Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

”ION IONESCU DE LA BRAD” - IAŞI

PLAN DE AFACERI
- ÎNFIINŢAREA UNEI PRESE DE ULEI -

Studentă: Chirilă Ana-Maria


Facultatea: Agricultură
Specializarea: Inginerie Economică
Grupa: 380
Anul: III

-2007-

CUPRINS:

Capitolul I - Sinteza planului de afaceri

1
Capitolul II - Prezentarea agentului economic
2.1. Date de identificare a firmei şi istoricul acesteia
2.2. Afacerea propriu – zisă
2.3. Obiectivele urmărite

Capitolul III - Piaţa


3.1. Clienţii firmei
3.2. Produsele şi serviciile oferite
3.3. Segmentul de piaţă
3.4. Concurenţa
Capitolul IV - Organizarea şi conducerea firmei
4.1. Conducerea firmei
4.2. Procesul de producţie
4.3. Personalul firmei
Capitolul V - Previziuni financiare
5.1. Necesarul de finanţare
5.2. Venituri previzionate
5.3. Cheltuieli de producţie anuale
Capitolul VI - Anexe
6.1. Anexa I - Curriculum vitae
6.2. Anexa I - Condiţii de creditare
6.3. Anexa II - Tabel de rambursare şi creditare
6.4. Anexa III- Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor

I. Sinteza planului de afaceri


Prezentul plan de afaceri este întocmit de firma S.C Gansi S.R.L., loc. Griviţa,
jud. Vaslui, pentru obţinerea unui credit bancar necesar pentru închirierea unei hale de
producţie şi pentru cheltuielile necesare până la sfârşitul primului an de producţie. Aceasta
2
hală de producţie va fi transformată într-o fabrică de producere a uleiului prin intermediul
investiţiilor care vor avea loc imediat în perioada următoare, după acordarea creditului
bancar. Această fabrică va produce atât ulei cât şi servicii în zonă.
Investiţia pentru punerea în funcţiune şi funcţionarea fabricii până la finalul
primului an de producţie este de 70000 RON din care:
 30000 RON vor fi asiguraţi prin aportul adus de cei 3 asociaţi. Aceştia vor
asigura amenajarea terenului şi a spaţiilor aferente, achiziţionarea unei instalaţii pentru
fabricarea uleiului.
 40000 RON vor fi asiguraţi printr-un credit bancar ce va fi utilizat doar pentru
achiziţionarea instalaţiilor.
Se va lucra în două schimburi, a câte 8 ore/zi.
Preţurile practicate vor fi cu circa 10% mai mici decât cele de pe piaţa internă,
pentru a ne putea atrage clienţi.
În acest domeniu de activitate există o cerere sigură, deoarece nu mai exista nici o
fabrică bazată pe producerea uleiului în acest areal, iar întrega localitate importă ulei de pe
piaţa externă.
Această hală de producţie se află într-o zonă geografică foarte bună, aflandu-se la o
distantă de 60 km de oraşul Vaslui, 75 km de oraşul Husi, 6 km de oraşul Bîrlad, etc.
În ceea ce priveşte extinderea afacerii se poate face atât în amonte, putând extinde
culturile agricole, cât şi în aval, prin modernizarea fabricii.

