Sunteți pe pagina 1din 13

CURS 1

DEFINIŢIE
DEFINIŢIE - prin produse tehnico-medicale se înţelege orice material, instrument, aparat, dispozitiv, echipament sau alte articoIe, utilizat singur sau în asociere
(inclusiv software-ul necesar funcţionării corespunzatoare a acestuia), cu scop de:
- prevenire, diagnostic, monitorizare, tratament / ameliorare a unei afecţiuni, leziuni / a unui handicap (în ultimul caz, implicit scopul de compensare / corecţie),
- investigare,
- înlocuire sau modificare a anatomiei sau a unui proces fiziologic,
- control al contracepţiei,
şi care nu îşi îndeplineşte acţiunea prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar a cărui funcţionare poate fi asistată prin astfel de mijloace.
*Termenul de "PTM" este asimilat cu cel de "dispozitiv medical" (in engl. - medical device).
*Produs parafarmaceutic - orice prod. ce face obiectul de activitate al farmacistului, care se elib. în farma., dar care nu este medicam. (PTM, prod2 pt. igienă bucală,
produse cosmetice, ş.a.).
APLICAŢII ALE PTM ÎN FARMACII dispozitive medicale-DM
PTM deţine o pondere imp. în activitatea unei farmacii oferind o sferă largă de aplicabilitate:
• scop igienico-sanitar (perii dentare) • dispozitive pt. investigaţie şi monitorizare (termometre, tensiometre, stetoscoape, glucometre)
• management al plăgii (materiale de pansament)• sistem vascular (seringi, ace pt. seringi, catetere, trusă pt. perfuzie)
• chirurgie (bisturie, foarfece, pense, sonde) • ginecologie (irigatoare, mijloace de contracepţie mecanică)
• orteze (ciorapi de compresie, diverse orteze) • puericultură (tetine, biberoane, pompe de sân, aspiratoare nazale)
• îngrijirea bolnavului (bazinete, pungi pt. stomii) • analize de laborator (recipiente pt. recoltarea probelor biologice, pipete) etc.
Cf. Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 639/S.VI.2006, a fost stab. lista prod 2, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii şi drogherii.
Din categoria PTM, lista cuprinde:
• dispozitive medicale pt. uz individual, inclusiv consumabile pt. acestea, cu excepţia dispozitivelor medicale implantabile;
• dispozitive medicale de diagnostic in vitro, destinate a fi utilizate de consumatori (dispozitive de autotestare);
• materiale, articole şi accesorii necesare îngrijirii bolnavilor sau a persoanelor în vârstă;
• articole şi accesorii utilizate în aplicarea unui tratament medical sau în administrarea medicamentelor;
• produse destinate întreţinerii sau aplicării lentilelor de contact ocular;
• produse de puericultură;
• produse pt. protecţie sexuală.
LEGISLATIA PRIVIND PTM IN ROMANIA
• Legea nr. 176/2000 privind DM2
• Hotărârea de Guvern Nr. 54/29.1.2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a DM2, stabileşte:
1. definiţiile corespunzătoare DM2 şi accesoriilor acestora; 3. condiţiile de introducere pe piaţă;
2. condiţiile de utilizare a DM2; 4. autoritatea naţională competentă în domeniul DM2.
Ordinul Nr. 1204/10.11.2005, privind evidenţa şi raportarea dispozitivelor medicale din unităţile sanitare.
Ordinul Nr. 1662/27.09.2007, privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.
Hotărârea Nr. 798/3.07.2003, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pt. diagnostic in vitro.
Hotararea Nr. 55/29.01.2009, privind dispozitivele medicale implantabile active.
DISPOZITIV MEDICAL NONINVAZIV - dispozitiv destinat utilizării la suprafaţa organismului.
DISPOZITIV MEDICAL INVAZIV - dispoz. care se introd. în intregime sau în parte în interiorul organismului, fie printr-un orificiu anatomic, fie prin suprafaţa org.
*dispozitiv chirurgical invaziv - este introdus în organism prin suprafaţa acestuia, în cadrul unei operaţii chirurgicale.
DISPOZITIV IMPLANTABIL: * este introdus complet în organismul uman - este invaziv
* este destinat să înlocuiască o structură a organismului
* este destinat să rămână în organism după procedură.
DISPOZITIV MEDICAL ACTIV - orice dispozitiv medical a cărui operare depinde de o sursă de energie electrică sau de orice sursă de putere, alta decât cea direct
generată de organismul uman sau de gravitatie, şi care acţionează prin convertirea acesteia în energii.
Atenţie! DM2 destinate să transmită energie, subst2 / alte elem2 între un DM activ şi pacient, fără modificări semnificative, nu sunt considerate DM2active.
ORGANISME AUTORIZATE ÎN DOMENIUL PTM
Autoritatea naţională competentă în domeniul PTM este Ministerul Sănătăţii.
Acesta asigură ca PTM să nu fie introduse pe piaţă, puse în funcţiune şi utilizate, fără a fi conforme cu cerinţele HG 54/29.01.2009.
"Dispozitivele medicale nu tb. să afecteze securitatea şi sănătatea pacienţilor, utilizatorilor sau, după caz, a altor pers 2, at. când sunt instalate corespunzător, întreţinute şi
utilizate corect, în conformitate cu scopul propus."
MS este implicat şi în elaborarea programelor naţionale de standardizare a DM2, în conformitate cu standardele europene.
Sub coordonarea MSP, funcţionează Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale (OTDM) care are următoarele particularităţi şi atribuţii:
* este format dintr-o reţea de laboratoare (~ 50 de specialişti) * activităţi de evaluare
* este finanţat din venituri proprii. * activităţi de control http://www.otdm-certificare.ro/
ANMDM - Agenţia Naţ. a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale - a rez. prin fuziunea: ANM =Ag. Naţ. a Med. şi OTDM - Oficiul Tehnic pt. Dispozitive Medicale
CNAS (subordonată MS), prin normativele elaborate, stabileşte condiţiile de acordare a unor dispozitive medicale, în regim compensat sau gratuit.
Colegiile farmaciştilor, controlează, prin "inspecţia farmaceutică", respectarea regulilor de păstrare şi eliberare a PTM.
Colegiile medicilor pot monitoriza, prin contactul nemijlocit medic-pacient, calitatea PTM.
CLASIFICAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE – criterii:
1. după gradul de risc: •clasa I: risc slab (ex.: termometru cu lichid)
•clasa IIa: risc mediu (ex.: seringi, termometru electronic)
•clasa lIb: risc potenţial ridicat (ex.: bisturie, aparatura pt. radiodiagnostic)
•clasa III: riscul cel mai ridicat (ex.: dispozitive implantabile - proteze interne)
2. dupa calea de acces: *cutanată *parenterală: seringi şi ace, catetere, aparate pt. perfuzie, aparate pt. transfuzie
*digestivă: sonda gastrică, duodenală *calea respiratorie: masca de oxigen, sonda pt. aspiraţie bronşică
*chirurgicală: bisturie *genito-urinară: sonde, punga de urină, steriletul
3. dupa durata de utilizare: •tranzitorie - utilizare continuă pe o perioadă de mai puţin de 60 de minute (ex. seringi şi ace)
•termen scurt - utilizare continuă pe o perioadă nu mai mare de 3o de zile (ex. catetere venoase, sonde, punga urinară)
•termen lung - utilizare continuă pe o perioadă mai mare de 3o de zile (ex. proteze)
4. după frecvenţa utilizării: •de unică folosinţă (ex. seringi) și •utilizări repetate (ex. stetoscoape)
5. după impactul asupra organismului: •noninvasive și •invazive - invazive, chirurgicale invazive sau implantabile
6. după modul de fabricare (în serie/ la comandă - dispozitiv individual)
7. după modul de funcţionare (mecanic sau activ)
8. după locul de utilizare a produsului: utilizare la domiciliu sau în unităţi specializate (cabinete medicale, clinici, laboratoare).
CLASIFICAREA UNITĂŢILOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE CU PTM 1. unităţi care produc: producătorii
2. unităţi care depozitează şi distribuie: fumizorii (distribuitorii)
3. unităţi care eliberează: farmacii, unităţi de tehnică-medicală, cabinete medicale
4. unităţi care verifică, întreţin şi pun în funcţiune: OTDM, birourile de metrologie
5. unităţi de optică medicală
6. unităţi de protezare
MARCAJUL EUROPEAN DE CONFORMITATE
*În România sunt permise punerea pe piaţă şi utilizarea DM2, numai dacă acestea îndeplinesc condiţia:
•să fie inscripţionate cu marcajul european de conformitate "CE", care atestă îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute de HG 54/2oo9;
*Marcajul CE este obligatoriu. Acesta permite libera circulaţie a produselor în ţările UE şi semnifică că produsul corespunde unor exigenţe esenţiale, şi anume:
- nu prezintă risc pt. pacient sau utilizator (nu pune în pericol securitatea acestora);
- performanţele la utilizare sunt atinse şi menţinute;
- este atins un anumit nivel de informare către utilizator.
ETICHETAREA PRODUSELOR TEHNICO-MEDICALE
*Inform2 nec. întrebuinţării prod. în cdț2 de securitate (în lb. rom.) tb. să apară pe: etichetă, amb. de vânzare, amb. unitar (individual), dispozitivul însuşi, instrucţiuni
*Pt. unele dispozitive din clasele I şi II, instrucţiunile de folosire nu sunt nec., dacă ele pot fi folosite în siguranţă fără aceste instrucţiuni.
*Informaţiile tb. să conţină: - denumirea produsului
- destinaţia DM, dacă nu este evidentă coordonatele fabricantului
- data fabricării şi data expirării
- numărul lotului; numărul seriei
- numărul de referinţă (numar de identificare la CNAS)
- condiţii particulare de păstrare şi manipulare
- instrucţiuni particulare de întrebuinţare
- mentiunea “steril" împreună cu procedeul de sterilizare, atunci când este cazul
- menţiunea "de unică întrebuinţare", sinonimă cu "a nu se utiliza decât o singură dată" sau "a nu fi reutilizat"
Menţiunile "de unică întrebuinţ." şi "steril" nu tb. confundate; un dispozitiv nesteril poate fi de unică întrebuinţare, iar un dispoz. steril poate fi uneori, resterilizat.
- menţiunea "la comandă" pt. dispozitive la comandă
- menţiunea "exclusiv pt. investigaţii clinice" pt. dispozitive destinate investigaţiilor clinice
- atenţionări şi/sau precauţii (avertismentul asupra conţinutului în latex)
- menţiunea "fragil" pt. dispozitivele care conţin sticlă - (ex. oglinda frontală).
*Pt. etichetarea DM2, se folosesc următoarele simboluri grafice……………
*Pt. data fabricaţiei se mai ut. simbolul "MFG" (manufacturing) sau "MFD" (manufacturing date).
REGULI GENERALE DE PĂSTRARE ŞI UTILIZARE A PTM
- prod2 se vor păstra cf. instrucţiunilor de păstr. (t 0, umiditate, dist. faţă de sursa de Q, expunerea la lumina solară, contactul cu diverse subst 2 - agenţi de curăţire,
produse pe bază de petrol, uleiuri etc.);
- amb2 PTM sterile nu se vor îndoi; se va verifica integritatea acestor amb 2 înainte de eliberare şi întrebuinţare (să fie intacte, să nu fie umede etc.);
- se va verifica, cu regularitate, data de expirare a produsului (obligator la recepţie şi la eliberare);
- se vor citi, cu atenţie, eticheta şi instrucţiunile de întrebuinţare.
MATERIOVIGILENŢA
*Orice indicaţie eronată, omisiune şi insuficienţă în instrucţiunile de întrebuinţare pot face obiectul unei declaraţii de materiovigilenţă.
Materiovigilenţa are drept obiectiv urmărirea incidenţelor, accidentelor sau a riscurilor acestora, rezultate din utilizarea dispozitivelor medicale.
Definiţii: • dispozitiv medical suspect -dacă ar fi putut contribui sau ar putea cauza un incident, sau dacă nu funcţionează la parametrii pt. care a fost proiectat; ,
• incident -circumstanţa care a generat un disconfort (neprevăzut) la utilizarea dispozitivului;
• accident -când după ut. DM, pacientul necesită spitalizare (pt. a preveni un pericol permanent), reclamă intervenţie medicală / chirurgicală, sau deces
Consecinţe: • retragerea de pe piaţă şi din unităţile medicale a dispozitivului;
• retragerea autorizaţiei de funcţionare a producătorului şi/sau distribuitorului, ş.a.
Pt. o informare reciprocă, ac. informaţii sunt inregistrate într-o bancă de date "EUDAMED"- European Databank on Medical Devices (cu accesibilitate pe Net).

