Sunteți pe pagina 1din 7

________________

Drept
F

S
t
i
n
g
e
o
b
l
i
g
a
r
f
i
s
c
1.1 Enumerati modatitatile de stingere a obligatiilor fiscal

r
t

a
i

e
i

Stingereaobligatiilor bugetare prin plata


Stingerea obligatiilor prin anulare-.
a)

Stingetea obligatiilor prin prescriptie

b)stingerea obligatiilor prin compensare


1.2. Caracterizati stingera obligatiiolor prin scadere.
Stingerea obligatiei fiscale prin scadere are loc In situatiile in care contribuabilul persoana fizica:
-

a decedat;

este dedarat mort;

este declarat disparut fara veste;

este declarat lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrinsa.

Stingerea prin scadere se face in marimea intregii obligatii fiscale - daca persoana nu a lasat sau nu
dispune de bunuri ( in marimea partii nestinse din obligatia fiscal) si daca averea lasata de ea (averea
existent) este insuficienta. Stingerea prin scadere a obligatiei fiscale a contribuabilului persoana
juridica are loc in urma incetarii activitatii lui prin lichidare, inclusiv pe cale judiciara,sau prin
reorganizare.
Stingerea obligatiei fiscale prin scadere are loc in temeiul unei decizii a conducerii organului cu
atributii de administrare fiscala. care administreaza obligatia fiscala respectiva, inclusiv in cazul cind
stingerea ei prin executare silita in conformitate cu prezeritulcod este imposibila. Decizia
inspectoratului fiscal de stat teritorial privind stingerea obligatiei prin scadere poate fi verificata,
modificata sau anulata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, in cazul serviciului de colectare a
impozitelor si taxelor locale, decizia se adopta de catre consiliul local.
Probema.
in cazul in care instanta judecatoreasca emite o decizie de anulare a declararii persoanei fizice moarta
sau disparuta fara veste ori o deciziede recunoastere a capacitatii depline de exercitiu, actiunea
obligatiilor fiscale stinse anterior prin scadere se restabileste, fara a se aplica majorarile de intirziere si
amenzile pentru perioada cuprinsa intre momentul declararii persoanei fizice moarta sau disparuta fara
veste, sau lipsita de capacitate de exercitiu, sau cu capacitate de exercitiu restrinsa si data emiterii
deciziei respective.
Subiectui Impunerii

Expuneti notiunea de reprezentanta permamenta a nerzidentului pe teritoriul R.M. potrivit


legislatiei fiscal ale legislatiei R.M.

Reprezentanta permanenta a nerezedentului pe teritoriul Rep Moldova este loc fix de afaceri prin care
nerezidentul desfasoara integral sau partial activtatea de intreprinzator in Republica Moldova fie
direct, fie indirect prin printr-un agent cu statul dependent.
1.1. Expuneti

