cheltuielile . necesita consumuri de muncă materializata şi munca vie. În acest sens. creşterea şi consolidarea patrimoniului întreprinderii. funcţiunea financiar-contabila are rolul de a asigura apărarea. Totalitatea cheltuielilor efectuate de in-treprindere pentru producerea de bunuri materiale . evidenta producţiei şi a cheltuielilor. CAP.importanta producţiei şi destinaţia acesteia . care în expresie valorica poartă denumirea de cheltuieli . CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 5 . care sunt în acelaşi timp şi factori importanţi în organizarea contabilităţi . efectuarea de lucrări şi prestarea de servicii . clasificate după criterii . poarta denu-mirea de costul producţiei . . În strânsă legătură cu celelalte funcţiuni ale întreprinderii.

Având în vedere gamă foarte variată de cheltuieli care concura la realizarea producţiei unui agent economic. Cheltuielile reprezintă expresia bănească a consumului de muncă vie şi materializata determinat de obţinerea şi desfacerea bunurilor materiale.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 1. Fundatiei Romania de Maine. Ed. ca obiectiv al contabilităţii de gestiune din fiecare unitate patrimoniala. costul se referă la acele cheltuieli ocazionate de obţinerea unui anumit obiect al producţiei materiale din gama de activitate a agentului respectiv. impune o delimitare a cheltuielilor în timp şi spaţiu. Bucuresti. lucrare său serviciu obţinut. este utilă gruparea cheltuielilor de exploatare în funcţie de diferite criterii. o altă parte se depreciază. executarea de lucrări şi prestarea de servicii.1 Dacă termenul generic de "cheltuiala" are în vedere totalitatea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea procesului economic la nivelul unei întreprinderi. obţinerea unor rezultate financiare superioare concurenţilor. precum şi ponderea diferită a fiecărei cheltuieli la realizarea obiectului de activitate al unităţii este necesară o cunoaştere în detaliu a structurii costului fiecărui produs. 1 . Recuperarea cheltuielilor ocazionate de obţinerea unui bun. Indiferent de modul de utilizare. O parte din aceste elemente se consuma în procesul de producţie sau comercializare al unităţii patrimoniale. iar altele trebuie să fie remunerate. 2007. vânzarea şi încasarea contravalorii de la clienţi. De aceea. 6 . precum şi o localizare a lor pe obiecte ale producţiei materiale. mijloacele de muncă şi forţa de muncă). Contabilitatea cheltuielilor Realizarea obiectului de activitate al fiecărui agent economic impune utilizarea tuturor elementelor ce compun procesul muncii (obiectele muncii. iar analiza fiecărei componente din structura costului şi găsirea modalităţilor specifice de reducere a acestuia reprezintă o cale de creştere a eficienţei activităţii desfăşurate şi deci.Contabilitate . adică pe obiecte de calculaţie.baze si proceduri. prestarea unui serviciu sau executarea unei lucrări se realizează prin includerea lor în costul producţiei obţinute. Ionescu Cicilia . determinarea costului producţiei obţinute.1. De aceea. mijloacele materiale şi băneşti şi forţa de muncă folosită în procesul economic al întreprinderii generează cheltuieli de exploatare.