CURS 2
MATERIALE UTILIZATE ÎN CONFECŢIONAREA PRODUSELOR TEHNICO-MEDICALE
CONDIŢII GENERALE
Mat2 ut. tb.: •să fie inerte d.pdv biologic (să nu reacţ. cu ŢES2+lichidele org.) •să poată să fie supuse sterilizării •să nu sufere modificări fiz.-ch 2 / mec2 în timpul ut.
Se ut.: 1.celu.+bumb. 2.Me2+aliaje metalice 3.sticla (pt. sisteme optice) 4.polimeri naturali/sintetici (cauciucuri/mat 2 plastice) 5.mat2 ceramice 6.mat2 combinate
--Pt. produsele de ultimă generaţie se ut. biomaterialele (materiale
CELULOZA
*este subst. de bază din componenţa peretelui celular al CE vegetale (al membranei CEre a tut. plantelor cu clorofilă). Este un polizaharid cu form.gen.: (C6H10O5)n.
*Este polimerul care stă la bază fibrei de bumbac şi se utilizează, în general, pt. materiale de pansament.
BUMBACUL
*este o fibră vegetală (naturală) polimerică, recoltată de pe seminţele plantei de bumbac (specii de Gossypium, fam. Malvaceae). Conţine 90-98% celuloză.
*este utilizat ca materie primă pt. cele mai cunoscute materiale de pansament, respectiv vata şi tifonul.
*noile tipuri de pansamente / echipam2 de protecţie fol2 biotextile obț2 prin încoporarea în mat. textil a unor agenţi bioactivi (antimicrobieni, antivirali, enzimatici etc)
*Astăzi se vorbeşte despre bumbacul ecologic obț. prin cultivarea rară sau cu o cantitate minimă de produse chimice.
METALELE ŞI ALIAJE METALICE
Metale pure: titanul, aurul, platina (proteze), aluminiul (stetoscop obstetrical), argintul (oglinzi), plumbul (materiale de protecţie contra razelor Rontgen), ş.a.
Aliaje metalice: cele mai ut2 sunt aliajele pe bază de fier, cu un conţinut ridicat de crom = oţeluri inoxidabile - (forma obişnuită de oțel inox.: Fe + Cr + Ni + C)
AVANTAJELE oţelurilor inoxidabile: • grad mare de rezistenţă la coroziune (dat. stratului pasiv de protecţie din oxid de Fe/Cr) - faţă de aer, apă, alcool, dezinfectanţi;
• rezistenţă la impact (are un grad ridicat de duritate);
• igienă - pot fi curăţate uşor.
**Se ut. pt. instrum2 chirurgicale (lama bisturiiIor), instrum2 care vin în contact cu sucul gastric (sonde, endoscoape) etc.
**Pt. instrum2 chirurgicale, nu se admit suprafeţe de acoperire (suprafaţă protectoare pt. protecția împ. coroziunii - ex. suprafaţă nichelată), pt. că, la utilizări
repetate, această supraf. se poate deteriora şi poate genera particule în plagă care să det. procese infecţioase.
**Biomaterialele metalice conţin, în principal, bioelemente esenţiale (în conc2 mici sunt Me2 esenţiale pt. organismul uman; în conc2 mari sunt toxice).
**Există riscul de efecte toxice, dat. ionilor rezultaţi din coroziunea acestor aliaje, de ex:
•reacţii inflamatorii, reacţii imunologice (sensibilizări şi r2 alergice) sau procese carcinogenetice (discutabile) (Ia implanturi ortopedice).
ELASTOMERII - CAUCIUCURILE
 Cauciucul natural este produsul rezultat prin prelucrarea unei emulsii apoase de latex natural.
*Latexul se obţ. prin crestarea scoarţei arborilor de cauciuc, cea mai imp. sursă fiind specia Hevea brasiliensis.
*D.pdv chimic, cauciucul natural este un polimer înalt al izoprenului (C5H8)n, unde n = 1ooo-5ooo.
*Prelucrarea cauciucului are ca scop îmbunătăţirea propriet 2 acestuia (elasticitate, extensibilitate, rezistenţă) şi minimalizarea ef2 sale adverse (în spec. r2 alergice)
*Pt. îmbunătăţirea calităţilor mecanice, în proc. de prelucrare se ad. aditivi ca: antioxidanţi, emulsificatori, stabilizatori, coloranţi , etc.
*În timp, cauciucul se întăreşte, pierde din elasticitate, fen. num. îmbătrânire (sub acţiunea oxigenului, temperaturii, razelor UV).
*Pt. a preîntâmpina îmbătrânirea şi a-i păstra elasticitatea, cauciucul natural este supus procesului de vulcanizare.
*Postvulcanizarea are ca scop eliminarea proteinelor care provoacă reacţii alergice.
DEZAVANTAJE - alergia la latex: contactul (prelungit) cu cauciucul natural poate cauza alergii, datorate proteinelor conţinute de acesta:
• r2 alergice de tip I - imediate - şoc anafilactic  apar în spec. la contactul cu mucoasele (proceduri obstetricale, ginecologice, rectale, intervenţii chirurgi2 + stomato2
• r2 alergice de tip IV - sensibilitate întârziată - iritatii, dermatite, ş.a. pot favoriza apariţia reacţiilor de tip I
+Reacţiile alergice au fost raportate la contactul cu: mănuşi, tetine, suzete, preservative, etc.
*Termenul de “hipoalergenic" presupune reducerea conţinutului de subst 2 alergizante şi nu este similar cu cel de "latex free" (lipsit de latex).
*În cazul prod2 tehnico-medicale confecţionate din cauciuc tb. să se facă atenţionarea asupra conţinutului de latex prin etichetare.
 Cauciucurile sintetice se obţin prin polimerizări sau copolimerizări. Sunt vulcanizate analog cu cauciucul natural. Sunt mai rezistente la îmbătrânire.

STICLA
*Este un un amestec complex de silicaţi sau borosilicaţi de Na, K, Ca, AI, Pb şi are la bază doi oxizi, respectiv SiO2 şi B2O3.
*Oglinzile se obţin prin depunerea unui strat uniform de Ag metalic, pe o supraf. plană de sticlă, fără defecte de turnare.
Stratul de Ag poate fi protejat de un strat de PbO. Oglinzile tb. să dea imagini clare, nedeformate şi să aibă o mare putere de reflexie.
*Sticla fotosensibilă conţine cristale microscopice, fotosensibile, de AgBr şi AgI. Se ut. la confecţionarea lentilelor heliomat.
*În contact cu razele luminoase, compuşii se descompun în elemente şi sticla începe să se coloreze până devine opacă.
*Când intensitatea luminii incidente scade, elementele se recombină şi sticla revine la stadiul iniţial de transparenţă.
*Cristalele fotosensibile sunt atât de fine, încât dacă sticla nu este atinsă de lumină, transparenţa acesteia nu este afectată.
*Ambalajele PTM care conţin sticlă tb. să fie prevazute cu menţiunea “fragil”.
MATERIALE PLASTICE /plastomeri = polimeri sintetici
2 2
mat. cel mai fol. pt. obţ. div DM , deoar: *sunt uşor modelabile (se pot prelucra usor); *au rezistenţă mec. mare; *sunt rezistente la coroziune *sunt impermeabile
Polimerii biomedicali /polimerii biocompatibili / biopolimerii
*sunt polimeri compatibili cu țesuturile şi lichidele organismului şi care tb. să realizeze o suprafaţă compatibilă cu sângele.
*Pt. evitarea complicaţiilor legate de coagularea sângelui, modificarea globulelor roşii (mecanică / chimică) şi afectarea capacităţii de transport a oxigenului, se
confecţionează polimeri antitrombogenici, cu suprafeţe heparinizate, sau cu umectare superficială redusă.
*În funcţie de comportamentul faţă de mediul biologic, există următ. tipu biopolimeri, după utilizările lor:
1. produse ut2 pt. închiderea şi cicatrizarea plăgilor şi care rămân un timp mai lung / mai scurt în org. sau la suprafaţa sa (materiale de pansament, mat 2 de sutură)
2. polimeri ut2 pt. păstrarea şi administrarea sol2 inj2, a prep2 perfuzabile şi a prod2 sanguine (seringi, catetere, ap2 de perfuzie + de transfuzie, flacoane de sânge)
3. polimeri destinaţi unor instrumente sau PTM pt. anumite gesturi şi actiuni (mânuşi chirurgicale)
4. polimeri utilizaţi pt. un contact de scurtă durată cu mucoasele sau ţesuturile interne ale organismului (sonde, instrumente de examinare)
5. polimeri destinaţi unor PTM cu un contact prelungit cu mucoasele (Ientile de contact)
6. polimeri destinaţi unor implantări de lungă durată în ŢES 2 umane (proteze interne).
Exemple de materiale plastice ut2 pt. confecţionarea de PTM: PCV (policlorura de vinil), PE (polietilena), PP (polipropilena), PA (poliamida), PUR (poliuretani).

Curs 2+
PTM PT. DIAGNOSTIC, AUTOTESTARE, MONITORIZARE
PTM pt. auscultaţie lat. auscultare = a asculta cu atenţie (DM - Dictionar medical)
*Este unul din procedeele clinice cele mai vechi, utilizat pt. cercetarea activităţii cordului (încă de Hipocrat (sec. IV-III î.H.).
DM - auscultaţia = metoda de examen clinic obiectiv care constă în ascultarea zgomotelor normale sau patologice din interiorul organismului.
*se cercet. plămânii, cordul, vasele, tractul gastro-intestinal, iar deosebirile între sunetele din org. sănătos şi cel bolnav  prezenţa modificări în acele organe
STETOSCOPUL - gr. stethos = piept; skopos = observator, de la skopein = a vedea, a examina. Sinonim: fonendoscop, fiind un instrument care amplifică sunetele
DM - termen introdus în 1819 de Laennec pt. a desemna instrum. pe care l-a creat în 1816 - un tub plasat între urechea medicului şi corpul pacientului pt. auscultaţie
Tipuri de stetoscop:
1. Stet. biauricular: - piesă receptoare de sunete (capsulă de ascultare), simplă, dublă sau triplă, prevazută cu o membrană acustică;
- tub flexibil (material plastic) care se bifurcă în două ale căror extremităţi sunt plasate în urechea examinatorului (olive);
- lungime totală ~ 70 cm;
- partea polimerică (polistiren) monocoloră (în diverse variante) sau multicolore (cu desene) pt. copii;
- sunt truse cu mai multe capsule care se schimbă; cele cu suprafaţa de auscultare mai mică sunt pt. copii.
Tipuri de stet. biauricular: 1- stet. cu posibilitate de selectare a nivelului de amplificare;
2- stet. pedagogic - permite ascultarea simultan de către 2 persoane;
3- stet. electronic - conţine: *un sist. de amplificare a sunetelor *sist. de comparare cu secvenţe de sunete normale (stet. diferenţial)
*sist. de vizualizare sau înregistrare *sist. de selecţie a tonurilor de joasă şi înaltă frecvenţă
2. Stet. monoauricular (obstetrical): - permite auscultaţia cordului fetal (BCF = bătăile cordului fetal)
• este form. dintr-un tub de 15-30cm; la o extremitate tubul este lărgit în formă de pâlnie cu diam. de 3cm, ce se aplică pe pavilionul urechii, iar cealaltă
extremitate este prevazuta cu o pâlnie acustică cu diam. de 5,5cm ce se aplică pe abdomenul femeii gravide
• poate fi confecţionat din aluminiu, din esenţe de lemn cu proprietăţi acustice (fag, mesteacăn, arţar, tei) sau din material plastic (polistiren).
PTM PT. DETERMINAREA TEMPERATURII
Temperatura lat. temperatura = compoziţie bună, masură justă; de la temperari = a amesteca în proporţie bună
*Intensitatea căldurii unui organism viu măsurată cu un TERMOMETRU.
*SI - unităţi de măs. - unitate fundamentală - gradul Kelvin (°K) (mat. şi fiz. britanic William Thomson -1st Baron Kelvin); nu se fol. pt. exprimarea t0 corporale.
- unitate derivată - gradul Celsius (°C) (scara centigradă) (astronomul suedez Anders Celsius)
(intervalul de 1 grad este egal în cele două scări de temperatură, Kelvin şi Celsius; 0°K = 273,15°C)
- în ţările anglosaxone  scara - gradul Fahrenheit (°F) (Gabriel Daniel F. - fiz. german, a inventat term. cu Hg şi alcool şi scara termometrică F)
*Pt. conversia t0 exprimate în scara Fahrenheit în grade Celsius se scade 32 din valoarea măsurată şi se multiplică rezultatul cu 5/9.
*Pt. conversia inversă, se multiplică valoarea măsurată cu 9/5 şi se adaugă 32: °C = (°F - 32) x 5/9 şi °F = (°C x 9/5) +32 EX: 0°C = 32°F; 37°C = 98,6°F; 100°C = 212°F
*t0 corpului uman rezultă din echilibrul dintre: *termogeneză - rezultatul proc2 oxidative din org. generatoare de Q, în urma dezintegrării constituenţilor energetici
*termoliză - pierderea de căldură
* t0 corpului uman se menţine cst. dat. proceselor de termoreglare dirijate de sistemul neuro-endocrin, prin mecanisme chimice şi fizice.
*Menţinerea constantă a temperaturii normale, independent de temperatura organismului - HOMEOTERMIA.
*Valori normale: 36-37°C *În condiţii patologice, t 0 poate varia: - scădere – hipotermie – sub 36°C - febra moderată – 38 - 39°C
- creştere – hipertermie – peste 37°C - febra ridicată – 39 - 41°C
- t0 subfebrilă – 37 - 38°C - hiperpirexie – 41 - 42°C
*t0 corpului variază în cursul zilei, fiind mai ↗ seara şi în funcţie de locul măsurării:
+axila - dimineaţa 36,4°C - seara 37,3°C +la nivel rectal, vaginal - t0 este cu 0,5 - 1°C mai mare decat cea axilară
+la nivel bucal - t0 este cu 0,3 - 0,6°C mai mare decât cea axilară +la nivelul ficatului - t0 este de circa 40,5°C.
LOCURI DE MĂSURARE A TEMPERATURII CORPORALE
*Sunt locurile bn vascularizate, care să reflecte t 0 întregului corp (întrucât sâ. este componenta care străbate tot org. şi capătă t 0 zonelor pe care le străbate).
- axilă
- frunte, tâmplă - zo2 ideale deoar. sunt f. bine vascularizate şi reflectă rapid variaţiile de t 0 din interiorul corpului (artera temporală este la 1-2 mm sub piele)
- bucal (sublingual) - t0 bucală poate varia la ingerarea de alimente/băuturi reci/calde, sau dacă paci. respiră pe gură; inf 2 dentare pot influenţa val. t0 bucale.
- la nivelul auricular (în conductul auditiv extern)
- rectal - se consid. că t0 măs. la niv. rectal este mai precisă decât t 0 măs.axilar/bucal, dacă nu  proc2 patologice locale (apendicită, anexită, peritonită - t0 mai ↗ cu 1-2°C).
- vaginal (metoda de contracepţie naturală)
- inghinal (plica inghinală) - mai puţin utilizată (la bolnavii imobilizaţi),
*Pt. orice loc de măsurare, t0 poate fi influenţată de prezenţa unui proces infecţios.
*t0 bazală = t0 corporală măs. la trezire, înainte ca subiectul să se fi ridicat din clinostatism (poziţia culcată - decubit) şi pe nemâncate.
*Aprecierea t0 se poate face prin palpare, cu dosul mâinii care are o sensibilitate mai mare faţă de variaţiile de t 0 sau cu ajutorul TERMOMETRULUI
*TERMOMETRU: conţine un corp termometric caracterizat de o mărime fizică ce variază cu t 0, după o anumită lege fizică:
- cu lichid dilatabil (alcool, ulei vegetal) -- variază volumul
- cu conductor - variază rezistenţa (electronic)
- cu IR - variază intensitatea radiaţiei emise de organismul uman, detectată de un senzor al termometrului (electronic)
- cu cristale colorate (termosensibile) - variază culoarea.
*Tipuri de termometre utilizate în practica medicală: *term. de corp *term. de cameră (cu lichid sau electronice cu afişaj) *term. pt. lichide (baie, hrană lichidă).
1. Termometrul medical cu lichid - este un termometru cu dilataţie bazat pe variaţia vol. unui lichid (alcool, cu indicator de culoare), în funcţie de t 0
- rezervor, capilar, scală gradată (34,5°C - 42°C) (gradele sunt divizate în zecimi de grade)
- termometru capsulat la care tubul capilar şi scala gradată sunt introduse împreună într-un tub de protecţie
- spaţiul interior este vidat sau umplut cu azot
- între rezervor şi capilar este o ştrangulaţie care nu permite întoarcerea lichidul în rezervor decât prin scuturare;
- avantaje: este ieftin
- dezavantaje: este fragil, măsoară temperatura în 2-3 minute.
2. Termometrele cu afişaj electronic:
 de corp: •oral, axilar, rectal (tip creion) •de ureche (are un "capişon") •pt. frunte şi tâmplă (cu piesa pt. contact) •oral tip suzetă (nu se fol. ca suzeta)
• Mai nou! - Termometru electronic ce permite măs. t 0 corpului la distanţă - t0 noncontact - ex. termometru pt. frunte, pe bază de IR
 de baie,
 de cameră,
 multifuncţionale (corp, cameră, apa la suprafaţă, lapte din biberoane)
Caract: - alimentare la baterii - afişaj electronic (LCD), luminos pt. noapte
- exprimare °C şi/sau °F (Ex.: 10-50°C) - autotestare automată după pornire
- indică nivelul de încărcare al bateriei - închiderea automată după terminarea măsurătorii
- în stand by poate indica ceasul sau t 0 camerei - capacitate de memorare
- timp de măsurare scurt (4-6 sec. sau mai puţin) - tip creion - vârf metalic (aurit - antialergic indicat la sugari şi persoanele alergice), cap flexibil
- acurateţe ± 0,1 - stativ pt. depozitare, cutie de depozitare
- semnal acustic: poziţionare corectă ("capişonul" pt. ureche), terminarea bateriei, sfârşitul măsurătorii, stare de febră - peste 37,5°C, alarmă ceas
- cu conductor (variază rezistenţa) / cu IR (variază intensit. rad. emise de org. uman) (ultimul model - pt. ureche, pt. frunte şi tâmplă)
3. Termometru de frunte tip bandă:
- are incorporate folii de celuloid care conţin cristale lichide ce îşi schimbă culoarea în funcţie de t 0 corpului
- autoadeziv pt. fixare pe frunte
- citire în 15 secunde
- °C şi °F, fără zecimi de grad (84-106°F)
- reutilizabil (de câteva ori)
- se fol. numai la t0 camerei; afară rezultatul poate fi viciat
Pt. suprafeţe mai mari ale corpului - 30cm, cristale lichide colorate, coardă elastică pt. a se prinde pe frunte sau torace.
4. Termometru tip bandă, pt. măsurători la nivel oral, axilar sau rectal:
- pot fi de unică folosinţă / reutilizabile şi au ambalaje individuale
- °C şi °F
- ieftine, nu au nevoie de baterii, nu conţin sticlă, latex sau mercur.
5. Termometre pediatrice tip plasturi:
* sunt fol2 subaxilar, pot fi ţinute în contact cu pielea sănătoasă 48 ore, pt. citiri consecutive, sunt ieftine, nu au nevoie de baterii, nu conţin sticlă, latex / mercur.
Termometre pt. baie: *electronice (la suprafaţă; cu scufundare - etanşeitate 100%, afişaje mari / cu lichid (alcool sau ulei vegetal).
PTM PT. DETERMINAREA TENSIUNII ARTERIALE
PRESIUNEA ARTERIALĂ = pres. sub care circulă sângele în artere = forţa exercitată de sânge asupra pereţilor vaselor de sânge; este întreţinută (în principal) de:
1- contracţiile ritmice ale inimii; 2- elasticitatea pereţilor arteriali; 3- volumul sanguin; 4- vâscozitatea sângelui (proprietăţile reologice).
*Variază invers proporţional cu distanţa la care se află vasul arterial faţă de inimă.
*Se măsoară în mm Hg, unităţi care se referă la înălţimea la care urcă mercurul într-o coloană datorită unei presiuni echivalente.
TENSIUNEA ARTERIALĂ = forţa elastică exercitată de pereţii arteriali asupra conţinutului sanguin; ea echilibrează forţa contractilă a  transmisă de sâ. (pres. arterială)
*Termenii de PA şi TA deşi desemnează noţiuni biofizice diferite, au devenit sinonimi în limbajul medical.
*PA (TA) creşte în timpul sistolei, ajungând la o valoare maximă (PA sistolică) şi scade în timpul diastolei (PA diastolică).
*Valorile TA sunt mai ↘ dimineaţa şi mai ↗ seara, mai ↘ vara şi mai ↗ iarna. Variază în fcţ de: vârstă, sex, efort, emoţii, stări patologice.
*Dacă după efort fizic, TA nu revine la normal = HTA (hipertensiune arterială)
*Valorile hipertensiunii arteriale la adulţ i
Categoria de valori Tensiunea maximă (sistolică) mm Hg Tensiunea minimă (diastolică) mm Hg
Optimă < 12o < 8o
Normală < 13o < 85
Normal-crescută 130 - 139 85 - 90
Hipertensiune uşoară (grad 1) 140 - 159 90 - 99
Hipertensiune moderată (grad 2) 160 - 179 100 - 109
Hipertensiune severă (grad 3) ≥ 180 ≥ 110

