Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: Finante & Banci
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale


întreprinderii (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.)

Profesor coordonator:

Student:

IAȘI 2018
Cuprins
Introducere ........................................................................................................................................................3
Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul. .................................................4
1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității. ..................................................................4
.....................................................................................................................................................................4
1.2. Piața și concurența (principalele produse și servicii oferite, principalii concurenți regionali,
naționali sau internaționali). ........................................................................................................................5
. ........................................................................................................................................................................5
Capitolul 2. Structura surselor de finanțare (pentru ultimele trei exerciții financiare). ............................6
.............................................................................................................................................................................6
2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru perioada 2015-2017.
.........................................................................................................................................................................6
2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii S.N.G.N. Romgaz S.A. în perioada 2015-
2017. ................................................................................................................................................................8
.................................................................................................................................................................. 10
Capitolul 3. Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență (pentru
ultimele trei exerciții financiare). .................................................................................................................. 10
. ......................................................................................................................................................................... 10
3.1. Structura capitalurilor proprii la compania S.N.G.N. Romgaz S.A. în perioada 2015-2017. ...... 10
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență . ............. 12
Capitolul 4. Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate (pentru ultimele trei exerciții
financiare). ...................................................................................................................................................... 14
. ......................................................................................................................................................................... 14
4.1. Structura resurselor împrumutate la compania S.N.G.N. Romgaz S.A. în perioada 2015-2017. 14
4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență. ........ 16
Concluzii.......................................................................................................................................................... 17
Bibliografie : ................................................................................................................................................... 18

2
Introducere
Actualitatea temei . Odată cu introducerea noilor reglementări în evidența contabilă-
financiară (IFRS) a unei companii , publicul larg are acces liber la toate tipurile de informații, rapoarte
financiare, rapoarte ale administratorilor, noutăți cu privire la stabilirea unor noi prețuri la gazele
naturale sau energia electrică, în cazul companiei Romgaz S.A.
Toate aceste lucruri sunt binevenite în societatea actuală, în care oamenii tind să afle cât
mai multe lucruri despre o anumită companie, pentru a-și manifesta încrederea față de ea.
Scopul acestui proiect este structurarea și analiza surselor de finanțare ale companiei
S.N.G.N. Romgaz S.A., din perspectiva tipologiei surselor, care contribuie la dezvoltarea companiei.
Cunoaștem două mari categorii de surse de finanțare ale unei companii: A) surse proprii-
acestea provin din interiorul companiei și contribuie la dezvoltarea ei, astfel aceste surse se împart în
mai multe categorii, printre care: 1) capitalul social;2) rezerve;3) rezultatul reportat;4) profitul
exercițiului și B) surse străine- acestea provin din exteriorul companiei, de la creditori, de la
finanțatori etc., iar această tipologie a surselor de finanțare se divide în alte patru categorii: 1)
creditul;2) împrumuturi prin emisiune de obligațiuni;3) leasing;4) datorii comerciale.
Obiectivele principale ale acestui proiect sunt următoarele:
• Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul
• Structurarea surselor de finanțare ale companiei pentru ultimele trei exerciții
financiare
• Analiza modificărilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență
pentru ultimele trei exerciții financiare
• Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate pentru ultimele trei exerciții
financiare
Metodele de cercetare. Ca urmare a aplicării demersului științific au fost utilizate metoda
grafică, metoda analitică, metoda comparativă .
Structura proiectului este formată din cuprins, introducere, capitolul I, capitolul II,
capitolul III, capitolul IV, concluzii și bibliografie.

3
Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face
studiul.
În acest capitol vom face cunoștință cu obiectul de activitate al companiei S.N.G.N.
Romgaz S.A. și structura acționariatului companiei în cauză.
1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității.

Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România.
Compania este acceptată la tranzacționare din anul 2013 pe piața Bursei de Valori din București și
a Bursei din Londra (LSE) . Acționar majoritar este statul român cu o cotă de participare de 70%.
Compania are o experiență enormă în domeniul explorării și realizării de gaze naturale, istoria sa a
început mai bine de 100 de ani în urmă în 1909, când a fost găsit primul zăcământ de gaze naturale
în Bazinul Transilvaniei, la Sărmășel. Romgaz face expertiză geologică în scopul descoperirii de noi
zăcăminte gazifere, realizează gaz metan prin extragerea zăcămintelor din portofoliul
companiei, stochează în subteran gaze naturale, execută intervenții, face reparații capitale și operații
speciale la sonde și garantează servicii profesioniste de transport tehnologic. Din anul 2013, Romgaz
S.A. și-a lărgit domeniul de activitate prin însușirea drepturilor asupra centralei termoelectrice de la
Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrica. Compania se dezvoltă prin
introducerea unor tehnologii de ultimă oră în sfera explorării geologice, realizării și a stocării
subterane a gazelor, finanțate din surse proprii sau externe. Situația financiară și economică a
companiei Romgaz S.A. este caracterizată prin fixitatea profitului și lichiditate. Astfel, Romgaz se
regăsește în lista companiilor deținute de stat care au realizat toate condițiile de creștere economică
ajungând una dintre cele mai mari și performante companii din România.
Tabelul nr.1.1. Structura acționarilor companiei Romgaz S.A.

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor preluate din rapoartele administratorilor

4
1.2. Piața și concurența (principalele produse și servicii oferite, principalii
concurenți regionali, naționali sau internaționali).

Societatea Romgaz S.A are ca principală activitate furnizarea de gaze naturale către
consumatorii din domeniul public cât și celor din domeniul privat. Liberalizarea pieței gazului care a
avut loc pe data de 1 iulie a anului 2007, consumatorii au beneficiat de oportunitatea de a-și selecta
singuri furnizorul și să negocieze condițiile și prețul pentru serviciile de furnizare a gazului. Societatea
Romgaz S.A pe parcursul perioadei dintre anii 2008 și 2015, fiind un furnizor de gaze la nivel național
a înregistrat o cotă de piață care se plasa în intervalul 39%-46%. De asemenea societatea nu se
limitează doar la furnizarea gazelor naturale, ea mai acordă servicii de intervenție precum și de operații
la sonde. Activitatea de acordare a serviciilor de intervenție este prestată prin intermediul unei
sucursale ale societății Romgaz S.A care se numește SIRCOSS. Această sucursală a fost creată in anul
2003 in urma unei hotărâri a adunării generale a acționarilor (AGA). Principalele activități indeplinite
de această sucursală sunt :
 Sucursala acordă intervenții și verificări ale producției sondelor;
 Operații la sonde care posedă o natură specială.
Prima activitate pe care societatea o prestează se referă la totalitatea serviciilor care sunt
efectuate cu instalații cu turlă, iar a doua activitatea este determinată de serviciile care sunt realizate
prin intermediul utilajelor transportabile cu scopul executării operațiilor la sonda sau la suprafață.
Un alt serviciu pe care societatea Romgaz S.A îl prestează este reprezentat de transport și
mentenanță și se realizează prin intermediul sucursalei de transport tehnologic și mentenanță (STTM)
care a fost creată în anul 2003 în luna octombrie prin cumularea mijloacelor de transport de la
sucursalele din Mediaș, Târgu-Mureș și Ploiești.
Principalul obiect de activitatea al respectivei sucursale este determinat de efectuarea transportului de
mărfuri precum și a celui de persoane, transportul de aparate tehnologice precum și acordarea
serviciilor de mentenanță pentru societate precum și pentru terți.
De asemenea societatea pe acțiuni Romgaz acordă și servicii de furnizare a energiei electrice care este
executat prin intermediul sucursalei CTE Iernut care se află în județul Mureș, care a fost luată de
Romgaz în anul 2012 în urma unei hotărâri luate de AGA pentru a încheia datoriile societății S.C
Electrocentrale București față de S.N.G.N. Romgaz S.A.

5
Ultimul serviciu oferit de societatea Romgaz S.A este reprezentat de distribuția gazelor naturale prin
intermediul S.N.G.N. Romgaz S.A. și reprezintă o activitate care este reglementată și este executată
în zonele Ghercești și Piscu Stejari care sunt controlate de sucursala din Târgu-Mureș.
Unul dintre ce mai mari adversari pe piața furnizării gazelor naturale pe care îl are Romgaz S.A. este
OMV Petrom. Anul precedent societatea Romgaz S.A. a înregistrat o cotă de piață de 50,12% pe când
cota de piață a societății OMV Petrom era de 47,32%. Alte companii concurente pe care Romgaz S.A.
le are sunt: Amromco Ploiești, Foraj Sonde, Lotus Petrol, Raffles Energy și Schlumberger.
În ceea ce privește activitatea de stocare subterană a gazelor naturale, Romgaz S.A. posedă o
pondere de 90% . Astfel societatea este cea mai mare din domeniul prestării acestor servicii și este un
lider pe acest segment al pieței.