II – Prezentarea agentului economic

2.1. Date de identificare a firmei şi istoricul acesteia

S.C. Gansi. S.R.L. cu un capital de 70000 RON, a luat fiinţă la 7.05.2006, şi este
înregistrată cu nr.442.15.58, ea aparţine la 3 asociaţi care deţin părţi egale din capitalul
social al unităţii, răpunzând atât de gestionarea societăţii, cât şi de riscurile pe care de
implică această activitate.
Investiţia, în valoare de 70000 RON va putea fi acoperită integral din profitul net
până la sfârşitul celui de-al doilea an de activitate. Rata de recuperare a investiţiei va fi de
93,87%, ceea ce demonstrează că proiectul are o profitabilitate bună de-a lungul perioadei
3
analizate. Activitatea prevăzută va aduce un profit net raportat la vânzări de 8,26% în
primul an, ajungând până la 16,33%.
Estimarea acestor rezultate s-a făcut în condiţiile unor marje largi de siguranţă, şi
anume:
- utilizarea capacităţii de producţie în proporţie de numai 75% în primul an de
funcţionare şi 95% în următorii ani;
- nivel minim al veniturilor considerate şi cheltuieli maxime luate în calcul;
- un regim de lucru de numai 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână;
- preţuri de vânzare şi uium pentru servicii de măcinat cu cel puţin 10% sub nivelul
mediu al celor practicate în momentul actual pe piaţă.
Există perspective de extindere a acestei afaceri în amonte şi în aval faţă de
activitatea de morărit:
- în amonte, cultura de floarea soarelui, astfel asigurându-se materia primă;
- în aval, producţie diversă a produselor pe bază de ulei, asigurându-se desfacerea
materiei prime.
2.2. Afacerea propriu - zisă
Pentru a reinvesti profitul acumulat se intenţionează dezvoltarea activităţii presei în
domeniul producţiei agroalimentare, mai precis în producerea uleiului.
În prima etapă ne propunem să înfiinţăm o fabrică, iar în a doua etapă intenţionăm
să ne extindem prin puncte de valorificare a mărfii, prin cultivarea unei suprafeţe cu
floarea soarelui care reprezintă baza funcţionării.
Proiectul se va referi numai la prima parte, deci înfiinţarea unei prese ce va produce
ulei, ea va funcţiona numai în regim de producţie, adică va produce ulei.
Desfacerea producţiei se va face atât en-gros cât şi en-detail, dar în cea mai mare
parte en-gros.
Există o cerere crescândă pentru produsul oferit de noi, deoarece firma este situată
într-un areal cu posibilităţi mari de desfacere.
Scopul final este asigurarea unei producţii cât mai mari într-un timp delimitat fară
a afecta calitatea acestora ca specie, precum şi modul de dezvoltare natural al acestora.

4
2.3 Obiectivele urmărite
Pentru viitor ne propunem ca în primul an de producţie să ne creem o bază stabilă
de desfacere a producţiei prin îmbunătăţirea calitativă a producţiei şi atingerea unei rate
lunare a profitului brut de 21.24%.
Începând cu anul al doi-lea ne propunem să creştem punctele de desfacere a mărfii
dar şi introducerea pe piaţă a unor produse de calitate netă superioară faţă de a
concurenţilor, posibilitatea deschiderii mai multor puncte de lucru în judeţ, precum şi în
alte zone ale ţării. Credem în viitorul firmei deoarece România este pe un trend ascendent
privind nivelul de piaţă, ceea ce determină un interes pentru prelucrarea produselor
agricole.
Misiunea afacerii este de a produce şi comercializa produse profitabile pe piaţa
internă şi externă, în scopul permanentei îmbunătăţiri a percepţiei pe care clienţii, angajaţii
şi asociaţii o v-or acumula despre calitatea activitaţii noastre.
În acest scop fiecare compartiment al firmei trebuie să obţina rezultate superioare în
comparaţie cu principalii concurenţi. Ne vom dezvolta în principal prin inovarea şi
perfecţionarea de noi produse, servicii lucrând pe bază de contracte, succesul depinde în
cea mai mare măsură de felul în care vom satisface cerinţele pieţei. Acesta presupune o
colaborare deplină cu clienţii noştri care depăşind întelegerea şi satisfacerea necesităţilor
lor, vor încearca să le anticipeze.
Se urmăreşte şi optimizarea permanentă a combinării factorilor de producţie utilizaţi
în vederea obţinerii celor mai bune rezultate economice cu costuri cât mai reduse şi având
în permanenţă în vedere situaţia pieţelor de aprovizionare şi desfacere.
Misiunea noastră este să construim o firmă producătoare de ulei, puternică, la nivel de
judeţ, să oferim satisfacţie maximă la grupurile care influenţează sau sunt influenţate de afacerea
noastră.
Capitolul III. Piaţa
În mecanizmul de funcţionare a unei economii moderne piaţa ocupă un loc esenţial
determinând într-o proporţie însemnată deciziile şi comportamentele agenţilor economici.
Categorie a economiei de schimb, în accepţiunea cea mai frecventă, piaţa
desemnează un ansamblu coerent, un sistem sau o reţea de relaţii de vînzare-cumpărare

5
între părţi contractante care sînt pe de o parte, unite prin legături de interdependenţă şi, pe
de altă parte se află în rapoturi de opoziţie.
Piaţa este privită de mulţi economişti drept un mecanism complex care cuprinde, în
principal, cererea şi oferta, concurenţa, preţurile, şi altele, care reglementează economia,
care acţionează asupra diviziunii muncii şi la schimbul de activităţi.