Metode de măsurare a TA la om
I. Metoda palpatorie (Riva - Rocci, 1896) - sfigmomanometrul cu Hg / manometrul aneroid; manşeta se aplică pe braţ, deasupra plicii cotului; pulsaţiile peretelui
arterial sunt percepute prin palpare = metoda pulsatorie; este rezervată situaţiilor de urgenţă.
II. Metoda ascultatorie (Korotkoff, 19o5) - manometru aneroid + stetoscop; stetoscopul receptează sunetele Korotkoff datorate constricţiei arterei.
III. Metoda oscilometrică (Marey, 188o) (lat. oscillari = a oscila; gr.metron = masură) - măsurarea PA în funcţie de amplitudinea oscilaţiilor peretelui arterial.
Tensiometrele mecanice permit măsurători prin metoda palpatorie sau ausculatorie.
Tensiometrele electronice permit măsurători prin metoda auscultatorie sau oscilometrică.
TENSIOMETRE lat. tensus, de la tendere =a întinde, a încorda; gr. metron =măsură Sinonim: sfigmomanometru - gr. sphygmos=puls; manos=puţin dens; metron=măsură
1. T. mecanice: - pt. măsurători numai la nivelul braţului, prin metoda palpatorie / auscultatorie
- manşetă pt. braţ
- pară de cauciuc cu ventil (supapă) - presurizare şi depresurizare mecanică
- furtun de aer (2) - de la pară la manşetă şi de la manşetă la manometru
- manometru aneroid - poate fi de birou, cu suport (este mai mare); fixat de para de cauciuc, cu posibilitatea de fixare pe manşetă.
*Perele de cauciuc pot avea forma anatomică metalică de compresie.

Curs 3
2. T. electronice: - permit măsurarea de către pacient: - tastatură cu taste mari;
- funcţ. pe bază de baterie / cu adaptor de reţea; - afişaj luminos, cu cifre mari (1-2 ecrane, afişaj mare): data, ora, pulsul, TS, TD;
- măsurare rapidă - 25 sec.; - metoda auscultatorie sau oscilometrică, cu senzor de presiune
- autotestare automată după pomire - închidere automată pt. economisirea bateriei;
- capacitate de memorare a măsurătorilor; - indicator acustic şi vizual pt. puIs;
- capacit. de calculare a mediilor ultimelor măs 2; - indicator pt. bătăile neregulate ale  şi depistarea precoce a aritmiilor
- cu ceas şi semnal acustic de avertizare - ambalaj: borsetă sau cutie
- manşetă - are suprafaţa gonflabilă numai la interior şi are posibilitate de prindere ("scai"); poate fi:
*pt. braţ (2/3 din lungimea braţului): presurizare automată (pompă automată inclusă)/manuală; selectarea gradului de compresie;
1. pt. adulţi, cu variantele: S (standard), M (medie), L (large - pt. persoane supraponderale);
2. pt. copii;
*pt. plasare la încheietura mâinii (manşeta se num. brasardă): presurizare automată, nu este detaşabilă (tensiometrul este fixat pe manşetă);
*pt. deget; nu este recomandat pt. pacienţii cu degete înguste şi reci.
Perele de cauciuc pot avea forma anatomică metalică de compresie.
Accesorii: 1- furtun de aer; 2- adaptor pt. alimentare la reţea; 3- suport perete, suport mobil; 4- opţional cablu USB +software pt. conectare la calc. imprimantă
REGULI PRIVIND MĂSURAREA TA:
- poziţia: poziţie şezândă / decubit dorsal;
- pt. poziţia şezândă: spatele sprijinit, cu picioarele aşezate pe podea / pe o platformă; nu se stă cu picioarele încrucişate sau picior peste picior;
- repaus fizic şi psihic timp de 5 minute anterior determinării (fără proceduri dureroase sau exerciţii cu 1 oră înainte);
- temperatură confortabilă (nu prea cald sau prea frig), încăpere liniştită; "Efectul de bluză albă" la copil este mult mai accentuat, crescând TS cu 30-50 mmHg.
- înainte de a se aplica, tb. să se scoată tot aerul din manşetă, pt. a nu influenţa rezultatul determinării;
- pacientul tb. să-şi scoată hainele strâmte; hainele rămase nu tb. să fie constrictive şi manşeta aparatului nu tb. pusă peste haine;
- Ia mâna stângă, cu palma în sus, manşeta în dreptul inimii, braţul pe masă sau pat:
- la nivelul braţului: braţul relaxat Ia nivelul cotului, manşeta la 1cm faţă de braţ, la 2-3cm deasupra plicii cotului; manşeta tb. adaptată în fcţ de vârstă, a.î. să acopere
2/3 din lungimea braţului;
- la încheietura mâinii: manşeta în dreptul mâinii (cutia aparatului poate servi ca suport pt. braţ) (mâna prea sus - valori mici; mâna prea jos - valori mari);
- nu se vorbeşte în timpul măsurătorii şi nu se mişcă braţul;
- nu se fumează cu 15 min. înainte, nu se consumă cafea, nu se folosesc medicamente energizante sau decongestionante (picături nazale);
- după o masă bogată, TA se măsoară după o oră;
- la persoanele cu varice se fac măsurători şi în ortostatism şi se calculează diferenţele între valori;
- repetarea: 2-3 măsurători la intervale de timp (minim 5 minute )(nu mai mult pt. că prin compresii repetate se acumulează sânge şi apar rezultate eronate).
PTM PT. MĂSURAREA GREUTĂŢII CORPORALE, ÎNĂLŢIMII ŞI ŢESUTULUI ADIPOS
Măsurarea greutăţii corporale
*Cunoaş. greut. corporale = imp. pt.: aprecierea stării de nutriţie, stabilirea doze2 terapeutice de medicam2, stab. necesităţii calorice a org., urmărirea evoluţiei bolii
*Pt. det. greutăţii corporale se folosesc cântare.
DUPĂ MODUL DE FUNCŢIONARE:
a. cântare mecanice: - balanţe antropometrice - balanţe de tip decimal, cu cursor şi greutăţi fixe, construite după principiul cântarului roman;
- cântare cu scala gradată (cu diviziuni de kg) şi ac indicator;
b. cântare electronice (cu afişaj): capacitate de memorare şi de calculare a diferenţei între două măsurători.
DUPĂ VÂRSTA PACIENTULUI CĂRUIA ÎI SUNT DESTINATE:
c. cântare pt. adulţi;
d. cântare pt. copii (nou născuţi şi sugari) - max. 20 kg: suport pt. aşezarea copilului în decubit dorsal (tăviţa ergonomică)
- cele electronice pot avea şi pediometru (taliometru orizontal) 0-50 cm.
DUPĂ MODALITATEA DE CÂNTĂRIRE: - în ortostatism (în picioare) -cântar cu platformă / cântar de baie
- în poziţie şezândă (scaun); - în poziţie de decubit (culcat) - cântare tip pat (ATI, dializă)
Măsurarea înălţimii corporale
*Se fol. TALIOMETRUL= tijă gradată în cm (90cm-2m), pe care se mişcă un cursor în poziţie ; se plasează în poz. verticală pe o supraf. plană (perete, tocul uşii)
*Sunt şi taliometre care măsoară înălţimea pe bază de ultrasunete. *Taliometrul poate fi asociat cu un cântar.
*Pt. aprecierea stării de nutriție se calc. IMC = indicele de masă corporală: IMC = greutatea (kg) /înălțimea (m) 2 astfel:
< 18,5 - subgreutate 30-34,9 - obezitate grad I
18,5-24,9 - gr. normală 35-39 - obezitate grad II
25-29,9 - supragreutate > 40 - obezitate grad III
*Pt. măsurarea lățimii taliei şi a şoldurilor se ut. PELVIMETRUL = instrument metalic, sub formă de compas, cu tija gradată. Se ut. în special în sarcină.
*Raportul optim între circumf. abdominală la nivelul ombilicului /circumf. şoldului (distribuția corectă a ŢES adipos): *fem2 =0,7 -nivel normal de estrogeni *bărb2 =0,9
*Există cântare electronice complexe prevăzute cu taliometru cu US, care det. şi IMC, cantitatea de țesut adipos şi indică şi greutatea ideală.
Aparat pt. măsurarea stratului de țesut adipos
- afişaj electronic, alimentare la baterie; memorarea ultimelor măsurători
- măsurători: cantitatea de țesut adipos în: kg şi %;
- principiu de funcț.: analiza impedanței bioelectrice;
- tastatura pt.: înălțime, greutate, vârstă, sex; memorarea datelor pt. mai multe persoane;
DISPOZIŢIVE PT. DETERMINAREA RAPIDĂ A UNOR PARAMETRI BIOCHIMICI
1. Determinarea glicemiei
Diabetul zaharat - tulburare metabolică complexă caract. prin hiperglicemie cronică, cu modificari ale metab. glucidic, lipidic şi proteic, dat. deficit de insulinosecreție,
insulinorezistență/ambele - diabet zaharat tip I - insulino-dependent; - diabet zaharat tip II - noninsulino-dependent.
GLUCOMETRUL (HBGM - Home Blood Glucose Monitoring) - măsoară conc. de glucoză din sângele depus pe o bandeletă (strip sau test);
*PRINCIPIU: det. glucozei din sâ. capilar prin acț. enzimatică a glucoz-oxidazei împregnată în bandeletă; rez. este evaluat de biosenzorul glucometrului + afişat pe ecran
Avantaje: - precizie comparabilă cu a laboratorului (precizie  95%);
- permite măsurători la domiciliu;
- necesită cantități mici de sânge = 2-3 μL;
- timp de determinare = 10-30 secunde;
- rezultatul nu depinde de: t0, altitudine, cant. de oxigen din sânge, nu interferează cu alte tratamente (aspirină, ibuprofen, etc.);
- greutate mică.
Componente (trusă, borsetă):
• glucometrul propriu-zis = dispoziţiv cu afişaj electronic şi alimentare Ia baterie;
• dispozitivul de înțepare - softclix - cu:
*ac înțepător special de dim 2 mici (lanțetă), steril, de unică folosință, acoperit cu silicon pt. eliminarea efectului de aderență şi reducerea la minim a
disconfortului la înțepare; trusa dispune de rezervă de ace;
*posibilitatea selectării profunzimii înțepăturii;
*mecanism ce produce o mişcare rapidă a acului (acul are o cursă calculată cu exactitate);
• bandelete (stripuri, teste) cu capacit. mare de absorbție; sâ. poate fi aplicat pe bandeleta aflată în aparat / aflată în afara ap; pot fi livrate în cutie, ambalate
separat / introduse într-un cartuş ataşat la aparat şi se schimbă cu totul după golire;, >au un cod care permite recunoaşterea de către aparat şi marcaje pt.
extremitatea unde se plasează picătura de sânge;
• pt. calibrarea aparatului: soluții de control (soluții cu concentrație fixă de glucoză) sau bandelete de calibrare cu coduri de bare;
Atenție la t2 de păstrare şi termenul de valabilitate ale bandeletelor şi soluțiilor de control!
• avertizare teste expirate;
• avertizare subdozare sânge pe bandelete;
• avertizare hipo - sau hiperglicemie;
• sistem de eject al bandeletei;
• instrucțiuni de utilizare şi păstrare;
• carnet pt. notarea datelor de identificare a pacientului şi a valorilor de glicemie;
Locuri de înțepare: deget (pulpa degetului arătător), palmă, antebraț, braț, coapse; locul nu se stoarce!
- unitate de măsură - mg/dL; - valori normale - 80-110 mg/dL.
Opțional: - capacitate de memorare a măsurătorilor, cu ora şi data lor; - alarmă ceas programabil;
- calculare medie aritmetică a valorilor; - oprire automată după un minut, pt. economisirea bateriei;
- cablu USB pt. conectare la calculator personal.
Atenție! Stripurile nu se potrivesc la orice aparat.
2. Alți parametri biochimici
* dispozitive similare care măs.: - conc. de colesterol din sâ. (colesterolemia) - COLESTEROMETRELE: <200 mg/dL - normal;
200 - 239 mg/dL - posibil risc de afectare cardiacă;
>240 mg/dL - risc↗ de afectare card.; oblig.consult medical
- concentrația de trigliceride din sânge (normal 50 - 150 mg/dL);
- toți cei 3 parametri cu un sing. dispoziţiv (GCT); bandeletele sunt diferite, recunoscute din program; din meniu se setează tipul de det.
DISPOZIŢIVE PT. ADMINISTRAREA INSULINEI
Insulina - hormon polipeptidic secretat de CE2 beta ale insulelor pancreatice. Nu poate fi administrată oral, fiind inactivată în intestin. Se administrează s.c.
POMPE DE INSULINĂ (sistem de administrare subcutanată continuă a insulinei - CSII - Continuous Subcutaneous Insulin Infusion).
Se baz/ pe elib. continuă a insulinei, a.î. să fie asigurat nivelul bazal al subst. pe durata întregii zile, cât şi pe elib. în bolus, înaintea mesei (bolus preprandial) / în caz
de hiperglicemii (bolus de corecție).
Componente:
- pompa propriu-zisă: *mecanism de siguranță *funcționare cu baterie, afişaj; calculator pt. dozarea insulinei; afişarea cant. de insulină rămasă;
*alarmă sonoră / vibrație *bază de date cu conținutul caloric al unor alimente;
*telecomandă *monitorizare continuă a glicemiei (pompa cu senzor glicemic);
*comunicare PC *închidere automată
- flacoane reîncărcabile (cartuş) pt. insulină;
- tubulatură de 60 sau 110 cm;
- ace sau canule (moi) cu grade diferite de inserție (ex. la 45 sau 60 grade), cu sistem de prindere (ex. autoadeziv);
- dispozitiv de inserție rapidă a canulei (acului) şi de îndepărtare a acesteia.
Avantaje: - siguranța tratamentului; - asigură continuitatea tratamentului (mai multe zile);
- precizia dozării; - previzibilitatea tratamentului - folosesc insulina activă şi un retard;
- uşurința în utilizare; - asigură libertate de mişcare, pot fi fol. chiar şi de către sportivi;
- individualizarea terapiei; - control îmbunătățit în cazul fluctuațiilor de glicemie;
Dezavantaje: - costuri ridicate (inclusiv pt. consumabile - cartuşe de insulină şi seturi perfuzie);
- nu permite administrarea de insulină sub formă de suspensii.
Riscuri: - terminarea bateriei; - discontinuitate la nivelul tuburilor (tub-ac, tub-pompă)
- terminarea insulinei din rezervor; - îndoirea accidentală a acului implantat subcutanat
- infecții (setul de infuzie se schimbă o dată la 3 zile).
ALTE MODALITĂȚI MODERNE DE ADMINISTRARE A INSULINEI:
- pen-uri cu insulină - au aspectul unui stilou cu cartuş
- injectoare de insulină cu jet - injectează insulina prin piele, sub formă de spray, printr-un mecanism sub presiune înaltă
- plasturi cu insulină (pt. a depăşi bariera naturală a pielii, administrarea insulinei se face cu ajutorul ultrasunetelor sau a curentului electric)
- tablete cu insulină - administrare bucală (pt. subt)
- spray-uri nazale şi bucale
- pompe implantabile cu insulină (se umplu o dată la 2-3 luni)
- pancreas artificial (acționat din telecomandă)

