Sunteți pe pagina 1din 3

Modelul nr.

18′
SUBIECTUL I______________________________________________________ (40 de puncte)
Citeşte următorul fragment:

Cine a fost creştinat de mic copil nu are de unde să ştie şi nu poate bănui ce înseamnă botezul. Asupra mea se zoresc
clipă de clipă tot mai dese asalturi ale fericirii. S-ar zice că de fiecare dată asediatorii urcă tot mai sus şi lovesc mai cu poftă, cu
precizie. Vasăzică este adevărat: este adevărat că botezul este o sfântă taină, că există sfintele taine. Altminteri fericirea aceasta
care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbracă, mă învinge n-ar putea fi atât de neînchipuit de minunată şi deplină. Linişte. Şi o
absolută nepăsare. Faţă de toate. Şi o dulceaţă. În gură, în vine, în muşchi. Totodată o resemnare, senzaţia că aş putea face orice,
imboldul de a ierta pe oricine, un zâmbet îngăduitor care se împrăştie pretutindeni, nu localizat pe buze. Şi un fel de strat de aer
blând în jur, o atmosferă asemănătoare cu aceea din unele cărţi ale copilăriei. Un simţământ de siguranţă absolută. O mână care
mi se întinde şi o conivenţă cu înţelepciuni ghicite.
Și noutatea: nou, sunt un om nou; de unde atâta prospeţime şi înnoire? Se adevereşte Apocalipsa (21, 5): ”Iată, noi le fac
pe toate!" şi de asemenea Pavel: „Dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi".
Noi, dar de negrăit. Cuvinte nu găsesc, decât banale, răsuflate, tot acelea pe care le folosesc mereu. Sunt cuprins în cercul de cretă
al cuvintelor ştiute şi al idealurilor scoase din peisajul cotidian. Doamna Cottard a lui Proust, dacă ar fi fost întrebată ce-şi
doreşte, ar fi indicat situaţia unei mai bogate vecine din colţul străzii: nici nu i-ar fi trecut prin minte a cere să devină ducesa de
Mortemart. Idealul nostru merge până la cercul ori la cerul imediat superior. Dar mai sunt altele, pe deasupra, nebănuite şi prin
urmare de neformulat, de negândit. Şi thalassa lui Xenofon şi pământul lui Columb. Botezul e o descoperire.
(Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii)
A. Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Explică semnificaţia structurii: nou, sunt un om nou. 4 p.
2. Identifică două structuri care definesc fericirea potrivit concepţiei emiţătorului. 4 p.
3. Selectează din text două trimiteri biblice referitoare la botez. 4 p.
4. Prezintă două trăsături ale stilului funcţional căruia îi aparţine textul 4 p.
5. Comentează in 5-10 rânduri semnificaţia titlului în legătură cu fragmentul dat. 4 p.
Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunţuri.

B. Redactează un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte despre felul în care trăirile religioase influenţează existenţa
umană, raportându-te atât la informaţiile din textul citat, cât şi la experienţa ta personală sau culturală. 20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
-formularea tezei/ problematicii puse în discuţie; 2p
-menţionarea poziţiei pe care o ai faţă de teză/ problematică; 2p
-enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziţiei adoptate; 12 p
-formularea unei concluzii pertinente; 2p
-utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1p
-respectarca precizării privind numărul de cuvinte. 1p
Notă! În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informaţiile din fragmentul dat. Folosirea altor informaţii este facultativă.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)


Prezintă în minimum 50 de cuvinte semnificaţiile textului următor, prin evidenţierea a două trăsături specifice modernismului:

Atâtea stele cad în noaptea asta.


Demonul nopţii ţine parcă-n mâini pământul
şi suflă peste el scântei ca peste-o iască
năprasnic să-l aprindă.
În noaptea asta-n care cad
atâtea stele, tânărul tău trup
de vrăjitoare-mi arde-n braţe
ca-n flăcările unui rug.
Nebun,
ca nişte limbi de foc eu braţele-mi întind,
ca să-ţi topesc zăpada umerilor goi,
şi ca să-ţi sorb, flămând să-ţi mistui
puterea, sângele, mândria, primăvara, totul.
În zori când ziua va aprinde noaptea,
când scrumul nopţii o să piară dus
de-un vânt spre-apus,
în zori de zi aş vrea să fim şi noi cenuşă,
noi şi - pământul.
(Lucian Blaga, Poezii)

OPINII CRITICE
Blaga nu este cel dintâi care foloseşte versul liber, dar este, indiscutabil, cel dintâi dintre români care dovedeşte că poezia
este şi altceva decât muzica şi culoarea ei: este un limbaj care trăieşte din și prin propriile resurse sau, cum a spus cineva
(Valery), o limbă în interiorul altei limbi... Cu adevărat, Blaga inspectează nevăzutul, neauzitul, neştiutul din lume şi conspiră
împotriva realului, cum ceruse Rimbaud spiritului modern... Sau, pentru a folosi un verb specific blagian, poetul iscodeşte
tainicul, adâncul, incontrolabilul...
(Eugen Simion, Lucian Blaga şi jariştea cosmică,

http://www.contemporanul.ro/modele/lucian-blaga-și-jaristea-cosmică.html)

SUBIECTUL al III-lea ___________________________________________ (30 de puncte)


Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume într-un text dramatic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


-evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea dramatic studiat într-o orientare/perioadă literară, într-un curent
cultural/literar sau într-o orientare tematică;
-prezentarea a două episoade/secvenţe relevante pentru tema şi viziunea despre lume din dramatic studiat;
-ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului dramatic studiat, semnificative pt prezentarea
temei şi a viziunii despre lume (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă
narativă, modalităţi de caracterizare a personajelor, registre stilistice etc.)
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru organizarea discursului, vei primi 12 puncte (existenţa părţilor componente - introducere, cuprins, încheiere - 3 puncte;
logica înlănţuirii ideilor - 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare - 3 puncte; claritatea exprimării - 2 puncte; respectarea
precizării privind numărul minim de cuvinte -l punct).
În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să
dezvolte subiectul propus.
• REDACTARE (10 puncte) Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 10 puncte, numai în cazul în care aceasta întruneşte
minimum 300 de cuvinte şi conţine răspunsuri la cerinţele date (utilizarea limbii literare - 3 puncte; ortografia - 3 puncte;
punctuaţia - 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea - 1 punct).