Capitolul 2. Structura surselor de finanțare (pentru ultimele trei


exerciții financiare).
În capitolul următor am structurat sursele de finanțare pe care compania le posedă bazându-
mă pe criteriul de proveniență și am descris fiecare componentă individual.
2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania SNGN Romgaz SA
pentru perioada 2015-2017.
Investițiile posedă o funcție importantă în menținerea declinului producției, care se realizează
prin găsirea noilor rezerve de gaze precum și prin creșterea calității gradului de recuperare actual prin
reabilitare, progresarea și renovarea facilităților existente.
Investițiile au fost finanțate exclusiv din surse proprii ale companiei.
Societatea Romgaz a efectuat pe parcursul anilor 2015-2017 investiții care aveau o valoare
de cca. 2871660 mii RON, în felul acesta buna activitatea a unei companii este condiționată de posesia
precum și de folosirea unor mijloace economice specifice care pot avea o formă materială sau una
bănească, care depind de domeniul de activitate a fiecărei companii.
Aceste mijloace economice sunt create din diferite surse de finanțare, care sunt clasificate in modul
următor:
Figura nr.2.1. Structura surselor de finanțare ale companiei Romgaz S.A.

Surse de finantare

6
Proprii Străine
Capital social

de obligațiuni
prin emisiune
Împrumuturi
exercițiului

comerciale
Rezultate
reportate

Credite
Profitul

Leasing
Rezerve

Datorii
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare anuale
Capitalul social este determinat de acțiunile care sunt deținute de acționarii societății și care
au fost subscrise și plătite în totalitate, iar valoarea nominală a unei acțiuni este de 1 leu pe acțiune,
iar numărul total de acțiuni este 385.422.400
Rezervele se creează sub forma de cotă-aparte din profitul pe care societatea îl înregistrează
și acesta nu trebuie să treacă de valoarea de 20% din capitalul social
Rezultatul reportat reprezintă un profit care este nerepartizat sau de asemenea reprezintă o
pierdere care este neacoperită din exercițiile trecute, care o să fie acoperită prin intermediul capitalului
social sau din rezerve în urma deciziei AGA.
Profitul exercițiului reprezintă venitul care a fost realizat de către societatea Romgaz S.A. de
pe urma comerțului cu gaze naturale precum și prestării serviciilor de mentenanță și de transport
tehnologic.
Creditul reprezintă o altă componentă a resurselor cu proveniență străină de finanțare și
reprezintă contractarea de credite externe rambursabile de la finanțatori externi.
Împrumuturi prin emisiune de obligațiuni reprezintă împrumuturile care sunt contractare
de către companii pe acțiuni cu scopul de a avea acces pe piața economiilor publice.
Leasingul reprezintă o formă de finanțare străină care se manifestă prin închirierea de bunuri
sau a unor utilaje de la alte companii. Această închirierea se realizează contra unei plăți care este
numită redevență. Societatea Romgaz S.A. nu a apelat la asemenea forme de finanțare.
Datoriile comerciale reprezintă totalitatea datoriilor deținute de societatea față de personal
(salarii), furnizori sau datorii de pe urma redevențelor.
Pentru SNGN Romgaz S.A. raportul dintre sursele de finanțare proprii și străine în
ultimele trei exerciții financiare sunt structurate astfel:
Tabelul nr.2.1. Structura surselor de finanțare ale companiei Romgaz S.A.
Surse ale companiei, mii lei Mărimea relativă, %

7
Surse proprii Surse străine Surse proprii Surse străine Total surse
Anul
2015 10.288.328 1.617.188 86,42% 13,58% 11.905.516
2016 11.121.899 1.557.914 87,71% 12,29% 12.679.813
2017 10.886.507 1.126.453 90,62% 9,38% 12.012.960
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor financiare anuale
În urma analizării datelor din tabelul de mai sus ajungem la concluzia că: a) societatea
Romgaz SA își poate satisface aproape în totalitate nevoile interne ale companiei din sursele proprii ,
iar surselor străine posedă un procent nesemnificativ; b) de la începutul anului 2015 și până în prezent,
mărimea relativă a resurselor proprii ale companiei au avut o tendință de ascensiune ca în prezent să
atingă cota de 91% din capitalul companiei, față de 86% cât era în 2015;c)cantitatea surselor străine
de finanțare ale societății Romgaz S.A. au înregistrat o diminuare treptată începând cu anul 2015 când
erau 14% din sursele de finanțare ale companiei până la 9% în anul 2017.
2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii S.N.G.N.
Romgaz S.A. în perioada 2015-2017.

