Sunteți pe pagina 1din 15

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr.

2, aprilie 2016

SCOLIOZELE COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI


Dr. Kristina Moldovan – rezident balneologie,
Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca

Introducere 7 cervicale,


12 dorsale,
Dinamica socială actuală, cu noile stiluri de 5 lombare,
viaţă impuse pentru a putea face faţă provocărilor zil- 5 sacrate
nice, pentru a deveni competitiv, pentru a se integra
4-5 coccigiene.
în anturaj, remodelează, conform legilor anatomiei
Vizualizate descendent, ele corespund: gâtului,
funcţionale, aparatele, structurile şi sistemele corpului
toracelui, regiunii lombare şi pelvisului. În staţiunea
uman, mai ales cele aflate în creştere rapidă, precum
bipedă coloana vertebrală repreprezintă un ax solid ce
cele ale copiilor şi adolescenţilor.
susţine trunchiul şi membrele superioare, şi transmite
Pe de altă parte, evoluţia ştiinţifică oferă noi
apoi greutatea corpului la pelvis si la membrele infe-
modalităţi de explorare a corpului uman, pe care as-
rioare [1,2].
tăzi îl putem vedea aşa cum generaţiile anterioare de
Coloana vertebrală nu este rectilinie. Prezintă
medici nu ar fi bănuit că este posibil, şi putem desco-
două feluri de curburi: în plan sagital şi în plan frontal.
peri structuri sau afecţiuni pe care nimeni nu le-ar fi
1. Curburile în plan sagital. Sunt orientate fie
imaginat cu o jumătate de secol înainte.
cu convexitatea înainte, când se numesc lordoze, fie
Afecţiunile coloanei vertebrale, deşi sunt cu-
cu convexitatea înapoi, când se numesc cifoze.
noscute din cele mai vechi timpuri, rămân, unele din-
tre ele, cum este scolioza numită idiopatică, probleme La coloana vertebrală aceste curburi fiziologice
nerezolvate chiar şi în zilele noastre. Acest lucru nu sunt în număr de patru şi ele sunt cele care dau elasti-
ar reprezenta per se o problemă, dar devine totuşi una citatea şi rezistenţa coloanei vertebrale:
deoarece incidenţa tulburărilor de statică vertebrală a) curbura cervicală cu convexitatea înainte –
în rândul copiilor şi adolescenţilor, în special al ado- lordoza cervicala
lescentelor, este în continuă creştere. Optica asupra b) curbura toracică – cu convexitatea înapoi –
acestei probleme se schimbă mult dacă luăm în con- cifoza toracică
siderare şi faptul că aceşti copii reprezintă adulţii de c) curbura lombară – cu convexitatea înainte –
mâine, iar costurile în suferinţă şi în buget al asigură- lordoza lombară
rilor sociale de sănătate pentru tratamentele unei ge- d) curbura sacro-coccigiană – cu convexitatea
neraţii bolnave, cu dizabilităţi, în locul unei generaţii înapoi – cifoza sacrată
sănătoase, aptă de muncă şi viaţă, sunt altele. În timpul vieţii intrauterine coloana vertebrală
prezintă o singură curbură cu convexitatea înapoi.
Generalităţi La nou-născut, coloana vertebrală prezintă un
unghi lombo-sacrat, ce separă cifoza cervico-toracică
A. Anatomie de cea sacro-coccigiană. Lordoza cervicală apare în
Rahisul este o lungă coloană mediană şi pos- lunile 3-5 de viaţă; este rezultatul ridicării capului de
terioară care se prezintă ca un stâlp osos format prin către sugar.
suprapunerea celor 33-34 piese osoase, (vertebrele) Lordoza lombară apare în jurul vârstei de 2 ani
dintre care: şi se datorează staţiunii verticale şi locomoţiei.

*
Autor corespondent: Dr. Moldovan Kristina, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca,
email: kristina_moldovan@yahoo.com
Articol primit în 15.04.2016, acceptat: 18.04.2016, publicat: 28.04.2016
Citare: Moldovan K. Child and adolescent scoliosis. Journal of School and University Medicine 2016;3(2): 20-34

20
Articole științifice

Curburile sagitale sunt dobândite în cursul vie- ales în plan sagital. Curburile atenuează şocurile şi
ţii postnatale [1]. favorizează menţinerea echilibrului coloanei pe ba-
Datorită acestor curburi, coloana vertebrală are zin, uşurând eforturile centurii musculare a coloanei.
o rezistenţă de aproximativ 10 ori mai mare decât o Această atitudine şi această formă se menţin datorită
coloană vertebrală fără curburi [3]. jocului tonicităţii musculare, elasticităţii ligamentelor
2. Curburile în plan frontal. Sunt mai puţin şi discurilor, precum şi datorită îmbinării anatomice
pronunţate decât cele în plan sagital. În mod obişnuit a segmentelor motorii din care este compusă coloana
întâlnim: vertebrală. Atitudinea coloanei vertebrale depinde de
a) curbura cervicală – cu convexitatea la stânga; vârstă, sex, profesie, stare de oboseală, stare psihică,
b) curbura toracică – cu convexitatea la dreapta; stare de sănătate.
c) curbura lombară – cu convexitatea la stânga. Datorită curburilor coloanei, proiecţia centrilor
Curbura toracică este primară, fiind determinată de greutate ai diferitelor segmente nu se găseşte pe li-
de tracţiunea muşchilor mai dezvoltaţi la membrul su- nia proiecţiei centrului general de greutate al corpului.
perior drept (la dreptaci) ; celelalte două curburi sunt De aceea, acţiunea gravitaţiei determină de la o verte-
compensatorii, având scopul de a restabili echilibrul bră la alta solicitări rotaţionale care tind să accentueze
corporal. La «stângaci», curburile în plan frontal sunt curburile şi care trebuie neutralizate, deoarece altfel
îndreptate în sens invers [1]. coloana s-ar prăbuşi.
B. Noţiuni de biomecanică Elementele care se opun solicitărilor rotaţio-
Coloana vertebrală este axul central al corpului nale sunt ligamentele. La coloana dorsală proiecţia
uman, de care se articulează toate celelalte elemente centrului de greutate trece anterior coloanei. Aceasta
structurale ale scheletului, iar pentru asigurarea mo- s-ar prăbuşi înainte dacă nu ar interveni forţa liga-
bilităţii şi rezistenţei ei vertebrele sunt unite de ele- mentului vertebral comun posterior, a ligamentelor
mente conjunctiv-fibroase, discul intervertebral şi li- interspinoase şi a ligamentelor galbene. Situaţia este
gamentele coloanei. Aparatul ligamentar principal al inversă la coloana lombară şi cervicală; proiecţia cen-
coloanei vertebrale este alcatuit din două ligamente trului de greutate trece posterior coloanei, iar forţele
(ligamentul vertebral comun posterior şi ligamentul care se opun prăbuşirii sunt reprezentate de rezistenţa
vertebral comun anterior), care formează două benzi ligamentului vertebral comun anterior. Ligamentele
ce se întind pe toată lungimea coloanei vertebrale [3]. vertebrale au deci rolul de a absorbi o bună parte din
Mişcările coloanei vertebrale sunt produse de solicitări.
un mare număr de muşchi, care se inseră fie pe co- Alte elemente care au rolul de a absorbi soli-
loană, fie la distanţă de ea, cum sunt unii muşchi ai citările sunt discurile intervertebrale. Ele nu stau în
gâtului şi muşchii abdominali. tensiune ca ligamentele, ci sub presiune. Între aceste
Tonusul muscular este starea de contracţie sta- două categorii de elemente anatomice, ligamentele pe
tică sau de tensiune permanentă a muşchiului relaxat, de o parte şi discurile de alta, supuse unor forţe con-
se menţine prin mecanism reflex şi influenţează pro- trare, se stabileşte o anumită stare de echilibru, denu-
prietăţile muşchiului. Are rol în determinarea formei mită echilibru intrinsec. În afara echilibrului intrinsec
corpului, stabilitatea articulară, metabolism şi termo- coloana dispune de un mare numar de grupe muscu-
reglare. Variază în funcţie de vârstă, stare de sănătate, lare, care prin tonicitatea lor îi asigură şi un echilibru
sex, antrenament. Hipotonia si hipertonia musculară extrinsec – corsetul muscular [3,4,5].
în limite fiziologice nu produc modificări importante,
dar peste anumite limite pot determina, iniţial deviaţii Definiţie
ale coloanei şi ulterior chiar deformaţii. Prin antre-
nament bine condus, proprietăţile muşchiului (tonus, Scolioza este o deviaţie laterală, incomplet re-
excitabilitate, contractilitate, elasticitate, plasticitate) ductibilă a coloanei vertebrale, cu evoluţie progresivă
se pot dezvolta până la valori superioare. şi cu consecinţe asupra morfologiei şi functionalităţii
În ortostatism şi în repaus coloana vertebrală acesteia. Scolioza se manifestă în trei planuri: frontal,
are o direcţie verticală şi o formă uşor sinuoasă mai sagital si orizontal (pe o suprafată mai mare sau mai