3 B) cheltuieli de interes general . Ionescu Cicilia . amortizări. 2007. Bucuresti. vol. După felul activităţii. . Astfel cheltuielile de producţie pot fi grupate după mai multe criterii. cheltuielile de producţie se împart în: . ca aparţinând unor rezultate precise ale activităţii desfăşurate cum ar fi: consumul de materii Prime şi materiale directe. 2009 sau editiile anterioare. În funcţie de compatibilitatea momentului efectiv al efectuării cheltuielilor de producţie cu perioada de gestiune pe care acestea le afectează: .baze si proceduri.Cheltuieli cu munca vie. Fundaţiei România de Mâine.adică acele cheltuieli legate indisolubil de executarea unui anumit produs. cheltuielile de producţie se grupează în: .Cheltuieli curente ale perioadei curente . şi anume: I. contribuţia la asigurările sociale aferenta acestora şi ajutorul de şomaj. întrucât eforturile de diminuare a costurilor de exploatare trebuie să vizeze reducerea acelor cheltuieli care deţin ponderea cea mai mare. .Cheltuieli ale producţiei de bază. cheltuieli ce pot fi individualizate pe produs în momentul efectuării lor. 3 . Ed. grupe de produse şi activităţi direct productive)2 Cheltuielile de producţie se împart în: . 2007. Ionescu Cicilia Contabilitate . comandă sau lucrare.baze şi proceduri. Bucuresti. După natura mijloacelor consumate. . 7 . salariile personalului indirect productiv. .Cheltuieli directe .acele cheltuieli generate de executarea simultană a mai multor produse sau locuri de fabricaţie comune diferitelor produse sau lucrări (reparaţii. IV. I si II.Cheltuieli ale producţiei anexe.acestea sunt efectuate şi se includ în totalitatea lor în costul efectiv al producţiei din perioada respectivă. În funcţie de posibilitatea individualizării lor pe obiecte de calculaţie (produse.aparţinând unei anumite secţii de producţie. 2 Ristea Mihai si colab.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Determinarea ponderii fiecărui tip de cheltuială în structura costului prezintă importanţă. III. Contabilitatea societatilor comerciale. II.Cheltuieli indirecte .. Ed.Cheltuieli cu munca materializata. Fundatiei Romania de Maine. salarii de bază ale muncitorilor direct productivi etc. Bucureşti.acestea aparţinând activităţii de ansamblu. Editura Universitara.Cheltuieli ale producţiei auxiliare. .Contabilitate . care se împart la rândul lor în: A) cheltuieli comune .

produse. 8 . combustibil. Amortizări 5.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL . VI. V. numai în lunile în care s-au efectuat de fapt cheltuielile ca atare.Cheltuieli variabile . Fundatiei Romania de Maine. chirii.Contabilitate . . Servicii externe 6.Cheltuieli anticipate . lucrări. Cheltuieli financiare 7. prin îmbinarea "elementelor de cheltuială" cu "articolele de calculaţie" care să permită în final şi calculaţia costurilor pe ansamblul producţiei. Materii prime şi materiale 2. dar privesc producţia perioadelor viitoare de gestiune în ale căror costuri se includ treptat pe măsură ajungerii lor la scadenţă. Criteriul de bază în procesul de formare a costurilor se referă la sistematizarea cheltuielilor de producţie în funcţie de natura lor.Cheltuieli preliminate . Cheltuieli de personal 4. Ed.4 Structura cadru pentru organizarea evidentei cheltuielilor de producţie şi a celor de circulaţie o reprezintă cea oferită de "elementele de cheltuieli" şi anume: 1.Cheltuieli fixe (abonamente. Alte cheltuieli În cadrul lor este necesară o a doua separaţie a cheltuielilor pe activităţi fundamentale cum ar fi: A) activitatea de producţie. Energie.(denumite şi rezerve) sunt acele cheltuieli care urmează a fi efectuate în perioadele viitoare de gestiune. După comportamentul cheltuielilor faţă de volumul producţiei întâlnim gruparea cheltuielilor în: .5 4 . Ionescu Cicilia .care depind de volumul producţiei. carburanţi 3. C) administraţia generală. servicii şi activităţi. dar şi pe grupe de produse. 2007. dar care trebuie incluse în costul perioadei curente. Bucuresti. amortismente) .acestea sunt efectuate în perioada curentă. evitându-se prin aceasta încărcarea costului produselor cu sumele respective.baze si proceduri.care nu depind de volumul producţiei. . B) activitatea comercială.