3.1. Clienţii
Clienţii sunt direct legaţi de magazinele sau punctele de desfacere a producţiei,
deoarece ei pot veni în contact cu marfa doar prin intermediul acestora.
Pornind de la ideea că, cea mai mare parte a producţiei se va vinde en-gros deci va
fi nevoie de hale pentru stocarea mărfii până la vânzare. Ceea ce se va vinde en-detail se
va realiza prin magazine închiriate direct de firma noastră.
Conducerea firmei ( cei 3 asociaţi ) va practica strategii de valorificare a producţiei
pentru atragerea clienţilor şi pentru o cât mai bună funcţionare a acesteia.
Sistemul de distribuţie directă a fost conceput în primul rând pentru a oferi clienţilor
noştri servicii de o calitate superioară. Dincolo de efort, de creativitate, de obiectivele
propuse, acest proiect nu putea prinde viaţă fără o bună colaborare cu clienţii noştri.

3.2. Produsele şi serviciile oferite

Principalul produs va fi uleiul, care va fi comercializat sub diferite forme:


 ulei calitatea I;
 ulei calitatea II.
Preţurile practicate vor fi cu circa 10% mai ieftine decât cele de pe piaţa internă,
pentru a caştiga o grupă importantă de clienţi.
 Preţurile practicate de noi vor fi urmatoarele:
 1 litru de “ulei calitatea I”= 3 RON
 1 litru de “ulei calitatea II” = 2,5 RON
Pentru a avea clienţi mai mulţi uleiul trebuie să fie de calitate:
 în primul rând calitatea se abate asupra proprietăţilor organoleptice, care trebuie
sa fie la standardele internaţionale;
6
 trebuie să aibă condiţii de păstrare corespunzatoare din punct de vedere igienic.
Deoarece uleiul în general este produsul de bază în alimentaţia omului, cererea
acestui produs pe piaţă nu va scădea, ci va creşte o dată cu creşterea numărului populaţiei.
Cea mai mare parte a producţiei va fi vândută en-gros, dar se va practica şi
desfacerea en-detail, ambele tipuri de valorificare a producţiei se va face pentru început la
poarta unităţii.
Pentru viitor se va diversifica şi desfacerea en-detail în magazinele proprii.
Creşterea producţiei va fi urmarită foarte bine, ea va creşte concomitent cu creşterea
cererii de produse şi subproduse ale acestei ramuri agroalimentare.
Forma cea mai bună de valorificare a producţiei considerăm că va fi: calitate
superioară – preţ redus.
3.3. Segmentul de piaţă
Segmentul de piaţă trebuie să fie măsurabil, adică el poate fi identificat în baza
informaţiei accesibile şi a metodelor de analiză accesibile.
Segmentul trebuie să se caracterizeze printr-o anumită stabilitate a indicatorilor.
Segmentul de piaţă trebuie să ia în consideraţie dependenţa dintre unele
caracteristici ale tradiţiilor naţionale ale cumpărătorilor, ale pieţelor naţionale şi
comportamentul clienţilor, particularităţile cererii şi a preferinţelor.
Segmentul de piaţă care va fi selectat va trebui să aibă o capacitate destul de mare şi
stabilă.
Segmentul de piaţă trebuie să contribuie la creşterea volumului, la sporirea
profitului, să stimuleze dezvoltarea ulterioară a fabricării produselor.
Reuşita segmentării pieţii va depinde de o serie de cauze:
- de gradul de deosebire de consumatori;
- de asemănarea necesităţilor consumatorilor grupaţi în unul şi acelaşi segment;
- de posibilităţile firmei de a identifica caracteristicile şi exigenţile consumatorilor
la elaborarea politicii de produs;
- de dimensiunea segmentului care va permite să fie garantată comercializarea
produselor şi acoperirea cheltuielilor;