21
Revista de medicină școlară și universitară

mică) cu rotaţia corpilor vertebrali, astfel încât apofi- 1. DUPĂ ETIOPATOGENIE, scoliozele se
zele spinoase ale vertebrelor sunt rotate spre concavi- împart în structurale şi nestructurale.
tatea scoliozei, iar corpii vertebrali spre convexitate, Scoliozele nestructurale se mai numesc şi sco-
fără pierderea continuităţii osteo-articulare [6,7,8]. lioze funcţionale sau atitudine scoliotică. Ele sunt
În timp ce scolioza se defineşte ca o deformare reprezentate de o deviaţie simplă laterală a coloanei
permanentă a rahisului, atitudinea scoliotică este o vertebrale, reductibilă şi fără rotaţia vertebrelor.
problemă de statică reversibilă şi fără leziuni defini- Scoliozele structurale se caracterizează prin
tive [6,7,8]. persistenţa curburilor, a rotaţiei vertebrelor şi a defor-
Scoliozele pot fi formate din una sau mai multe mărilor vertebrale şi costale la flexia anterioară a co-
curburi, ce apar iniţial în plan frontal, apoi asociază şi loanei vertebrale, în clinostatism sau la suspendare [8].
rotaţia vertebrelor. Convexitatea (respectiv, gibozita- a. SCOLIOZE NON-STRUCTURALE TRAN-
tea) este cea care conferă denumirea direcţiei scolio- ZITORII
zei [8]. Scolioza sciatică
Practic, deformarea coloanei vertebrale este tri- Scolioza isterică
dimensională, compusă din mai multe elemente : Scolioza inflamatorie
– rotaţia vertebrelor b. SCOLIOZE NON-STRUCTURALE pot
– înclinarea laterală a corpilor vertebrali avea drept cauze: inegalitatea membrelor
– flexia sau extensia unora în raport cu celelalte [7] inferioare, contractura muşchilor trunchiului
Deformarea coloanei vertebrale este vizibilă (în traumatisme vertebrale, fracturi), asime-
clinic din stadii incipiente/medii, dar nu aspectul este- tria articulaţiei lombosacrate, retracţia muş-
tic este cel care impune instituirea măsurilor de corec- chiului sterno-cleidomastoidian – torticolis,
atrofia unilaterală a membrelor superioare,
tare, ci evoluţia deformării şi, mai ales, consecinţele
amputaţia membrului superior, atitudine
acestor modificări de statică vertebrală care în stadiile
scoliotică fără cauze aparente, copii de vâr-
avansate se traduc prin :
stă şcolară ce adoptă o poziţie defectuoasă,
Modificarea formei şi reducerea volumului
atitudinea scoliotică a tinerelor fete şi care
cutiei toracice, cu instalarea sindromului de insufici-
pot fi grupate în două categorii:
enţă toracică, manifestat prin insuficienţă respiratorie Scolioza posturală
restrictivă şi/sau insuficienţă cardio-circulatorie Scolioza compensatorie
Schimbarea dispunerii şi raporturilor anato-
c. SCOLIOZE STRUCTURALE
mice între organele interne toracice şi abdominale [7],
c.1 Scolioza idiopatică a adolescentului
transformări ce afectează semnificativ calitatea
c.2 Scolioze congenitale :
vieţii copilului şi adolescentului sub toate aspectele:
I. De origine vertebrală :
medical, personal, social, profesional şi evolutiv.
Cu arcul posterior deshis
Etiologie şi clasificare • cu deficit neurologic – mielomeningocel
• fără deficit neurologic – meningocel, spina
În 90% din cazuri etiologia bolii este necunos- bifida ocultă
cută (scolioză idiopatică) iar în procent de 10% pot fi Cu arcul posterior închis
depistate cauzele ei [9, citat şi de 10]. • cu deficit neurologic:-diastematomielia
O clasificare exhaustivă a scoliozelor a fost • fără deficit neurologic:-hemivertebră, cui ver-
realizată de Societatea de cercetare a scoliozei, care tebral, bară vertebrală unilaterală, bloc osos
a elaborat o terminologie specifică pentru a permite vertebral
clasificarea, măsurarea, evaluarea, studiul curburilor Prin deficienţa segmentaţiei
şi cauzele scoliozelor, care a fost citată de CIORTAN • unilaterală, bilaterală, mixtă
I. în lucrarea “Etiopatogenia deviaţiilor patologice ale II. De origine extravertebrală:
coloanei vertebrale la copil în plan frontal” [10]: • Fuziuni costale congenitale unilaterale

22
Articole științifice

c.3 Scolioze de origine neuromusculară : Câstigate :


I. Forma neuropatică: • Boala Still
I.a. Afecţiuni ale neuronilor motori medulari: • Spondilita anchilopoetică
 Poliomielita sau paralizia infantilă • Artrita reumatoidă idiopatică
 Traumatismele măduvei spinării Alte forme:
 Boala Scheuermann
 Degenerări ale măduvei spinării
 Boala Werdnig-Hoffman  Osteogenesis imperfecta
 Boala Kugelberg-Welander c.6 Scolioze secundare de natură :
 Tulburări disautonomice (sindromul Ri- Vertebrală
ley-Day)  secundare unor traumatisme: fracturi
 Mielomeningocel  chirurgicale: tasarea corpilor vertebrali
 Artrogripoză  postiradiere (tumorale)
 altele Extravertebrală (cicatrici retractile)
I.b. Afecţiuni ale neuronilor motori cerebrali  complicaţii după arsuri
Paralizia cerebrală  secundare manevrelor chirurgicale toracice
Siringomielia 2. CLASIFICARE DUPĂ VÂRSTA
Tumorile măduvei spinării DE DEBUT :
Traumatismele măduvei spinării a. Scolioza nou-născutului si sugarului
altele b. Scolioza idiopatică infantilă
II. Forma miopatică: c. Scolioza idiopatică juvenilă
a. Progresivă d. Scolioza idiopatică a adolescentului
Distrofia musculară Scolioze toracice :
– Duchenne (pseudohipertrofic) • scolioze toracice cu cifoze diminuate
– Limb-Ghirle • scolioze toracice cu spate adâncit
– Fascio-scapulo-humerală Scolioze lombare :
Artrogripoza • lombare cu lordoza conservată
Amiotrofia congenitală • lombare cu dispariţia lordozei lombare
DisproporŃia tip fibră • lombare cu cifoză
Hipotrofia congenitală 3. CLASIFICARE TOPOGRAFICĂ :
Miotonia distrofică I.După numărul curburilor :
altele I.A. Clasificare anatomo radiologică
b. Alte forme a. Scoliozele cu curbură unică ( C )
Degenerarea spinocerebeloasă:  Scolioza cervico-dorsală
– Ataxia Friedreich  Scolioza dorsală
– Boala Charchot-Marie-Tooth  Scolioza dorso-lombară
– Sindromul Roussy-Levy  Scolioza lombară
c.4 Scolioza din neurofibromatoza Recklin- b. Scoliozele cu dublă curbură majoră ( S )
 Scolioza dorsală joasă si lombară
ghausen
 Scolioza dublă dorsală
c.5 Scolioze din bolile mezenchimale:
 Scolioza dorsală si toraco– lombară
Congenitale :
I.B. Tridimensională
• Sindromul Marfan
• Boala Morquio din MPZ tip IV a. În plan frontal :
• Amioplazia congenitală (sindromul Ro-  Scolioze cu curbură unică
cher-Sheldon) – Scolioza toracică pură
• Sindromul Ehlers-Danlos – Scolioza toraco lombară

