Sunteți pe pagina 1din 17

Martie 2018

PLAN DE AFACERI
al ,,Î.I." ,,G.Ț.” ,,S.R.L”.
privind iniţierea afacerii

,,Inoxservis ’’

Administrator: Nelu Ciolan

Adresa juridica: Str. 31 august nr.8

Tel. de contact: 068590923

E-mail: neluciolan15@mail.ru

Informaţia inclusă în acest plan este confidenţială şi nu poate fi


difuzată fără permisiunea conducerii întreprinderii
Cuprinsul planului de afacere

Nr.
Compartimentul planului Pagina
Capitol
1. Descrierea ideii de afaceri 3
1.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfşurate 3
1.2. Scopul şi obiectivele afacerii 4
1.3. Analiza SWOT 4
1.4. Descrierea produsului 5
1.5. Strategia afacerii 5
2. Planul de marketing 6
2.1. Piaţa şi consumatorii 6
2.1. Concurenţii 6
2.3. Plasamentul şi distribuţia 7
2.4. Politica de preţ 7
2.5. Promovarea 8
3 Planul operaţional 8
3.1. Descrierea procesului tehnologic(schema operaţională) 8
3.2. Schema fizică 9
3.3. Necesarul de spaţiu,echipament,consumabile şi costurile
9
acestora
3.4. Furnizori 10
4 Necesarul de resurse umane 10
4.1. Structura organizatorică 10
4.2. Necesarul de resurse şi remunerarea lor 11
5. Planul de finanţare 11
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii 11
5.2. Bilanţul contabil 12
5.3. Prognoza veniturilor si cheltuielilor 13
5.4. Fluxul de numerar 15
5.5. Raportul privind rezultatul financiar 16

1
Sumarul

1..Informaţii generale privind afacerea

Fondatorul Nelu Ciolan

Forma organizatorico-juridică Întreprindere individuală

Genul de activitate al afacerii Producere și realizarea butoaielor din inox

Producerea/ prestarea serviciilor


Geamana, r-nul Anenii Noi
va fi plasată în localitatea:

Implementarea ideii afacerii


Resurse împrumutate și proprii
prin:

Mărfuri/servicii prestate Butoaie din inox

2. Informaţii generale privind piaţa şi consumatorii

Destinatarul produsele /serviciile Persoane fizice și juridice

Cererea pentru Cererea predomină la nivel înalt atît în mediul rural


produsul/serviciul propus cît și urban

3. Necesarul de personal

Personalul: Director

Inginer în producție

Sudor

Manager în vînzări

Contabil

2
4. Mijloacele financiare

Suma mijloacelor financiare necesare pentru 538 140 lei


lansarea/succesul ideii de afaceri

Tipul de finanţare va este necesar Împrumut

Cheltuieli anuale prognozate 905580 lei

Venituri anuale prognozate 1144964 lei

Profitul anual 177429 lei

1. Descrierea ideii de afacere


1.1 Descrierea întreprinderii şi activităţii desfăşurate
Compania Inoxservis va active în domeniul producerii și vînzării produselor din inox,
butoaie. Ea este ampalasată în satul Geamana r-nul Anenii Noi. Fiind o întreprindere nouă pe
piața produselor din inox, va face tot posibilul pentru acapararea a unei parți din piața cererii
de butoaie din inox.
Inoxservis doreşte să îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul metalurgiei și
anume a inoxului:
• Să asigurăm servicii de înaltă calitate pentru a satisface în mod
constant cerinţele şi aşteptările fiecărui client.
• Să asigurăm un cadru organizatoric optim în vederea asigurării
calităţii produselor/serviciilor.
• Să respectăm prevederile legale în vigoare şi alte cerinţe aplicabile
domeniului nostru de activitate.
• Să asigurăm securitatea şi sănătatea la locurile de muncă prin
minimizarea sau eliminarea riscurilor.
• Să evaluăm periodic politica, obiectivele şi programul de
management făcând corecţiile necesare ori de câte ori este necesar.