INSTRUMENTE PT. CHIRURGIA GENERALĂ Curs 4


A. instrumente pt. incizieB. instrum. pt. pensare (prehensiune)C. instrum. pt. lărgire şi depărtareD. instrum. pt. sondareE. instrum. pt. sutură
A. Instrumente pt. incizie
Inciziaunui ŢES se face în scopul de a crea o cale de acces la un organ, îndepărta un corp strain, extirpa o tumoră, deschide o colecţie purulentă,etc.
A.1. Bisturiesunt instrum. tăiose fol.pt. incizia ŢES 2 moi. Sunt instrumente metalice (confecţionate din oţel), formate din mâner şi lama.
*Bisturiele tb. să îndepl. urm. condiţii: - să fie ascuţite (să pătrundă cu uşurinţă în ŢES), - să fie rezistente(să-şi păstreze timp indelungat proprietatea de tăiere);
- să fie uşor de sterilizat fără a-şi pierde proprietăţile exploratoare.
*Nu sunt premise suprafeţe finisate, pt. că, la sterilizare, acestea se pot fisura şi să se exfolieze.
Tipuride bisturie:
1.După tipul de lamă:*monobloc-culamafixă*interschimbabile-cu lamădetaşabilă(gen"cutter"): mâner+lamătăioasădinoţel;amb.individual,steril,deunicăfol
2.După forma vârfului: bisturie cu vârful efilat (ascuţit) sau semiefilat;
3.După lungimea lamei: *bisturie mici; *bisturie medii; *bisturie mari.
4.După modul de funcţionare: *mecanice; *electrice.
A.2. Foarfece instrum2fol. la secţionarea ŢES2 şi a diverselor materiale,formate din: 2 Iame tăioase, articulaţie (demontabilă saunu),2 braţe cu inele.
*sunt de diferite tipuri şi dimensiuni: - foarfece chirurgicale - cu vârfuri boante, ascuţite sau cu un vârf bont şiunul ascuţit, drepte sau curbe;
- foarfece cu ghilotină - folosit la secţionarea ţesuturilor dense;
- foarfece speciale (lungi) - pt. cavităţi profunde;
- foarfece auxiliare – pt. tăierea pansamentelor simple şigipsate, tăierea părului, tăierea unghiilor.
B. Instrumente pt. pensare (prehensiune)Instrumentele pt. pensare - pensele - sunt fol. în medicină pentru:
 comprimarea temporară a ŢES2 şi a vaselor / fixarea acestora (pense hemostatice, pense pt. stomac şi intestin, pense linguale);
 ef. ligaturii cu aj. acelor chirurgicale (port ace);  fixarea câmpurilor operatorii sterile între ele / de tegumentul bolnavului, pt delimitării zonei de intervenţie,
 scoaterea firelor;  extragerea tampoanelor;
Pense cu articulaţie mobilăsunt formate din 2 braţe (ramuri), mai lungi sau mai scurte, care sunt unite printr-o articulaţie mobilă:
-partea activă (buze, fălci) - fără zimţi, cu zimţi transversali; sau cu"dinţi' ("de şoarece" sau "ghiare") ce se întrepătrund;
-partea inelară (pt. fixare)- poate fi dotată cu cremalieră.
*Cremalieraconstădintr-un rând de zimţi (2-7) aşezaţi pe partea interioară a fiec. braţ (regiunea inelară) şi are rolul de a fixa pensa într-o anumită poziţie.
*Fălcile pot fi: dreptunghiulare (mai lungi / mai scurte, drepte / curbe), ovale / sub formă de inimă (pline / cu decupaj interior) în triunghi (decupate),în 'T", în"L"
*Pensele pt. organe au brațele curbate (în sens opus) şi creeazăun spaţiu gol între ele.
Port-aceServesc la uşurarea efectuării ligaturii cu ajutorul acelor chirurgicale.
*D.pdv al construcţieipense cu articulaţie mobilă, cu buzele/fălcile mai mici şi pot avea pe supraf. lor exploratoare un stratde diamant (pt.  coef. defrecare)
*pot fi cu şarnieră sau fără şarnieră (port-ace pt. chirurgie generală, port-ace vasculare, port-ace pt. ace traumatice).
Pense cu articulaţie fixăSunt formate din 2 braţe elastice, unite la o extremitate; capetele libere sunt prevăzute, pe faţa internă, cu câţiva zimţi mici (pense
anatomice) sau cu un dinte de aproximativ 2 mm (pense chirurgicale); pot fi drepte sau curbe.
*Pensele anatomice - servesc la operaţii pe ţesuturi fine; scoaterea firelor, extragerea tampoanelor.
*Pensele chirurgicale - servesc la prinderea ţesuturilor mai compacte, ca şi la susţinerea marginii tegumentelor în momentul suturii.
*Pensele cu articulaţie fixă pot avea striuri pe faţa exterioară a braţelor, pt. o priză mai bună de mâini.
Pensele pt. câmpuriSunt form. din 2 braţe elastice,care se încrucişează şi sunt unite la un capăt. Toate au braţele terminate cu dinţi.
*Sunt de diferite tipuri, ex. pense tip "cărăbuş" / "raci", cu articulaţie mobilă, "ghiare" şi cremalieră
*Servesc pt. fixarea câmpurilor operatorii sterile între ele sau de tegumentul bolnavului, în vederea delimitării zonei de intervenţie.
Verificarea calităţii penselor: La receptive, trebuie să se urmărească: *defectele fălcilor; *defectelearticulaţiei; *defectele cremalierei.
Det. proprietăţilor funcţionale se ef. prin pensarea triplă a unui tub de cauciuc pt. drenare/ a unei feţe din tifon cu o grosime diferită,în raport cu tipul de pense
Pensarea se ef.prin închiderea pensei la ultimul zimţ al cremalierei iar efortul depus la închidere nu tb. să fie mai mare decât cel stabilit de condiţiile tehnice.
Pensele se păstrează închise la primul zimţ al cremalierei.
MATERIAL DE PROTECŢIE - MĂNUŞILEFolosirea profilactică a mă2-propusă în 1834 de Dr. Richard Cook (mă2 de cauciuc), pt. ca apoi să fie unanim acceptate în sectorul medical
*Se fol.pt. a evita contactul cu lich2 biologice, cu ŢES2 umane sau cu material contaminate, precum şi la manipularea materialelor / a instrumentarului steril.
*Clasificare:
I. După materialul din care sunt confecţionate:
a. mă2din latex (cauciuc natural) (alb sau colorat) – mănuşi chirurgicale;
b. mă2din polimeri sintetici- ex.: policlorura de vinil (PVC): mă2 chirurgicale, mă2 de examinare, mă2 de protecţie în lab2 de chimie;
AVANTAJE:1.oferă posib. controlului strict al grosimii filmului polimeric2. rezistente la dezinfectanţi (alcool sanitar), grăsimi etc.3. recomandate pers2 alergice.
II. După sterilitate
a.mă2nesterile – sunt livrate în ambalaje mari (a câte 100 buc.), ambidextre
b.mă2sterileselivreazăînamb2sterile, perechi (pt. mâna stângă, respectiv dr.), sterilizarea se face cu oxid de etilenă/prin radiaţii (atenţie la integritatea amb2 şi T.V.)
III. După frecvenţa utilizării:
a. mă2de unică folosinţă – mă2 chirurgicale, mă2 de examinare
b. mă2reutilizabile – se pot decontamina şi reutiliza dacă nu prez. semne de deteriorare – ex: mă 2 de protecţie în lab2 de chimie (ac. mă2 nu se elib. în farmacii)
**mă2 de unică folosință nu se reutilizează, deci nu se curăţă / dezinfectează. După fol., se spală mai intâi mâinile cu mă 2, iar după îndepărtarea mă2, mâinile se spală
din nou, chiar dacă mă2 nu prezintă semne vizibile de deteriorare din timpul activităţii.
--mă2 chirurgicale au rezistenţă mărită pt. a se evita ruperea / perforarea în timpul folosirii; au vârful la degete conturate şi sunt anatomic formate pt. a evita oboseala
mâinilor în timpul procedurilor chirurgicale îndelungate (degetul mare opozabil, perechi).
--tb să fie hipoalergene, uşor de aplicat şi comode la manipulare şi sunt ideale pt. trusele de prim ajutor.
IV. După prezenţa pudrei
a. mă2cu pudră - pt. a fi mai uşor de aplicat, mă2 pot fi pudrate cu:amidon purificat de porumb: AV.J-biodegradabil; DEZAV.-poate declanşa r2 alergice / CaCO3
**Depunerea pudrei se face prin emulsie (urmată de uscare) /prin aerosoli (pulverizare).
b. mă2fără pudră –“powder free” (mănuşi de ultimă generație) – conțin o peliculă internă de hidrogel care le conferă manualitate şi formează o barieră de protecție care
împiedică interacțiunea agenților microbieni cu pielea şi previne uscarea acesteia (prin reținerea apei).
*În farma2 se livrează pe mărimi: XS (extrashort); S (short), M (medii), L (large), XL (extralarge), sau pe nr. (6, 8, 10, 12; pot fi şi cu jum. de nr.–mă2 chirurgic).
*Pt. o uşoară manipulare, mănuşile pot prezenta microasperită şi la exterior.
PTM PT. INJECTARE, ASPIRARE, TRANSFUZIE, PERFUZIE
1. PTM pt. injectare şi aspirare
Seringa/ siringa pompă ciliridrică, cel mai frecvent din material plastic, destinată injectării sau aspirării unui lichid prin intermediul unui acsau al unei canule.
Componente: corp de pompă cilindric gradat (mL, cu diviziuni), în care se mişcă etanş un piston; se termină printr-unmic tub cilindric/con =ambou- suportul pt ac
--Pt. etanşeitatea pistonului în corp, vârful pistonului poate fi prevăzut cu gamitură de etanşare din elastomer.
--Principiu: lich.de injectat se aspiră cu aj. pistonului în corpul de pompă, apoi prin inversarea direcţiei mişcării pistonului, lich. este împins sub pres. în locul indicat
Clasificare:
I. După materialul din care sunt confecţionate:1.se2 din material plastic;2.se2 din metal şi sticlă (se. Guyon);3.se2 din metal (seringa Guyon)
II. După modul de plasare a amboului:1.se2 cu plasarea concentrică a amboului2.se2 cu plasare excentrică a amboului (facilitează contactul cu locul administr.)
III. După forma amboului:1.conic normal – racord Luer2.conic filetat – racord Luer Lock (filetat) – numai la racord concentric
IV. După frecvenţa utilizării:1.de unică folosinţă 2.cu utilizări repetate (seringa Guyon)
Seringile din material plastic – sunt confecţionate din biopolimeri – polipropilenă sau polietilenă medicală, de unică folosinţă – jetabile:
*0,5 (pt. vaccinuri), 1,3,5,10,20, 50 mL *cu piston care se blochează pt. a nu fi reutiliz.- se2 cu siguranţă
*seringi cu piston colorat (verde, albastru, roşu); *se cunosc şi se2 opace pt. administrarea de subst2 medicamentoase sensibile la lumină
*pt. o uşoară manipulare, corpul este prevăzut cu “aripioare”;*Sterilizarea se realiz. industrial cu oxid de etilenă / prin radiaţii; termen de valabilitate 2-5 ani.
Modele de seringi
*Seringa pt. insulin ă –se. de unică folosinţă, din material plastic, de capacitate mică de 0,5-1,2 mL, având gradaţie dublă pe o parte şi de alta a corpului de se., în
diviziuni de mL, respectiv unităţi de insulină (pt. a se distinge pe gradaţie, este lungă şi subţire)
*Seringa pt. tuberculină–se. cu capacitate de 1 mL, divizată în unităţi de tuberculină, pt. a distinge clar gradaţiile, corpul seringii este f. ingust şi lung, se ut.pt. injecţii i.d.
(IDR la tuberculină) (IDR=intradermoreacţie);atenţie! seringile de tuberculină nu se pot distinge cu cele de insulină, deoarece unităţile nu corespund
*Seringa tip Guvon– este o se. dinmaterial plastic, metal şi stic1ă sau integral din metal; prezintă:mânere la armătura ei distală şi un mânerpe piston care uşurează
utilizarea; arecapacitate de 50-100-200 mL;se fol.pt. spălături, în urologie şi ORL, prin intermediul unei canule, are utilizare repetată.
*Seringa preumplută sau siringa tip fiolă – se. sterilă, livrată cu soluţia medicamentoasă în interiorul seringii(vaccinuri, tuberculină, insulină,interferon), gata de
administrare; se. poate fi de sticla, mat. plastic, materialul este ales în fcț. de stabilitatea produsului farmaceutic; se. este prevazută cu ac (integrat în corpul se.)
*Serilnga electronică- se. de unică folosinţă, a cărui piston este acţionat de un mecanism cu funcţionare pe bază de baterie; permite administrarea precisă şi continuă a
unor medicamente, memorarea preparatului de administrat şi doza etc. (în serviciile ATI); administrarea necesită un sitem perfuzor.
*Atenţie la termenul de valabilitate şi la integritatea ambalajelor!
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o se.: *Pt. verificarea unei se.: se trage puţin pistonul, se
1.săfie uşor sterilizabilă şi sterilă (se 2 se confecţionează numai din mat2 perfect sterilizabile). astupă cu degetul orificiul de adaptare a acului, se