23
Revista de medicină școlară și universitară

– Scolioza lombară reductibilitatea curburilor:


 scolioza lombara T11-L3  KING I corespunde dublei curburi lombare
 scolioza lombara T11– Sacrum (cu struc- predominante
turalizarea unghiului iliolombar)  KING II grupează trei tipuri de scolioze :
 Scolioze cu dublă curbură, organizate în – cu dublă curbură toracică si lombară sime-
patru grupe : trică
Grupa I – Scolioza toracică si lombară – cu dublă curbură toracică predominantă cu
Grupa II – Scolioza dublă toracică predomi- bazin inclus
nantă – cu dublă curbură toracică predominantă cu
Grupa III – Scolioza dublă lombară predomi- bazin exclus
nantă
 KING III corespunde clasicei curburi unice
Grupa IV– Scolioza dublă toracică cu 3 sub-
toracice drepte
grupe :
 KING IV corespunde clasicei curburi lungi
dublă curbură toracică cu importanŃă egală
toraco-lombare
dublă toracică inferioară predominantă
cu contra curbură toracică superioară incom-  KING V corespunde dublei curburi toracice.
plet reductibilă După alte principii, mai practice, scoliozele se
 Scolioza cu triplă curbură : mai pot clasifica şi astfel [8]:
 cervico toracică dreaptă După orientarea concavităţii curburii:
 toracică stângă dextroconvexă
 lombară dreaptă dextroconcavă
b. În plan sagital : După proba firului de plumb:
Scolioze toracice : scolioze echilibrate (firul cade în pliul inter-
scolioze toracice cu cifoze conserve paradoxale fesier)
Scolioze duble toracice : scolioze neechilibrate (firul cu plumb cade in-
cu spate plat afara pliului interfesier)
După forma curburilor:
cu cifoză joncţională între cele două curburi
scolioze în C
cifoze iatrogene (superioară si inferioară)
scolioze în S
4. CLASIFICARE DUPĂ GRADUL scolioze în Z
CURBURII :
În ceea ce priveşte etiologia scoliozelor, pentru
a) Scolioza de gradul I-între 0°-20° o parte dintre ele etiologia este inclusă în clasificarea
b) Scolioza de gradul II si III-între 20°-50° etiopatogenetică de mai sus, dar pentru scoliozele nu-
c) Scolioza de gradul III si IV-între 51°-75° mite idiopatice s-au făcut extrem de multe cercetări în
d) Scolioza de gradul V si VI-între 76°-125° vederea stabilirii cauzei lor. Astfel, s-a constatat că un
e) Scolioza de gradul VII-peste 126° singur factor etiologic nu este suficient pentru a pro-
5. CLASIFICARE DUPĂ GRADUL duce torsiunea coloanei, şi că în cele mai multe cazuri
DE MOBILITATE AL COLOANEI de scolioze idiopatice este vorba despre o multitudine
VERTEBRALE de factori scoliogeni care se intrică producând defor-
maţia. Între factorii etiologic au fost incluşi:
(DETEBIT şi MESCOX):
– factorii genetici şi de mediu – deja din 1968,
a) Scolioze nefixate non-structurale reversibile
respectiv 1972 Wynne-Davies şi Cowell [citaţi de 12]
b) Scolioze intermediare tranzitorii nefixate
au constatat în studiile efectuate faptul că o mare
c) Scolioze fixate structurale ireversibile.
parte dintre pacienţii cu scolioză provin din familii
6. CLASIFICAREA CHIRURGICALĂ A unde fraţii sau părinţii au scolioză, şi astfel au propus
LUI KING, în funcţie de amplitudinea un model de transmitere dominantă sau multifactori-
angulaţiei si ală a scoliozei, dar şi cercetările actuale conduc spre

24
Articole științifice

aceleaşi ipoteze [13,14,15]. Modul de transmitere • creşterea este necesară pentru constituirea
încă nu a fost elucidat pe deplin nici în zilele noas- scoliozei
tre. Deoarece a fost incriminat un loci în apropierea • progresia deformării este foarte netă in timpul
10q24.31 LBX1 genei (OMIM #604255) de către cer- puseului de creştere rapid de la pubertate
cetătorii japonezi în apariţia scoliozei, s-a constituit • scoliozele cu unghi mic rămân relativ stabile
la nivel international un grup – International Conso- la sfârşitul maturării osoase
rtium for Scoliosis Genetics (ICSG) care a şi realizat De asemenea, aceiaşi autori vorbesc şi despre
o meta-analiză în care a cercetat articolele referitoare creşterea asimetrică a coloanei vertebrale drept cauză
la studiile de pe tot globul, care au acoperit cohorte a scoliozei idiopatice, precum şi despre implicarea
mari de subiecţi scoliotici din ţări asiatice şi non-asi- factorilor tisulari şi metabolici în geneza scoliozei
atice pentru a verifica dacă şi la alte grupuri etnice idiopatice, aducând ca dovadă scoliozele din bo-
există studii care incriminează acest factor genetic, lile care afectează ţesutul conjunctiv (boala Marfan,
Ehlers-Dunlos, homocistinurie, osteogeneza imper-
iar concluziile lor au fost că regiunea genei LBX1este
fectă) şi care sugerează implicarea colagenului şi a
de înaltă susceptibilitate pentru scolioza idiopatică a
proteoglicanilor în generarea scoliozei.
adolescenţilor, la subiecţii de sex feminin asiatice şi
– rahitismul poate fi o cauză a dereglărilor creş-
albe non-hispanice [14].
terii coloanei vertebrale. El trebuie tratat de la primele
– factorii hormonali – hormonii de creştere
semne şi urmărit în tot cursul creşterii copilului. Un ra-
au fost incriminaţi în mai multe studii în geneza
hitism doar aparent vindecat poate determina tulburări
scoliozei, iar pe serii mari de pacienţi scoliotici s-a morfologice osoase importante în timpul perioadelor
constatat că aceştia au o talie mai mare decât copiii / de creştere ale copilului şi adolescentului [11]
adolescenţii de aceeaşi vârstă, dar fără deformări ale – factorii de echilibru şi neurologici – echi-
coloanei vertebrale [8]. librul postural este reglat prin numeroase bucle ner-
– melatonina: studii experimentale efectu- voase în care structurile nervoase implicate prelu-
ate încă din 1959 au arătat că distrugerea sau ablaţia crează informaţiile primite de la nivelul ochilor, pro-
glandei pineale duce la apariţia scoliozei. Lucrările prioceptorilor din muşchi şi articulaţii, şi structurilor
lui Dubosset şi Machida [citate de 12] subliniază rolul de echilibru din urechea internă, iar lezarea la oricare
protector pe care îl are secreţia de melatonină în dez- nivel a acestor structuri produce scolioză [12].
voltarea normală a sistemului nervos şi în particular
în dezvoltarea echilibrului postural de care depinde si- Diagnostic
metria poziţiei ortostatice. Un grup de cercetători chi-
Pentru un tratament cât mai eficient şi o recu-
nezi a demonstrat că polimorfismul genei promotoare
perare, sau cel puţin o stopare a progresiei scoliozei,
a receptorilor de tip 1B pentru melatonină este asociat
depistarea acesteia ar trebui să se realizeze cât mai
cu apariţia scoliozei idiopatice adolescentine, dar nu
precoce: de către medicul şcolar în cursul examenului
este corelat cu severitatea curburii [16]. Descoperirea
periodic de bilanţ al stării de sănătate, de asistentul
implicării melatoninei în geneza scoliozei idiopatice medical şcolar în cursul examenului periodic, de me-
este importantă pentru că producţia endogenă de me- dicul de familie, de către părinţi.
latonină poate fi ameliorată prin optimizarea posturii şi Diagnosticul scoliozei este clinic şi imagistic.
a stilului de viaţă, respectiv ameliorarea programului Explorările imagistice oferă şi posibilitatea stadiali-
de somn (care la adolescent începe să fie perturbat), zării scoliozei, şi stabilirea prognosticului în vederea
iar în zilele noastre există produse de melatonină care alegerii programului recuperator cel mai potrivit.
ar putea fi administrate zilnic pe perioade lungi, cu atât 1. Clinic – examenul clinic se efectuează copi-
mai mult cu cât melatonina este implicată şi în reglarea lului dezbrăcat la chilot. Iniţial se examinează coloana
metabolismului fosforului şi calciului [17,18]. vertebrală în ortostatism (Fig. 1) şi se urmăreşte pozi-
– creşterea – în studiile realizate asupra scolio- ţia capului, rectitudinea coloanei, precum şi simetria
zei idiopatice au fost constatate anumite particularităţi la nivelul:
[enumerate de 12]: – trunchiului