3
1.2 Scopul şi obiectivele afacerii
Scopul afacerii în domeniul metalurgiei este de a obține venit în urma producerii și vînzării
butoaielor din inox. De la început compania va activa cu resurse și echipament slab, însă, peste o
perioadă de 3-4 ani, aceasta va procura echipamente mai sofisticate și va deschide oficii în diferite
unități administrative teritoriale

Obiective actuale:
• Chirierea și amenajarea atelierului, având în vedere condițiile producerii butoaielor
după standardele naționale.
• achiziționarea echipamentelor și utilajelor
• achiziționarea unei mașini pentru transportarea mărfii
Obiective de atins în 2 ani
• Ocuparea pieței de produse din inox
• Dezvoltarea pe piața produselor din inox
• Modernizarea tehnologiei
1.3 Analiza S.W.O.T.

Tabelul 1.1 Tabelul SWOT


Puncte forte Puncte slabe

1. Politica companiei se axează pe 1. Gestiunea complicată fiindcă


calitate există singură persoană la conducere
2. Puţini angajaţi,ducînd la micşorarea 2. Conflicte cu salariaţii din cauza
cheltuielilor pentru salarii rudeniei
3. Stil de conducere democratic
Oportunităţi Pericole
1. Amplasarea atelierului în apropiere 1. Concurenţi puternici
de caile de transport naționale 2. Intrarea într-o perioadă de
2. Posibilitatea de extindere a recesiune economică la nivel
produselor si/sau servicii național
3. Schimbări demografice
nefavorabile

4
1.4 Descrierea produsului

Tabelul 1.2 Descrierea produsului


Denumirea produsului Cantitatea anuala (buc)

Asortimentul şi nomenclatura,
Butoi 50 l 100
cu precizarea cantităţilor
anuale exprimate în unităţi Butoi 100 l 100

fizice Butoi 200 l 100

Butoi 500 l 100

Necesitaţile pe care le satisfice Calitatea butoaielor pentru toate domeniile de aplicare, pentru
serviciul toate industriile
Ambalajul desugn-ul Ambalajul va fi reprezentat în forma pătrată. Dimensiunea va fi
produsului de 20x20 cm. Pe ambalaj va fi marcată categoria inoxului și
denumirea companiei.
Deservirea clienţilor Clienții vor fi deserviți prin telefon, internet sau la oficiu.

1.5 Strategia afacerii

Tabelul 1.3 Tabelul diminuării puntelor slabe şi pericolelor

Pentru diminuarea punctelor • Angajarea undei personae de încredere pentru gestionarea


slabe se vor întreprinde comun a afacerii
următoarele măsuri • Se va angaja personae ce nu au legătură de rudenie cu
directorul

Pentru diminuarea pericolelor • Promovarea produsului prin diferite metode


se vor întreprinde următoarele • Evitarea ciocnirii cu crizele economice
măsuri • Orientare spre piaţa mai Dezvoltată în consumarea cărnii
de vită

5
2. Planul de Marketing
2.1 Piaţa şi consumatorii
Cererea pe piaţă produselor din inox de calitate superioară, este în creştere. Aceasta se
datorează trebuinței atît a persoanelor fizice cît și juridice a butoaielor de calitate superioară
pentru a putea păstra mai mult timp produselor în aceste butelii la păstrare. Pentru persoanele
fizice, butoaiele din inox servesc pentru păstrarea vinului, socului și a laptelui. Pentru persoane
juridice, Butoaiele pot fi folosite pentru o gamă mai largă de produse, cum ar fi bere, băuturi
alcoolice, gazoase etc.
2.2 Concurenţii
În raionul Anenii Noi se află doi concurenţi care comercializează produse din inox Aceşti
concurenţi se află de mult timp pe piaţă şi au acaparat deja o parte din ea.