2.să fie etanşă (la utilizare să facă vid perfect şi să nu lase să treacă lichid pe lângă piston) trage şi mai mult pistonul; dacă se. este bună, pistoul
3.să aibă gradaţia corectă şi clară (precisă). va reveni la pct. de plecare.
4.să fie uşor de manevrat şi, eventual, de demontat.
Acele pt. se.= tuburi metalice (oţel inoxidabil, siliconat), fine, subţiri de diferite mărimi, cu o bază = ambou (dinmat. plastic transparentcu cod deculoare, în funcţie de
tipul de ac, respectiv modul de administrare); tubul acului se termină cu un vârf ascuţit, tăiat scurt sau lung, numit bizou.
*Baza acului este transparentă pt. vizualizarea refluxului sanguine.
*În general, sunt preferate bizourile cu oblicitate mare, careperforează cu mai mare uşurinţă ŢES 2
*Pt. a evita riscul de înţepare, acele sunt prevăzute cu calote de protecţie
*Alegerea lor se face fcț. de: - diametru- proprietăţile fizico-ch. (vâscozitatea) ale preparatului ce urmează a fi injectat (soluţii apoase, sol 2 uleioase, suspensii);
- lungimea- locul introducerii lor în organism (pt. injecţii intradermice, subcutanate, intravenoase, intramusculare);
- tipul amboului- felul seringii la care va fi aplicat.
*Acele trebuie să fie drepte (cu excepţia celor curbe), bine ascuţite, să taie pielea bolnavului şi nu să o rupă.
*La seringile preumplute, acele pot fi integrate în corpul seringii.
*Diametrul exterior al acului este exprimat în Gauge (G) şi este reperat printr-un cod de culoare. Cu cât cifra G este mai mate, cu atât acul este mai fin.
CODUL DE CULOARE AL ACELOR DE SE. Culoarea G (Gauge) Diametrul (mm) Culoarea G Diametrul
Roz 18 G 1,2 Verde 21 G 0,8
Galben pal 19 G 1,1 Gri 22 G 0,7
Galben 20 G 0,9 Albastru 23 G 0,6
*Acele de se. sunt de unică folosinţă.
*Sterilizare cu OE, ambalate sterile, livrate separat / associate cu se. de unică folosinţă.Atenţie la termenul de valabilitate şi la integritatea ambalajelor!
*Alternativă de injectare  fără ac, prin realiz. printr-un vârf special, a unui jet put. şi rapid care permite ca subst. să penetreze prin piele fără să fie nec. înţeparea
(injectoare sub presiune pt. insulină).
2. PTM pt. transfuzie şi perfuzie
TRANSFUZIA(lat. trans=peste, dincolo; fusio, -onis=topire, împrăştiere, de la fundere=a vărsa) - injectare IV lentă, la om, a unei. cant. de sâ.uman, compatibil, proaspăt conservat.
*se poate efectua şi cu fracţiuni izolate ale sângelui; elementele figurate, componente ale plasmei.
*tb. efectuată cu respectarea strictă a regulilor de compatibilitate sanguină (grupa sanguină, Rh).
Transfuzia se face în div. scopuri: restabilireamaseisanguine şi asigurarea numărului de globule roşii, în caz de hemoragii, anemii;
stimularea hematopoiezei;
mărirea capacităţii de coagulare a sângelui în vederea hemostazei, hemofilie, trombocitopenie, hemoragii repetate;
aportulde substanţe nutritive (substanţe proteice), vitamine, hormone, săruri minerale, fier (anemie);
stimularea reacţiilor metabolice ale organismului;
detoxifierea org. –înloc. parţială/totalăasâ.încărcatcusubst.toxiceexogene/endogenecusâ.străin(ex. SANGUINOTRANSFUZIA)
PERFUZIA INTRAVENOASĂ(perfusion) (lat. perfusio, -onis = stropire, udare, de la perfundere = a stropi, a inunda, (per = prin); fundere = a vărsa).
InjectareIV lentă, continuă şi prelungită (minute, ore) a unei cant. relativ mari de sol. sterilă, conţinând, în general, NaCl şi glucoză, cu / fără med 2 sau nutrimente
(hidrolizate de proteine, acizi aminaţi, lipide).
Scopuri: reconstituirea echilibr. acido-ba. şi hidro-electrolitic, alimentaţie parenterală, rol depurativ (favoriz. eliminarea renală a toxicilor),administr. de med 2
*Cel maifrecvent se practicăperfuzia gravitaţională (scurgerea este asigurată de diferenţa de înălţime dintre punga sau flaconul cu soluţie şi venă).
Trusa pt. transfuzie / perfuzie:*pt. o singură utilizare*ambalată steril (sterilizare cu oxid de etilenă) (atenţie la data fabricaţiei şi a expirării)
*se compune din:
--1 tub din mat. plastic (PVC), transparent 1,5-2 m(D mai mare la trusa de transfuz.), la a căror extremităţi există:unperforator la o extremitate pt. a perfora dopul
pungii / flaconului suspendat, iar la cealaltă, un ac pt. introducerea în venă; perforatorul şi acul sunt acoperite cu calote de protecţie;
--un rezervor - camerade numărat picături, cu un filtru cu rol de a reţine impurităţile (particule rezultate din perforarea dopului de cauciuc,agregate sanguine etc);
(filtrul este diferit pt. trusa de perfuzie sau transfuzie)
--un regulator al vitezei de scurgere -dispozitiv de reglare (ex. clemă cu rolă);
--pt. a permite pătrunderea aerului în flacoanele rigide şi scurgerea lichidului, sistemul mai are un tub mai scurt (totdinPVC,~20 cm); cu un filtru antibacterian şi
antiviralprevăzut cu un perforator ce se introd. în flacon; trusele noi nu mai au acest tub, camera de numerotare are orificiu cu filtru şi capac
3. Catetere venoase -periferice (branule cu valvă)
CATETERISM VENOS-introducereaunuicateter(tubdinmat.plasticcudiam.milimetric)într-ovenă,percutan/prindenudareavenei,cuscopdiagnostic/terapeutic
- sunt folosite pt. perfuzii repetate (acces vascular de lungă durată);
- sunt sterile şi nonpirogeneşi confecţionate din: - ac intern - ghid (din oţel inoxidabil cu baza transparentă pt. vizualizarea refluxuluisanguin);
- canulă din biopolimeri, fără bizou (după introducere în venă, acul se scoate şi în venă rămâne doar canula);
- "aripioare" de fixare, flexibile şi sistem de închidere (capac cu filet);
- culorile diferite indică dimensiuni diferite;
- condiţii: bună penetrare în venă, bine tolerat, suprafaţa netedă (să permită alunecare bună şi să evite riscultrombogen);
- dezavantaje: menţinerea prelungită în venă duce Ia tromboze venoase, flebita de cateter şi infecţii (trebuie schimbate la 2 zile).
4. Garoul - Legătura strânsă în jurul unuimembru, al cărei scopeste de a întrerupe circulaţia sanguină într-oporţiune a membrului.
*bandă elastică din mat. textil (bumbac) şi elastomer, 50 cm, cu prindere şi desprindere automată;
*pt. recoltare de sânge sau adrninistrare i.v.,se plasează deasupra locului de puncţionare;
*prin compresia venei se realiz. dilatarea eisub regiunea de compresie iar vena devine mai proeminentă la nivel cutanat şipermite puncţionarea;
*se păstreazăpe braţ până la sf. recoltării de sâ. sau se îndepărtează imediat după puncţionare at. când seadminis. o soluţie medicamentoasă.
*în scop hemostatic, la nivelulmembrelor, se plasează după cum urmează:
*deasupra leziunii - dacă hemoragia este arterială (sânge roşu intens, sângele ţâşneşte");
*sub leziune - dacă hemoragia este venoasă (sânge roşu închis, sângele se prelinge).
*În scop hemostatic, garoul se ut. limitat şi doar în cazuri în care hemostaza nu poate fi realizată prin alt mijloc, datorită riscului de necrozăischemică.

MATERIALE DE PANSAMENT Curs 5


Pansament - material, steril sau nesteril, ce se aplică pe un ţesut (tegumente, mucoase, plagă) cu scopul:
1. de a proteja (ex. protejarea plăgilor faţă de infecţii- ,..sk.a pmt~,ia (ex, protejarea plagilor fata de infecţii)
2. absorbant (ex. în intervenţii chirurgicale)
3. hemostatic (de a opri hemoragia) (pansamente cornpresive)
4. de a trata (aplicare de pansamente impregnate cu substanţă medicamentoasă) (cicatrizante, antiinflamatoare, antiarsură ş.a.)
5. imobilizare (în fracturi).
*Principala materie primă utilizată la confecţionarea materialelor de pansament este bumbacul.
*Materialele de pansament trebuie să îndeplinească anumite condiţii:
- să fie neutre faţă de ţesuturile umane (să fie tolerat cutanat); - să absoarbă bine lichidul (respectiv, excesul de exudat) (să posede capilaritatea ridicată);
- să permită schimbul de gaze şi, la nevoie, izolare termică; - să asigure umiditate crescută la interfaţa plagă-pansament;
- să poată fi uşor sterilizate, fără a-şi pierde proprietăţile; - să permită o schirnbare nontraumatică;
- să fie moi dar nu sfărămicioase; - să fie accesibile din punct de vedere economic.
Principalele mat2 de pansament: *vata,
*tifonul-feşele, compresele,
*mat2 de pansament autoadezive / autoaderente: plasturi (pansaplaste)+benzi de fixare (tip leucoplast)
VATA este formată din perişorii care se recoltează de pe seminţele diferitelor specii de Gossypium din familia Malvaceae.
FR X prevede două monografii (vată hidrofilă şi vată hidrofilă mixtă).
1. GOSSYPIUM DEPURATUM - vată hidrofilă din bumbac (tip B) = perii degresaţi, albiţi, cardaţi şi fără impurităţi ai seminţelor diferitelor specii de Gossypium (peri tectori
lungi, care formează fâşii sau mase albe, uşoare, fără miros şi fără gust).
a carda = a prelucra un material textil fibros la cardă.
carda = maşina de lucru pt. operaţiile de destrămare, de înlăturare a impurităţilor şi de orientare şi paralelizare a fibrelor unui material textil fibros.
2. GOSSYPIUM DEPURATUM MIXTUM - vată hidrofilă mixtă (tip BC) = amestec de vată hidrofilă şi celofibră hidrofilă; conţine cel mult 57,0% celofibră hidrofilă, raportată
la substanţa uscată.
celofibră = fibră textilă artificială obţinută din celuloză celuloză = substanţă organică extrasă din pereţii celulari ai diverselor plante.
Condiţii de calitate: fibre străine, părţi din aceleaşi plante, aciditate-alcalinitate, calciu, cloruri, sulfaţi, substanţe reducătoare, subst 2 colorante, fluorescenţă, subst2
tensioactive, hidrofilie (din 0,5g vată se form. un pătrat cu latura de 2cm, se introduce într-un pahar de 1000cm, cu Φ = 10cm, umplut cu apă la 20°C - a.î. pătratul să nu
atingă marginile paharului-se cronometrează timpul scurs până când vata hidrofilă părăseşte supraf. apei - maxim 10sec.; se fac 3 determinări)
Vata poate absorbi o cantitate de apă de 18-20 ori mai mare decât greutatea sa. Celofibra reduce capacitatea absorbantă.
Prin batere nu trebuie să lase praf; trebuie să aibă reacţie neutră.
Nu se recomandă să vină în contact cu plaga, deoarece poate lăsa impurităţi.
Vata tip BC asigură fondul pieţii în scopuri igienice.
Se mai cunoaşte vată tip S - vată specială din bumbac 100%, sterilizată, de uz oftalmologic, chirurgical.
Igienizare prin tratare cu UV şi apă oxigenată.
Conservare în ambalaje de polietilenă (50, 100 sau 200 g), bine închise, ferite de umezeală, departe de sursa de căldură.
Etichetare: denumirea produsului, tipul, denumirea întreprinderii producătoare, numărul lotului, masa brută (g), procedeul de igienizare sau sterilizare, termenul de
valabilitate; fiecare lot trebuie să fie însoţit de buletinul de analiză, cu semnătura celui care a efectuat analiza.
TIFONUL HIDROFIL
TELA HYDROPHILA (FR X)
*Ţesătură neapretată, degresată şi albită, din fire de bumbac cardate, în amestec cu celofibră. Conţine cel puţin 28,0% şi cel mult 38,0% celofibră.
*ţesătură uniformă, moale, nelucioasă, albă, fără pete şi defecte de ţesătură, fără miros, cu o anumită rezistenţă la rupere, cu margini întărite printr-un nr. mai mare de
fire în urzeală / cu margini false când bătătura prezintă capete libere de cel mult 1,5 cm Iungime.
CONDIŢII DE CALITATE: aciditate-alcalinitate, calciu, cloruri, sulfaţi, amidon, substanţe reducătoare, substanţe colorante, fluorescenţă, substanţe tensioactive, hidrofilie,
substanţe insolubile în apă, substanţe solubile în eter, pierdere prin uscare, cenuşă.
"._. ..L.