7
- de organizarea canalelor de legături reciproce cu grupurile concrete de
consumatori.
Segmentarea pieţii va da posibilitate de a modifica caracteristicile calitative ale
produselor conform exigenţilor diferitelor grupuri de consumatori, de a argumenta
publicitatea şi comercializarea produselor de nomenclatură corespunzătoare.
Presa va începe sa funcţioneze (să producă) în viitorul apropiat, este amplasată la
circa 60km de oraşul Vaslui care are o populatie de 73000 loc., iar pe o raza de circa 75
km se gasesc orasele: Huşi , Bîrlad, Negreşti, cu o populaţie de 110000 loc., deci printr-un
calcul simplu au un numar de : 73000+110000=183000 loc.
Consumul mediu de ulei în general la nivelul unei persoane este de 50 kg/an
(112g/zi),
Capacitatea de satisfacere a consumului pentru ulei pe piaţa arealului prezentat

Capacitatea de Capacitatea
Satisfacerea
producere a consumului pe
pieţei locale
presei de ulei arealul prezentat
l
l l
- pe zi 331.61 14693.26 0.92
-pe ciclu de 24000
2615400 0.92
producţie
- pe an 48000 5230800 0.92

Observăm ca pe piaţa din acest areal se poate produce mult mai mult decât ne-am
propus noi să producem.Toate aceste facilităţi au apărut după anul 1989 când proprietatea
de stat s-a transformat în proprietate privată, dar şi datorită secetelor din ultimii ani, care
au determinat scăderea producţiei la hectar.
Preţul de vânzare mediu practicat de firma noastră va fi de 2,75 RON, rezultând o
producţie finală de:
Pf/an=Qm* Pv => Pf/an=48000*2,75 =132000 RON

3.4. Concurenţa
Concurenţii reprezintă firme ce produc bunuri materiale similare. Competitorii se
deosebesc între ei după rolul pe care îl joacă cu consumatorii. Concurenţii la rândul lor
privind din alt punct de vedere nu joacă mereu un rol negativ în activitatea comercială a
8
întreprinderii. Unul din avantajele care ne este oferit de către concurenţii de pe piaţă este
capacitatea consumatorului de percepere de a face diferenţe între produsele ce i se oferă
pe piaţă.
Concurenţii actuali având în vedere întreprinderile autohtone nu prezintă nici un
obstacol pentru întreprindere, deoarece în marea lor parte acestea produc pentru export,
din punct de vedere a concurenţei mărfurilor ce sunt comercializate.
Observăm din datele prezentate anterior că firma noastră se află într-o zonă
geografică foarte bună, la distanţe rezonabile de oraşele: Vaslui 60 km, Huşi 75 km, Bîrlad
6 km, etc., unde satisfacerea pieţei cu ulei este foarte slabă (aproape inexistentă), deoarece
nu mai sunt activităţi de acest gen în zonă decât în Municipiul Vaslui unde se regăseşte o
singură unitate de producere a uleiului dar care nu acopere necesarul din zonă
(S.C.ULVAS S.A. Vaslui), iar aprovizionarea se face de pe piaţa internă şi internaţională.
Presa noastră va produce ulei din floarea soarelui, care va satisface piaţa acestui areal doar
cu 0.92% din puterea ei de consum, ceea ce înseamna ca producţia va fi valorificată foarte
rapid, pentru că, comercianţii acestei zone vor minimiza foarte mult cheltuielile de
transport, dar şi cheltuielile de achiziţionare a mărfii. Noi intenţionăm să practicăm preţuri
mai mici cu 10% şi de o calitate net superioară celorlalte produse din această gamă şi
clientela va creşte .
Asociaţii se vor ocupa de conducerea şi procesul de producţie, fapt ce va duce la o mai bună
organizare a procesului de producţie, eliminând risipa şi fluctuaţiile aprovizionării cu materiale
consumabile.