25
Revista de medicină școlară și universitară

– umerilor plumb: un fir textil de grosime mai mare, cu o mică


– omoplaţilor greutate la un capăt se aplică la nivelul vertebrei C7 a
– taliei pacientului aflat în ortostatism, şi se lasă să cadă liber
– şoldurilor paralel cu spatele acestuia. În cazul existenţei devia-
– şanţurilor subfesiere ţiei scoliotice această examinare poate indica şi dacă
şi se realizează examinarea statică cu firul scolioza este echilibrată sau nu în funcţie de poziţia
de plumb (Fig. 2). Principiul examinării cu firul cu firului faţă de pliul interfesier.
Fig. 1: Depistarea scoliozei în ortosta sm [20] Fig. 2: Testul firului cu plumb [21]

Apoi se efectuează testul Adams – copilul este Testul aplecării înainte nu este un test cantita-
rugat să se aplece în faţă cu palmele împreunate. În tiv, nu poate fi folosit ca instrument de măsurare, dar
cazul existenţei scoliozei se remarcă asimetria mus- poate fi folosit pentru screening în populatie. (11,22).
culaturii paravertebrale cu apariţia de partea convexi- Cu ocazia acestui test se realizează diagnsoti-
tăţii acesteia a unui gibus (coaste de bizon) rezultat cul diferenţial dintre scolioză (apare gibusul din ca-
din coastele rotate (Fig. 3). Cu personal calificat, prin uza rotaţiei vertebrelor) şi atitudinea scoliotică (nu
această metodă se pot detecta curburi de 5-10 grade apare gibusul pentru că este o modificare reversibilă,
(comparative cu unghiul Cobb de pe radiografiile iar la aplecare coloana vertebrală se îndreaptă) şi se
obişnuite), contra unghiuri de 25 grade dintr-o pozi- încearcă o primă măsurare a unghiului scoliozei cu
tie neutră (ortostatism), sau peste 44 grade când boala ajutorul scoliometrului (Fig. 4).
este observată de un membru al familiei.
Fig. 3 – Testul Adams [22] Fig. 4 – Măsurarea ungiului cu scoliometrul [22]

26
Articole științifice

Principiu: Scoliometrul foloseşte un indicator Metoda lui Cobb-Lippmann este cel mai
dependent de gravitaţie pentru a detecta în adâncime frecvent utilizată, permite măsurarea deviaţiei laterale
unghiul coloanei vertebrale, scoliometrul rămânâd a coloanei vertebrale – unghiul Cobb sau unghiul sco-
plasat pe linia mediană. Studiile în ce priveşte exac- liozei [24].
titatea măsurătorilor cu scoliometrul şi corelatia lor Principiul acestei tehnici este următorul: se
cu un gold-standard rămân în continuare contradicto- efectuează o radiografie din incidenţă postero-anteri-
rii, din acest motiv folosirea acestui instrument duce oară, centrată, care relevă coloana vertebrală în tota-
adesea la o rată de detecţie fals-pozitivă variabilă litatea ei, cu pacientul în ortostatism şi cu eventualele
[2,7,8,9,10,11,23]. diferenţe de lungime a membrelor inferioare compen-
sate. Pe această radiografie se trasează o linie reper
2. Examenul radiologic – standardul pentru
care uneşte apofizele spinoase ale C1 şi L5, se identi-
evaluarea patologiei sistemului musculo-scheletal,
fică vertebra limită superioară şi vertebra limită infe-
deci şi al scoliozei. Este o examinare bidimensională,
rioară (vertebrele limită sunt acelea care limitează su-
obiectivă, pe baza căreia s-au dezvoltat şi tehnici de
perior şi inferior unghiul curburii scoliotice şi a căror
măsurare, deoarece deformările pot fi vizualizate di- inclinaţie maximă se situează spre concavitatea cur-
rect. Întotdeauna se realizează două incidenţe: poste- burii), pentru fiecare curbură identificată, se trasează
ro-anterioară şi laterală, care să cuprindă mai multe câte două linii, una paralelă cu marginea superioară
repere: crestele iliace, cartilajele în Y, grilajul verte- a vertebrei limită superioară, iar cealaltă paralelă cu
bral, coloana vertebrală în întregimea ei şi conductul marginea inferioară a vertebrei limită inferioară, apoi
auditiv extern (craniul). S-au realizat mai multe teh- se trasează alte două linii, perpendiculare pe primele,
nici de măsurare a unghiului deviaţiei scoliotice, cele iar unghiul ce rezultă din intersectarea lor este unghiul
mai cunoscute fiind metoda lui Cobb-Lippmann şi Cobb, care se măsoară [25]. (Fig. 5 şi 6).
Nash şi Moe.

Fig. 5 și Fig. 6 – Măsurarea unghiului Cobb [22]

Metoda lui Nash si Moe – evaluează rotaţia zate pe deplasarea pediculilor de la poziţia “normală”
vertebrală. Principiu: se identifică pediculii vertebrali (Fig.7).
ai vertebrelor interesate şi apoi rotaţiile asociate, ba-