criteriile necesare existentei unei reprezentante permamente in


scopuri fiscal. Criteriile necesare pentru existenta unei reprezentante
permanente in scopuri fiscale sunt:
-Un loc de conducere , o filiala, o reprezentanta, un oficiu, o uzina, o fabrica.
-Un $antier de constructie, un proiect de construct, activita de supraveghere tehnica, deservire si
exploatare a utilajului legate de acestea.
-Comercializarea marfurilor din depozite amplasate pe teritoriul RM care
apart in nerezidentilor. -Prestarea altor servicii in perioade mai mare de 3 luni.
-Desfaurarea in RM a oricarei activitati care corespunde uneia din cele prevazute de legislatia fiscala.
1.2 Deterntinati
conditiile cind activitatea nerezidentului desfasurata de un santier de
constructive formeaza in scopuri fiscale o reprezentanta permamenta.
Santierul de constructive al nerezidentului pe teritoriul Republicii Moldova inseamna: -locul de
constructie a noilor obiecte, precum si de reconstructie, largire, reutilare tehnica sau reparare a
obiectelor existente de proprietate imobiliara;
-locul de construire sau montare, reparare, reconstruire sau reutilare tehnica a cladirilor, inclusiv a
instalatiilor piutitoare si de foraj, precum si a masinilor si utilajului a caror functionate normala
necesita fixare dura pe fundament sau pe elementele de constructie ale ciadirilor, edificiilor sau ale
obiectelor piutitoare.
Inceputul existentei santierului de constructie in scopuri fiscale se considera prima din urmatoarele
date:
-data- semnarii actului de transmitere a santierului catre antreprenorul general (a actului de admitere a
personalului suba antreprenorului pentru exercitarea partii sale din volumul total de lucrari).
-data inceperii efective a lucrarilor.
Expirarea termenului de existenta a santieru de constructie se considera data semnarii de catre
beneficiar a actului de primire a obiectii sau a complexului de lucrari prevazute de contract.
Terminarea de catre subantreprenor a lucrarilor se considera data semnarii de catre antreprenorul
general a actului de primire a lucrarilor. In cazul in care actul de primire nu a fost perfectat sau
lucrarile au fost finisate efectiv dupa data semnarii unui astfel de act, se considera ca santierul de
constructie si-a Incetat existenta (lucrarile subantreprenorului se considera finisate) la data finisari i
efective a lucrarilor de pregatire, construire sau montare, care se include volumul lucrarilor persoanei
respective pe acest santier de constructie.
Definiti notiunea de drept fiscal.
Drep fiscal cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza modalitatea de realizare la buget
a veniturilor publice primordial prin specificul fiscal al impozitelor $i taxelor.
C^ratterizati principiile
dreptului fiscal. Principle
dreptului fiscal sunt
urmatoarele:
1.3.
Principiul individualitafii-a aparut de la
ideea ca intr-un intr-un stat democratic omul este valoarea sociala ?i nu statul. Conform acestui