CONSERVARE - ferit de umiditate.


Se cunoaşte şi tifon integral din bumbac, precum şi tifon integral din celuloză (pt. aparate gipsate).
*Feşe de tifon, de 5 / 10 m lungime, lăţime: 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm, sterile sau nesterile. Sub f. de rulouri impachetate în hârtie pergaminată / hârtie velină.
*Comprese de tifon, sterile - comprese sterilizate, 9,5/9,5, 10/8, 20/16 sau 40/40 cm, în pachete de hârtie pergament, ambalate în pungă de polietilenă.
*Similar - comprese de tifon, nesterile.
*Pt. intervenţii chirurgicale se utilizează tifon cu fire de contrast, detectabil radiologic.
MATERIALE DE PANSAMENT AUTOADEZIVE (AUTOADERENTE)
I. Benzi autoadezive de fixare (a pansamentelor, cateterelor, sondelor etc.) (produse tip leucoplast) - adezivi sintetici hipoalergeni depuşi pe suport celulozic, textil
(bumbac sau vâscoză), polimeri sintetici. Sunt de diferite lungimi şi lăţimi.
II. Pansamente autoadezive (pansaplaste, plasturi) - alcătuite din:
- suport polimeric autoadeziv; suprafaţa microporoasă a suportului permite pielii să respire (permite permeabilitatea apei şi a aerului)
- strat absorbant (din bumbac sau celuloză); datorită suprafeţei de contact specială nu se lipeşte pe plagă
- suprafaţa adezivă şi stratul absorbant sunt acoperite cu tifon apretat sau peliculă de polimeri, cu scop de protecţie, care se îndepărtează înainte de utilizare.
Pot fi:
- lavabile; - hipoalergenice; - extensibile; - discrete (transparente) (suport poliuretanic); - asortate; - colorate - pt. copii ("happy");
- cu forme mixte (triunghi, dreptunghi, ovale etc);
- ce se pot tăia la dimensiunea dorită;
- cu antiseptic (plasturi sterili) (ex. septoplast cu rivanol - clorură de benzalconiu);
- absorbante (sterile) - ex.: pansamente cu hidrocoloid care form. hidrogel (ex. carboximetilceluloză); pt. tratamentul umed al plăgii ce împiedică îndepărtarea
- cicatrizante (sterile) - ex.: cu extracte vegetale (Aloe vera) sau colagen; traumatică a pansam.;
- antiarsură (sterile) (ex. cu sulfamide argentice);
- antihemoragice (sterile) - în contact cu lichidul îşi măresc volumul şi exercită presiune asupra plăgii);
- antiherpetice (sterile);
- antireumatice - cu extract de Fructus capsici (ardei iute) (are efect revulsiv) şi salicilat de metal - pt. dureri musculare, reumatice, nevralgice, articulare;
- de protecţie, pt. protejarea pielii îngroşate / pt. zone dificile (zone de erodare în contact cu încălţămintea; monturi-deformarea osoasă la baza deg. mare al piciorului)
- cu acid salicilic 40%, camfor - pt. îndepărtatea bătăturii, a pielii îngroşate, a verucilor;
- de uz cosmetic: hidratante, antirid, anticomedoane (pt. îndepărtarea p. negre), antibacteriene, antiacneice, anticelulitice, pt. epilări pe zo 2 restrânse;
- pt. ochi - pt. strabismul infantil - aplicat pe ochiul sanătos, ajută ochiul mai slab să funcţioneze normal;
- plasturi contra sforăitului - reduc congestia nazală şi îmbunătăţesc fluxul de aer (se aplică pe piramida nazală).
Se cunosc şi pansamente ce se aplică sub formă de peliculă (spray).
O categorie aparte o constituie sistemele terapeutice transdermice formate din mai multe straturi cu substanţă medicamentoasă din care aceasta este eliberată
treptat (cu estrogeni - pt. menopauză, cu nitroglicerină - în angină, cu nicotină - în tabagism - NICORETTE, NICOTINELL).
Atenţie la: integritatea ambalajelor, sterilitate şi termenul de valabilitate!
MATERIALE PT. ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI
Nomenclatura materialelor pt. îngrijirea bolnavului, pt. toaleta sa şi pt. anumite proceduri curative este destul de variată şi cuprinde:
1. Termoforul de cauciuc – pt. încălzire locală; se poate umple cu apă fierbinte (buiote; pot fi şi ceramice) sau poate fi termofor chimic (reacţie exotermă),
2. Perna electrică - are aceleaşi utilizări cu termoforul.
3. Punga cu gheaţă - se foloseşte în tratamentul contuziilor şi al hipertermiei.
4. Ventuze - recipiente mici din sticlă, ovale, rezistente termic; se aplică în scop revulsiv, pt. a se crea un aflux de sânge către ţesuturile din regiunea toraco-dorsală: pot fi
prevăzute şi cu pară de cauciuc.
5. Bazinetul emailat sau din material plastic - pt. colectarea materiilor fecale şi a urinei în cazul pacienţilor imobilizaţi la pat; sunt nediferenţiate pe sexe.
6. Urinare - recipiente din sticlă sau plastic transparent (pt. a observa volumul şi aspectul), pt. colectarea urinii; sunt diferenţiate în funcţie de sex. Pt. pacienţii
necooperanţi se folosesc saci colectori de urină (pungi din material plastic transparent, gradate în mL) (se conectează la sonda vezicală).
7. Irigatorul - recipient (~ 1.5 L) cu un tub la partea inferioară la care se adaptează o canulă (la variantele vechi, recipientul este emailat, tubul din cauciuc iar canulele din
ebonită), destinat efectuării de spălături sau clisme (lichidul se scurge prin plasarea recipientului la o anumită înălţime):
- canula mare (rectală) - pt. efectuarea de clismă în scop therapeutic sau în scop evacuator
- canula mică - pt. efectuarea de spălături vaginale (pt. spălături vaginale se utilizează şi irigatoare tip pompă).
8. Scutece absorbante pt. adulţi (chiloţi absorbanţi) pt. incontinenţă - unisex, în funcţie de circumferinţa abdominală. Pot permite neutralizarea mirosurilor neplăcute, pot
avea impregnate laterală hidrofobă şi indicator de umiditate (pt. inspecţia gradului de saturare a scutecului). Pt. astfel de scutece, se pot folosi chiloţi speciali de plasă, cu
închidere cu benzi Iaterale.
9. Pungi pt. stomii - pungi din material plastic de diverse mărimi şi forme, cu material adeziv şi substanţe dezodorizante; sunt de unică folosinţă, au filtru de cărbune pt.
reţinerea gazelor; pot fi cu sau fără posibilitate de evacuare Ia parte inferioară.
stomie = procedura chirurgicală prin care se creează un orificiu artificial la nivelul peretelui abdominal pt. evacuarea materiilor fecale şi a urinii (colostomie, ileostomie,
urostomie - ureter-ileu-perete abdominal) ("anus contra naturii").
Pt. susţinerea pungilor se folosese diverse orteze, iar pt. îngrijirea tegumentelor din jurul stomei sunt produse topice speciale.
10. Colacul de cauciuc (se umple cu aer) - pt. evitarea formării escarelor (Ieziunilor de decubit) sau pt. favorizarea vindecării lor, în cazul bolnavilor imobilizaţi; mai nou se
foloseşte o saltea specială, denivelată, cu circuite de aer distribuit altemativ de un compresor, sau perne antiescare.
Escarele (leziuni de decubit) - leziuni care apar la pacienţii imobilizaţi la pat (paralizaţi), în zonele cu ţesut osos proeminent (umeri, şolduri, coate, genunchi, călcâie),
datorită necrozei celulelor determinată de irigarea insuficientă a părţilor moi comprimate între planul dur osos şi planul dur al părului; lipsa igienei (umiditatea)
favorizează instalarea lor; în cazuri grave leziunile pot deveni ulcerative (plăgi profunde).
11. Aleza - material absorbabil pe o parte, impermeabil pe cealaltă parte (strat de polietilenă), pt. toaleta bolnavului sau pt. protecţia lenjeriei de pat, în cazul persoanelor
cu incontinenţă (urinară sau fecală) sau în cazul scurgerii de alte lichide biologice.
12. Tăviţa renală - recipient din metal emailat, inox / din mat. plastic, sub formă de rinichi / de "bob de fasole", pt. diverse scopuri: spălături, tratamente
*sunt de diverse dim2
13. Echipamente pt. oxigenoterapie Ia domiciliu
14. Înălţătoare pt. WC, cadre de sprijin pt. braţe pt. cadă, WC
15. Hamuri pt. pacienţii imobilizaţi la pat.
PRODUSE PT. IGIENIZARE BUCALĂ
Tartrul este un complex organo-mineral, aderent de supraf. dentară / alte structuri solide orale, rezultat din mineralizarea plăcii bacteriene; determină miros neplăcut,
aspect inestetic şi afectează sănătatea gingiilor.
*poate fi îndepărtat pe cale mecanică, cu ultrasunete / cu jet putemic de apă. Prevenirea apariţiei tartrului se realiz. printr-o igienă corespunz., prin periaj dentar.
*Periajul dentar se efectuează cu ajutorul PERIILOR DENTARE.
*Periile dentare sunt alcătuite din: 1. corp - alcătuit din cap şi mâner şi 2. peri - plasaţi la nivelul capului.
Capul: - poate avea formă dreptunghiulară, romboidală, rotundă sau alte forme;
- se poate adresa uneia sau mai multor arcade (cap unic sau periuţe cu două sau trei capete);
- are dimensiuni variate;
- trebuie să aibă marginile rotunjite pt. a nu produce leziuni;
- trebuie să aibă o lungime corespunzătoare pt. a curăţa cât mai multi dinţi;
- trebuie să fie îngust pt. a facilita pătrunderea în toate zonele;
- pot fi periuţe cu cap cu vârf flexibil;
- pot fi însoţite cu casete de protecţie pt. cap.
Mânerul: *poate fi drept sau curbat (ergonomic); *trebuie să permită o priză bună; *poate fi flexibil; *lungime: 8-9 cm la copii, 10-12 cm la adult.
Perii: - pot fi naturali (ex.: peri de porc - mai duri, de cămilă - mai moi) / sintetici;
- au diametrul de 0,1-0,4 mm, lungime de 8-10 mm şi sunt dispuşi în smocuri;
- dispuşi într-un singur smoc (periuţă interdentară) / în spirală, pe un singur ax / în mai multe smocuri, pe mai multe rânduri, longitudinale / circulare.
AVANTAJELE perilor naturali: au supleţe şi conferă adaptare la suprafeţele gingivale, reţin bine pasta de dinţi şi nu produc traumatisme gingivale.
DEZAVANTAIELE perilor naturali: - se impregnează cu apă şi resturi org2 şi constituie un rezervor pt. microorganism;
- se degradează rapid (se despică şi iau direcţii diferite) şi conferă o gamă limitată privind consistenţa şi flexibilitatea.
AVANTAJELE perilor sintetici: - oferă o gamă variată în fcţ. de necesităţi: capetele firelor pot fi rotunjite /sub fo. de muchie ascuţită; firele pot fi de diverse lungimi;
- firul este omogen,
- sunt uşor de sterilizat, au o rezistenţă mai mare (rămân intacţi în mediul umed) şi nu reţin apa şi substanţele organice.
DEZAVANTAJELE periIor sintetici: nu reţin bine pasta de dinţi şi pot favoriza iritaţii gingivale şi uzura cimentului.
Indici de supleţe a perilor: soft, mediu, hard.
Periile dentare pot fi acţionate manual sau electric.
Periile dentare electrice: - au cap rotund, cu smocurile dispuse circular;
- pot prezenta mai multe capete de periere;
- mânerul este mai gros; prezintă un micrometer în interiorul mânerului acţionat cu baterie;
- pot deţine cronometru;
- pot avea senzor de presiune pt. oprirea micromotorului, dacă periajul este prea dur.
- Pot efectua mişcări: rectilinii / circulatorii / oscilatorii
AVANTAJELE periilor dentare electrice: - conferă uşurinţă în utilizare;
- permit periajul în zone mai greu accesibile;
- realizează un periaj eficient şi uniform;
- realizează un masaj gingival eficient; îmbunătăţeşte circulaţia sanguină la nivelul mucoasei gingivale.
Alte modele de perii dentare:
- perii cu fire cu indicator de uzare; - perii cu peri cu trei reliefuri, pt. acţiune dentară, interdentară şi gingivală;
- perii cu două sau 3 capete (suprafeţe de periere); - perii cu manşon de cauciuc (pt. curăţarea suprafeţei linguale);
- perii de unică folosinţă; - pot fi perii cu cap detaşabil (asociate cu cutii de păstrare a capului);
- perii postoperatorii (sterile); - perii cu vibraţii sonice (cu ultrasunete);
- perii cu sistem de iluminare; - perii cu depolarizare - depolarizează suprafaţa dentară şi modifică aderenţa plăcii bacteriene pt. câteva ore;
- pt. copii: pt. masaj - cu inel de protecţie, perii muzicale, perii care emit diverse mirosuri şi gusturi, perii pt. deget.
Periile cu sistem de iluminare, cu vibraţii sonice, cu depolarizare, muzicale sunt electrice.
Alte produse pt. igiena bucală: *firul de mătase interdentar ("dental floss") (aţă dentară cerată) / *bastonaşe interdentare
*Pt. masajul gingival se fol. stimulatoare gingivale
PRODUSE PT. PUERICULTURĂ
1. Tetine şi suzete:  din latex (hipoalergenic) sau silicon (transparente, mai rezistente şi se sterilizează mai uşor); cele din silicon sunt preferate întrucât nu au gust de
cauciuc (s-a constatat că tetinele şi suzetele din cauciuc pot elibera N-nitrozamine toxice pt. om);
- imită mamelonul matern;
- sunt ortodontice (se preferă cele confecţionate din materiale subţiri, cu scopul de a reduce presiunea asupra dinţilor şi gingiei); Curs 5
- se produc în mai multe variante de mărimi: 0-6 Iuni / peste 6 luni, peste 18 luni;
- din raţiuni de igienă şi siguranţă, tetinele se înlocuiesc, în general, după două luni de utilizare;
Tetinele - se adaptează la biberon; au orificii gata practicate: orificiu extrafin pt. ceai şi sucuri orificiu larg pt. hrană groasă (cereale etc.)
orificiu mediu pt. lapte orificiu pt. medicamente
- au sistem de reglare a orificiului pt. a evita înghiţirea aerului şi provocare de colici abdominale - tetine cu supapă (au orificiu lateral) (tetine "antisughiţ");
- sunt şi tetine speciale pt. copii cu malformaţii osoase ale maxilarelor, "buză de iepure" / "gură de lup", cu au dificultăţi Ia supt (tetine moi, mai lungi, cu mai multe orificii
care să uşureze sugerea).
Suzetele - nu au orificiu, nu se adaptează la biberon, prezintă un disc de plastic pt. a evita înghiţirea;
- suzete ortodontice
- sunt suzete de zi şi de noapte (cu fluorescenţă)
- suzete "always clean" - se închid automat când bebeluşul scapă suzeta
AVANTAJELE fol. suzetei: reflex de liniştire, prevenirea sindromului morţii subite (SMS) - stimulează abilitatea sugarului de a respira pe gură în cazul în care căile nazale
sunt obstrucţionate
DEZAVANTAJELE fol. suzetei (şi a tetinei): risc de infecţii, probleme digestive (vomă, diaree, colici), infecţii la nivelul urechii medii, probleme dentare (malformare a
dentiţiei, carie de biberon - la copii care adorm cu biberonul), probleme de vorbire, interferenţa cu alăptarea (suptul la sân devine mai puţin viguros)
2. Lanţ pt. suzette, portsuzete (protejează suzeta)
3. Biberoane - recipiente confecţionate din material plastic incasabil sau din sticlă termorezistentă (mai puţin folosite, sunt mai grele)
- sunt gradate şi au capacitate de 60-100-200 mL
- “ biberon anticolici” – biberon în unghi (30°) pt. nou-născuți; tetina+fundul biberonului sunt întotdeauna pline cu lichid-evită pătrunderea aerului în timpul alăptării
- biberon " uşor de ţinut" - decupat în mijloc, sub formă de mâner; biberon cu torţi
- biberon cu senzor de temperatură.
4. Diverse adaptoare, sisteme de reglare a debitului şi capace de siguranţă pt. biberoane (disc de sigilare pt. biberoane).
5. Suport biberoane
6. Încălzitor electric pt. biberoane (cu termostat); poate fi şi în varianta cu aburi.
7. Răcitor pt. biberoane
8. Cutie (pungă) izotermă pt. biberoane (poate menţine şi la temperatură scăzută).
9. Sterilizator pt. biberoane - cu abur sau cu microunde.
10. Dezinfectante pt. biberoane
11. Perii pt. spălarea biberoanelor şi tetinelor
12. Pompă de sân - permite extragerea laptelui matern, atunci când copilul nu poate fi alăptat la sân; se utilizează în caz de mamelon dureros sau când copilul, din diverse
motive, nu suge, sau pt. femei cu secreţie lactată abundentă.
- poate fi mecanică (tip seringă, cu pară de cauciuc) sau electrică (cu posibilitatea de reglare a puterii de sucţiune) şi cu recipient de stocare steril.
13. Tampoane pt. sân - potejează de scurgeri între alăptări; din bumbac absorbant, permite pielii să respire, la ext. cu adeziv pt. fixare de lenjerie; se mulează după forma
sânului.
Comprese pt. sân cu gel: *reci (se ţin la frigider) - atenuează tensiunea şi reduc inflamaţia *calde (cufundare în apă caldă) - stimulează fluxul de lapte.
14. Apărători pt. sân din latex / silicon–pt. piele sensibilă şi iritată / pt. sâni cu mamelon ascuns (neformat)-copilul suge de la sân prin intermediul acestora (ex.tip scoică)
15. Jucării sau inele pt. dentiţie (pot fi refrigerente - cu efect răcoritor; cu vibraţii pt. masaj gingival).
16. Bavete (babete) din bumbac, polietilenă sau hârtie; pot avea un buzunărel în partea de jos pt. colectarea resturilor.
17. Accesorii alimentaţie: căni, linguriţe, farfurii (pt. microunde), recipiente pt. pasat, etc.
18. Aspirator nazal electric (cu melodii),pompiţe nazale, pensete de uz nazal (sunt din material plastic, foarte bine rotunjite, construite în aşa fel încât să nu pătrundă mai
mult decât e nevoie în nările;>,_....bebeluşului) (atenţie - sugarul nu ştie să-şi sufle nasul, să respire pe gură şi astfel nu va putea suge sau dormi în cazul în care prezenţei
J, '--' >},,-

