Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT TEHNICI PROMIONALE BRANDUL ORIFLAME

BRANDUL ORIFLAME

Oriflame este o companie care vinde produse cosmetice pentru o n!ri"ire natural# a pielii prin intermediul unei for$e de v%n&#ri independent#' n afara circuitului tradi$ional al ma!a&inelor de desfacere cu am#nuntul( Compania Oriflame este una dintre companiile cele mai dinamice din lume' ce dispune de una dintre cele mai lar!i !ame de produse pe )a&# de in!rediente naturale' f#r# testare pe animale( Compania a fost fondat# n 1*+, -i este pre&ent# n ./ de $#ri' de$in%nd suprema$ia n v%n&#ri pe pia$a produselor cosmetice n peste 01 de $#ri( Anual c%-ti!# apro2imativ ..1 milioane 3 din v%n&#ri' av%nd peste 1'/ milioane de clien$i direc$i n toat# lumea( Cataloa!ele sale sunt traduse n 0. de lim)i' ntr4un tira" de aproape ,1 de milioane de e2emplare( 5e$ine n portofoliu peste +.1 de produse cosmetice' -i un num#r de doar /611 de an!a"a$i(( 7n Rom%nia Oriflame este pre&ent# din 1**.(Compania a nre!istrat' la sf%r-itul anului 6116' +18 recunoa-tere a m#rcii pe pia$a rom%neasc#(Oriflame este o companie pentru rom%ni' condus# de rom%ni' cu capital inte!ral suede&( Compania Oriflame este caracteri&at# de un spirit ntreprin&#tor' conducere descentrali&at# -i o atmosfer# tinereasc# -i plin# de entu&iasm( Misiunea companiei Oriflame "Misiunea noastr este de a oferi o ans pentru fiecare. Noi suntem aici pentru a oferi tuturor accesul la produse cosmetice ntr-un mod simplu i inteligent, dar i pentru a mbunti viaa oamenilor prin intermediul unei afaceri dinamice." Portofoliul companiei num#r# peste +.1 de produse de mac9ia" :;iordani ;old<' produse de intre$inere :=>individual' Ecolla!en' Time Reversin!<' parfumuri -i ape de toalet# :;iordani' ?olare' =ensoria' ;lacier' Eclat' Ascendant<' produse de n!ri"ire pentru )#r)a$i :creme de fa$#' creme de oc9i' A)do =culpt ;el<' produse de n!ri"ire a corpului :!eluri de du-' -ampoane' creme de corp<(

Analiza preliminar a produsului


Re&ultatele pe care Oriflame le o)$ine depind at%t de activitatea pe care ea o desf#soar#' c%t -i de factori e2terni care $in de pia$# -i de celelalte componente ale mediului n care func$ionea&#( A)ord%nd pro)lematica mediului ntreprinderii' tre)uie s# avem n vedere cele dou# componente de )a&# ale acestuia@ mediul intern -i mediul e2tern( Mediul intern este alc#tuit din ansam)lul activit#$ilor' rela$iilor -i resurselor interne a c#ror utili&are creea&# condi$iile inte!r#rii firmei Oriflame n mediul e2tern( Prin mediul e2tern ntele!em ansam)lul a!en$ilor -i for$elor din afara firmei Oriflame care pot afecta modul n care aceasta i-i men$ine sau i-i de&volt# sc9im)urile pe pia$#( Mediul de mar>etin! are dou# componente@ micromediul -i macromediul(

Analiza con ucturii de macromediu


Macromediul este acea parte a mediului unei firme care $ine de societatea n ansam)lul ei' vi&%nd factorii te9nici' economici' politico4"uridici' socio4culturali' naturali( Mediul demografic

Repre&int# unul din factorii formativi ai cererii de m#rfuri iar anali&a demo!rafic# repre&int# adesea punctul de plecare n evaluarea cererii poten$iale a pie$ei firmei( Aactorii demo!rafici care afectea&# activitatea firmei sunt@ m#rimea popula$iei' structura pe se2e' v%rste' distri)u$ia !eo!rafic# a popula$iei( Mediul economic