Capitolul IV - Organizarea şi conducerea firmei

4.1. Procesul de producţie

Ciclul de producţie cuprinde mai multe etape, acestea sunt:


I - achiziţionarea materiei prime, care se va face de la locuitorii comunelor şi
satelor din apropiere, dar şi de la fermele de profil din apropiere. Cea mai mare parte a
materiei prime se va achiziţiona de la fermele de profil deoarece seminţele sunt de calitate;
II - producerea uleiului;

9
 III – valorificarea producţiei principale, aceasta se va face în cea mai mare parte en-
gros, dar şi en-detail prin intermediul magazinelor închiriate de firma noastră;
IV – valorificarea producţiei secundare, producţia secundară se va vinde la fermele
de îngraşare a porcilor, la avicole etc.
Alimentarea cu energie electrică se face direct prin reţeaua de la E-on, iar
alimentarea cu apă se face direct prin conductele de la R.A..J.A.C.
Rezidurile rămase din urma procesului de producţie se vor vărsa în râul Jeravăţ,
după ce vor trece printr-o staţie de iepurare proprie, pentru a ajunge la stasurile ecologice
de poluare de la nivelul statului.
În ceea ce priveşte programul de muncă, acesta este de 8 ore/zi.

4.2. Conducerea firmei

Conducerea firmei se va face de cei 3 asociaţi. Asociaţii vor conduce întreaga


activitate, vor angaja şi vor controla personalul ,se vor ocupa direct de procesul de
producţie, precum şi de încheirea contractelor de aprovizionare şi desfacere a producţiei.
Menţionăm ca unul asociaţi are o experienţă în activitatea de conducere de circa 10
ani.
Unul dintre angajaţi va ţine evidenţa contabilă şi va supraveghea desfacerea
procesului de producţie, unul va fi responsabil de activităţile cu resursele umane, iar cel
de-al treilea se va ocupa de activităţile comerciale.
Fişa postului pentru primul asociat:

Titlul postului: Contabil.


Compartimentul: Finanţe.
Relaţiile postului: contact direct cu celelalte compartimente.
Sarcini şi responsabilităţi:
- evidenţa şi utilizarea eficientă a resurselor financiare necesare pentru
desfăşurarea activităţii în ansamblu a firmei;
- înregistrarea tuturor cheltuielilor legate de procurarea şi transportarea factorilor
de producţie;
10
- determinarea costurilor de producţie şi veniturile firmei;
- contribuirea la utilizarea eficientă a tuturor resurselor, astfel orientând activitatea
firmei spre sporirea rezultatelor finite.
Standardele de performanţă: să prezinte conform legii darea de seama, lunară
trimestrială, anuală, impozitul pe venit să fie inregistrat şi plătit anual, până la data impusă
de către Ministerul Finanţelor.
Autoritate: puterea de decizie strategică centralizată.
Condiţii de muncă: favorabile, doţări: computer.
Specificaţii:
- studii superioare, contabil;
- experienţă în domeniu;
- vârsta 30 ani;
- cunoaşterea computerului, în deosebi programelor contabile.
Fişa postului celui de-al doilea asociat:

Titlul postului: Manager Resurse Umane.


Compartiment: Personal.
Relaţiile postului: relaţii cu mediul extern, contacte între compartimente.
Sarcini si responsabilităţi:
- asigurarea firmei cu forţă de muncă calificată, necesară pentru realizarea
activităţilor în ansamblu;
- stabilirea relaţiilor favorabile între salariaţi;
- selectarea pregătirea, perfecţionarea, promovarea şi salarizarea personalului.
Autoritate: decizie totală în domeniu de activitate.
Condiţii de muncă: favorabile.
Specificaţii : - studii superioare,
- vârsta 34 ani,
- comunicabil,
- experientă de muncă în domeniu.
Fişa postului celui de-al treilea asociat :
11
Titlul postului: Manager comercial.
Compartimentul: Marketing.
Relaţiile postului: contact direct cu celelalte compartimente.
Sarcini şi responsabilităţi:
- dezvoltarea relaţiilor între firmă şi exterior;
- cercetări de marketing;
- publicitate;
- aprovizionarea cu materii prime şi diferite materiale;
- realizarea produselor fabricate, încheierea noilor contracte.
Standarde de performanţă: lunar de prezentat darea de seama a îndeplinirii
obiectivelor expuse.
Autoritate: decizie centralizată.
Condiţii de munca: este prevăzut un birou cu dotările necesare pentru desfăşurarea
normală a muncii, telefon, calculator, mobilă şi rechizite pentru birou.
Specificaţiile:
- persoana prezentabilă;
- studii superioare în domeniul micului business;
- e de dorit experienţă în domeniu;
- vârsta 27 ani.