9 . Impozitul pe clădiri. 2. precum şi costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor. piese de schimb. . taxe şi vărsăminte asimilate cum sunt: taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat. materiale de plantat. alte impozite. servicii bancare şi altele. Alte cheltuieli de exploatare cum ar fi: pierderi din creanţe şi altele. Contabilitatea societatilor comerciale. redevenţe. locaţii de gestiune şi chirii. transportul de bunuri şi personal. costul de achiziţie al animalelor şi păsărilor.Cheltuieli financiare. asigurările şi protecţia socială. Bucuresti. A) Cheltuielile de exploatare cuprind: 1. precum şi cheltuieli cu alte servicii executate de terţi colaboratori cum ar fi: comisioane şi onorarii. ca de exemplu: impozitul suplimentar pe salarii. Cheltuieli cu impozitele. contribuţia unităţii la asigurările sociale şi contribuţia pentru ajutorul de şomaj. 5 Ristea Mihai si colab. 2009 sau editiile anterioare. 5. costul de achiziţie al materialelor nestocate trecute direct asupra cheltuielilor. deplasări. costul de achiziţie Al energiei şi al apei consumate. studii şi cercetări inclusiv sumele plătite pentru contracte de cercetare. costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate sau uzura acestora. posta şi taxe de telecomunicaţii.. . Cheltuieli cu personalul care îmbraca formă: salariilor şi alte drepturi de personal. . I si II. 4. care se grupează astfel: . detaşări şi transferări. cotele prevăzute de lege pentru constituirea fondului special de Cercetare-dezvoltare şi a fondului special pentru asigurările sociale ale ţărănimii etc. 3. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi cum ar fi: Întreţinere şi reparaţii.Cheltuieli cu impozitul pe profit. reclamă şi publicitate.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Regulamentul privind aplicarea Legii Contabilităţii precizează că.Cheltuieli de exploatare. cheltuieli de protocol. materiale auxiliare.Cheltuieli excepţionale. taxele şi vărsămintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala. seminţe şi alte materiale consumabile. vol. Cheltuieli privind consumurile de materii prime.Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele. contabilitatea cheltuielilor se ţine pe categorii de cheltuieli.. combustibilul. taxa asupra mijloacelor de transport. Editura Universitara. după natura lor. .

2. E) Cheltuieli cu impozitul pe profit . Ionescu Cicilia . în funcţie de obiectul de activitate al fiecăreia. provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli. materiale şi mărfuri În general. Natura materiilor prime şi materialelor utilizate în procesul de exploatare este foarte variată şi diferită de la o unitate patrimoniala la alta. De aceea. amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi provizioanele reglementate. penalităţi. materiile prime şi materialele constituie baza materială a procesului de exploatare al agenţilor economici producători. 1.baze si proceduri. fie că se referă la operaţiuni de capital cum ar fi: Valoarea contabilă a imobilizărilor cedate şi alte cheltuieli excepţionale.Contabilitate . Ed. ponderea cheltuielilor de această natură este foarte mare. pierderi din vânzarea titlurilor de plasament. amenzi. precum şi alte cheltuieli financiare. dobânzile curente aferente împrumuturilor primite şi altor datorii privind exerciţiul în curs. 2007. provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament.6 D) Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele care includ: amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale. ajungându-se în unele ramuri până la 80% din total. Fundatiei Romania de Maine. diferenţe nefavorabile de curs valutar din operaţiunile curente şi disponibilităţile în devize. determinat potrivit legii. donaţii şi subvenţii acordate (inclusiv donaţiile efectuate în scopuri umanitare) şi pierderi din debitori diverşi.Cheltuieli cu materii prime. sconturile acordate clienţilor. 6 .cuprinde impozitul calculat asupra profitului. Bucuresti. curentă a unităţii patrimoniale şi se referă fie la operaţii de gestiune cum ar fi: despăgubiri. provizioanele pentru deprecierea creanţelor. C) Cheltuieli excepţionale reprezentând acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normală. 10 .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL B) Cheltuieli financiare care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii. provizioanele pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie.

Cheltuieli cu redevențele. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025.7 CLASA 6 . în scopul obţinerii de produse finite şi semifabricate. Având în vedere rolul acestor cheltuieli în procesul de producţie şi de comercializare a bunurilor materiale. Cheltuieli privind animalele și păsările 607. ca şi ponderea însemnată pe care o deţin în structura costului.CONTURI DE CHELTUIELI 60. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Cheltuieli cu materiile prime 602. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. 11 . Bucuresti. şi anume: Contul 600 "Cheltuieli cu materiile prime" ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de consumul de materii prime în activitatea de producţie. Cheltuieli privind mărfurile 608. ponderea cea mai mare în structura cheltuielilor de comercializare revine celor determinate de costul aprovizionării mărfurilor vândute. Este un cont de activ care se debitează cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime eliberate în consum sau constatate lipsa la inventariere şi neimputabile. se utilizează pentru evidenţa lor în contabilitate mai multe conturi. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli privind energia și apă 606. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI 611. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Contabilitatea societatilor comerciale. Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat 6026. a lucrărilor şi a serviciilor. la nivelul acestora.. Cheltuieli privind furajele 6028. Cheltuieli privind ambalajele 609. Cheltuieli privind combustibilii 6023. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. I si II. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. vol. Editura Universitara. precum şi diferenţele de preţ aferente. locațiile de gestiune și chiriile 613.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Dacă ne referim la agenţii economici din domeniul circulaţiei mărfurilor. Cheltuieli cu studiile și cercetările 7 Ristea Mihai si colab. Reduceri comerciale primite 61. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 612. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. 2009 sau editiile anterioare. executării de lucrări sau prestării de servicii către terţi.