Compania Oriflame urmare-te factorii care influen$ea&# puterea de cump#rare a consumatorului( Cum pia$a este principala modalitate prin care se verific# concordan$a dintre nivelul -i structura popula$iei cu nevoile sociale reflectate n cerere' anali&a situa$iei pie$ei' a elementelor ei componente' cererea4oferta4concuren$a constituie punctul de pornire n evaluarea corect# a poten$ialului pe care poate s# se )a&e&e ntreprinderea n ela)orarea unei strate!ii -i politici realiste' care s# $in# seama at%t de particularit#$ile sistemului economic' c%t -i de tipolo!ia mecanismelor concuren$iale proprii' precum -i de riscurile pe care at%t mediul na$ional c%t -i cel interna$ional le !enerea&# ntreprinderilor(

Mediul socio-cultural Airma Oriflame este la curent cu o)iceiurile' tradi$iile' credin$ele -i normele care !uvernea&# statutul oamenilor n societate( Mediul te!nologic Compania Oriflame ncearca s# sesi&e&e -i s# e2ploate&e consecin$ele apari$iei unor te9nolo!ii noi( 5epartamentele de cercetare4de&voltare sunt alc#tuite din e2per$i n ma"oritatea domeniilor stiin$ifice( Noile descoperiri te9nico4-tiintifice modific# capacitatea -i structura produc$iei' evolu$ia nevoilor societa$ii -i ca urmare -i structura consumului creea&# noi moduri de satisfacere a nevoilor consumatorilor' descoper# noi consumatori' sc9im)# modelele cererii' condi$iile pie$ei' raportul -i natura concuren$ei de care ntreprinderea tre)uie s# $in# seama' poate contri)ui la cre-terea eficien$ei activit#$ii de mar>etin!( Mediul politico- uridic Atitudinea favora)il# a firmei fa$# de afaceri poate fi caracteri&at# de o politic# de credite mai pu$in restrictiv#' o politic# fiscal# mai pu$in dur# -i un climat permisiv pentru afaceri B ntruc%t climatul politic intern -i interna$ional afectea&# activitatea

ntreprinderii' deoarece are implica$ii at%t directe c%t -i indirecte' manifestate prin@ !radul de implicare a statului n economie ' or!ani&area -i !uvernarea statal# etc( Mediul natural A devenit o component# a macromediului care nu mai poate fi i!norat#' astfel' firma s4a implicat de la nceput n pro)lemele ce afectea&# mediul ncon"ur#tor' folosind am)ala"e recicla)ile -i elimin%nd din compo&i$ia produselor sale elemente care ar fi putut d#una oamenilor(

Analiza con ucturii de micromediu


Micromediul este repre&entat de participan$ii la mediul cel mai apropiat al ntreprinderii -i care afectea&# posi)ilita$ile ei de a4-i deservi clien$ii( Micromediul este format din a!en$ii care se afl# n antura"ul imediat al firmei' n!lo)%nd@ furni&orii' clien$ii' intermediarii' concuren$ii( "urnizorii Compania Oriflame a decis ca pentru resursele de )a&# s# fie ne!ociate contracte pe termen lun! cu un num#r mai mare de furni&ori pentru a avea un mai )un control al pre$urilor' al calit#$ii' al termenelor de livrare' al condi$iilor de creditare' de plat#' ca -i pentru a !aranta cursivitatea aprovi&ion#rii( Aurni&orii sunt cei care asi!ur# ntreprinderii resursele necesare desf#-ur#rii normale a activit#$ii economice' dar -i concuren$ilor( =unt repre&enta$i prin diferite firme de afaceri sau persoane particulare care' pe )a&a rela$iilor de v%n&are4cump#rare' pun la dispo&i$ie materii prime -i materiale@ ener!ie' ap# sau e2ecut# o lar!# !am# de servicii( #lienii