secreţiilor nazale); un aspirator nazal eficient este "batista bebeluşului" (aspirarea fiind realizată prin conectarea la aspiratorul casnic).
19. Beţisoare pt. urechi, cu siguranţă.
20. Serveţele igienice
21. Foarfece, unghiere, pieptene şi periuţe de dinţi (perii pt. masajul gingiilor).
22. Set masaj
23. Termometre - de baie, bucale (cu capişon tip suzetă), de corp (de frunte) (cele modern sunt electronice).
24. Cântar pt. nou-născuţi, cu accesoriu (suport) pt. bebeluşi care se poate detaşa şi se poate folosi pt. copii mai mari.
25. Umidificator aer (poate să aibă şi higrometru pt. măsurarea umidităţii).
26. Amplificator de semnale, permite posibilitatea urmăririi copilului (transmite zgomotele produse de copil prin semnale acustice şi luminoase).
27. Covor antiderapant pt. căzi de baie
28. Apărători pt. colţuri de masă
29. Siguranţe pt. uşi, dulapuri, prize
30. Pernuţe pt. nou-născuţi - ţine bebeluşul culcat pe o parte; pernă antisufocare - cu orificii pe toată grosimea pernii
31. Cleme sau agrafe pt. prins pătura
32. Scutece 32.1. Sc. refolosibile  scutece de pânză (din bumbac), de formă dreptunghiulară sau triunghiulară, cu adaos de îngroşare central / chilot refolosibil;
32.2. Sc. de unică folosinţă (tampoane):
- au proprietăţi absorbante, previn iritaţia pielii, asigură funcţia de barieră contra infecţiilor;
- prezintă înveliş moale la exterior care permite pielii să respire (nu este impermeabil) ;
- au miez absorbant, sub f. de straturi (1 absoarbe umezeala şi 1 o reţine în profunzime, transf. lichidul în gel); împiedică umezeala chiar şi când bebeluşul stă jos;
- sunt de diverse grosimi şi au benzi adezive ce asigură libertate de mişcare;
- reţin urina şi scaunul moale;
- se mulează perfect, împiedicând scurgerea laterală a Iichidului;
- se aleg în funcţie de vârsta sau greutatea copilului (gama este foarte diversă);
EXEMPLE: *scutece pt. nou-născuţi (newborn) *scutece mini - 3 -6 kg *scutece midi - 4-9 kg *scutece max - 7 -18 kg *scutece junior - 18-25 kg
- pot fi sc. unisex, sau pt. fetiţe sau băieţi (sunt diferenţe în distribuţia urinii);
- sc. de unică fol. pt. copii f. activi–zonă extinsă de prindere, au prop 2 absorbante pe amb. părţi; pot avea margini elastice de fixare pt. picioruşe-scutece tip chiloţei
- pot avea benzi cu balsam de Aloe vera, cu extract de muşeţel sau lavandă cu proprietăţi antiseptice şi cicatrizante;
- termen de valabilitate 3 ani.
*Toate produsele pt. copii au culori şi desene amuzante, eventual şi forme.

*Sunt teste care permit depistarea hormonului din sâ. (calitativ / cantitativ).