27
Revista de medicină școlară și universitară

Fig. 7 – Tehnica Nash și Moe de măsurare a rotației vertebrale [8]


bura a crescut cu cel puţin 6 grade (1 grad pe lună)
[7,23,24].
Determinarea evolutivităţii sau progresiei sco-
liozelor este elementul cel mai important al demer-
sului diagnostic deoarece de el depinde alegerea şi
aplicarea tratamentului corespunzător capabil să ofere
o bună calitate a vieţii pacientului prin prevenirea
complicaţiilor pulmonare, cardio-circulatorii şi a di-
zabilităţilor.
Experienţa a nenumăraţi ani de cercetare şi tra-
tament al scoliozelor a permis observarea faptului că
Deşi este o tehnică utilizată de foarte mult timp, scolioza cu o curbură mai mare de 30 grade a unghiu-
examinarea radiologică poate da erori de măsurare da- lui Cobb va progresa în absenţa tratamentului. Facto-
torate: poziţiei greşite a pacientului, incoerenţelor teh- rii de risc pentru progresia curburii sunt reprezentaţi
nice în expunerea radiografică, erori datorate repere- de: sexul feminin, potenţialul de creştere restantă, ti-
lor anatomice, nivelul de calificare al examinatorului, pul curburii [26].
toate acestea fiind motive pentru care există un nivel Potenţialul de creştere restantă se poate aprecia
de încredere scăzut în această metodă [25]. pe baza a mai multe elemente [7,9,12,26]:
3. Alte examinări în vederea depistării şi semnul Risser – se bazează pe evidenţierea
obiectivării deviaţiei scoliotice sunt reprezentate de gradului de osificare al apofizei crestei iliace. Practic,
tomografia computerizată şi rezonanţa magnetică nu- pe radiografia AP se împarte creasta iliacă în 4 sec-
cleară, tehnici destul de des utilizate. toare egale dinspre lateral spre medial şi se urmăreşte
Examinări utilizate mai rar, cu principii mai cât anume este osificat din cele 4 pătrimi. Gradul 0
speciale sunt :
semnifică lipsa de osificare, iar gradul 5 stadiul de
A.Pantograful: reprezintă un sistem format din
maturizare scheletală completă. Închiderea cartilaju-
elemente de legatură care, atunci când un capăt este
lui triradiat se produce înainte de intrarea în stadiul
fixat la obiectul sursă, capatul opus reproduce forma
1 Risser.
obiectului la diverse mărimi
vârsta osoasă– ca element de măsurare a ma-
B.Topografia Moiré: se bazează pe efectul Mo-
turităţii osoase
iré (când lumina este aplicată asupra a două sau mai
puseul de creştere pubertar se documentează
multe structuri egale ca amplitudine, dar suprapuse,
prin măsurarea creşterii în înălţime la interval de 6
apar liniile de interferenţă sau “franjurii Moiré)
luni, este de 8 cm/an la fete şi 9,5 cm/an la băieţi,
C.Fotogrametria este metoda prin care se pot
este corelat cu închiderea cartilajului triradiat (în Y)
obţine imagini 3D pornind de la fotografii 2D. În ana-
liza scoliozei, această metodă foloseşte imaginile ra- în sensul că închiderea acestuia se produce imediat
diografice pentru a construi imagini 3D ale coloanei după puseul de creştere pubertar
vertebrale. menarha – la fete – fetele aflate în pre me-
narhă se află în stadiu de creştere activă şi sunt foarte
expuse la progresia scoliozei, inchiderea cartilajului
Evolutivitatea scoliozelor – Progresia
în Y se produce înaintea menarhei.
scoliozelor
În 1984, Lonstein evaluează 727 de pacienţi
Examenul clinic general este indispensabil cu scolioză idiopatică la care curbura iniţială variază
pentru a elimina prezenţa unei scolioze secundare. între 5 şi 29 de grade şi îşi pune problema de a afla
Referitor la evolutivitatea scoliozelor, în prac- care sunt factorii de risc identificabili. Pentru el, riscul
tică se consideră că o scolioză a evoluat dacă între de progresie al scoliozei depinde de topografia curbu-
două examinări succesive (la interval de 6 luni) cur- rii, vârsta la care a fost descoperită, gradul iniţial de

28
Articole științifice

angulaţie, stadiul RISSER şi data primei menstruaţii. al unei curburi inferioare unghiului de 20 de grade este
Riscul de agravare este cu atît mai mic cu cât testul de 22%, iar pentru o curbură superioară unghiului de
RISSER obiectivează o maturaţie osoasă mai avan- 20 de grade este de 3 ori mai crescut.
sată. Astfel, la un stadiu RISSER 0, riscul de agravare
Fig. 8 – Principiul testului Risser [8] de evaluare a maturității osoase

Există o corelaţie directă între unghiul COBB, Aceste concluzii au fost sintetizate şi sub forma
testul RISSER şi vîrsta cronologică, tradusă de Lon- unui tabel extrem de utilizat în deciziile terapeutice
stein prin ecuaţia [12]: luate pentru scoliozele idiopatice [7]
Coeficientul de risc = (unghiul COBB-3) ×
testul RISSER /vârsta cronologică]

PROBABILITATEA DE PROGRESIE A SCOLIOZEI IDIOPATICE


GRADUL RISSER
CURBURI ÎNTRE 5 ȘI 19 GRADE CURBURI ÎNTRE 20 ȘI 29 GRADE
0 SAU 1 22% 68%
2, 3 SAU 4 1,6% 23%

Organismul copilului se găseşte într-o continuă Cea de-a treia fază, de modificare a aparatului loco-
stare de dezvoltare, dar acesta nu creşte şi nu se dez- motor, este în strânsă legătură cu modificarea însăşi a
voltă uniform, perioadele de creştere accentuată alter- scheletului. Ea poate fie să progreseze, fie să se fixeze,
nând cu altele de creştere şi dezvoltare încetinită [11]. în funcţie de modificările aparatului neuro-muscular
În creşterea şi dezvoltarea copilului pot fi evidenţiate la copil [11].
3 perioade critice: de la 2 la 3 ani şi jumătate între 6-9 Similitudinea de evoluţie a scoliozelor struc-
ani şi perioada de pubertate. turale neuromusculare şi chiar a celor congenitale
La copii şi adolescenţi, în curbura scoliotică, osoase, conduc la ideea că la originea tuturor scoli-
toate vertebrele se află în extensie unele faţă de altele, ozelor se află o anomalie posturală, care poate deter-
şi aceasta se menţine, în mod paradoxal, chiar dacă mina o ruptură a echilibrului rahidian, efectul lor fiind
rotaţia vertebrală depăşeşte 90 grade. Deformările to- acelaşi [12].
racice şi costale sunt consecinţa deplasărilor specifice Modificările din aparatul neuro-mio-artro-ki-
vertebrale. netic, şi în organism în general, în scolioze sunt de-
În literatura de specialitate se disting trei faze scrise deosebit de Ojoga [12], din punctul de vedere
de dezvoltare a deformaţiilor coloanei: prima fază se al profesionistului în cultură fizică şi biomecanică, ca
caracterizează prin insuficienţa funcţională a aparatu- fiind reprezentate de:
lui neuro-muscular; cea de a doua se caracterizează „a) Deformarea laterală a coloanei, ce cuprinde
prin stabilizarea deformaţiei, la început într-o măsură un număr variabil de vertebre (în medie o curbură pri-
mai mică, iar mai apoi într-o măsură mai importantă. mară toracică include 6-7 vertebre, una lombară – 5
Această fază poate fi numită faza fixării deformărilor. vertebre, curbura toraco-lombară printre 6-9 vertebre).