Nr. Salarii
Nr.
Persoane lunare,
crt. Funcţia Responsabilităţi
lei

- dezvoltarea relaţiilor între firmă şi exterior;


- cercetări de marketing;
1. Manager comercial - publicitate;
1 2700
- aprovizionarea cu materii prime şi diferite materiale;
- realizarea produselor fabricate, încheierea noilor contracte.

12
- asigurarea firmei cu fortă de munca calificată, necesară pentru realizarea activitătilor în
Manager ansamblu;
2. Resurse - stabilirea relaţiilor favorabile între salariaţi;
1 2700
Umane - selectarea pregatirea, perfecţionarea, promovarea şi salarizarea personalului.

- evidenţa şi utilizarea eficientă a resurselor financiare necesare pentru desfăşurarea activitaţii


în ansamblu a firmei;
- înregistrarea tuturor cheltuielilor legate de procurarea şi transportarea factorilor de
producţie;
3.
Contabil 1 2700 - determinarea costurilor de producţie şi veniturile firmei;
- contribuirea la utilizarea eficientă a tuturor resurselor, astfel orientând activitatea firmei spre
sporirea rezultatelor finite.

Total 3 8100

4.3. Personalul firmei


Noi asociaţii vom angaja 7 muncitori , care vor lucra câte 8 ore /zi. .
Personalul va fi selectat dintre locuitorii oraşului Bîrlad şi vor fi instruiţi la locul de
muncă. Cu fiecare persoană în parte va fi incheiat un contract de muncă separat, în felul
acesta taxele şi impozitele se vor plăti separat, alături de care se va face şi asigurarea
vechimii salariaţilor.

Nr. Nr. de Salarii


Personal / funcţia Responsabilităţi
crt. persoane lunare, lei
- asigurarea funcţionării utilajului
1. Mecanic 1 400 - combaterea dificultăţilor privind
energia electrică
Personal de
2 3 1500
deservire

3 Supraveghetor 1 600 - supravegherea procesului de producţie

Inspector de
4 2 1400 - asigurarea calităţii
calitate
Total 8 3900

Capitolul V - Previziuni financiare


5.1. Necesarul de finantare

Apreciem ca pentru înfiinţarea unei prese sunt necesari 70000 RON din care se vor
asigura amenanjarea spaţiului, achiziţionarea unui utilaj marca Winchart de fabricat ulei.
13
Aceştia vor fi asiguraţi de:
 aportul adus de cei 3 asociaţi, deci 30000 RON;
 din credite bancare 40000 RON.

5.2. Venituri previzionate

Pentru obţinerea unui venit anual de aproximativ 100000 RON la un grad de


utilizare a capacităţii de producţie de 100 % în primul an.
În estimarea veniturilor am pornit de la următoarele date:
- regim de lucru: - 8 ore pe zi
- 240 zile/an
- capacitatea de producţie nominală:
- 500 l ulei/oră
- randament (procent de scoatere):
- 70 % ulei
- 30 % şrot
- preţ de vânzare:
-ulei calitatea I – 3 RON/l
- ulei calitatea II – 2,5 RON/l
-şrot calitatea I – 1,5 RON/kg
- şrot calitatea II – 1 RON
Deci, cantitatea anuală de ulei va fi:
78 l/h ×8 h ×240 zile = 150 t/an.
Volumul vânzărilor:

- ulei calitatea I producţie:


150 t/an×70% ×3 RON/l = 47250 RON
- şrot calitatea I producţie:
150 t/an×30 %×1.5 RON/kg =10125 RON
- ulei calitatea II:
150 t/an×70 %×2,5 RON= 39375 RON

14
- şrot calitatea II:
150 t/an×30 %×1 RON= 6750 RON
Total: 103500 RON.
Preţul de vânzare en-gros pentru 1 litru de ulei este în medie de 2,75 RON/l.