principiu fiscalitatea trebuie sa prezinte unul din mijloacele prin care se asigura o dezvoltare
deplina a persaalitajii fiecarui cetafean in conformitate cu apari{ia acestuia.
1.4. Principiul nedescriminarii - in conformitate cu acest principiu ar trebui de adoptat norme
valabile pentru tofi in a$a mod in care impozitele sa fie stabilite fara discriminari faja de unii
subiecji sau fa{a de unele grupuri sociale.
1.5. Principiul Impersonalita{ii - este principiul conform caruia impozitele trebuie sa fie fixate
asupra veniturilor persoanelor fizice
nu persoanelor care sa fie obiect al impunerii.
1.6. Principiul neutralita^ii - neutralitatea are ca cerinja ca impozitele sa nu contravina unei
gestionari bune a economiei $i sa fie favorabile realizarii unei economii mai eficiente.
1.7. Principiul legitimita^ii - consta in distingerea intre veniturile legitime $i cele nelegitime.
1.8. Lipsaarbitrarului - presupune perceperea taxelor $i impozitelor conform unor principii simple
clare in a$a fel incit din parteaorganelor fiscale sa nu aiba loc abuzuri fiscale.
Deteminati tipurile de conventii internationale in sistemul izvoarelor Dreptului Fiscal si
argumentati necesitatea icfteerii aces tarn.
Conventiiinternajionale in sistemul izvoarelor de drept fiscal sunt urmatoarele:
1.9. Convenfia cu privire la evitarea dublei impuneri - aceasta convenjie este necesara pentru a se
evita dubla impunere a ceta{enilor la plata diferitor impozite.
1.10.Conven{ia cu privire la evaziunea fiscala - aceasta convenjie este necesara pentru a asigura
indeplinirea cu buna-credin(a aobligafiilor fiscale i pentru evitarea evaziunii fiscale.
Statele sunt preocupate sa stabileasca Conventii prin care sa evite impunerea aceleiasi materii
impozabile apartinand aceluiasi subiect , aceeasi perioada de timp in 2 tari diferite. Aceste Conventii
s-au impus datorita cresterii in conditiile actuale a nr de pers fizice si juridice care realizeaza venituri
sau detin cu titlu de proprietate diferite bunuri. Acesta pot face obiectul impunerii atit in tarile de
origine cat si in tarile de destinatie. Conventia se aplica pers fizice si juridice care sunt rezidente a
unui stat contractant sau al fiecaruia din cele 2 state. Castigurile dobindite din vanzare sunt impozitate
in statul in care se afla situate aceste bunuri.
Executarea silita a obligafiilor fiscale])
LLRelatati despre eXeCutareu sitit obligatiilor fiscale in cadrul rapoartelor juridice fiscale.
Executarea silita in cadrul rapoartelor juridice fiscale reprezinta acea cale subsidiara de recuperare a
creantelor fiscale, desigur ca fiind declansata in cazul neachitarii de bunavoie la termenele legale a
impozitelor si taxelor datorate bugetului statului.Deci orice cetacean al RM conform Constitutiei RM
au obligatia de a contribui la cheltuielile publice si anume prin impozite si alte taxe. Aceasta obligatie
se extinde asupra tuturor contribuabililor ca o modalitate de revendicare de catre stat a drepturilor
sale. Deci urmarirea contributiilor financiare nu poate fi calificata ca fiind o lipsire a proprietarului de
bunuri ci reprezinta o constringere neconditionata de executare a platilor. Raportul privind
neexecutarea creantei fiscal tine de dreptul public. De aici decurge si investirea organului organului
fiscal cu drepturi de a proceda autoritar in raporturile fiscal - patrimoniale ceea ce nu reduce drepturile
si libertatile cetateanului.
In concluzie am putea spune ca specific raportului juridic din domeniul fiscalitatii este faptul ca
executarea silita a sumelor reprezenlind venituri fiscale ale bugetului este pornita si se desfasoara
exclusiv de catre organele administrative-fiscale ale statului.Executarea silita in cadrul raporturilor
juridice fiscale reprezinta calea exceptional a creantelor fiscale, ea pornindu-se numai in cazul
neachitarii de bunavoie , in cuantumurile si la termenele legale a impozitelor si taxelor sau a
altor contributii datorate bugetului public.
l.l.Detemunati si caracterizati succind modalitatile de executare silita a obligatiilor fiscal.
Referitor la urmarirea impozitelor, taxelor si a altor plati putem mentiona urmatoarele modalitati prin
care se realizeaza executarea silita a creantelor fiscale de la contribuabilii restantieri.
Pastarea bunurilor contribuabililor. Aceasta se face printr-o hotarare, cu privire la punerea sub
sechestru a bunurilor adopt- de catre seful organului fiscal territorial, avand putere juridical asupra
tuturor bunurilor restantierului, indifferent de locul aflarii attstora. Inceperea procedurii de
sechestrare este precedata de transmiterea restantierului o copie a hotaririi mentionate- fie in forma
scrisa, fie in forma orala,trebuie sa i se aduca la cunostinta drepturile si obligatiile acestuia in timpul
sechestrarii.
Nu pot fi sechestrate bunurile:
-material prima
-terera*iri cu destinatie
agricola,inventar agricol -prod
usele agricole perisabile
Dupa inminarea actului restantierului i se va aduce la cunostinta ca daca in decurs de 20 de zile nu va
achita creantele atunci bunur ilepuse sub sechestru vor fi scoase la licitatie.

Urmarirea datoriei debitoriale a contribuabililor. Este acea modalitate a executarii silite a