Oriflame este o companie care distri)uie clien$ilor s#i produse Cosmetice Naturale =uede&e' prin metoda de v%n&are direct#( Mem)rii Oriflame sunt@ cump#r#torii direc$i -i consultan$ii( Cumprtorii Direci =unt persoane fi&ice care cump#r# -i folosesc produsele Oriflame direct de la Oriflame' prin intermediul catalo!ului( Aiecare Cump#r#tor 5irect este alocat unui Consultant Oriflame -i unui 5irector care i vor furni&a serviciile postv%n&are( Consultanii =unt v%n&#tori direc$i Oriflame' persoane "uridice' re&iden$i ai statului rom%n care' n numele -i pe r#spunderea lor' desf#-oar# activitatea de distri)u$ie direct# a produselor Oriflame c#tre consumatorii finali de pe pia$# pe )a&a unui contract nc9eiat cu Oriflame' precum -i servicii de consultan$# cosmetic# pentru Cump#r#torii Oriflame( #oncurenii =unt a!en$ii economici cu care intr# n competi$ie firma( Oriflame Cosmetics Rom%nia face parte din !rupul interna$ional Oriflame Holdin!s' care are .. de su)sidiare n Europa' Asia' America -i Africa( =istemul multi4 level4mar>etin! presupune ca fiecare repre&entant din re$ea s# aduc# alte persoane' pe care le coordonea&#( La v%n&area produselor' fiecare repre&entant' c%t -i cel care l coordonea&#' ncasea&# un comision( Concuren$ii firmei' pe acest se!ment' sunt companii precum Avon' AmCaD sau Eepter( Principalii "uc#tori care activea&# pe pia$a local# de cosmetice sunt !i!an$ii interna$ionali din v%n&#ri directe 4 Avon' Oriflame' AmCaD' alaturi de companii din domeniul )unurilor de lar! consum' ca PF;' Gnilever sau Hen>el( Compania european# Oriflame este a dou#&ecea companie din lume -i a cincea companie de cosmetice cu v%n&are direct#' dup# companiile americane AmCaD' Natura' NeC =>in -i Avon( Re!iunile pe care activea&# preponderent Oriflame sunt Asia'

America Latina -i Europa' dar mai pu$in America de Nord( 7n pre&ent' Oriflame este lider pe pia$a din Rusia' detron%nd liderul local Avon' principalul competitor al companiei( Pe pia$a local#' Oriflame Rom%nia este al doilea mare "uc#tor ce operea&# pe pia$a cosmeticelor prin v%n&#ri directe' av%ndu4i concuren$i direc$i pe Avon Cosmetics -i AmCaD( Pe se!mentul cosmetice' 0H8 dintre responden$i au ales drept cel mai cunoscut )rand Nivea :0H8<' f#r# a avea e2emple indicate( Clasamentul este completat de Avon -i LIoreal :fiecare cu c%te 6,8<' Oriflame :1+8< -i ;arnier :118<( 7n sc9im)' cu e2emple indicate' participan$ii la studiu consider# ;illette cel mai cunoscut )rand de cosmetic :*08<' urmat la e!alitate de Nivea si Avon :fiecare cu c%te *68<( Jrandul de cosmetice cel mai vi&i)il online este Avon' urmat de Oriflame -i LIoreal( Companiile multina$ionale sunt cele care alc#tuiesc avan!ard# -i n domeniul comunic#rii prin etic#( Marile corpora$ii investesc n pro!rame comunitare -i -tiu s# promove&e acest lucru( 7n cele din urm#' implicarea n pro)lemele sociale se dovede-te a fi )enefic# am)elor par$i' companie -i comunitate( Monica Tatoiu' mana!in! director al Oriflame' este convins# de rolul eticii n promovarea unei companii( KEste etic ca o parte din profitul unei companii s# se ntoarca la !rupul social care a participat la reali&area lui(L 5up# aprecierea ei' cre-terea v%n&#rilor Oriflame n condi$iile sc#derii pie$ei cosmeticelor se datorea&a -i responsa)ilit#$ii sociale( $iaa int Produsele noastre sunt destinate pentru toat# lumea' indiferent de statutul social' pentru femei -i )#r)a$i' pentru toate cate!oriile de v%rst#( =unt produse c9iar -i pentru )e)elu-i( =tatisticile arat# c# )#r)a$ii petrec mult timp n fa$a o!lin&ii' n sc9im)' femeile o fac mult mai frecvent -i' evident' marea ma"oritate a clien$ilor no-tri sunt femei( Analiza %&'( Puncte tari: 4 pre$urile accesi)ile destinate n special consumatorilor cu venit mediu -i sc#&utM

4 4 4 4

liniile de produse at%t pentru femei c%t -i pentru )#r)a$i -i mai nou -i pentru cei miciM )eneficia&# de notorietate pe pia$a din Rom%niaM au o !am# lar!# de produseM marca( Puncte slabe:

4 4

n !eneral calitatea medie a produselorM pre$ul sca&ut practicat este asociat de c#tre consumatori cu o calitate sc#&ut#( Oportuniti:

4 4 4

pia$a mare de desfacereM cererea mare pe pia$aM perioada s#r)#torilor( Ameninri:

4 4

concuren$a foarte mareM sc#derea nivelului de trai(

%tabilirea obiectivelor
'biective principale 7n primul rand Oriflame i-i dore-te s# fie prima ale!ere pentru clien$i iar n al doilea r%nd' i-i propune e2tinderea re$elei de distri)u$ie -i lansarea unei noi !ame de produse(

'biective specifice t)rgului la care particip* 4 4 nscrierea unui num#r de .1 de repre&entan$i pe parcursul desf#-ur#rii t%r!uluiM cre-terea v%n&#rilor cu 618M

4 4 4

c%-ti!area unui num#r de 01 de cump#r#tori ai produsului NORTH FOR MEN -i atra!erea unui num#r de minim 6111 de vi&itatoriM reali&area unui reporta" despre oportunit#$ile oferite de Oriflame celor care doresc s# devin# repre&entan$i -i s# fie difu&at n 0 &iare locale' un post T? -i un post de radioM

/1 de cump#r#tori ai produselor pentru in!ri"irea p#rului Hair X

+efinirea strategiei de participare la t)rguri i e,poziii


-. .dentificare eveniment Airma Oriflame a 9ot#r%t s# participe la e2po&i$ia Prett! "oman n urma anali&ei e2po&i$iei ce a avut loc la Jucuresti( =4a constatat c# su)iectul se suprapune cu !ama de produse oferite de Oriflame' este un eveniment nou pentru pia$a din Ia-i' ceea ce ii va facilita accesul c#tre !rupurile $int#( Creatorul evenimentelor de tip retea din Rom%nia' compania AJplus Events are o e2perien$# de peste 16 ani n domeniul or!ani&#rii de t%r!uri' e2po&i$ii' conferin$e -i con!rese( AJplus Events face parte din !rupul AJplus al#turi de AJplus 5irect Mar>etin! 4 a!en$ie de comunicare direct# -i AJplus Events Lo!istic 4 furni&or na$ional de lo!istic# pentru evenimente( 7nfiin$at# n 1**,' compania a )eneficiat de la nceput de entu&iasmul' pre!#tirea -i creativitatea unei ec9ipe tinere care s4a dovedit a fi motorul de&volt#rii KAJplus EventsL( 7n 6116 KAJplus EventsL devine prima companie din Rom%nia certificat# conform standardului interna$ional I=O *111N6111 privind mana!ementul calit#$ii n or!ani&area de t%r!uri' e2po&i$ii' con!rese -i simpo&ioane( 7n 611. KAJplus EventsL este certificat ca operator de date cu caracter personal' -i devine mem)r# a Asocia$iei Rom%ne de Mar>etin! 5irect :ARMA5< pentru serviciul de mar>etin! direct speciali&at pe construc$ii -i instala$ii pe care l furni&ea&#( 7n 611+' la 11 ani de la or!ani&area primului eveniment' KAJplus EventsL lansea&# pe pia$a din Rom%nia dou# e2po&i$ii interna$ionale speciali&ate' utili&%nd ca )rand um)rela pentru acestea numele celui mai cunoscut eveniment din portofoliu@ CAMEO(

7n 611,' compania -i4a diversificat oferta de servicii de or!ani&are' evenimente' lo!istic#' mar>etin! direct -i servicii comple2e pentru evenimentele proprii( 7n 611H' compania scoate pe pia$# e2po&i$ia de cosmetice Prett! "oman# sin!ura e2po&i$ie care are propriul )rand( /. #ontactare 0 rezervare stand 7n urma deci&iei de a participa la e2po&i$ie' firma Oriflame a solicitat -i primit urmatoarele informa$ii@ T%r!ul este un eveniment re!ionalM =e or!ani&ea&# o dat# pe an' n ora-ele Jucure-ti' Ia-i' Clu"' Constan$a' Timi-oara -i CraiovaM La eveniment vor mai fi pre&ente )randuri ca@ Nivea' LIoreal' Pves Roc9er' Aa)erlic' Avon' 5ove' ;illette' Refan' Aarmec' ;erocosen' ;arnier' =ep9ora' =a)on' T9e )odD s9op' Jeauti>' Elmiplant' Lumene' Her)ina' Cutrin' AnDtimeM Pre$ul pe metru p#trat este H1 euroNm6 cu or!ani&area proprie a standului' av%nd posi)ilitatea de a o)$ine o reducere de 11 8' dac# re&ervarea se va face p%n# pe data de 61 aprilie 611*M Conferin$ele de pres# vor avea loc la nceperea evenimentului' n &iua de 1. mai -i la sf%r-itul evenimentului' n &iua de 61 mai( Evenimentul va fi promovat prin intermediul afi-elor stradale' panourilor pu)licitare )anerelor' reclame mo)ile' site4uri de profil' &iarelor locale' reclame T? -i radio' nscrip$ion#ri pe mi"loacele de transport' ecrane pu)licitare' campanie de leasin!( 'rganizarea standului 4 standul va fi plasat pe partea dreapt# intr#rii n e2po&i$ie a vi&itatorilorM 4 amena"area va fi reali&at# la fel n toate ora-ele n care va avea loc e2po&i$ia 4 standul este de tip insul# :cu / ie-iri la culoar<M 4 n cadrul standului se vor remarca dou# &one@ una pentru e2punerea produselor -i celalalta pentru atra!erea -i nscrierea de noi distri)uitoriM 4 &ona de e2punere a produselor se va afla pe partea dreapt#' iar la capatul acesteia va fi po&i$ionat# persoana ce va nscrie repre&entan$i -i va oferi pliante informativeM 4 standul va fi decorat cu ima!ini ale produselor( 11