Grafic nr.2.1. Structura surselor de finanțare ale companiei Romgaz S.A.

2015

14%

Surse proprii
Surse străine

86%

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor prelucrate


Grafic nr.2.2. Structura surselor de finanțare ale companiei Romgaz S.A.

8
2016

12%

Surse proprii
Surse străine

88%

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor prelucrate

Grafic nr.2.3. Structura surselor de finanțare ale companiei Romgaz S.A.

2017

9%

Surse proprii
Surse străine

91%

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor prelucrate


9
In urma analizei graficelor pe parcursul anilor 2015-2017 putem observa o mică ascensiune a
cantității resurselor proprii din totalul resurselor de finanțare. Pe parcursul aceleași perioade putem
observa o diminuare a resurselor de finanțare cu caracter străin, în felul acesta ne putem da seama că
gradul de independență a companiei crește și scade gradul de dependență a acesteia față de creditori.
Factorii care au determinat modificările respective sunt :
 Creșterea numărului de persoane calificare în domeniul cercetărilor geologice;
 Noile tehnologii de înaltă calitate;
 Creșterea disponibilității resurselor financiare destinate investiților .

Factorii care au determinat scăderea resurselor străine ale societății sunt: nivel scăzut al investițiilor
străine sau autohtone, ceea ce reprezintă un interes scăzut al investitorilor față de societate; un mediu
politic instabil; creșterea gradului de independență a societății față de investițiile cu caracter străin.

Capitolul 3. Analiza mutațiilor în structura capitalului


propriu și a factorilor de influență (pentru ultimele trei exerciții
financiare).
În capitolul respectiv voi studia mutațiile care au intervenit în structura capitalului propriu si
factorii care au dus la mutațiile respective.

3.1. Structura capitalurilor proprii la compania SNGN Romgaz SA în perioada


2015-2017.
Tabel nr.3.1. Structura capitalurilor proprii de finanțare ale companiei Romgaz S.A.
Mărimea capitalului, mii lei Modificarea relativă, %
Sursa
2015 2016 2017 2016 2017
Capital social 1.892.681 385.422 385.422 -79,64 0,00
Rezerve 1.949.600 2.142.347 2.581.853 9,89 20,52
Rezultate
5.450.493 7.184.245 6.724.947 31,81 -6,39
reportate
Profitul
995.554 1.409.881 1.194.285 41,62 -15,29
exercițiului
Total 10.288.328 11.121.899 10.886.507 8,10 -2,12
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor preluate din rapoartele financiare anuale

10
Grafic nr.3.1. Structura capitalurilor proprii ale companiei Romgaz S.A., în 2015

10%
18%

Capital social
Rezerve
Rezultate reportate
19%
Profitul exercițiului

53%

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor prelucrate

Grafic nr.3.2. Structura capitalurilor proprii ale companiei Romgaz S.A., în 2016
3%
13%
19%

Capital social
Rezerve
Rezultate reportate
Profitul exercițiului

65%

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor prelucrate


Grafic nr.3.3. Structura capitalurilor proprii ale companiei Romgaz S.A., în 2017

11
11% 3%

24%
Capital social
Rezerve
Rezultate reportate
Profitul exercițiului

62%

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor prelucrate


În urma analizei schimbărilor care au avut loc în structura capitalurilor proprii putem observa
că principalul factor care afectează semnificativ mărirea dimensiunii resurselor proprii de finanțare
este reprezentat de rezultatul reportat.
Pe parcursul perioadei dintre anii 2015-2017 cantitatea rezultatului reportat a înregistrat o
creștere importantă de la 53% până la 65%. Pe cel de al doilea loc după importanță sunt rezervele care
au avut o ascensiune pe parcursul anilor analizați, astfel ajungând la valoare de 24% în anul 2017
comparativ cu valoarea de 19% în anul 2015. Cel de al treilea element este reprezentat de profitul
exercițiului care pe parcursul perioadei respective a contribuit într-o măsură mai mică înregistrând o
scădere de la 13% valoare înregistrată în anul 2015 la 11% valoare înregistrată în anul 2017. Ce mai
nesemnificativ component din structura capitalurilor proprii este reprezentat de capitalul social care
din anul 2015 a înregistrat o diminuare semnificativă de la 18% în 2015 la 3% în anul 2017.