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI 621. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicațîi 627. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială 6451. reclamă și publicitate 624. Alte cheltuieli financiare 12 . Cheltuieli de protocol. Donațîi acordate 6583. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate 6641. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 625. Cheltuieli din diferențe de curs valutar 666. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Alte cheltuieli de exploatare 6581. amenzi și penalități 6582. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 63. Pierderi din creanțe și debitori diverși 658. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6456. Contribuția unitățîi la asigurările sociale 6452. Cheltuieli privind dobânzile 667. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Cheltuieli privind activele cedate și alte operațîi de capital 6588. Contribuția unitățîi la primele de asigurare voluntară de sănătate 6458. Despăgubiri. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli cu alte impozite. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților 643. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 628. Pierderi din creanțe legate de participațîi 664. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 652. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 644.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 62. Cheltuieli cu deplasări. Contribuția unitățîi pentru ajutorul de șomaj 6453. taxe și vărsăminte asimilate 64. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 623. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642. TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 635. Contribuția unitățîi la schemele de pensii facultative 6457. Alte cheltuieli de exploatare 66. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător 654. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 645. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. Cheltuieli cu colaboratorii 622. detașări și transferări 626.

La începutul fiecărei perioade de gestiune se înregistrează pe cheltuielile de exploatare valoarea stocurilor de bunuri constatate la sfârşitul exerciţiului anterior prin inventariere şi pe baza datelor oferite de contabilitatea de gestiune. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE 691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 698. Cheltuieli de exploatare privind amortizările. De asemenea. Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor cu materiile prime. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor 69.2009 6813. Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare 6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6864. PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681. pe baza documentelor primite de la furnizori şi a documentelor întocmite la recepţie. materialele şi mărfurile diferă în funcţie de sistemul de inventar utilizat pentru organizarea contabilităţii stocurilor. eventualele cheltuieli ocazionate de operaţiile de aprovizionare se evidenţiază mai întâi în conturile de 13 . . Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 686. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671.XI. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare 68.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 67. PARTEA I.În cursul exerciţiului. Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus Se utilizează conform reglementărilor legale. Nr. toate aprovizionările cu valori materiale de natura celor menţionate se înregistrează direct în conturile de cheltuieli specifice. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868. şi anume: A) în cazul inventarului intermitent: . Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812. provizioanele și ajustările pentru depreciere 6811. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6814. 766 bis/10. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE.

3. asupra aceloraşi locuri de cheltuieli se înregistrează şi diferenţele de preţ aferente.La sfârşitul perioadei de gestiune se determina prin inventariere valoarea stocului final din fiecare materie primă. 2007. unităţile patrimoniale intra în relaţii directe cu terţii pe linia asigurării de lucrări şi servicii specializate. se înregistrează consumurile sau ieşirile din cursul perioadei.Contabilitate .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL diferenţe de preţ. în conturile de stocuri specifice. consumului de energie şi apă. materialele consumabile şi mărfurile. material sau mărfuri şi se înregistrează în contabilitate prin debitul contului de stocuri specific şi creditul contului de cheltuieli. materialelor nestocate. corespunzător naturii stocului. Celelalte categorii de cheltuieli de natura baracamentelor şi amenajărilor provizorii. 8 . Ed. pe conturile de Cheltuieli corespunzătoare naturii bunurilor ieşite.Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi Complexitatea proceselor economice şi financiare ce se desfăşoară la nivelul agenţilor economici din sfera producţiei şi circulaţiei mărfurilor face imposibilă asigurarea tuturor lucrărilor şi serviciilor necesare obţinerii şi realizării producţiei din interiorul întreprinderii. Bucuresti. după care se includ în aceleaşi conturi de cheltuieli în care au fost înregistrate şi bunurile materiale achiziţionate. B) în cazul inventarului permanent: . . pe baza documentelor primare şi centralizatoare.Aprovizionările de valori materiale se înregistrează. 14 . Ionescu Cicilia .8 1. De aceea. proporţional cu valoarea ieşirilor. Fundatiei Romania de Maine. Concomitent.baze si proceduri. ieşirile de animale şi păsări se înregistrează în contabilitate identic cu cheltuielile privind materiile prime. pentru asigurarea eficienţei activităţii desfăşurate. iar la sfârşitul perioadei de gestiune. în cursul perioadei de gestiune.

