Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

_________/____________________

Avizat, Aprobat,
Director Școala Gimnazială Ucea de Jos Brașov În ședința Comisiei de Orientare Școlară și Profesională
Prof. Bîrsan Adina
din data _____________________
__________________________________

PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT


PENTRU COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE
(cf. AnexeiNr.15 laMetodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în
vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, aprobată prin Ordinul comun al MMFPSPV/MS/MENCȘ nr. 1985/1305/5805/2016)

Numele şi prenumele copilului/elevului: ……………………………………………


Mama: ………………………………….
Tata:…………………………………….
Reprezentantul legal al copilului: Părinții
Data naşterii: …………………………
Domiciliul: ……………………………………………………………………………………………..
Unitatea de învăţământ la care este înscris: Școala Gimnazială Ucea de Jos Brașov
Certificat de orientare şcolară şi profesională nr……………..din …………………….emis de CJRAE Brasov
Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat:
Responsabilul de caz servicii educaţionale: Prof.itinerant și de sprijin Bălaș Gabriela Nicoleta
Drepturi/Beneficii de asistenţă social pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare):
Art.51 [2]

1
SERVICII PSIHOEDUCAŢIONALE PENTRU COPILUL CU CES:
Perioada de Persoanaresponsabilă de
Tipul de Data de
Instituția responsabilă Obiective acordare a acordare a serviciului
serviciu/intervenţie începere
serviciului (date de contact)
1. Dezvoltarea și exersarea abilităților de receptare 01.10.2017 16.06.2018 Prof. Lb. Romana-
a mesajului oral și scris. Înv.
2. Automatizarea și dezvoltarea abilităților de Mail:
citire corectă în ritm propriu, utilizarea corectă și @yahoo.com
adecvată a limbii romane în producrea de mesaje Tel: 07
orale și scrise.
1. Identificarea unor date și relații matematice și
corelarea lor în funcție de contextul în care au fost Prof. Matematica-
definite. Înv.
Școala 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ,
Gimnazială Ucea structural, contextual, cuprinse în enunțuri Mail:
Servicii educaţionale de Jos Brașov matematice. @yahoo.com
3. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor Tel: 07
matematice pentru caracterizarea unei situații
concrete.
1. Organizare și educarea colectivului de elevi.
2. Cunoașterea și respectarea valorilor Prof. Diriginte- Înv.
fundamentale ale societății.
3. Cunoașterea și respectarea regulilor privind Mail:
securitatea personală. @yahoo.com
Tel: 07

1. Antrenarea elevului pentru rezolvarea 01.10.2017 16.06.2018 Prof. itinerant și de


sarcinilor de tip școlar (înțelegerea cerințelor, sprijin Bălaș
Servicii de asistenţă alegerea modalității de rezolvare, finalizarea Gabriela Nicoleta.
psihopedagogică prin sarcinii). Mail
CSEI Victoria
cadrul didactic 2. Stimularea cognitivă în vederea rezolvării de gabimihaileanu@g
itinerant şi de sprijin sarcini individuale sau de grup. mail.com
3. Stimularea coordonării oculo-manuale și Tel: 0764572300
structurilor perceptiv-motrice de bază (orientare în

2
Perioada de Persoanaresponsabilă de
Tipul de Data de
Instituția responsabilă Obiective acordare a acordare a serviciului
serviciu/intervenţie începere
serviciului (date de contact)
spațiul paginii, orientare spațio-temporală).
4.Motivarea elevului pentru abordarea pozitivă a
sarcinilor de învățare șifinalizarea acestora .
5. Dezvoltarea abilităților de relaționare cu colegii
clasei în vederea creșterii coeziunii grupului.
Școala 1. Consolidarea imaginii de sine 01.10.2017 16.06.2018 Prof.
Gimnazială Ucea 2. Stimularea şi dezvoltarea unor comportamente
Servicii de consiliere şi de Jos Brașov independente; Tel:
orientare şcolară 3. Integrarea în grupul clasei.
4. Dobandirea unor tehnici de învățare eficiente. Mail:
1. Corectarea dislaliei senzoriale Prof.
2. Abilitarea auzului fonematic
3 Pronunțarea corectă a sunetelor deficitare
Servicii de terapie
4. Diferențierea fonematică a sunetelor Tel:
logopedică/terapia
5. Formarea limbajului expresiv
tulburărilor de limbaj
6. Exprimarea în enunţuri proprii a impresiilor,
trăirilor. Mail:
7. Automatizare emiterii sunetelor în mod corect.
Servicii de terapie
educaţională*
Servicii de
kinetoterapie*
Asigurare transport la
unitatea de
învăţământ
CSEI Victoria 1. Colaborarea cu echipa multidisciplinră privind 01.10.2017 16.06.2018 Prof. itinerant și de
elaborarea și implementarea Planului de Servicii sprijin Bălaș
Măsuri de sprijin Individualizat, ţinându-se cont de particularitǎţile Gabriela Nicoleta.
pentru educaţia psihoindividuale ale elevului şi de resursele Mail
incluzivă** umane şi materiale existente în unitatea de gabimihaileanu@g
învǎţǎmânt. mail.com
2. Informarea conducerii unităţii de învăţământ şi Tel: 0764572300

3
Perioada de Persoanaresponsabilă de
Tipul de Data de
Instituția responsabilă Obiective acordare a acordare a serviciului
serviciu/intervenţie începere
serviciului (date de contact)
a cadrelor didactice cu privire la educaţia
incluzivă şi la mǎsurile necesare pentru o integrare
eficientǎ.
3. Informarea elevilor din unitatea de învăţământ
cu privire la educaţia incluzivă.
4. Monitorizarea implementării Planului de
Servicii Individualizat în scopul identificării la
timp a dificultăţilor de implementare a planului şi
remedierii acestora împreună cu profesioniştii și
părinţii.

Responsabil de caz servicii psihoeducaţionale,


Prof. Bălaș Gabriela Nicoleta

*Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ special


**Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ de masă