5.3. Cheltuielile operaţionale

Pentru realizarea acestor venituri se vor cheltui anual circa 87200 RON, iar presa
va funcţiona la o capacitate de producţie de 100%.
În estimarea cheltuielilor de producţie se includ urmatoarele consumuri, în ordine
cronologică (aprovizionarea de materii prime, consum de energie electrică, cheltuieli cu
salarizarea, cheltuieli cu apa, cheltuieli cu reparaţiile din timpul ciclului de producţie, alte
cheltuieli).
Estimăm că pentru realizarea veniturilor sus-menţionate vom cheltui o sumă de
circa 3,7 mld lei/an la o capacitate de producţie utilizată 100%.
În estimarea cheltuielilor de producţie am inclus următoarele:
- achiziţie floarea soarelui:
10 kg/h ×8 h ×240 zile ×1 RON/kg preţ achiziţie =19200 RON
- salarii:
3900×12 = 46800 RON

- utilităţi:
- energie electrică – 20 kW/h ×8 h ×240 zile ×0.25RON kW/h = 9600 RON
- apă, canalizare aproximativ = 600 RON
- Cheltuieli desfacere – transport:
70 RON transport ×150 curse/an=10500 RON
- Alte cheltuieli:
- reparaţii, întreţinere, etc.= 1000 RON
- administrative = aproximativ 1000 RON
Total general = 88700 RON.

15
CAPITOLUL VI- Anexe
6.1. Anexa-I: Tabel de rambursare a creditului

Nr. Dobânda Rata de Rest de Dobânda


Sold creditor
crt scadenta rambursare rambursat cumulată
1 40000 500 1666.6 38333.34 500
2 38333.34 479.16675 1666.6 36666.68 979.16675
3 36666.68 458.335 1666.6 35000.02 1437.50025
4 35000.02 437.0025 1666.6 33333.36 1874.005
5 33333.36 416.667 1666.6 31666.7 2290.672
6 31666.7 395.83375 1666.6 30000.04 2686.50575
7 30000.04 375 1666.6 28333.98 3061.50575
8 28333.98 354.17475 1666.6 26667.32 3415.68050
9 26667.32 333.3415 1666.6 25000.66 3749.02200
10 25000.66 312.50825 1666.6 23334 4061.53025
11 23334 291.675 1666.6 21667.34 4353.20525
12 21667.34 270.84175 1666.6 20000.68 4624.04700
13 20000.68 250.0085 1666.6 18333.34 4874.05550
14 18333.34 229.16675 1666.6 16666.68 5103.22225
15 16666.68 208.3335 1666.6 15000.02 5311.55575
16 15000.02 187.50025 1666.6 13333.36 5499.05600
17 13333.36 166.667 1666.6 11666.7 5665.72300
18 11666.7 145.83375 1666.6 10000.04 5811.56675
19 10000.04 125.0005 1666.6 8333.38 5936.56725
20 8333.38 104.16725 1666.6 6666.72 6040.73450
21 6666.72 83.334 1666.6 5000.6 6124.06850
22 5000.6 62.50075 1666.6 3333.4 6136.56925
23 3333.4 41.6675 1666.6 1666.74 6178.23675
24 1666.7462. Anexa II-Situaţia veniturilor
20.83425 1666.6 si a cheltuielilor
0

Nr. ANUL III


Specificare ANUL I ANUL II
ctr.
1 Venituri 100000 110000 115000
2 Ch.de prod. 19200 21120 22080
3 P. brut 80800 88880 92920
Impozit/P 14867
4 12928 14221
16%
5 Profit net 67872 74659 78053
6 Dividende 10000 11000 11500
Profit 66553
7 57872 63659
neraportat
Dobanda
Nr. ANUL II 0
ANUL III
5 Specificare 4624 ANUL I 5086.4
scadenta
crt.
6 P.disponibil
1 Res.fin.la inc.anului 57372 30000 63109
33000 65978
34500
7 P. cumulat
2 Credite 40000 44000 0
3 Vanzari 103500 113850 119025
4 Total intrari 173500 190850 199525
5 Investiţii 50000 55000 57500
6.3 Anexa III- Previziunea fluxului de numerar
Cheltuieli 23230
6 20200 22220
R.I.R.operaţionale
=2,82 1,77
7 Rate de creditare 12 12 0
8 Impozit pe profit 27760 30536 31924 16
9 Total iesiri 97972 107769 112668
10 Surplus sau deficit 75528 83081 86857
V.N.A= 1,77

17

S-ar putea să vă placă și