executate de terţi şi suportate de unităţile patrimoniale.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Deşi aceste lucrări şi servicii nu deţin o pondere însemnată în totalul cheltuielilor unui agent economic. precum şi a altor cheltuieli similare. aferente exerciţiului în curs. Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament. expertizare. comisioanele de intermediere. contencios. Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele. Este un cont de activ care înregistrează în debit valoarea primelor achitate conform contractelor de asigurare. suportate de întreprinderi în baza contractelor încheiate cu aceştia. debitându-se cu sumele datorate colaboratorilor pentru prestaţiile efectuate. onorariile de consiliere. locaţiile de gestiune şi chiriile". ele prezintă o importanţă deosebită pentru economia fiecărei firme. aferenta exerciţiului în curs. aferenta exerciţiului în curs. locaţiilor de gestiune şi chiriilor datorate de către unităţile patrimoniale. 15 . caracterizânduse în acelaşi timp. conform listelor de plată înregistrate de către agenţii economici. Este un cont de activ care se debitează cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de către terţi. Pentru a se asigura contabilitatea distincta a fiecărei categorii de lucrări şi servicii furnizate de terţi se utilizează mai multe conturi specifice şi anume: Contul 611 "Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii" ţine evidenţa cheltuielilor de această natură. aferente perioadei de gestiune. Este un cont de activ şi se debitează cu valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare executate de terţi. Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" asigura evidenta cheltuielilor ocazionate de procurarea de studii şi plata contractelor de cercetare. Este un cont de activ. printr-o mare diversitate. Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" evidenţiază cheltuielile cu primele de asigurare stabilite prin contract şi suportate de agenţii economici. Acest cont se debitează cu cheltuielile de natura redevenţelor. Este un cont de activ şi înregistrează în debit sumele datorate privind comisioanele şi onorariile. Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" evidenţiază cheltuielile de această natură.

taxele şi vărsămintele asimilate a) impozitul suplimentar datorat. Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări. Este un cont de activ care se debitează cu valoarea serviciilor bancare plătite de agenţii economici. Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" este un cont de activ şi se debitează cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate de către unităţile patrimoniale. detaşări şi transferări" este un cont de activ şi se debitează cu sumele datorate furnizorilor sau cheltuielile ocazionate de deplasări. Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" este un cont de activ şi se debitează cu sumele datorate de unitatea patrimoniala pentru alte servicii executate de terţi. reclamă şi publicitate. Este un cont de activ şi se debitează cu valoarea facturilor datorate furnizorilor sau a celor achitate din avansuri de trezorerie pentru transportul de bunuri şi personal. reclamă şi publicitate" este un cont de activ şi înregistrează în debit valoarea facturilor datorate sau achitate cu privire la acţiunile de protocol. aferente exerciţiului în curs.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Contul 623 "Cheltuieli de protocol. potrivit legii bugetului de stat. referitoare la perioada de gestiune.Cheltuieli cu impozitele. suportate de unitatea patrimoniala. 1. pentru depăşirea fondului de salarii admisibil: 16 . Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" evidenţiază în contabilitate valoarea cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate. Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal" ţine evidenţa cheltuielilor privind transportul de bunuri şi de personal executate de către terţi şi suportate de unităţile patrimoniale.4. detaşări şi transferări decontate. aferente exerciţiului în curs.

taxe şi vărsăminte asimilate = 4426 TVA . impozitul pe clădiri. alte impozite şi taxe: 635 asimilate 446 Alte impozite. taxe şi vărsăminte c) datorii şi vărsăminte de efectuat la alte organisme publice. destinate fondurilor speciale. cea aferentă lipsurilor peste normele legale. taxe şi vărsăminte 1. impozitul pe terenuri. taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice sub formă de : prorata din TVA deductibilă devenită nedeductibilă. sub formă de contribuţii la: fondul special pentru sănătate (excepţie 4311 = 447). taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.colectată Cheltuieli cu alte impozite. diferenţele de preţ la gaze şi ţiţei obţinute din producţia internă. TVA colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 635 asimilate = 444 Impozitul pe salarii Cheltuieli alte impozite. taxe şi vărsăminte b) impozite. precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură.Cheltuieli cu personalul 17 . fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice: 635 = 447 Fonduri speciale taxe şi vărsăminte asimilate Cheltuieli cu alte impozite.deductibilă 4427 TVA .5.