29
Revista de medicină școlară și universitară

b) Rotaţia apare deosebit de evidentă la scoli- Scolioza are efecte asupra întregului organism,
ozele cu înclinaţie laterală, de peste 45 grade, dar nu caracterizându-se printr-un complex de modificări
evoluează întotdeauna paralel cu aceasta. De obicei ro- morfologice ale coloanei vertebrale, cutiei toracice
taţia apare mai precoce şi evoluează mai rapid în regi- şi organelor interne. Suferă modificări degenerative
unea lombară decât în cea toracică, deoarece la aceasta şi distrofice muşchii coloanei vertebrale. Se constată
din urmă axul rotaţiei se găseşte aproape de ligamentul asimetria tonusului muscular din partea convexităţii
vertebral posterior, pe când în regiunea lombară este şi concavităţii malformaţiei. Muşchii paravertebrali
mult mai excentric, în dreptul vârfurilor spinoase. din partea concavă a deformaţiei au o mobilitate mai
c) Deformările toracice sunt caracterizate prin redusă în comparaţie cu cea convexă. Într-un număr
apariţia gibusului costal, determinat de angularea pu- de cazuri de scolioză au loc dereglări ale terminaţiilor
ternică a arcurilor posterioare ale coastelor din con- nervoase ale muşchilor coloanei vertebrale, fapt care se
vexitatea curburii scoliotice, datorită tracţiunii exerci- manifestă prin degenerarea terminaţiilor nervoase ale
tate de procesele transverse ale vertebrelor scoliotice muşchilor din partea convexă. De asemenea, ca rezul-
rotate spre posterior. Coastele de pe partea convexă a tat al modificărilor menţionate cutia toracică se mic-
scoliozei, angulate, se depărtează şi se verticalizează, şorează în plan vertical şi se măreşte în plan orizontal.
se îngroaşă şi devin mai solide, căutând să se opună Modificările structurale ale coloanei vertebrale
rotaţiei vertebrale. Coastele din partea concavă se tur- şi cutiei toracice atrag după sine dereglări în funcţio-
tesc. Se apropie unele de altele, se lăţesc şi se orizonta- narea sistemului respirator, a cordului şi vaselor sang-
lizează. Deseori, din partea concavităţii apare o gibozi- vine mari. Plămânul din partea convexă se micşorează
tate costală anterioară, însoţită de oblicizarea sternului. în volum în comparaţie cel din partea concavă a de-
d) Vertebrele suferă multe modificări, în funcţie formaţiei. Excursia cutiei toracice se reduce, în deo-
de poziţia lor în cadrul curburii. Vertebra de vârf este sebi în partea concavă, fapt care creează condiţii pen-
turtită lateral (corpul), devenind trapezoidală sau cunei- tru ventilarea neproporţională a plămânilor. O altă ca-
formă, platourile corpului făcând un unghi deschis spre uză a dereglării ventilaţiei plămânilor, în concordanţă
convexitatea curburii. Lamele pediculei, apofizele sunt cu modificările anatomice ale coloanei vertebrale şi
rotate spre concavitate şi devin inegale. Canalul neural cutiei toracice, urmează a fi considerată deformaţia
se oblicizează, spaţiile intervertebrale dinspre concavi- arborelui bronşic. Această dereglare este în strânsă le-
tate se strâmtează, nucleul pulpos al discului interverte- gătură şi cu modificarea musculaturii respiratorii. Se
bral se deplasează spre convexitate, platoul superior al modifică poziţia şi excursia diafragmului ca urmare a
corpului vertebral suferă leziuni, uneori apar sinostoze modificării tensiunii intertoracice şi interabdominale.
între corpii vertebrali de pe partea concavă. În cazul în care prevalează tensiunea interabdominală,
e) Procesele transverse de partea convexă tind diafragmul este situat mai sus decât de obicei. Aşadar,
să se sagitalizeze, trăgând după ele arcurile posteri- nivelul diferit al diafragmului la scoliotici depinde de
oare ale coastelor care vor forma gibusul. localizarea, gradul şi caracterul deformaţiei scoliotice,
f) Ligamentele îşi modifică structura (osificări, care, la rândul său influenţează tensiunea intertoracică
artroze, sinostoze). şi interabdominală, ceea ce este foarte important pen-
g) Conţinutul canalului neural suferă şi el (ade- tru dereglarea ventilaţiei pulmonare.
renţe meningiene, compresiuni, jenă la nivelul găuri- Deformaţia scoliotică duce la dereglări mor-
lor intervertebrale). fologice şi funcţionale ale sistemului circulator. Lo-
h) Atingerile viscerale sunt secundare compresi- calizarea şi forma inimii depind de caracterul, gradul
unilor exercitate de toracele deformat, care împiedică şi localizarea curburii scoliotice, starea diafragmului.
dezvoltarea normală din punct de vedere morfo-func- Dereglări cardiace au loc în legătură cu modificarea
ţional a viscerelor conţinute sau de vecinătate. Pot apă- schimbului de gaze în cazul scoliozei. Ca urmare, în
rea astfel, leziuni cardiace, insuficienţe cardio-respira- organism se atestă o insuficienţă de oxigen, fapt care
torii, colapsuri pulmonare, malformaţii ale viscerelor se compensează prin creşterea debitului cardiac, ten-
abdominale (cardio-tuberozitare, gastrice, cu hernii siunii artero-pulmonare, prin suprasolicitarea ventri-
transdiafragmatice, malpoziţii duodenale etc.) culului drept. Modificările consemnate apar şi se dez-

30
Articole științifice

voltă treptat. Ele pot fi evidenţiate în dependenţă de teia. Riscul progresiei este în funcţie de vârsta la care
gravitatea scoliozei, vechimea acesteia şi eficacitatea este stabilit diagnosticul, de mărimea curburii (măsu-
recuperării efectuate.” rată pe imaginea radiografică a coloanei – determinate
de unghiul Cobb), de vârsta scheletului (determinat
Tratament prin testul Risser) [29,30].
Tratamentul scoliozei la un copil la care schele-
Tratamentul este în funcţie de vârstă, de mări- tul nu este matur se realizează ţinând cont de criteriile
mea curburii scoliotice şi de riscul accentuării aces- Stagnara (Fig. 9)
Fig. 9 – Criteriile Stagnara pentru tratamentul scoliozei la copil [8]

– când curbura este mai mică de 25-30 de grade – când curbura este mai mare de 40 de grade
se va efectua o evaluare periodică de către medic pen- corsetele nu mai sunt eficiente. Intervenţia chirur-
tru a urmări progresia curburii: pentru cele evolutive gicală poate fi luată în considerare la curburile mai
la fiecare 4-6 luni, iar la cele lent evolutive odată la 9 mari de 45-50 de grade. Fără intervenţie chirurgicală,
luni. Frecvenţa de reevaluare este stabilită la a doua aceste curburi se vor agrava, împreună cu toate com-
vizită, efectuată la 6 luni de la prima, în funcţie de plicaţiile de la nivel toraco-abdominal [29,30]
rezultatele măsurătorilor efectuate în dinamică (dacă
gradul de progresie al scoliozei este mai mic de 1 grad Kinetoterapia şi terapia fizică
pe lună se consideră că nu e rapid progresivă, şi de
creşterea în înălţime care dă informaţii asupra situării Obiectivele kinetoterapiei sunt corelate cu mo-
faţă de puseul de creştere pubertar). Între două vizite dificările patologice ale aparatului musculo-scheletic
copilul va efectua un program de kineto-terapie adap- şi au ca scop final ameliorarea calităţii vieţii pacientu-
tat vârstei şi scoliozei sale, deoarece chiar şi în sco- lui, fiind reprezentate de [31,32,33]:
liozele idiopatice un program fizical bine condus va 1. Corectarea posturilor vicioase prin: posturări
scădea progresia scoliozei. corective (coordonare şi autocoordonare) şi posturări
– când curbura este între 25-30 si 40 de grade, hipercorective cu caracter antalgic.
tratamentul prevede kinetoterapie şi corsetul (trata- 2. Combaterea dezechilibrelor musculo – liga-
ment ortopedic), care poate fi utilizat rentru a preveni mentare.
accentuarea curburii pe perioada cresterii. Unii medici 3. Dezvoltarea grupelor musculare necesare
folosesc corsetul la curburi de pana la 45 de grade. În menţinerii corecţiei obţinute prin exerciţiile specifice
mod normal tratamentul cu corset se va utiliza până de recuperare şi a gimnasticii medicale.
la stoparea creşterii scheletale. Pentru a fi eficiente, 4. Conştientizarea poziţiilor corecte a coloanei
corsetele trebuie purtate 20-22 ore pe zi, uneori şi în vertebrale, a umerilor şi a bazinului, prin adoptarea
timpul somnului. unor posturi corective (corecte).