obligatiilor prin care creditorul urmaresle , in contul creantei sale , sumele pe care o terta persoana le
datoreaza debitorului urmarit. Aceasta presupune indisporibilizarea in mainele tertului poprit care
este debitor al contribuabilului urmarit, a sumelor datorate de acesta din urma si in plata directa a lor
creditorului urmaritor.Infiintarea propririi da nastere unui rap jur intre creditor(statul) si tertul
proprit.rap jur grevat prin existenta altor 2 rap juruduce: eel dintre creditor si debitorul oblig fiscsi
respective cele dintre debitorul obi fisc si tertul poprit.Executarea silita prin proprire se poate intinde
asupra tuturor veniturilor si disponibilitatilor banesti urmaribile , potrivit legii,datorate cu orice titlu
debitorului de catre terte persoane fizice sau juridice.
Ridicarea banilor in numerar. Aceasta procedure, se realizeaza cu participarea colaboratorului
oranului fiscal iar in caz de necesitale
a
colaboratorilor
Garzii
Financiare. Ridicariise supun orice mijloace banesti in numerar , gasite in seiful casei platirorului,
sau in reteaua comerciala a acestuia. Ridicarea se face in prezenta contabilului si a casierului.
Obligatia de baza a contribuabilului consta in prezentarea documentelor solicitatede org fiscale ,
necesare ridicarii banilor si asigurarea accesului liber al persoanei care efectueaza ridicarea.
1.3.frornulati careva argument care ar demonstra ca sechestrarea bunurilor contribuabililor
constituie o modalitate de asigurmt a stingerii obligatiilor fiscal
In urma sechestrarii bunurilor si comercializarii acestora are loc stingerea obligatiunii fiscale a
contribuabilului deoarece dupa confiscare bunurile respective tree in proprietatea statului, iar sumele
obtinute in cazul comercializarii acestora, reprezinta exclusivbenitul bugetului de stat.
Subiectil impunerii *
11 DeFiniti notiunea legala de contribuabil.
Contribuabili - sunt acele persoane fizice sau juridice care au obligatia de a plati impozite si taxe
reprezentind contributia lor la realizarea bugetului de stat.
1.11.
Clasificati
si caracterizati
tipurile de contribuabili Dupa statutul lor
juridic , subiectii impunerii se clasifica in :
a)
perscane fara personalitate juridical
b)
pers custatut de persoana
juridical Persoane fizice sunt:
-cetateniiRM, cetateniistraini,
apatrizii;
-Intreprinderi cu statut de persoana fizica, intreprinderi individuale, gospodarie taraneasca.
In categoria de subiecti impozabili:
persoane fizice ce participa la activitatea de antreprenor:
- intreprinderile individuale
- gospodariile taranesti
- societatile in comandita
- societatile in nume colectiv
In categorie de subiecti impozabili - persoane juridice,sunt incluse:
- orice intreprindere, institutie, asociatie.
-Nerezidentul care are o prezenta economica pe teritoriul RM.
Deci sunt impozabile urmatoarele categorii de societati cu statut de pers juridica:
-S.A; -S.R.L;
-co-operative de productie;
-intrefiideiile de arenda
Impor^ailla ^laminarii acestor deosebiri si atribuirae clara a unei persoane cu statutul de persoana
fizica sau juridica este indiso "SJtaiil afeoarece acest fapt influenteaza nemijlocit asupra
cuantumului impozitului pe venitul global datorat statului. L3.Ar~g'ln(0WSftnecesitatea
reglementarii legale a notiunii de razidenta in cadrul Dfeptului FiscaL
Confc? "Uproederilor legale rezident este orice persoana care corespunde uneia din urm cerinte:
fc &h la tratament peste hotare
e domiciliu permanent pe teritoriul RM.
stepersoana cu functii de raspundere a R.M. aflati in exercitiul functionarii peste hotare.
Orice cetatean a RM este obligat de a contribui la formarea bugetului de stat prin impozite si taxe.iar
pentru a fi supuse la platire aceste pasoane trebuie sa rezidenta, pentru a fi gasit pentru recuperarea
sumelor banesti.Deasemenea este necesara pentru a se evita impunerea si evaziunea fiscala.
Impozitil PE venit.
1.INDENTFICATI tipurile de scutiri acordate persoanelor fizice in cazul impozitului pe venit.