valoarea donaţiilor şi subvenţiilor şi sponsorizările acordate. scoşi din evidenţă. protecţie socială şi conturi = 42 Personal şi conturi asimilate 1. pierderile din lichidarea dobânzilor şi creanţelor.Alte cheltuieli de exploatare Prin grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează cheltuielile ocazionate de pierderile din creanţe suportate de întreprindere. Colectarea cheltuielilor generează înregistrarea: 65 Alte cheltuieli de exploatare 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 3xx Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie 448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statuluii 451 = 267 Creanţe imobilizate 18 .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL La această grupă de cheltuieli sunt contabilizate: cheltuielile cu salariile personalului. amenzilor şi penalităţilor datorate sau plătite. valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili.6. valoarea despăgubirilor. cheltuielile privind contribuţia întreprinderii la asigurările sociale şi contribuţia întreprinderii la fondul de şomaj Înregistrarea contabilă este de formă: 64 Cheltuieli cu personalul 43 Asigurări sociale.

Înregistrarea cheltuielilor se face prin formulă: 65 Alte cheltuieli de exploatare 21 Imobilizări corporale 26 Imobilizări financiare 502 Acţiuni proprii 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate = 20 Imobilizări necorporale 19 .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Decontări în cadrul grupului 461 Debitori diverşi 512 Conturi curente la bănci 531 Se mai includ în categoria altor cheltuieli de exploatare. pierderile determinate de răscumpărarea propriilor acţiuni ect. cheltuielile rezultate din operaţii de capital. precum valoarea neamortizată a activelor amortizabile şi valoarea contabilă de intrare a activelor imobilizate neamortizabile cedate sau scoase din evidenţă.

Studiu de caz.în condiţiile codului muncii este stabilit de către conducerea firmei.1 Descrierea Societăţii Comerciale Societatea a luat fiinţă în anul 2006. Actul constitutiv al societăţii cuprinde următoarele elemente principale: C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES. îndeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Aportul asociatului unic la capitatalul social nu este purtător de dobândă. ADMINISTRAREA ŞI PREZENTAREA : Societatea este administrată şi reprezentată. Are în prezent 50 de salariaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile. având CODUL UNIC de înregistrare RO22086500. Încă de la început s-a declarat că societate comercială plătitoare de TVA .II. coferind asociatului unic dreptul de a şi primi dividentele. de către asociatul unic. Forma juridică a societăţii este de Societate cu Răspundere Limitată. privind cheltuielile la SC CONTAB SRL 2. cu drepturi şi puteri depline. CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris şi vărsat este de 200 RON . În prezent îşi desfăşoară activitatea de prestări servicii în Bucuresti. Necesarul de personal . persoana juridică de nationaliatate romana îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile în vigoare şi cu statultul societăţii.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Cap. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA : 20 .angajat pe bază de contract de muncă. FORŢA DE MUNCĂ: Societatea va putea angaja personal cu contract de muncă. cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi regimului de asigurări sociale. pe durata nelimitată .

precum şi în zone libere. Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate atât în România cât şi în străinătate. pierderea unei jumătăţi din capitalul social. Activitatea principală a societăţii este : 7412-Activitati de contabilitate Această clasă include: . acesta nemaiputând întreprinde noi acţiuni în numele societăţii. mandatul adminitratorului încetează. servicii de efectuare a calculelor şi întocmire a bilanţurilor contabile.servicii de consultanţă şi reprezentare (altă decât cea juridică) a clienţilor în fata organelor fiscale. Domeniu de activitate. administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni. Lichidarea se face de unul sau mai mulţi lichidatori numiţi de asociatul unic.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Societatea se dizolvă prin hotărârea asociatului unic.servicii de înregistrare a operaţiunilor comerciale pentru firme sau alţii (contarea operaţiunilor). în lei sau în valută.servicii de revizii contabile şi financiare.examinarea conturilor şi certificarea corectivitatii lor. Această clasă exclude: . Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor. 21 .servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme. faliment. Din momentul dizolvării. micşorarea capitalului sub limita legală.consultanţă de management pentru proiectarea sistemelor contabile. Tot aici se include şi auditul intern şi financiar. . . . programe de costuri contabile. proceduri de control bugetar. . fuziunea sau dizolvarea societăţii comercial sau depăşirea duratei de fuctionare prevăzută în actul constitutiv. imposibilitatea realizării obiectului de activitate. sau de către acesta. cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare.