31
Revista de medicină școlară și universitară

5. Menţinerea şi corectarea posturilor şi alinia- 2) Flexia laterală, corectivă, în direcţia con-


mentului corpului pe tot parcursul recuperării. vexităţii, este uşor de realizat în scoliozele cu o sin-
6. Creşterea şi refacerea mobilităţii articulare şi gură curbură;
musculare, treptat. 3) Derotarea, se produce o rotare a vertebre-
7. Tonifierea musculaturii paravertebrale care, lor din curbură, care îşi deplasează faţa anterioară a
în caz de scolioză dorsală are un tonus muscular di- corpului vertebral înspre convexitate, antrenând în
minuat. această rotare şi coastele, ceea ce face să apară o gi-
8. Corectarea şi menţinerea tonusului muscular, bozitate în hemitoracele din partea convexităţii;
prin exerciţii şi gimnastică medicală. 4) Presiunea directă asupra gibozităţii, se aplică
9. Creşterea forţei şi rezistenţei la nivel lom- pe hemitoracele corespunzător convexităţii, în direc-
bo-sacrat. ţie oblică dinapoi înainte. Ea favorizează atât dero-
10. Educarea şi re-educarea conştientizată prin tarea vertebrelor, cât şi reducerea curburii scoliotice
percepţie a senzaţiilor de echilibru, a orientării miş- [31,33].
cărilor în spaţiu, a senzaţiei de verticalizare şi de în-
clinare a corpului; senzaţia de mişcare rectilinie; sen- Tratamentul igieno-dietetic:
zaţia de rotaţie; senzaţia de vizualizare; senzaţia de Se recomandă pacienţilor cu scolioză o dietă
lateralitate. adecvată astfel încât greutatea lor corporală să fie op-
11. Reantrenarea la efort prin creşterea treptată timă în raport cu înălţimea şi vârsta. Acest lucru este
a forţei şi rezistenţei la nivelul grupelor musculare, re- necesar mai ales la pacienţii supraponderali, deoarece
laxarea musculaturii contractate şi contractarea mus- greutatea poate accentua deviaţiile coloanei vertebrale.
culaturii relaxate.
Exerciţiile se fac cu coloana în extensie (cât Tratamentul ortopedic şi chirurgical
mai dreaptă, chiar forţarea spre spate), întrucât în fle-
xie sunt favorizate deviaţiile laterale. Acesta se aplică în cazul scoliozelor cu un
Segmentele care nu participă la mişcare trebuie unghi Cobb ce depăşeşte 25-30 grade, presupune con-
blocate pentru a evita mişcările compensatorii. fecţionarea corsetelor, în funcţie de deviaţia scoliotică
Mişcările active corective îşi exercită acţiunea ce urmează a fi oprită în evoluţie. În general ortezele
asupra curburii scoliotice principale fie indirect – prin spinale au un impact psihologic puternic asupra co-
intermediul centurilor şi prin travaliul mişcărilor pa- piilor, dar mai ales asupra adolescenţilor, şi de aici
ravertebrale [29,32,33]: rezultă principala problemă, deoarece pot fi eficiente
• exerciţii corective cu „scurtare” aplicate la numai dacă sunt purtate în medie 18-22 ore pe zi.
nivelul convexităţii (unde muşchii sunt permanent În cazul în care cu toate măsurile este depăşit
contractaţi, surmenaţi şi alungiţi pentru a menţine unghiul Cobb de 45 grade se recurge la intervenţia
chirurgicală reprezentată de corecţia deviaţiei scolio-
echilibrul rahidian), masajul, razele ultrascurte, ultra-
tice prin fixare cu piese metalice care rămân pe loc pe
sunetele favorizează efectuarea exerciţiilor;
toată durata vieţii. Are rolul de a corecta complicaţi-
• exerciţii corective cu „alungire” aplicate la
ile, în special cele cardio-respiratorii ale scoliozei şi
nivelul concavităţii curburii scoliotice (unde s-au pro-
de a ameliora calitatea vieţii pacienţilor (7, 9,26,34).
dus retracţii musculo-aponevrotice şi unde apar mai
întâi procesele artrozice) ajutate prin tracţiuni verte-
Acţiunile echipei medicale şcolare
brale, precedate de termoterapie şi urmate de masaj,
suspendări asimetrice la spalier cu braţul de partea Medicul şcolar este cel care depistează cea mai
concavităţii mai sus. mare parte a deviaţiilor coloanei vertebrale la copiii pre-
Procedee: şcolari, şi în rândul elevilor, în mediul urban, cu ocazia
1) Întinderea în lungime, acţionează corectiv consultaţiilor medicale periodice de bilanţ sau al con-
atât asupra deviaţiei laterale a coloanei, cât şi asupra sultaţiilor la efectuate la cerere. Odată depistate aceste
rotaţiei vertebrale; tulburări de statică vertebrală se iau în evidenţă şi sunt

32
Articole științifice

trimise, cele care pot fi trimise, la medicul specialist. Combaterea sedentarismului, supraponderii şi
Trebuie menţionat faptul că medicii şcolari au dreptul obezităţii, promovarea unei alimentaţii echilibrate,
să trimită la consult de specialitate în sistemul asigurări- ordonate, a unui regim de somn-veghe corespunzător,
lor sociale de sănătate numai copiii care studiază în altă promovarea activităţilor fizice şi sportive, a înotului
localitate decât cea de domiciliu, dacă nu sunt îscrişi la în rândul copiilor şi adolescenţilor reprezintă de ase-
un medic de familie şi în localitatea de studiu. menea măsuri de profilaxie a numeroase afecţiuni,
Tot în scopul depistării, dar al eventualelor ca- chiar dacă nu ale scoliozei idiopatice, dar ale celor-
uze ale deviaţiilor scoliotice, precum şi în scop recu- lalte devieri ale coloanei vertebrale.
perator pentru cele instalate, se urmăresc cu deosebită Profilaxia scoliozei trebuie să fie direcţionată
atenţie depistarea tulburărilor de auz, scăderi ale au- spre anularea cauzelor care pot genera aceste devieri,
ităţii vizuale începând încă de la vârsta de preşcolar, sau care le pot agrava pe cele existente.
deoarece acestea, mai ales dacă sunt unilaterale pot
determina posture adaptative asimetrice, care even- Bibliografie
tual se pot permanentiza. 1. Papilian V. Anatomia omului. Volumul I. Editia a XI-a.
De asemenea, în scop profilactic, în cadrul ore- Bucureşti: Editura BIC-ALL 2003;17-25
lor de promovare a unui stil de viaţă sănătos, deşi lite- 2. Ciortan I. Depistarea şi dispensarizarea copiilor de vâr-
ratura de specialitate nu le aminteşte ca factori de risc stă şcolară cu deformaţii ale cutiei toracice şi coloanei verte-
brale. Teză de doctorat (rezumat) sub coord. Prof. Univ. Dr.
pentru scolioza idiopatică, sunt combătute anumite
Goţia G.D. UMF Gr. T. Popa. Iaşi 2010; 3-5
deprinderi defectuoase care pot favoriza sau accentua 3. Necsulescu D. Noţiuni de anatomie ale coloanei ver-
deviaţia vertebrală, ca de exemplu, atitudini asime- tebrale. http://www.prostemcell.org/leziuni-ale-coloanei-ver-
trice, de sprijin pe un singur picior, pe care o adoptă tebrale/notiuni-de-anatomie-ale-coloanei-vertebrale.html,
accesată la 12.04.2016
adeseori copiii si adolescenţii (mai ales fetele). Purta-
4. Popescu M. Artrologie şi biomecanică. Bucureşti:
rea ghiozdanului cu cărţi este recomandabil să se facă Editura Scaiul 1998
pe spate, cu ambele bretele ale ghiozdanului, iar dacă 5. Pasca I.M. Cifoscolioza copilului şi adolescentului.
se face în mână, să se alterneze dintr-una în cealaltă. Lucrare de licenţă sub coord. As. Univ. Dr. Ciortea V. UMF I.
O problemă în plus o constituie greutatea ghiozdanu- Haţieganu Cluj-Napoca 2010
6. Sbenghe T. Kinetologie profilactică, terapeutică şi de
lui, care nu ar avea voie să depăşească 2, max. 3 kg, recuperare. Bucureşti: Ed. Medicală 1987;255, 533-539
dar are mult mai mult, chiar şi la clasele mici. 7. Burnei Gh, Toma D. Curs “Depistarea precoce şi mo-
De o importanţă deosebită, fapt pe care se in- nitorizarea scoliozei la copil şi adolescent în practica medicu-
sistă de fiecare data, este menţinerea poziţiei corecte la lui de familie” 2015-2016 – www.formaremedicala.ro, acce-
sat la 03.04.2016
masa de lucru de la şcoală şi de la domiciliu, în condiţii
8. Jianu M. Algoritm clinic şi terapeutic în scoliozele
de iluminare corectă a mesei de lucru. Pentru a se asi- idiopatice la copil şi adolescent. http://documents.tips/do-
gura o poziţie corectă în cazul existenţei unei deviaţii cuments/algoritm-clinic-si-terapeutic-in-scoliozele-idiopati-
vertebrale este recomandată înalţarea mesei de lucru ce-la-copil-si-adolescent.html, accesat la 23.01.2016
9. Jianu M., Zamfir T. Ortopedie si traumatologie pedia-
prin aplicarea pe ea a unui pupitru cu suprafaţa incli-
trică. Bucuresti:Editura Tradiţie 1995; 350-500.
nată, care să-l oblige pe şcolar să menţină poziţia co- 10. Ciortan I. Etiopatogenia deviaţiilor patologice ale co-
rectă. Sunt importante pauzele cu exerciţii fizice care loanei vertebrale la copil în plan frontal, Rezumat pe http://
să prevină oboseala şi adoptarea poziţiilor vicioase. documents.tips/documents/scolioza-5584695e682d1.html ,
În scopul profilaxiei deficienţelor ortopedice se accesat la 03.04.2016
11. Tuchila I. Recuperarea scoliozei la elevii din ciclul
verifică dacă mobilierul şcolar este ergonomic şi dacă primar în procesul educaţiei fizice. Teză de doctorat în peda-
este adaptat vârstei şi înalţimii copiilor. gogie. Universitatea de stat de Educaţie Fizică şi Sport,Coor-
În cadrul lectoratelor cu părinţii aceştia sunt în- donator Prof. Demcenco P. Chişinău 2012
văţaţi şi încurajaţi să urmărească şi ei deviaţiile coloa- 12. Ojoga F, Suciu VN. Aspecte de etiopatogenie, biome-
canică şi fiziopatologie în scolioza idiopatică. Medicina spor-
nei vertebrale a propriului copil, iar cadrele didactice tivă. 2006;6
sunt consiliate asupra poziţiei corecte pe care trebuie 13. Ogura Y, Kou I, Matsumoto M, Watanabe K, Ike-
să o adopte elevii în bancă. gawa S. Genome-wide association study for adolescent