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de


influență .
Grafic nr.3.4. Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii, în valori procentuale

12
60.00
41.62
40.00 31.81
20.52
20.00 9.89
0.00
0.00
Capital social Rezerve Rezultate reportate Profitul exercițiului
-20.00
-6.39
-40.00 -15.29

-60.00

-80.00
-79.64
-100.00
2014 2015

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din rapoartele financiare anuale


Ca o consecință a deciziei acționarilor de a ajusta capitalul social care a fost înregistrat de
pe urma operațiunilor anterioare datei de 31.12.2003 cu suma de1.507.259 mii. lei a determinat o
pierdere manifestată în rezultatul reportat in sumă de 1.507.259 mii. lei, care a avut ca, consecință
diminuarea bruscă a capitalului social.
Din momentul constituirii S.C Fondul Proprietatea S.A. capitalul social al societății
Romgaz a fost diminuat cu 14,99% din acțiunile sale care au devenit proprietatea acestei companii.
Rezervele legale ale societății Romgaz S.A. sunt create în conformitate cu reglementările
în vigoare ca și cotă-parte a profitului companiei, în limitele prevederilor legale până în 20% din
capitalul social.
Rezultatele reportate au înregistrat o scădere a mărimii din motivul că au fost afectate de
diminuarea semnificativă a valorii capitalului social, ceea ce a condus și la scăderea lor.
Profitul companiei s-a diminuat considerabil din cauza mai multor factori printre care
prețul instabil la gaze pe piețele internaționale, blocarea anumitor sectoare ale pieței de distribuție,
adoptarea întârziată a unor legi ce facilitează extragerea și distribuirea gazelor naturale către
consumatorii casnici și publici.

13
Capitolul 4. Analiza mutațiilor în structura resurselor
împrumutate (pentru ultimele trei exerciții financiare).
În capitolul respectiv am analizat schimbările manifestate în structura resurselor
împrumutate și voi determina principalii factori care au condus la evoluția resurselor împrumutate.

4.1. Structura resurselor împrumutate la compania SNGN Romgaz S.A. în


perioada 2015-2017.
Tabel nr.4.1. Structura capitalurilor străine de finanțare ale companiei Romgaz S.A.
Mărimea capitalului, mii lei Modificarea relativă, %
Sursa
2015 2016 2017 2016 2017
Credite 1.086.628 1.000.195 601.065 -7,95 -39,91
Împrumuturi prin
emisiune de 17.093 17.900 18.928 4,72 5,74
obligațiuni
Datorii comerciale 513.467 539.819 506.460 5,13 -6,18
Leasing - - - - -
Total 1.617.188 1.557.914 1.126.453 1,90 -40,34
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor preluate din rapoartele financiare anuale
Grafic nr.4.1. Structura capitalurilor străine ale companiei Romgaz S.A., în 2015
0%
Credite

32%
Împrumuturi prin
emisiune de
obligațiuni
Datorii comerciale

1%
67%
Leasing

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor prelucrate

Grafic nr.4.2. Structura capitalurilor străine ale companiei Romgaz S.A., în 2016

14
0%
Credite

35%
Împrumuturi prin
emisiune de
obligațiuni
Datorii comerciale

64%
Leasing 1%

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor prelucrate


Grafic nr.4.3. Structura capitalurilor străine ale companiei Romgaz S.A., în 2017

Credite 0%

Împrumuturi prin
emisiune de
obligațiuni 45%

Datorii comerciale 53%

Leasing

2%

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor prelucrate

De pe urma analizei schimbărilor în structura resurselor împrumutate putem observa că


principalul component al finanțării exterioare îl reprezintă creditul, care între anii 2013-2015 a avut
o pondere semnificativă în finanțarea societății, dar această pondere s-a diminuat de la 67% în anul
2013 la 53% în anul 2015. Al doilea component ca importanță este reprezentat de datoriile comerciale,
care odată cu anul 2013 au înregistrat o evoluție crescătoare de la 32% la 45% în anul 2015. Cele mai
nesemnificative componente ale capitalurilor străine sunt reprezentate de împrumuturile care provin
din emisiune de obligațiuni și dețin o pondere de doar 2% din totalul capitalurilor străine și leasingul,
care lipsește ca parte componentă a structurii capitalurilor străine pe motiv că societatea nu are nevoie
de astfel de servicii.