1. Activiti promionalein cadrul e,poziiei Ca te9nic# promo$ional# n cadrul e2po&i$iei am ales pac9etul cuplu@ 4 4 4 4 4 La ac9i&$tionarea $amponului $i %elului &e &u$ ' in ( NORTH FOR MEN' prime-ti un spun NORTH FOR MEN La ac9i&i$ionarea unei ape &e toalet Di)ine de .1 ml prime-ti cadou un set &e bi*uterii ar%intiu cu turcoa+( La ac9i&i$ionarea unui )alsam pentru p#r normal Hair X prime-ti un -ampon pentru p#r normal Hair X La ac9i&i$ionarea unei %eni ar%intii cu catarame aurii prime-ti cadou o ,ratar Clubbin%( La ac9i&i$ionarea unui %el &e &u$ cu ceai alb $i cais prime-ti o
loiune pentru corp cu ceai alb $i cais-

2.

3venimente speciale 4 4 Conferin$a de pres# pentru lansarea e2po&i$iei' la care firma Oriflame va avea un repre&ant ce va lua cuvantul timp de . minuteM Conferin$a de presa pentru nc9eierea e2po&i$iei(

4. 3valuare 5metode, instrumente6 ?om cuantifica num#rul vi&itatorilor n func$ie de num#rul pliantelor oferite( 7.. %tudiu e,ploratoriu*

11

dintre produsele v%ndute la stand c%te au fost destinate femeilor -i c%te destinate )#r)a$ilor' raportare apoi la datele statistice na$ionale ale companiei Oriflame e2istente n pre&entM Num#rul de contracte de repre&entan$# nc9eiateM Num#rul de parfumuri v%ndute B se poate sta)ili o tendin$a n v%n&#rile viitoare

8. Analiza s9ot Puncte tari: 4 4 4 4 Noutatea e2po&i$iei n ora-ul Ia-i ceea ce va atra!e numero-i vi&itatori -i e2po&an$iM Plasarea la centrul e2po&itional KProvidentaL' o loca$ie comple2# -i cunoscut#M Juna or!ani&are av%nd n vedere e2perien$a firmei n reali&area de t%r!uri -i e2po&i$iiM ?i&itatorii au posi)ilitatea s# !#seasc# la fiecare e2po&ant produse noi(

Puncte slabe 4 4 Lipsa spa$iilor pu)licitare din Ia-i -i din "urul loca$ieiM Aiind sin!urul spa$iu destinat e2clusiv e2po&i$iilor' pre$ul de nc9iriere este unul ridicat( Ameninri: 4 4 4 4 Participarea unui num#r mic de vi&itatoriM 5ificult#$i nt%lnite n momentul nc9eierii contractului cu centrul QProvidentaL sau cu e2po&an$iiM Concuren$aM Nivelul de trai sc#&ut(

Oportuniti: 4 solicitarea de c#tre firme din alte ramuri pentru a reali&a e2po&i$ii cu su)iect nou n ora-ele din $ar#( 16