comisia de cenzori. Conducerea societăţii fiind asigurată de către asociatul unic. Monografie cheltuieli 22 . e) analizează.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Conducerea societăţii În conformitate cu Legea nr. administratorul societăţii. în condiţiile legii. f) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii. d) stabileşte competentele şi responsabilităţile administratorului (administratorilor). totalitatea părţilor sociale fiind deţinute de asociatul unic. acesta are următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică a societăţii. h) decide atât majorarea. potrivit legii. republicata. b) numeşte şi revocă. acesta are totalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce revin.2. Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpărarea bunurilor de capital. c) aprobă regulamentul de ordine interioară al societăţii. contul de profit şi pierderi după aprobarea raportului administratorului şi Comisiei de Cenzori. cu modificările şi completările ulterioare. i) decide în privinţa modificărilor aduse actului constitutiv. stabileşte comisioanele şi indemnizaţiile acestora şi le da descărcare de activitate. 2. modifica şi aprobă programul de activitate al societăţii şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli. g) modifica şi aprobă bilanţul. managerul general. cât şi reducerea capitalului social şi în privinţa cesiunii părţilor sociale. 31/1990. aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net.

Se înregistrează scăderea din gestiune a mărfurilor vândute .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND CHELTUIELILE 1 Se bagă în consum materii prime [601=301] 800 2 Se înregistrează uzura materialelor de natura obiectelor de inventar [603=303] 60 3. % = 371 607 378 4428 1200 1000 100 100 23 . Se achită factura energiei electrice şi apei . TVA 19 % % =5311 605 4426 238 200 38 4.

Societatea efectuează cheltuieli cu combustibilul . reclamă şi publicitate .1 % = 401 6022 4426 476 400 76 5.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 5. 24 . Înregistrarea cheltuielilor cu transportul .3 % = 401 6024 4426 357 300 57 6. materiale pentru ambalat şi piese de schimb conform facturilor terţilor . % = 401 623 4426 952 800 152 7.2 % = 401 6023 4426 595 500 95 5. TVA=19% 5. Înregistrarea cheltuielilor de protocol .

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL % = 401 624 4426 1071 900 171 8. Înregisrarea cheltuielilor poştale . Înregistrarea cheltuielilor cu salariile personalului [641=421] 18000 25 . Înregistrarea comisionului pe baza extrasului de cont . % = 401 626 4426 714 600 114 9. fax şi telefon . [627=5121] 300 10.

% ) [6451=4311] 5634 12.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 11. Se înregistrează CAS (31. Se înregistrează şomajul (1%) [6452=4371] 180 13.3.Se înregistrează închiderea conturilor de cheltuieli : 121 = % 601 603 605 607 6022 6023 4546 800 60 200 1000 40 50 26 .

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 6024 623 624 626 627 641 6451 6452 30 80 90 60 30 1800 5634 180 CONCLUZII : 27 .

Principalele aspecte pe care le-am avut în vedere în structurarea lucrării şi care au făcut obiectul cercetării. ţinând cont de complexitatea activităţii.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Avantajul principal al aplicării programului info-CONT în varianta standard în cadrul firmei. cu ajutorul evidentei tehnico-operative. cheltuielilor. nu în ultimul rând. În cercetarea contabilităţii de gestiune a cheltuielilor entităţilor am studiat literatură de specialitate romana şi străină în domeniu. constă în urmărirea operativă a cheltuielilor pe fiecare articol de calculaţie. şi. • evoluţia şi perspectivele aplicării noului sistem de contabilitate în domeniul cheltuielilor. a tranzacţiilor desfăşurate. astfel încât se obţin informaţii relevante cu privire la locul. Prezenţa lucrarea este structurată în trei capitole. studierea documentelor puse la dispoziţie de către societate. revistele de specialitate. abordările teoretice îmbinându-se pe parcursul lucrării cu cele practice pe exemplul C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES. au fost: • • analiza cadrului conceptual şi legislativ de desfăşurare al contabilităţii de gestiune a locul şi rolul contabilităţii de gestiune în cadrul sistemului informaţional integral al cheltuielilor. 28 . exemplele şi studiile de caz sunt particularizate circuitului în cadrul procesului de exploatare şi reflectă propria mea viziune în legătură cu obiectivele urmărite. am studiat şi investigat la faţa locului problemele ce ţin de contabilitatea de gestiune a cheltuielilor la C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES. în vederea creşterii performanţelor economice. cauzele şi datoriilor furnizorilor. • factorii de organizare a contabilitatiicheltuielilor. firma de contabilitate. Am considerat că analizele pe care le-am efectuat asupra aspectelor ce ţin de contabilitatea cheltuielilor. în această entitate vor putea fi generalizate în majoritatea unităţilor de acest gen. • posibilităţile de perfecţionare privind calculaţia cheltuielilor. cu operaţiuni specifice. de faptul că este o societate de grup. • conţinutul şi analiza cheltuielor obţinute de către unităţile a căror contabilitate este ţinută de C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES • etapele metodologice privind determinarea şi achitarea cheltuielilor. • perfecţionarea contabilităţii de gestiune a cheltuielilor.