PTM PT. PREVENIREA ȘI TRATAREA INSUFICIENȚEI VENOASE PERIFERICE Curs 6


INSUFICIENȚA VENOASĂ PERIFERICĂ
*Venele membrelor inf2 asigură intoarcerea sâ. de la acest nivel spre inimă, pt. aceasta fiind nec. ca sâ. să învingă gravitația;
*acest lucru se realiz. prin sistemul de valve al venelor şi prin activitatea musculară care acț. ca o adevarată pompă asupra venelor profunde.
*venele superficiale aflându-se imediat sub piele, nu beneficiază de pomparea realizată de contracțiile musculare şi, at. când sistemul valvelor este incompetent, sâ.
stagnează la nivelul lor, ele se dilată şi apar varicele.
*VARICELE sunt vene superficiale dilatate permanent, sinuoase, vizibile mai ales la nivelul membrelor inferioare.
*Există şi o predispoziție genetică spre varice.
FACTORI FAVORIZANŢI: repaus prelungit (interv 2 chirurgic2), ortostatism prelungit, sedentarism, supraponderabilitatea, vârsta, sexul (fem 2-mai predispuse), t0 + umidit.
↗, îmbrăcămintea / încălțămintea necorespunz. (pantaloni prea strâmți, încalțăminte cu interior sintetic, tocuri înalte), efortul fizic intens şi prelungit.
*Femeile care fol. anticonceptionale orale sunt mult mai predispuse la varice.
*Varicele sunt frecvente la femeile însărcinate; în primele luni de sarcină apar dat. modificărilor hormonale, iar spre sf. sarcinii, dat. uterului mărit care comprimă venele
din abdomenul inferior, împiedicand astfel drenajui venelor de la nivelul membrelor inferioare.
SIMPTOME: *Pacientii pot f asimptomatici sau varicele pot cauza:
1. furnicături, senzație de oboseală la nivelul membr 2 inf2 ("picioare grele") 2. edem la nivelul gleznelor care poate cuprinde şi gamba;
3. durere şi senzație de căldură la nivelul picioarelor
4. tulburări trofice la niv. gleznei- tegumen. devine închis la cul., mai aspru, cu pete cafenii / poate fi afectat de eczeme; cea mai gravă complicație = ulcerul varicos
5. tromboflebita: tromboza reprez. un proces de coagulate a sâ. în axul venos profund, iar flebita este inflamația peretelui venos (cu durere, roşeață);
6. accidente tromboembolice (embolic = obstrucție bruscă a lumenului unui vas printr-un corp strain);
7. la persoanele în vârstă - dilatații anevrismale ale venelor varicoase, cu perete f. subțire şi fragil care se poate rupe şi poate produce hemoragii.
TRATAMENT: medicamentos, cu materiale compresive (ciorapi medicinali = orteze) sau chirurgical.
Ciorapii medicinali pot avea diferite grade de compresie (contenție) exprimate în mmHg.
1. C. pt. relaxare şi prevenirea trombozei de călătorie: până la genunchi-3/4, sau colant-dres adeziv pt. femei; pe sexe/unisex, dif. culori; pt. pers2 care călător. mult
2. Ciorapi pt. prevenirea şi tratamentul varicelor: ciorap pantalon (bicolant, cu chilot);
-necesită recomandare medicală;
-se derulează în poziție de decubit, cu membrele inferioare ridicate (de preferat, dimineața, înainte de începerea activității);
-realizează o compresie gradată ce ↘ de la nivelul gleznei spre coapsă, favorizând întoarcerea venoasă: gIeznă-100%, gambă-70%, genunchi-50-55%, coapsă-40%
-sunt de dif. 2 ale fireIor (40/70/140/180 DEN) şi de dif2 compresii (pt. 100%)-EX: uşoară - 7/9mm Hg (prevenție) uşoară spre medie
medie - 15/18mm Hg (tratament) medie spre puternică
-sunt relativ transparenți şi într-o gamă variată de culori; puternică - 23/26mm Hg (tratament)
-pentru alegere, sunt tabele care indică mărimea în fcț. de greutate + înălțime;
-variante pt. femei insarcinate, cu chilotul larg.
3. Ciorapi pt. prevenirea insuficientei vasculare periferice din sarcină - din material cu impregnate bacteriostatica (cu ioni de Ag).
4. Ciorapi antitromboembolici: -pt. pacienții imobilizati la pat, postraumatism, postintervenții chirurgicale, pt. femei şi barbați; 18 - 24 - 40 mm Hg;
-bicolant cu chilot, monocolant cu chilot, monocolant, ciorap până la genunchi - ultimele 3 se pot combina
-se derulează greupot avea deschizături anatomice în zo. inghinală, pt. defecație + micțiune şi în zo. tălpii piciorului pt. eliberarea degetelor / a călcâielui; *cul. albă
*Mai nou se ut. sistemul de compresie pneumatică entiembolism--în terapia stazei venoase şi prevenția sindromului trombo-embolic;
--identifică timpul de reumplere vasculară specifică fiec. pacient, personalizând ciclul+timpul de compresie
ORTEZE ȘI PROTEZE
*FRACTURA = întrerupere a continuității unui os şi determină:
1-leziuni locale ale oase2 + părților moi 2-răspuns inflamator local (cu durere) 3-reacție sistemică ca răspuns la agresiune
*ENTORSA - ansamblul de leziuni capsulo-ligamentare ale unei articulații cu elongație, smulgere / rupere a unuia / mai multor ligamente, fără pierderea permanentă a
contactului între suprafețele articulare, provocate prin executarea bruscă şi violentă a unor mişcări ce depăşesc amplitudinea fiziologică a articulației
*LUXATIA - deplasare permanentă, anormală a 2 suprafețe articulare, care îşi pierd astfel raporturile anatomice normale una față de cealaltă.
ORTEZĂ -  material / dispozitiv ortopedic destinat menținerii caracteristicilor structurale+ funcționale ale sistemelor neuromuscular + osos, prin:
*susținerea diverselor părți ale organismului, îmbunătățirea funcțiilor părților mobile aJe corpului;
*imobilizare şi prevenția / corecția deformărilor unor părți ale organisrnului.
Clasificarea ortezelor:
1. după locul aplicării / după segmentul de corp interesat (au denumirea segmentului): *orteze pt. coloana vertebr.; pt. membrul sup.; pt. mernbrul inf.
2. după mobilitate: fixe (eventual, de imobilizare) sau mobile (eu sau Tara blocare);
3. după indicațiile medicale: *profilactic (în sport, în sarcină, osteoporoză, picior diabetic etc.);
*în scop terapeutic - cifoză, lordoză, scolioză, discopatii, picior plat (platfus), picior plat (valgus), hernii, luxație congenitală de şold
*pt. recuperare (post-traumatism, post fracturi, entorse, luxații, post-operator etc.);
4. după materialele din care sunt confecțion.: materiale moi: textile, cu sau fără elasticitate, bureți;
materiale semirigide: diverşi plastorneri sau elastorneri, piele, plută;
materiale rigide: fibre de carbon, polimeri termoformabili, metale (şine) (duraluminiu, oțel, titan), lemn etc.
5. după modul de fabricare: individuale (la comandă, necesită mulajul segmentului interesat) + în serie (pe diverse mărimi);
6. după categoria de vârstă: pt. adulți şi copii;
7. după capacitatea de reglare: ajustabile sau nonajustabile;
8. după posibilitatea de curățare: lavabile sau nonlavabile.
EXEMPLE Cotiere, genunchiere, diverse sorturi Sutien prenatal, sutien postnatal pt. alăptare, sutien pt. proteze mamare
Chilot prenatal, chilot postnatalCiorapi cu impregnare antimicrobiană și antifungică pt. picior cu edeme sau pt. picior diabetic
Corsete de corecție (orteze toracolombosacrale) în cazul poziției defectuoase a coloanei vertebrale, discopatii lombare, lumbago; se eliberează doar la
indicația medicului; dimensiunile pt. talie, circumferința soldului etc., se măscară direct pe tegument.
Deviațiile coloanei vertebrale:
CIFOZA (gr. kyphosis=cocoasa) - deformare patologica a coloanei vertebr. care consta în curb area antero-postericara a acesteia (ell ccnvexitatea posterior);
LORDOZA (gr. lordos=aplecat, curbat inainte) - aspect patologic al coloanei vertebr. care consta în prezenta unei convexitati anterioare (in reg 2 cervicale şi lombare);
SCOIIOZA (skolios = stramb) - deviere lateral a apreciabila a coloanei vertebral a fata de linia verticals nor-mala.
Bandaje elastice pt. hernii și eventratii -pentru sustinerea muschilor abdorninali.
Hernie inghinală = exteriorizarea unei anse intestinale sub tegument.
Eventrație = termen utiIizat pt. a desemna o hernie de dimensiuni mari a anselor intestinale.
ORTEZE PT. IUXATII CONGENITALE DE ȘOLD (există şi sub formă de chilot)
ORTEZE CORECTOARE DE STATICĂ A PICIORULUI - SUSŢINĂTORI PLANTARI: se introduc în încălțăm. ortopedică; pot fi cu / fără degajare de calcaneu, pt. corectare de scurtare de
membru inferior: de până la 2cm (cu aj. unor pernițe = pelote / talonete), absorbant al şocurilor, corectare de platfus, valgus etc. Pot fi confecț. din plută, mat. textil,
silicon etc.
*VALG - anomalie de poziție la niv. membrelor, careconsta în devierea, în afara axului longitudinal, a membrului, în totalitate sau a unei părti a acestuia.
ÎNCĂLŢĂM. ORTOPEDICĂ: în caz de diformități, inegalități de memb2 (>2cm), amputare de falange, metatarsiene etc; *pt. adulti+copii, *div. culori+forme (pantofi, ghete)
Dispozitive pt. mers si sprijin: cadre de mers, fotolii rulante; bastoane, cârje cu sprijin subaxilar sau pe antebrat (ambele simple sau cu roți);
hamuri pt. pacienții imobilizați Ia pat; înălțătoare pt. WC, cadre de sprijin pt. brațe pt. cadă, WC;
PROTEZĂ - structură artificială, dispozitiv / aparat, care reconstituie o parte a corpului uman (organ, membru / o parte dintr-un memb.) absentă, afectată / distrusă
*Cele mai ut.  protezele ortopedice (destinate ap. locomotor) - pot fi cu / fără acționare mecanică / electrică (pt. deget, mână, membru întreg etc.), mobile / imobile
*Alte proteze: proteze mamare (externe / interne = implanturi), proteze de glob ocular, proteze pt. pavilionul urechii etc.
*Proteze mamare externe: *se ut. în caz de mastectomii (extirparea chirurgicală a glandei mamare), parțiale / totale
*pernițe moi din silicon, suprafață netedă *formă de lacrimă, triunghiulară, inimă sau alte forme
*interiorul mai mult / mai putin concav *profilul mai mult / mai putin proeminent
*Sutiene speciale pt proteze externe (orteze): cu benzi şi bretele elastice mai mari, buzunare pt. proteză, mijloace suplimentare de susținere.
CONTRACEPȚIA MECANICĂ
Utilizează dispozitive ce acționează ca o barieră în calea ascensiunii spermatozoizilor în tractul genital ferninin
1. Prezervativul masc. 2. Prezervativul fem. 3. Diafragma 4. CalOta (capa / cupola) cervicală 5. Buretele contraceptiv 6. Filmul vaginal
7. Dispozitivul intrauterin (DIU) (steriletul) (singurul introdus în uter, de către medic)
1. PREZERVATIVUL MASCULIN (CONDOM)  înveliş subțire, din latex / biopolimeri sintetici, care se pune peste penisul în erecție, imediat înaintea actului sexual, pt. a
împiedica sperma să pătrundă în vagin
*Unele preze2 au formă de "rezervor" la capătul închis (sau la vârful preze.) pt. a reține sperma; dacă nu are rezervor, se poate lăsa mai mult spațiu la vârful acestuia
*se găsesc în culori diferite sau pot fi transparente (incolore); pot avea detalii (reliefuri, striații, arome) pt. sporirea plăcerii sexuale.
*Unele preze2 sunt lubrefiate cu silicon, altele cu spermicid, pt. o protecție suplimentară împotr. sarcinii. Tb. fol. lubrefianti adecvati pt. a nu se deteriora preze.
*Eficiență: 88 - 98%.
*AVANTAJE: *efect irnediat *eficiență sporită la asociere cu spermicide *protecție împotr. bolilor cu transmitere sexuală (BTS), inclusiv inf. HIV *relativ ieftin
*EFECTE SECUNDARE, CONTRAINDICAŢII: sensibilitate la latex, lubrefianți sau spermicid; reactii alergice; iritatii.
*a nu se folosi preze. dacă: 1.amb. este rupt / dacă prezeă este rupt 2.preze. este uscat şi sfărâmicios / lipicios 3.culoarea este inegal distribuită / schimbată
*Preze. este de unică folosință şi tb. păstrat ferit de lumină şi caldură. Atentie la D.Fabr şi la D.Exp
2. PREZERVATIVUL FEMININ (PUNGA VAGINALĂ / FEMIDOMUL)  pungă vaginală, poliuretanică, cu 2 inele flexibile (la extremitatea care se introduce în vagin, inelul
este în interiorul pungii, la extremitatea care rămâne în afara vaginului, inelul se află la exterior);
*se introduce în vagin până se atinge colul uterin (se ajuta cu lubrifiant) iar cealaltă extremitate rămâne 2 cm în afara vaginului;
*se poate asocia cu spermicide şi nu se fol. în acelaşi timp cu preze. masculin;
*se poate aplica cu mai mult timp înaintea actului sexual, dar trebuie scos imediat după actul sexual;
*conferă protecție pt. BTS mai sigură decât în cazul preze. masculin;
*se poate fol. imediat după avort sau pe perioada alăptării; *este de unică folosință, este neplăcut şi reduce din plăcerea sexuală.
3. DIAFRAGMA  cupolă moale, din latex sau biopolimeri sintetici, montată pe un inel elastic, care obturează vaginul şi împiedică sperrnatozoizii să aj. la ovul;
*necesită stabilirea dimensiunii de către medic;
*trebuie să fie fol. cu spermicidele sub formă de cremă sau gel;
*trebuie păstrată timp de 8 ore după încheierea actului sexual, dar nu mai mult de 24 ore;
*este sigură at. când este fol. corect; se poate introduce cu mai mult timp înainte de actul sexual (comparativ cu prezervativul);
*poate fi refolosită de mai multe ori dacă este spalată cu apa + sapun; la repetarea actului sexual, diafragrna tb. însoțită de o nouă cant. de spermicid;
*din când în când se examinează la lumină pt. a nu avea perforații;
*poate produce alergii ocazionale la latex sau spermicid, infecții urinare sau genitale; *eficiență: 72 - 97%;
Atentie! după naştere, avort sau când femeia slăbeşte sau se îngraşă cu cel puțin 3 kg, tb. reevaluate dimensiunile.
4. CALOTA (CAPA, CUPOLA) CERVICALĂ  se aseamănă cu diafragma dar este de dimensiuni mai mici;
*necesită cunoaşterea dimensiunilor şi reevaluarea lor după naştere;
*se fixează pe cervix (col uterin), înainte de contact; se menține un anumit nr. de ore după contact;
*din când în când, se examinează la lumină pt. a nu avea pete / găuri.
5. BURETELE CONTRACEPTIV  burete rotund şi moale care conține spermicid;
*se plasează în vagin de către utilizatoare, distrugând spermatozoizii şi blocând intrarea în uter;
*eficiența la femeile nulipare (care nu au avut nici o naştere): 82 - 95%;
*se lasă un anumit timp în vagin după contactul sexual;
DEZAVANTAJE: se poate rupe şi este mai greu de extras (pt. extragere poate prezenta o baretă).
6. FILMCUL VAGINAL  peliculă transparentă, de forma unui pătrat (cu latura de 2,5-3 cm), impregnată cu nonoxinol (spermicid);
*se introduce cu 10 minute înainte de actul sexual şi se plasează lângă colul uterin; *se dizolvă în câteva sec. şi eliberează spermicidul;
*se asociază eu diafragma / prezervativul (singur are eficiență scazută).
Atenție! pt. fiecare contraceptiv mecanic, a se citi în prospect: cu cât timp trebuie introdus înainte de contactul sexual, cât timp trebuie obligatoriu, lăsat după contact şi
timpul max. ce poate fi lăsat în vagin sau pe colul uter în după contact.
7. DISPOZ. INTRAUTERIN (STERILET)  mic dispoz. din bioplastomer, flexibil (2,5-3,5cm), cu / fără fire metalice (Cu, Au, Ag), cu / fără progestativ (levonorgestrel)
*poate avea diverse forme: T, L, spirală, cerc s.a.
*prezintă 2 fire de nylon care ajung până în vagin şi permit femeii să verifice (după fiec. menstr.) dacă DIU este încă în uter şi în poziție corectă; permit şi extragerea DIU
*acțion. prin mai multe mecanis 2: --împiedică fixarea oului prin îngroşarea mucusului cervical-nu împiedică fecundația, ci implantarea oului--efect ANTIGESTAŢIONAL
--induce diferențierea prematură a endometrului - DIU cu progestativ.
*este introdus în uter (steril) de către medic, cu aj. unui tub; necesită cunoaşterea dimensiunilor uterului;
*inserarea se realiz. până în ziua a 19-a a ciclului menstrual pt. a avea siguranța ca nu a intervenit o sarcină; inserarea este optimă în perioada menstruală (colul uterin
este uşor dilatat pt. scurgerea menstruației, iar mucoasa uterină este mai moale);
*poate conține sulfat de bariu (substanță de radiocontrast) pt. a fi detectat radiologic;
*perioada de inserție: 3-10 ani (în funcție de model şi de toleranța organismului); *eficiență: 94 - 99%;
AVANTAJE: uşor de fol. şi f. eficace; poate fi introdus imediat după naştere şi poate fi utilizat în timpul alăptării; poate fi introd. imediat după un avort, dacă uterul nu
este infectat; nu afectează statusul hormonal al org. femeii; fertilitatea revine la normal imediat după extragere;
DEZAVANTAJE: sângerări, sângerări masive, dismenoree şi amenoree, mai des întalnite în primele 3 luni; reacții de respingere, infecții, perforații uterine;
CONTRAINDICAŢII: sarcină, antecedente de sarcină extrauterină, scurgeri vaginale, BTS, boli cardiovasc., alergii la metale, tumori uterine, uter cu cicatrici (după
cezariană), uter malformat; nu se recomandă femeilor nulipare (femei care nu au avut nicio naştere);
*după inserare: vizite la medic în prima lună, la 3 luni, la 6 luni şi apoi o dată pe an
SPERMICIDELE  sunt subst. ce afectează motilitatea şi vitalitatea spermatozoizilor. Exemnle: nonoxinol, octoxinol, clorhexiden
*Conferă protecție scazută, motiv pt. care se asociază cu mijloace contraceptive mecanice
*Sunt condiționate sub f. de: creme, geluri, ovule, spumă (spray, tablete spumante-se diz. în vaginspumă şi eliberează spermicidul), filme hidrosolubile (film vaginal)
*Efectul se instalează în 2-15 minute. Se fol. (aplica) la fiecare contact sexual.
*DEZAVANTAJE: alergie, micoze vaginale.
TESTUL DE SARCINĂ  Cutie cu plicuri de aluminiu, ce conț.: banda reactivă, pipeta (la cele cu compartiment test), plic desicant.
*Determină gonadotrofina corionica umană (hCG), hormon specific sarcinii (secretat de placentă) - indicator f. sensibil si specific ce poate fi detectat din prima zi de
întârziere a ciclului menstrual (la 7 zile de la fertilizare).
*Testul dureaza 2-5 minute (citirea se face în maxim 5 minute).
*Banda se cufundă într-un recipient curat în care s-a introdus urina (până la zona de absorbție) sau se pun 3-4 pic. în compartimentul test.
*De preferabil să se det. dimineața, când cant. de hormon este mai mare. Urina poate fi conservata în frigider în maxim 24 ore.
*Testul se efectueaza cu urina la temperatura camerei (dupa 30 minute, în caz de pastrare Ia frigider). Urina nu se congelează.
*Rezultat: o Iinie roz - negativ două linii roz - pozitiv. *Unele boli si tratamente pt. infertilitate pot det. rezultate eronate.
*Sunt teste care permit depistarea hormonului din sâ. (calitativ / cantitativ).