:. ;ugetul* -reali&area pac9etelor pu)licitare@ ,11 EuroM 4reali&area unui spot pu)licitar special pentru promo$ie@ 1111 EuroM 4reali&area flutura-elor@ 011 EuroM 4 mpar$irea flutura-elor@ ,11 EuroM 4reali&area de )annere pu)licitare@ 1111 EuroM 4difu&area spotului pu)licitar@ *11 EuroM 4aplicarea afi-elor pe panouri pu)licitere@ .11 EuroM 4plata an!a"a$ilor@ +11 EuroM 4 nc9irierea spa$iului n stand@ 61+ Euro( <. $lanul operaional NR( CRITERIG 1( ACTI?ITRI C#utarea -i re&ervarea loca$iei 6( de e2po&i$ie Contactarea e2po&an$ilor -i c#utarea artistului ce va sus$ine 0( /( recitalul Crearea spoturilor pu)licitare Crearea materialelor .( pu)licitare 5erularea campaniei de promovare 10 61 &ile 1. &ile , &ile Gmane -i financiare Gmane -i financiare Gmane -i financiare 5epartamentul de mar>etin! 5epartamentul de mar>etin! 5epartamentul de mar>etin! / &ile 5GRATA 0 &ile RE=GR=E Gmane -i financiare Gmane -i financiare RE=PON=AJI L 5epartamentul de mar>etin! 5epartamentul de mar>etin!

+(

Amena"area standurilor de c#tre e2po&an$i 5esf#-urarea

6 &ile

Gmane -i financiare

E2po&an$i

,(

1. mai' ora

Gmane -i financiare

5epartamentul de rela$ii pu)liceNe2po&an $i 5epartamentul de mar>etin! -i rela$ii pu)lice 5epartamentul de mar>etin!Nservi ciul te9nic 5epartamentul de rela$ii pu)liceNe2po&an $i 5epartamentul de mar>etin!Nfinan ciar

conferin$ei de pres# 1,@11

H(

5esc9iderea

1/ mai' ora

Gmane -i financiare Gmane -i financiare

oficial# a e2po&i$iei 1*@11 *( 5erularea e2po&i$iei . &ile

11(

Conferin$a de pres# 61 mai pentru sf%r-itul e2po&i$iei

Gmane -i financiare

11(

Evaluarea e2po&i$iei

61 mai401 mai

Gmane -i financiare

1/

1.

ampon pentru uz frecvent HairX ampon pentru uz frecvent care, graie complexului HydraPlus, rspunde nevoilor de ngrijire zilnic a prului. Cur, idrateaz prul !i l face u!or de aranjat. "ormula sa asigur podoa#ei capilare o ngrijire plcut !i eficient. $%& ml Cod@ 1/,1. 16(** Lei '(,)) *+, Balsam pentru pr pentru uz frecvent HairX -alsam spray care, prin complexul HydraPlus, idrateaz !uviele, mpiedic.nd ncurcarea !i tocirea prului. /e pulverizeaz pe prul umed, proaspt splat, !i nu se clte!te. ,ntrodu0l n programul zilnic de ngrijire a prului1 '%& ml Cod@1/,1+ 1+'** Lei $2,)) *+,

Geanta argintie cu catarame aurii Cod@ ,1160. +*'** Lei


'2),)) *+,

1+

Brara Clubbing Cod3('&4$' $4,)) *ei


2&,)) *+,

Divine Ap de toalet 5ceast arom feminin, floral, sugereaz notele u!oare, naturale, de #am#us, 6i7i !i violet. ,nima sa are parfumul or ideei, iar #aza eman arome cald lemnoase !i de mosc. %& ml Cod3''2%% )8.)) *ei

Set bi uterii argintiu cu turcoaz

Cod3('&24% 8),)) *ei


9),)) *+,

1,

ampon !i gel de du! " #n $ %ort& for 'en "ormul de curare revigorant, care ngrije!te at.t corpul c.t !i prul. :0Pant enolul idrateaz pielea !i fortifiaz Complexul 5rctic Pro :efence menine pielea n form maxim. ml Cod3'%%2) prul. $%&

'&,)) *+,
'8,)) *+,

Spun %ort& for 'en /pun care cur eficient pielea, catifel.nd0o !i revitaliz.nd0o. Complexul 5rctic Pro :efence ngrije!te pielea. ;entolul rcore!te. '&& g Cod3'%%42

4,)) *+,
8,)) *+,

Gel revitalizant pentru du! cu ceai alb !i cais 5cum te #ucuri de var !i atunci c.nd faci du!, cu ajutorul acestui gel cu parfum plin de prospeime. +ste m#ogit cu extracte revitalizante din cais !i ceai al#. $&& ml Cod3'&)%4

'%,)) *+,

1H

S-ar putea să vă placă și