29 . Henry R. Principiile de bază ale contabilităţii. Needles. Anderson. traducere din limba engleză.. Editura CECCAR. Ediţia a cincea. James C. Chişinău. 2007. Jr. 2001.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL BIBLIOGRAFIE : Belverd E. IASB. Bucureşti. Coldwel. Editura Arc. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Bucureşti. Aplicaţii practice şi teste grila pentru autoevaluare.Contabilitatea aprofundată a societăţilor comerciale.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor. 1080 bis din 30 noiembrie 2005. nr. Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. Popescu Lucian. M. Editura Universitară. pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 2009 sau ediţiile anterioare. Fundaţiei România de Mâine.. I şi II. 3. 870. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. Bucureşti. Ristea Mihai şi colab. 3055/2009. 2008. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2005. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. Bucureşti. Chivu Ramona-Maria. Editura Fundaţiei România de Mâine. Of. Editura Economică. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009. Editura FRM. nr. datoriilor şi capitalurilor proprii. din 23 decembrie 2008. 2. Of. Ed. 30 . privind documentele financiar-contabile. 2007. Of. M. M. Metode şi procedee de calculaţie a costurilor. 3512/2008.baze şi proceduri. Băluţa Aurelian-Virgil. 2007 sau ediţiile următoare. 1752/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Contabilitatea societăţilor comerciale.Sisteme contabile moderne. a III-a revizuita şi adăugita. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2005. 4. va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2010. 2007. Fundaţiei România de Mâine. Ionescu Luminiţa . Bucureşti. Bucureşti.Reforma bugetului public şi a contabilităţii publice în România.Contabilitate . Ionescu Cicilia . 2.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Ilincuta Lucian-Dorel. nr. Ionescu Cicilia . nr. 704 din 20 octombrie 2009. Gadau Liana. cu modificările şi completările ulterioare. Ionescu Luminiţa . vol. Ed. Of. Bucureşti. Ed. M. Bucureşti. Reglementări contabile şi fiscale 1. Contabilitatea financiară.

nr.N. Legea contabilităţii nr. aplicabile instituţiilor de credit. instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. 1066 din 17 noiembrie 2004. Ordinul guvernatorului B.13/2008. 1. Legea nr. nr. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 136 din 21 februarie 2002. Of. nr.Of. nr.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 5.Of. Of. 8.R. 6. M. Republicata în M. nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. M. pentru aprobarea modelelor formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă şi normelor privind întocmirea şi utilizarea acestora. 31/1990 a societăţilor comerciale. nr. 2264/2001. 571/2003 privind Codul fiscal. M. Hotărârea Guvernului României 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale. nr. 7. 112 din 6 februarie 2004.1 din Legea contabilităţii nr.N. Of. 11. pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 14. 927 din 23 decembrie 2003. 560 din 24 iunie 2004.R. nr.82/1991.Of. Legea nr. Of. M. M. 1. Of. pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. Republicata în M. 12. 454 din 18 iunie 2008. B. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. cu modificările şi completările ulterioare. divizare. Publicată în M. nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 10. Of. M. 1056 din 30 decembrie 2006. nr. Of. 13. 31 . cu modificările şi completările ulterioare. Of.186 din 29 decembrie 2005. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.376/2004. 879 din 24 decembrie 2008. precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora. 9. republicata în M. 94 din 29 decembrie 2003. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. nr.012 bis din 3 noiembrie 2004. 1. Ordonanţa Guvernului României 92/2003 privind Codul de procedura fiscală M. 82/1991 (r4).

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 32 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->