Tabelul 2.1 concurenții


Concurenţii
Denumirea firmei Produsul/serviciul Avantaje Dezavantaje
oferit
1. Moldpen Confecționarea Poate produce Nu sunt specializați
diferitor produse din orice produs din în domeniul
inox inox producerii
butoaielor

2. Damigrup Comerțul materialelor Comercializează Sunt o companie


s.r.l. din metal mai multe tipuri care
de produse din comercializează
metal. produsele, deaceea
preturile sunt mai
mari decit
compania care le
produce și le vînd

6
2.3 Plasamentul şi distribuţia

Figura 2.1. Amplasarea întreprinderii


Compania este amplasată în satul Geamăna raionul Anenii Noi. Un avantaj al amplasării
este faptul că se află în apropiere de drumurile naționale Chișinau-Tiraspol și Chișinău-Căușeni.
Alt avantaj este faptul că se află în apropiere de raionul Anenii Noi, la o distanță de 14 km.
Dezavantajul amplasării este faptul că drumul pină la atelier este într-o stare rea. Plus la
aceasta, însăși cererea din localitatea unde va fi amplasată compania este mică. Deaceea politica
de marketingul va fi orientată mai mult pentru piața din raion și din Chișinău

2.4 Politica de preţ


Tabelul 2.2 Preţul produsului

Denumirea serviciului Preţ (lei)


Butoaie din inox 50 l 1400

Butoaie din inox 100 l 1800


Butoaie din inox 200 l 2400
Butoaie din inox 500 l 4200

7
2.5 Promovarea

Tabelul 2.2 Calculul mijloacelor financiare necesare pentru promovarea afacerii

Unitate
Tip de Preţ/unit., Total,
Sursa de promovare de Cantitatea
peblicitate lei lei
măsură
Noroc FM audio zile 350 30 10500
foto +
Panouri de publicitate anunţ 7990 1 7990
anunţ
foto +
Flaiere bucată 0,15 5000 750
anunţ
Internet anunţúri anunţ 1 100 100
Total 19340

3. Planul operaţional
3.1 Descrierea procesului tehnologic(schema operaţională)
1. Procurarea tablei de inox
2. Tăierea tablei de inox de marca corespunzătoare după dimensiunile necesare
3. Sudarea tuturor pieselor
4. Șlefuirea părților sudate
5. Verificarea la presiune
6. Verificarea la impermeabilitate
7. Etichetarea produsului
8. Vinderea produsului

8
3.2 Schema fizică

Figura 3.1 Schema fizică a fermei

3.3 Necesarul de spaţiu, echipament consumabile şi costurile

Tabelul 3.1 Bugetul investiţiei

Număr ul de Costul
Materiale necesare Suma totală , lei
unităţi unităţii , lei
1 Înregistrarea afacerii, 1 200 200
2 confeţionarea
ştampilei, 2 270 540
3 obţinerea
autorizaţiilor necesare. 1 2000 2000
Aparat de casă 1 3400 3400

9
Reconstruirea şi dotarea
cu echipament a 1 200 000 200 000
companiei.
Achiziţionare tablei din
inox necesare pentru un 1 400 m2 70 98 000
an.
Procurarea electrozilor
800 kg 40 32 000
pentru un an
Achiziţionare
robinetelor necesare 400 85 34 000
pentru un an.
Total - - 338 140

3.4 Furnizori
Tabelul 3.2 Furnizorii

Denumirea Materiale furnizate Nr. unităţi Pret Suma


furnizorului unitate totală
Inox plus Tablă din inox 1 400 70 98 000

Metan cor Robinet 400 85 34 000


Total - - 132 000

4. Necesarul de resurse umane


4.1 Structura organizatorică

Director

Inginer în Manager în
Sudor Contabil
producíe vînzări
Figura 4.1 Organigrama firmei
4.2 Necesarul de resurse umane şi remunerarea lor.