Impozitul pe venit a persoanei fizice este datorat de catre aceste persoane care isi au rezidenta si
domiciliul pe teritoriul unui stat anumit, precnm si de catre pers nerezidente,dara care realizeaza
venituri aflate pe terit statului dat.
Fiecare contribuabil (persoana fizica rezidenta) are dreptul la o scutire personala In suma de
7200 lei pe an. Suma scutirii personale v a constitui 12000 lei pe an pentru orice persoana care :
s-a imbolnavit si a suferit de boala actinica provocata de consecintele avariei de la C.A.E. Cemobil;
este invalid si s-a stabilit ca invaliditatea sa este in legatura cauzala cu avaria de la C.A.E. CernobTl;
este parinlele sau sotia (sotul) unui participant cazut sau dat disparut in actiunile de lupta pentru
apararea integritatii teritoriale si a independentei Republicii Moldova, cit si in actiunile de lupta din
Republica Afghanistan;
Persoana fizica rezidenta aflata in relatii de casatorie are dreptul la o scutire suplimentara in suma de
7200 lei anual, cu conditia ca sotia (so(ul) nu beneficiaza de scutire personala.Contribuabilul
(persoana fizica rezidenta) are dreptul la o scutire Tn suma de 1680 lei anual pentru fiecare persoana
Tntretinuta, cu exceptia invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 7200 lei annual.
1.2.Stabiliti conditiile conerente in care suma scutirii personale a persoanei fizice in
cazul impozitului Suma scutirii personale constitui 12000 lei pe an pentru orice
persoana care :
s-a imbolnavit si a suferit de boala actinica provocata de consecintele avariei de la C.A.E. CernobTl;
este invalid si s-a stabilit ca invaliditatea sa este In legatura cauzala cu avaria de la C.A.E. CernobTl;
este parintele sau sotia (sotul) unui participant cazut sau dat disparut Tn actiunile de lupta pentru
apararea integritatii teritoriale si a independentei Republicii Moldova, cTt si Tn actiunile de lupta din
Republica Afghanistan;
este invalid ca urmare a participarii la actiunile de lupta pentru apararea integritatii teritoriale si a
independentei Republicii Moldova, precum si Tn actiunile de lupta din Republica Afghanistan;
este invalid de razboi, invalid din copilarie, invalid de gradul I si II;
este pensionar-victima a represiunilor politice, ulterior reabilitata.
1.3.propuneti eel mai avantajos mod de plata ppe venit prin aplicarea scutirii cedata de celalalt
sot(matrimonial) in situatia in care venitul annual total realizat de sot constituie 100.000 lei, iar
venitul annual total realizat de sotie constituie 20.000 lei. Cel mai avantajos mod de plata a
impozitului pe venit in cazul respective este achitarea impozitului de catre sotie in marime de 7% din
venitul anual de 20000 lei. Prin aplicarea scutirii acordate sotului, a carui venit constituia lOOOOOIei
annual , acesta urmand aplati 18% din venitul annual impozabil.
Organelle cu atributii de
administrare fiscala .
1.1. Expune- ti structura si functiile
organului fiscal Oraganele fiscale:
1.Inspectorate fiscal principal
de stat 2.Inspectorate fiscal
tentorial de stat
Inspectorate fiscal principal de stat are urmatoarele functii si atributii:
-efectueaza supravegherea activitatii inspectoratului fiscal teritorial in vederea exercitarii controlului
fiscal,asigura crearea si
functionarea unui sistem informational unic privind contribuabilii si obligatiile fiscale.
-control eaza activitatea inspectoratelor fiscale teritoriale
-emite ordine,instructiuni si alte acte in vederea executarii legislatiei fiscale.
-organizeaza si efectueaza ,dupa caz executarea silita a obligatiilor.. .s.a
Inspectorate fiscal territorial de stat-(se subordoneaza inspectoratului principal de
stat.)are urmt.atributii: -intreprinde masuri pentru asigurarea stingerii obligatiilor
fiscale. -popularizeaza legislatia fiscala.
-examineaza contestatii.cereri prealabile si emite
decizli asupra lor. -sigileaza masinile de casa si de
control ale contribuabililor.tine evidenta lor.
-eliber contra plata subiectilor impunerii formulare de
facturi fiscale,timbre.
Structura inspectoratului fiscal teritorial:
1 .Sectii inistrare fiscala.
2.Secti a c%ol fiscal.
3.SectL a J^arirea platilor.
4.SectL a lnFozitarea persoanelor fizice
Struct^ Ja'ispectoratului fiscal principal:
-Seful i n*ctoratului,pe langa M.F.
-Sefi

-Funct i<"Hrifiscali...s.a. Functrii:


-de coinW -de sar^ctimare
-inforr*nati .