15
4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori
de influență.
Grafic nr.4.4. Evoluția principalelor componente ale capitalurilor străine, în valori procentuale

10.00
4.72 5.74 5.13 0.00
0.00
0.00
Credite Împrumuturi prin Datorii comerciale Leasing
emisiune de
-10.00 -7.95 obligațiuni
-6.18

-20.00

-30.00

-40.00
-39.91

-50.00

2014 2015

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din rapoartele financiare anuale

Ca o consecință a măririi independenței financiare a societății, cantitatea de credite s-a


diminuat drastic comparativ cu anii precedenți fiind afectat de cantitatea capitalului propriu și de
satisfacerea nevoilor interne din banii proprii fără apelarea la creditele financiare externe.
Împrumuturile prin emisiune de obligațiuni sunt influențate de prețurile la care sunt emise
obligațiunile , iar noi putem observa că procentul împrumuturilor este în creștere față de procentul
celorlalte componente din structura capitalului străin.
Datoriile comerciale s-au diminuat pe motivul creșterii independenței societății față de
finanțatorii străini, astfel axându-se mai mult pe resursele proprii.
Leasingul nu a avut nici cea mai mică implicație în schimbările capitalurilor străine,
deoarece societatea nu a apelat la astfel de servicii în niciunul din exercițiile financiare analizate.

16
Concluzii
În urma realizării acestei lucrări, am ajuns la următoarele concluzii că pe parcursul
perioadei analizate 2013-2015, structura resurselor de finanțare ale societății S.N.G.N. Romgaz S.A.
a înregistrat modificări semnificative atât în structura resurselor proprii de finanțare, cât și în structura
resurselor străine de finanțare. De pe urma schimbărilor înregistrate putem spune că societatea
Romgaz S.A. a înregistrat o creștere a resurselor proprii și o scădere a celor străine
Principalul avantaj al creșterii resurselor proprii este determinat de creșterea gradului de
independență a societății față de resursele străine de investiții, adică în cazul companiei Romgaz S.A.
odată cu mărirea volumului rezervelor și rezultatelor reportate a fost înregistrată o modificare
procentuală pozitivă în structura resurselor proprii. Scăderea care a fost înregistrată în dreptul
capitalului social al companiei nu a afectat în nici un mod evoluția structurii resurselor proprii,
deoarece procentul este unul nesemnificativ pentru a exercita vreun impact asupra resurselor proprii.
În ceea ce privește resursele străine de finanțare ale companiei care au înregistrat o scădere
a rolului lor , principalul factor care a condus la această consecință este reprezentat de diminuarea
cantității investițiilor bănești în dezvoltarea societății. Scăderea lipsei de interes a investitorilor pentru
segmentul respectiv al pieței a dus la pierderea acestora. Acest lucru s-a manifestat prin intermediul
mai multor factori cum ar fi birocrația extinsă, impedimente politice și economice
Pentru a corecta punctele slabe ale analizei structurii surselor străine de finanțare se poate
apela la armonizarea cât mai rapidă a legislației românești la standardele U.E. pentru a evita
interpretarea greșită a unor legi are au fost adoptate mai înainte și astfel posibila pierdere a
potențialilor investitori.
Organizarea de concursuri publice prin care să fie atrași noi investitori ar fi o altă
modalitate de corectare a problemelor de ordin financiar ale societății Romgaz S.A., căci acești
investitori pot implementa modalități nor de prelucrare și de transportare a gazelor naturale sau idei
de extindere pe alte piețe din zonele geografice alăturate, pot crea noi locuri de muncă prin crearea de
noi sucursale în România.

17
Bibliografie :
 Bistriceanu, Gh., ș.a., Finanțele agenților economici, Editura Didactică şi Pedagogică, București,
2004
 Toma, M.; Alexandru, F., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică,
București, 2003
 HOANŢĂ, Nicolaie. Gestiunea financiară a întreprinderii. Nicolaie Hoanță. București : C. H.
Beck,2011. X, 286 p. ; 24 cm. (Oeconomica).
 Cristea, H., Ștefănescu, N., Finanțele întreprinderii, Editura CECCAR, București, 2003.
 Stancu Ion, Finanțe, editura Economică, București 2007
 Onofrei, Mihaela. "Finanțele întreprinderii, Editura Economică." (2004).
• S.N.G.N. Romgaz S.A., Raport financiar anual 2013, București,2013
• S.N.G.N. Romgaz S.A., Raport financiar anual 2014, București,2014
• S.N.G.N. Romgaz S.A., Raport financiar anual 2015, București,2015
• http://www.bvb.ro/
• https://www.romgaz.ro/

18

S-ar putea să vă placă și