10
Tabelul 4.1 Remunerea personalului

Nr. Funcţia Nr. de Salariul lunar,lei


persoane
1 Inginer laborant 1 7000
2 Sudor 2 9000
3 Contabil 1 5000

4 Manager în vînzări 1 5000

Total - 26 000

5 Planul de finanţare
5.1 Cheltuieli de lansare a afacerii
Tabelul 5.1 Structura investiţiilor

Cheltuieli Suma totală ,lei Surse proprii, Surse împrumutate


lei
Arenda atelierului 100 000 50 000 50 000
Procurarea utilajului 180 000 0 180 000
Perfecționarea
2 740 2 740 0
documentelor
Procurarea aparatului
3 400 3 400 0
de casă
Procurarea mașinii
pentru transportarea 80 000 0 80 000
marfii
Procurarea
materialelor necesare
132 000 0 132 000
pentru producerea
butoaielor
Total investiţii(lei) 538 140 56 140 442 000

11
5.2 Bilanţul contabil

Tabelul 5.2 Structura investiţiilor


Active Suma, lei Pasive Suma, lei
Active pe termen lung - Capital propriu 105 954
Arenda atelierului 100 000 - -
Procurarea utilajului 180 000 - -
Perfecționarea
2 740 - -
documentelor
Procurarea aparatului
3 400 - -
de casă
Procurarea mașinii
pentru transportarea 80 000 - -
marfii
Procurarea
materialelor necesare
132 000 - -
pentru producerea
butoaielor
Active pe termen Capital
- 442 000
scurt împrumutat
Alte investiţii (10%) 49814 - -
Total active 547 954 Total pasive 547 954
Active Suma, lei Pasive Suma, lei

12
5.3 Prognoza veniturilor si cheltuielilor

Tabelul 5.3 Prognoza veniturilor

Fe Apr Ian Total


Produsul/serviciul Mar Mai Iun. Iul. Aug Sept Oct. Nov Dec.
b il.
Cantitate
a 3 4 6 8 10 10 12 15 20 8 5 5 100
Butoaie buc.
din inox 14 140 140 140 140 140 140 140 140
Preţ, lei 1400 1400 1400 0
50 l 00 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 42 560 840 1120 1400 1400 168 210 280 112 700 700 1484
,lei 00 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 00
Cantitate
a 4 3 8 6 9 11 10 17 18 10 6 4 100
buc
Butoi inox
18 180 180 180 180 180 180 180 180
100 l Preţ ,lei 1800 1800 1800 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma, 72 540 144 1080 1620 1980 180 306 324 180 108 720 1908
lei 00 0 00 0 0 0 00 00 00 00 00 0 00
Cantitate
a 2 5 7 7 11 9 11 16 16 12 4 6 100
buc
Butoi inox
26 260 260 260 260 260 260 260 260
200 l Preţ ,lei 2600 2600 2600 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma, 52 130 182 1820 2860 2340 286 416 416 312 104 156 2756
lei 00 00 00 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00
Cantitate
a 3 4 7 8 9 10 12 15 20 8 6 4 100
buc
Butoi inox 50 500 500 500 500 500 500 500 500
Preţ ,lei 5000 5000 5000 0
500 l 00 0 0 1 2 3 4 5 0
15
Suma, 200 350 4000 4500 5000 600 750 100 400 300 200 5301
00
lei 00 00 0 0 0 12 30 060 32 30 00 64
0
31
Total venit 440 760 8020 1038 1072 123 168 202 100 582 498 1144
60
00 00 0 00 00 412 230 060 432 30 00 964
0