Caracterizati atributiile legale ale Oraganului fiscal de efectuare a controlului fiscal


privind respectarea prevederilor legisla fiscale.
Sarcinile de baza a Organului fiscal , consta in exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei
fiscale,asupra calcularii corecte varsart i depline si la timp la buget a sumelor obligatiei fiscale.
In v^ederea respectarii legislatiei fiscale.Inspectoratul fiscal are urmatoarele atributii: -const&tareasi
investigarea fiscala a tuturor actelor rezultate din acti vitatea contribuabililor. -emite
ordin'.,ir,itructiuni in vederea executarii legislatiei fiscale.
-activi"tatea contribuabilului poate fi supus controlului pe o perioada ce nu depaseste termenele de
prescriptie.
-sa efe ctuezecontrol asupra contribuabiIiilor,organelor vamale si serviciilor de colectare a impozitelor
si taxelor locale.
-sa primeascagratuit de la orice persoana informatii.date ,documente necesare in exercitarea
atributiilor.cu exceptia domiciliului
si rese dintei,folosite pentru obtinerea de venituri sau pentru intretinerea obiectelor impozabile.
-sa efeduezevizite fiscale.
-sa controlezeautenticitatea datelor din anumite dokumente. -sa so! m cite efectuarea si sa efectueze
control fiscal, -efectu <aza executarea silita a obligatiilor fiscale.sa.

Arj?umentati in ce cazuri concrete,prevazute de legislatia fiscala,organul fiscal


poate recurge la utilizarea unor surse si metodtz indirecte de stimare a sumei obligatiei fiscale.
Metodelesi sursele indirecte de estimare a obligatiilor fiscale,se folosesc si in cadrul controalelor
fiscale,ca urmare a instituirii posturi lor fiscale.
Metodelesi sursele indirecte vizeaza: -tipul si natura activitatii practicate de contribuabil
-marirrieacapitalului contribuabilului. -veniturile din vanzari a contribuabilului. -numarulde angajati
ai contribuabilului. -chiria imobilului folosit de contribuabil shi numarul lor. -compararea
cheltuielilor contribuabilului cu veniturile lui. -categoria clientilor contribuabililor.
Pentruaplicarea acestori prevederi este necesara respectarea urmatoarelor conditii: -posturilefiscale
au fost instituite eel putin de 2 ori pe parcursul anului fiscal.
-perioadele de functionare a posturilor fiscale sunt de eel putin de 30 de zile calendaristice,iar
diferenta dintre perioadele de activitateesyte eel putin 60 de zile calendaristice.
Obligatia fiscale
1.12.
Definiti
obligatia fiscala.
Suma de bani pe care contribuabilul trebuie sa o plateasca,reprezinta un venit la bugetul de stat,iar
obligatia al carei obiect este se numeste obligatie fiscala.
1.13.
Determinati
situatiili in care obligatia fiscala stabilita initial se modifica.
Modificarea obligatiei fiscale intervine in una din urmatoarele cazuri:
a)
Modificarea
elementeior in raport cu care sa facut individualizarea sa.ln marea
majoritate a cazurilor care determina modificarea obligatiei fiscale este atunci cand intervine
schimbari in ceea ce priveste materia impozabila in sensul majorarii sau reducerii acesteia.Aceste
schimbari au loc de regula intre momentul individualizarii obligatiei si momentul stingerii
acesteia.Deci modificarea elementeior in raport cu care a fost determinate obligatia fiscala mai poate
intervene:
-in urma controlului efectuat de organele financiar fiscale. -sau in urma admiterii contestatiilor
formulate de contribuabil.
b)
Modificarea
situatiei juridice a contribuabilului, poate consta in reorganizarea
contribuabilului prin divizare.comasare.fuziune sau in cazy liichidarii acesteia pe parcursul
anului fiscal.