33
Revista de medicină școlară și universitară

idiopathic scoliosis. Clin Calcium 2016;26(4):553-00. doi: 25. Canavese F, Ceroni D, Kaelin A. Conservative Mana-
CliCa1604553500. gement of Spinal Deformity in Childhood. European Surgical
14. Londono D & Co. A meta-analysis identifies adoles- Orthopaedics and Traumatology . EFFORT. Springer refe-
cent idiopathic scoliosis association with LBX1 locus in mul- rence 2014;463-483
tiple ethnic groups. J Med Genet 2014;51(6):401-6. 26. Hardy M, Boynes S. Spine în Paediatric Radiogra-
15. doi: 10.1136/jmedgenet-2013-102067. phy, by Blackwell Science Ltd, a Blackwell Publishing Com-
16. Chen S, Zhao L, Roffey DM, Phan P, Wai EK. Asso- pany, School of Health Studies. University of Bradford, UK
ciation of rs11190870 near LBX1 with adolescent idio- 2003;182-183
pathic scoliosis in East Asians: a systematic review and me- 27. Stephens RB, Sucato JD, Johnston E Ch. Scoliosis.
ta-analysis. Spine J. 2014;14(12):2968-75. doi: 10.1016/j. John A. Herring. Tachdjian’s pediatric orthopaedics from the
spinee.2014.05.019. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub- texas scottish rite hospital for children, V-th edition. Philade-
med/24878781 Accesat la 03.04.2016 . lphia 2014; Chapter 12: 206-291
17. Qiu XS1, Tang NL, Yeung HY, Lee KM, Hung VW, 28. Plas F, Hagroi E. Kinetoterapie active. Bucureşti: Ed.
Ng BK, Ma SL, Kwok RH, Qin L, Qiu Y, Cheng JC. Melato- Polirom 2001; 120-130
nin receptor 1B (MTNR1B) gene polymorphism is associated 29. Dobreci DL, Zaharia AM. The effects of spinal trac-
with the occurrence of adolescent idiopathic scoliosis. Spine J tions and kinesio taping in the rehabilitation of scoliosis. Sp
(Phila Pa 1976). 2007;32(16):1748-53. Soc Int J Ph Ed Sp 2014;14(Special Issue):135-143
18. Dinu V, Trutia E, Popescu A. Micul tratat de biochi- 30. Negrini S, Fusco C, Minozzi S, Atanasio S, Zaina F,
mie medical. Bucureşti: Ed. Medicală 2006 Romano M. Exercises reduce the progression rate of adoles-
19. Mohora M. Biochimie medical. Bucureşti: Ed. Medi- cent idiopathic scoliosis: Results of a comprehensive syste-
cală 2005 matic review of the literature. Disability and Rehabilitation
20. Burwell RG, Dangerfield PH, Moulton A, Anderson 2008; 30(10): 772 – 785
SI. Etiologic theories of idiopathic scoliosis: autonomic ner- 31. Negrini S et Al. 2011 SOSORT guidelines: Orthopae-
vous system and the leptin-sympathetic nervous system con- dic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during
cept for the pathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis. growth. Scoliosis 2012;7:3 DOI: 10.1186/1748-7161-7-3
Stud Health Technol Inform. 2008;140:197-207 32. Weiss HR. Spinal deformities rehabilitation – state of the
21. http://www.centrul-de-sanatate.ro/scolioza-importan- art review Scoliosis. 2010; 5: 28. doi: 10.1186/1748-7161-5-28
ta-tratamentelor-conventionale-si-alternative/ 33. Kotwicki T, Chowanska J, Kinel E, Czaprowski D,
22. http://www.kinetotrainer.ro/blog/kinetoterapie/scolio- Tomaszewski M, Janusz P. Optimal management of idiopathic
za-kinetoterapie-la-domiciliu/#PrettyPhoto[581]/3/ scoliosis in adolescence. Adolesc Health Med Ther. 2013; 4:
23. Fratianu M.V. Implicatiile functionale ale scoliozei. 59–73. doi: 10.2147/AHMT.S32088
Metode de evaluare. http://www.slideshare.net/tmihaescu/ 34. Romano M, Minozzi S, Bettany-Saltikov J, et al.
implicatiile-functionale-ale-scoliozei-metode-de-evaluare, Exercises for adolescent idiopathic scoliosis. Cochrane Da-
accesat la 03.04.2016 tabase Syst Rev. 2012;8:CD007837
24. Ramfu (Golumeanu) M. Stabilirea unui algoritm te- 35. Shankman GA. Orthopedic Management of the Lum-
rapeutic în scolioza idiopatică la copil şi adolescent. Teză de bar, Thoracic, and Cervical Spine. Fundamental orthopedic
doctorat (Rezumat) sub coord. Prof. Univ. Dr. Pop Alexandru. management for the physical therapist assistant, second edi-
UVVG Arad 2010 tion. Mosby, Inc 2004; 359-392

34

S-ar putea să vă placă și