13
Tabelul 5.4 Prognoza cheltuielilor
Cheltuieli Fe Ma Apr M Iu Iul Aug Se Oct Nov Dec. Ian Total
b. r . ai n. . pt. .
Investiții - - - - - - - - - - - - -
18
Utilaj pentru
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000
atelier
00
Aparat de
37
casă, Telefon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3700
00
fix
Procurarea 80
mașinii de 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000
transport 0
Arenda 83 833 833 83 83 83 83 83
8333 8333 8333 8333 100000
Încăperilor 33 3 3 33 33 33 33 33
Procurarea
81 816 816 81 81 81 81 81
foilor din 8166 8166 8166 8166 98000
66 6 6 66 66 66 66 66
inox
Procurarea 28 283 283 28 28 28 28 28
2833 2833 2833 2833 34000
robinetelor 33 3 3 33 33 33 33 33
Energie 30 300 320 32 40 40 43 25
4100 5000 4500 3000 43800
electrică 00 0 0 00 00 00 00 00
26 26 26 26 26 26
Salariul 260 260 2600 2600 2600 2600
00 00 00 00 00 00 312000
muncitorilor 00 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
19
Promovarea 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19340
0
Cheltueli de 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2740
constituire 40
Alte cheltueli
10 100 100 10 10 10 10 10
operationale 1000 1000 1000 1000 12000
00 0 0 00 00 00 00 00
neprevazute
33 49 50 50 50 48
Total 493 495 5043 5133 5083 4933
51 53 33 33 63 83 905580
cheltueli 32 32 2 2 2 2
10 2 2 2 2 2

14
5.4 Fluxul de numerar

Tabelul 5.4 Fluxul de numerar


Flux de
numer
Feb mar apr mai iun iul aug sep oct noe dec ian Total
ar
- - - - - - -
Soldul 1999 2295 2384
0 3035 3088 2823 2517 1982 1413 683 49208 -
initial 1 36 36 16
10 42 74 06 38 70 90
Venitu
ri 3160 4400 7600 8020 1038 1072 1234 168 20206 1004 5823 4980 114496
băneşti 0 0 0 0 00 00 12 230 0 32 0 0 4
2
Cheltui
eli
905580
băneşti 3351 4933 4953 4953 5033 5033 5043 506 5083 4933 4883
3 10 2 2 2 2 2 2 32 51332 2 2 2
Soldul
- - - - - - -
final(1 492 19993 2295 2384 2393
3035 3088 2823 2517 1982 1413 6839 239384
+2- 08 6 36 16 84
10 42 74 06 38 70 0
3=4)

15
5.5 Raportul privind rezultatul financiar

Tabelul 5.5 Raportul financiar

Rezultatul Fe Mar Apr Aug Sept


Mai Iun. Iul. Oct. Nov. Dec. Ian. Total
financiar b t . . .
1.Venit 316 440 760 8020 1038 1072 123 1682 2020 1004 5823 4980 114496
vînzări 00 00 00 0 00 00 412 30 60 32 0 0 4

2.Costul 335 493 495 4953 5033 5033 504 5063 5133 5083 4933 4883
905580
vînzărilor 110 32 32 2 2 2 32 2 2 2 2 2

3.Profit/ - - - - - - -
2402 2693 2767 2772
pierderi 265 270 243 2131 1589 1020 289 9575 707184
69 69 49 17
din vînzări 177 509 841 73 05 37 57
4.Cheltuieli
Generale/ 383 383 385 3853 3933 3933 394 3963 4033 3983 3833 3783
467800
administrat 33 33 33 3 3 3 33 3 3 3 3 3
ive
5.profit/
pierderi - - - - - - -
4920 1999 2295 2384 2393
pînă la 303 308 282 2517 1982 1413 683 239384
8 36 36 16 84
impozitare 510 842 374 06 38 70 90
(5=3-4)
6.Impozite
1399 1606 1668 1675
pe venit - - - - - - - 3445 66955
6 8 9 7
7%
7.Profit
- - - - - - -
net/ 4576 1859 2134 2217 2226
303 308 282 2517 1982 1413 683 177429
pierderi 3 40 68 27 27
510 842 374 06 38 70 90
(7=5-6)

16

S-ar putea să vă placă și