Modificarea obligatiei fiscale prin acordarea unor inlesniri, intervine atunci cand dupa
individualizarea obligatiei fiscale a unui contribuabil acesta solicita si i se acorda anumite inlesniri
prevazute de lege(ex.amanari,esalonari)In acest mod obligatia fiscala modificata fie in privinta
termenelor de executare a ei.fie in privinta cuantumului sumii care face obiectul obligatiei.
.Modificarea actelor normative fiscale.Actele in materie fiscala sunt intodeauna de imediata
aplicare,ele modificand oblig nascute inainte de intrarea lor in vigoare dar neajunse la scadenta.
1.3.ndentificati reiesind din prevederile legislatiei fiscale ca majorarea de intarziere
(penalitatea) constituie o masura de asigu stingerii obligatiei fiscale.
Majorarile de intarziere este o suma calculate in functie de cuantumul impozitului taxei si de
tiimpul curs din ziua in care acestea trebui platite.indiferent de faptul daca au fost sau nu calculate
la timp.Aplicarea de catre organul sau alt organ abilitat majorarii de intirziere este
obligatorie,independent de forma de constrangere.

Majorarea de intarziere reprezinta o parte din obligatia fiscala si se percep in modul stabilit
pentru impunerea fiscala.Pentru neplat a inpozitului,taxei in termenul si in bugetul stabilit,conform
legislatiei fiscale se plateste o majorare in intarziere determinate pentru o perioada care incepe
dupa scadenta impozitului,taxei si care se incheie in ziua platilor lor efective inclusiv.
1.1. Detertinati conditiile de pornire a executarii silite a obligatiilor fiscale. O conditie declansarii
executarii silite a obligatiei fiscale sint:
existenta restantei; de expirare termenelor
de prescriptie stabilite in prezentul cod;
contestarea faptului de existenta a restantei $i
marimii ei.
d) contribuabilul nu se afla in proces de lichidare (dizolvare) sau de aplicare a procedurilor de
depa$ire a insolvabilitatii, conform legislatie.
intermediul executarii silite a creantelor fiscale pomite si desfasurate impotriva contribuabililor
aflati in culpa de neplatasila termenile legale,executarea constituie un mijloc corectiv de aparare si
satisfacere a interesului public.
I.2.Stabiliti deosebirile si asemanarile in procedura de executare silita in cazul persoanelor
fizice si persoanelor juridice. Asemanari:
-Executarea silita a obligatiei fiscale in cazul pers.fiz.si jur. se face in temeiul unei hotariri emise
de conducerea organului fiscal pe un ifoimilar tipizat aprobat de Inspectorate Fiscal Principal de
Stat.
-Soma-tia de plata(instiintarea)persoanelor fizice si persoanelor juridice de catre organele fiscale
despre neexecuatarea obligatiei fiscale.
-In temeiul hotaririi organului fiscal privind executarea silita a obligatiei fiscale, sint pasibile de
sechestrare toate bunurile contritoualilului, indiferent de locul aflarii lor, cu excepfia celor ce nu sint
sechestrabile. -Executarea silita a obligatiei fiscale se face In zile lucratoare, intre orele 6.00 $i 22.00.
-Executarea silita a obligatiei fiscale, Tn modul prevazut de codul fiscal, o efectueaza organul
fiscal atat pentru pers.fiz cat si juricice. C.C.C.E.C. dispunind de drepturile organului fiscal,
efectueaza executarea silita a obligatiei fiscale calculate de organele sale.
-Executarea silita a obligatiei fiscale prin ridicarea de mijloace bane$ti In numerar este aplicata
contribuabilului persoana juridica sau persoana fizica subiect al activitatii de Tntreprinzator
Deoseliri: