Sunteți pe pagina 1din 24

Academia de Studii Economice din Bucuresti Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Modele de guvernanta corporativa in Romania Studiu de caz: SC Biofarm S A

Master CAIG, seria C, gr 66

Cuprins

Capitolul 1 Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista ..3 Capitolul 2. Caracteristicile intreprinderii SC BIO A!M SA...6 2.1 Scurt istoric....6 2.2 "ate identi#icare.....$ 2.3 Structura ac%ionariatului.....& 2.'. (er#or)an%a #inanciar* a +ntreprinderii....., 2.- Capitali.area /ursiera...13 2.6 0volu%ia politicii de dividende.........1' 2.$ 0)isiunea de noi titluri #inanciare 1ac%iuni, o/liga%iuni 2i derivatele lor3...16 2.& In#or)atii re#eritoare la i)po.itul pe pro#it.....................................................16 2., In#or)atii re#eritoare la ci#ra de a#aceri...........................................................16 2.& In#or)atii re#eritoare la auditarea situatiilor #inanciare ..............................1$ Capitolul 3. Structurile de guvernanta corporativa1$ 3.1 Adunarile generale ale actionarilor..1$ 3.2 Consiliul de ad)inistratie1& 3.2 "repturile actionarilor..21 3.3 Aspecte legate de anga4atii5personalul societatii co)erciale ......................22 Conclu.ii23 Bi/liogra#ie

Capitolul ! Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista In .ilele noastre, in#or)area este centrul #inantelor si conta/ilitatii. !aportarea #inanciara este c6eia relatiilor +ntre +ntreprindere, pe de o parte si aportorii sai de capitaluri, siste)ul /ancar si siste)ul de piete, pe de alta parte. Acest raport este )ediat de )anagerii entitatii econo)ice, raspun.atori de satis#acerea intereselor proprietarilor si auditori, +n calitatea lor de e7a)inatori ai conturilor si de controlori ai celor responsa/ili cu +ntoc)irea acestora. 8er)enul anglo9sa7on de :corporate governance;, tradus adesea +n tara noastra prin :guvernanta corporativa;, <guvernanta intreprinderii; sau <guvernarea =ntreprinderii; dese)nea.a siste)ul prin care intreprinderile sunt conduse si controlate. Guvernanta corporativa este co)/inatia ele)entelor de control care operea.a i)preuna pentru a regle)enta relatia dintre toti cei care au un interes in co)panie > ?actionarii@ ?)anage)entul@ ?anga4atii@ ?clientii@ ? #urni.orii, etc. Ana din prevederile speci#ice conceptului este necesitatea separarii consiliului de ad)inistratie de )anage)entul #ir)ei. Consiliul de ad)inistratie ar tre/ui sa ur)areasca activitatea )anage)entului si sa se asigure ca acesta #ace o raportare corecta catre actionari. Acest lucru nu se poate inta)pla atunci cand C0O 9ul este una si aceeasi persoana cu presedintele consiliului de ad)inistratie. (rin guvernanta corporativa se ur)areste cresterea per#or)atei co)paniei si ar)oni.area di#eritelor grupuri de interese. In special, dupa )arile scandarilor care au .guduit co)panii precu) BorldCo) sau 0nron guvernele si autoritatile de control si9au canali.at atentia pe sta/ilirea unui siste) )ai e#icient de guvernare a co)paniilor Ana dintre organi.atiile care s9a concentrat asupra i)ple)entarii unui regi) de guvernanta corporativa este O0C". (rincipiile O0C" vi.ea.a asigurarea unui cadru transparent si care sa respecte legislatia in vigoare,speci#icarea clara a drepturilor actionarilor 1in cele din ur)a guvernanta corporativa tre/uie sa apere drepturile actionarilor3, transparenta in#or)atiei, sta/ilirea rolului consiliului de ad)inistratie ast#el incat acesta sa tina cont de interesele di#eritelor grupuri de actionari , etc. (rincipiile ale guvernantei corporatiste> 13 !espectarea drepturilor si trata)entul ec6ita/il al actionarilor 23 !espectarea drepturilor si intereselor tutoror staCe6olderilor 1detinatorilor de interese3 33 "e#inirea de roluri si responsa/ilitati clare pentru Consiliul de Ad)istratie '3 Integritatea si co)porta)entul etic al ec6ipei de )anage)ent -3 8ransparenta si pre.entarea corecta a re.ultatelor si perspectivelor viitoare =n lu)ea occidentala, )ai ales cea a tarilor de.voltate, se con#runta doua )odele de guvernanta a +ntreprinderilor> )odelul s6are6older si )odelul staCe6older. Modelul de tip s6are6older este )odelul +ntDlnit +n tarile anglo9sa7one. O/iectivul de atins este )a7i)i.area valorii pentru actionari, adica pro#itul si cursul /ursier. =n aceste tari, pietele #inanciare sunt #oarte de.voltate, iar capitalul +ntreprinderilor este relativ ato)i.at. =n
3

aceste conditii, )anagerii sunt controlati de catre adunarile generale ale actionarilor si, )ai ales, prin pietele luarilor de control 1atunci cDnd entitatile nu sunt su#icient de per#or)ante, actionarii )inoritari vDnd titlurile lor, ceea ce #ace sa asista) la o scadere a cursurilor si la o crestere a riscurilor de luari ostile +n control> o#erte pu/lice de cu)parare3. =n conditiile +n care )anagerii risca sa #ie +ndepartati, +n situatia de luare ostila +n control, ei vor #i incitati sa gestione.e o +ntreprindere con#or) interesului actionarilor. Modelul de tip staCe6older este pre.ent +n )a4oritatea tarilor europene 1cu e7ceptia anu)itor tari din nordul continentului si a Marii Britanii3. (entru acest )odel, o/iectivul de atins este )ai putin )a7i)i.area /ogatiei actionarilor, cDt apararea interesului ansa)/lului partilor i)plicate, +ntr9un #el sau altul, +n viata +ntreprinderii 1salariati,parteneri co)erciali, actionari, )anageri etc.3. =n )odelul de tip staCe6older, pietele #inanciare nu sunt #oarte de.voltate, iar capitalul +ntreprinderilor este controlat, adesea, de actionari puternici, care detin o parte se)ni#icativa 1singuri sau prin inter)ediul )ai )ultor /locuri de control3. Actionarii puternici sunt cei care prote4ea.a )anagerii +n #ata a)enintarilor de luari ostile +n control. "iversi autori o/serva ca, prin acest )odel, si alte parti participante la procesul de guvernanta a +ntreprinderilor e7ercita un control asupra conducatorilor 1este vor/a, +n special, despre /anci, sindicate, clienti, puterea pu/lica etc.3. ranta si Ger)ania sunt e7e)plele tip ale acestui )odel de guvernanta 1+n Ger)ania, se vor/este despre capitalis)ul renan, pentru a evoca )aniera +n care se structurea.a relatiile #oarte puternice +ntre /anci si industrie3. Guvernanta +ntreprinderilor apare +n tara noastra, din punct de vedere conceptual si regle)entar, a/ia la +nceputul anilor 2EEE. =ntDr.ierea are ca e7plicatie pasii anevoiosi #acuti pe linia re#or)elor politice, 4uridice, econo)ice si sociale. (oliticile guverna)entale de li/erali.are a econo)iei taraganea.a apro7i)ativ un deceniu, dupa 1,,E. 0ste cvasia/senta o strategie privind de.voltarea sectoarelor care sa valori#ice traditiile, resursele u)ane si cele te6nologice ale societatii ro)Dnesti. Bursa de valori )arc6ea.a pri)ele tran.actionari +ncepDnd cu 1,,-. Co)isia de Falori Mo/iliare +si +ndeplineste +ndoielnic )isiunea de supraveg6ere a circulatiei valorilor. (entru a nu anali.a +n detaliu si nei)plicarea :de #acto; +n controlul calitatii in#or)atiilor pu/licate de societatile cotate +n rapoartele lor #inanciare, +n ton cu ceea ce repre.inta politicile )oderne de recunoastere si evaluare a di#eritelor investitii #inanciare. "i#icultatile cu care s9a con#runtat sectorul /ancar, +n deceniul trecut, au condus la o i)plicare )inora a acestuia +n siste)ul de #inantare si la lipsa de +ncredere pe care au )ani#estat9o partenerii acestora, la care se adauga cea a actionarilor )inoritari, +n ca.ul unor institutii #inanciare ro)Dnesti si cu capital strain. =n re.u)at, este greu sa accepta) ca atri/utul de econo)ie #unctionala de piata poate #i asociat tarii noastre, #ara a ad)ite do.a de toleranta a partenerilor europeni si internationali. Ar)arind cu atentie procesul de conducere si de control al +ntreprinderilor +n conte7tul aparitiei conceptului de :corporate governance; +n tara noastra, nu pute) sa nu sesi.a) unele inconsecvente #unda)entale> lipsa unei anali.e de detaliu privind raporturile +ntre proprietari si )anageri@ preci.area cu claritate a a)plorii si rolului celorlalte parti care sunt atrase +n procesul de guvernanta@ sta/ilirea se)ni#icatiei conceptelor de piata e#icienta si de piata activa si utili.area lor +n practica@ i)plicarea cu pro#esionalis) si corectitudine a auditorilor +n guvernanta +ntreprinderilor@
4

pro)ovarea +n econo)ia ro)Dneasca a unui siste) conta/il +n acord cu evolutiile internationale si europene si asigurarea pDrg6iilor de control pentru o in#or)are #inanciara sincera, relevanta, #ia/ila, inteligi/ila, co)para/ila si se)ni#icativa. !espectDnd coordonatele teoriei politico9contractuale a conta/ilitatii, sa ad)ite) ipote.a ca orice persoana con#runtata cu o alegere de politici conta/ile, +n conte7tul unui proiect de nor)a conta/ila, va actiona pentru )a7i)i.area /ogatiei personale. "aca )anagerul sta/ileste ca /unastarea sa depinde de valoarea de piata a +ntreprinderii pe care o conduce, el va #i interesat sa cunoasca e#ectul oricarei deci.ii +n do)eniul conta/ilitatii asupra valorii de piata a titlurilor.

8eoriile #inanciare avansea.a adesea ipote.a ca o/iectivul )a7i)i.arii utilitatii sperate a )anagerilor coincide cu cel al actionarilor. "e aici, conducatorii de +ntreprindere +si aloca priceperea lor pentru a reali.a interesul proprietarilor prin aplicarea politicilor adecvate )a7i)i.arii valorii de piata. Anii cercetatori au e7a)inat reactia pietelor #inanciare #ata de propunerile privind sc6i)/arile +n regi)urile de participare la re.ultate 1care cuprinde sau nu optiunile de cu)parare a actiunilor3. "aca vor/i) despre titluri, de evaluarea lor, tre/uie sa preci.a) ca recursul la piete, ca )odalitate de evaluare a activelor #inanciare, este /a.at pe ipote.a ca pietele sunt e#iciente. (e planul in#or)ational, o piata este e#icienta daca orice in#or)atie care a contri/uit la evaluarea activelor #inanciare, negociate pe o ast#el de piata, este i)ediat re#lectata +n cursuri. Atunci cDnd o piata este e#icienta, cursul titlurilor #urni.ea.a o esti)are /una a valorii reale a unei +ntreprinderi, pentru ca este socotit ca el integrea.a ansa)/lul in#or)atiilor disponi/ile. 0ste usor de dedus ca )odelul de guvernanta a +ntreprinderilor unei tari este o constructie politica, 4uridica, econo)ica, #inanciara, sociala si conta/ila, dependenta de natura societatii si de evolutia acesteia. Mondiali.area con#era un plus convergentei> pledoarie pentru )odelul s6are6older. "i#erentele culturale pledea.a pentru recursul la una din variantele )odelului staCe6older.

Capitolul " Caracteristicile intreprinderii SC BI#FARM SA " ! Scurt istoric


5

Bio#ar) este unul dintre pri)ii producatori ro)ani de )edica)ente si supli)ente ali)entare. "e peste &E de ani Bio#ar) este alaturi de specialistii din !o)ania in cursa pentru descoperirea celor )ai /une solutii pentru )entinerea sanatatii oa)enilor. Ast#el in 1,21 se pun /a.ele unitatii actuale prin #u.ionarea )ai )ultor #ir)e producatoare de )edica)ente 1solutii, ta/lete, #iole, etc.3, care utili.au ca )aterii pri)e plantele )edicinale, diverse glande, organe si su/produse ani)aliere. In anul 1,36 ir)a G0"0OG9 !ICH80! din 8i)isoara, care #u.ionase in 1,2' cu #ir)a Gea IraJer, se uneste cu alte la/oratoare e7istente si cu alti actionari in cadrul KSocietatii !o)ane pe ActiuniK si incepe productia pe teritoriul sediului central al societatii in strada Logo#at 8aut nr.,,, Bucuresti, si pe plat#or)a din Bd. Iancu de Hunedoara. (e 11 iunie 1,'& aceste unitati sunt nationali.ate devenind intreprinderi de stat ast#el> Industria C6i)ico9#ar)aceutica nr.6 cu sediul in str.Logo#at 8aut, Industria C6i)ico9#ar)aceutica nr.2 cu sediul in Bd.Iancu de Hunedoara. In 1,6, #a/ricile de Medica)ente Galenica si Bio#ar) se unesc in#iintandu9se Intreprinderea de Medica)ente Bio#ar) pastrand in #a/ricatie si speciali.andu9se in produse de origine naturala. a/ricile de Medica)ente Galenica si Bio#ar) se unesc in#iintandu9se Intreprinderea de Medica)ente Bio#ar) pastrand in #a/ricatie si speciali.andu9se in produse de origine naturala. In pre.ent, Bio#ar) este unul dintre pri)ii 1E producatori ro)ani e7istenti pe piata #ar)aceutica din !o)ania, o piata dina)ica si #oarte co)petitiva. Co)pania este certi#icata in con#or)itate cu cerintele standardului 0G ISO ,EE1>2EEE si ale G6idului privind /una practica de #a/ricatie 1GM(3 pentru toate liniile de productie. "e ase)enea, actiunile sale sunt listate la Bursa de Falori Bucuresti 9 Categoria I. Cu la/oratoare de cercetare de cel )ai inalt nivel, linii de productie )oderne si o puternica ec6ipa de repre.entanti )edicali si de van.ari, Bio#ar) se regaseste de )ai )ulti ani in topul pri)ilor 3 producatori ro)ani de solutii si suspensii pentru ad)inistrare orala, este cel )ai i)portant producator ro)an de capsule gelatinoase )oi si unul dintre cei )ai )ari #a/ricanti de co)pri)ate si dra4euri din !o)ania. Bio#ar) are un porto#oliu co)petitiv de peste 1,E de produse 1'EM )edica)ente N!O si O8CP, -EM supli)ente nutritive si 1EM diverse3 care acopera -E de arii terapeutice si investeste in )od continuu in ca)panii )edia, co)erciale si de )arCeting pentru pro)ovarea propriilor produse. Avand o po.itie sta/ila pe piata #ar)aceutica ro)aneasca, Bio#ar) ur)areste sa isi i)/unatateasca po.itia si pe arena internationala. In )o)entul de #ata Bio#ar) este pre.enta in $ tari si e7tinderea continua. Lansarea de noi produse si i)/unatatirea porto#oliului sunt puncte c6eie ale strategiei de de.voltare a co)paniei. (entru a9si i)/unatati po.itia atat pe piata interna, cat si pe cea internationala, Bio#ar) va de.volta si lansa apro7i)ativ 1E produse in #iecare an. Strategia de de.voltare a co)paniei Bio#ar) include, de ase)enea, i)/unatatirea pre.entei co)paniei pe piata de retail, continuarea de.voltarii #ortei de van.ari pentru i)/unatatirea repre.entarii in piata si cresterea nu)arului de produse. Investitiile in cercetare, lansarea si pro)ovarea propriilor produse vor continua pentru a a4uta la i)/unatatirea po.itiei co)paniei in piata. " " $ate de identificare S.C. BIO A!M S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logo#atul 8autu nr. ,,, sect.3 si
6

are ca o/iect principal de activitate producerea si co)erciali.area )edica)entelor de u. u)an, cod CA0G 212E< a/ricarea preparatelor #ar)aceutice;. "enu)irea societatii co)erciale> S C Biofarm S A Sediul social> Bucuresti% str &ogofatul 'autu nr ((% sect ) Gu)arul de tele#on5#a7> *"! )*! *+ "! , *"! )*! *+ "Codul unic de inregistrare la O#iciul !egistrului Co)ertului> R# )-!.+) Gu)ar de ordine in !egistrul Co)ertului > /-*,!((,!((! din *. *" !((! La data de 31.12..2E1E societatea are ur)atoarele puncte de lucru> Bucuresti, str. Ion Minulescu, nr.6E, cod inregistrare #iscala 1&61,32,9 spatiu de inc6iriat in care se des#asoara activitate de depo.itare )aterii pri)e5)ateriale5produse #inite. Bucuresti, Bd9ul Iancu de Hunedoara, nr.'29'', cod inregistrare #iscala 1'EE&26&. Clu49Gapoca, str.8raian Fuia, nr.2E6, cod inregistrare #iscala 26-&-&$19 depo.it de distri/utie produse #inite.

La data de E&.E2.2E1E a #ost inregistrata repre.entanta Bio#ar) SA din !epu/lica Moldova cu sediul in )un.C6isinau,str. Ale7andrescu G., nr.-. Ad)inistrator al societatii este Gatalia Qitaru, cetatean !epu/lica Moldova. !epre.entanta va e#ectua ur)atoarele activitati>

Studii de )arCeting@ Colectarea si raspandirea in#or)atiei pe piata )oldoveneasca@ (lasarea pu/licitatii si pro)ovarea produselor Co)paniei@ (articiparea la e7po.itii, se)inare, si)po.ioane, ateliere si la alte reuniuni si)ilare din Moldova@ Alte activitati de acest #el apro/ate de Adunarea Generala a Actionarilor sau de Consiliul de Ad)inistratie , care sunt necesare sau oportune scopurilor de pro)ovare a activitatii Co)paniei in Moldova si Inc6eierea oricaror contracte co)erciale, tran.actii si5sau acorduri pentru si in nu)ele Co)paniei in vederea co)erciali.arii produselor Co)paniei in Moldova, asu)andu9si responsa/ilitatile survenite sau care li)itea.a in alt )od Co)pania in #ata oricarei persoane terte in Moldova.

SC Bio#ar) SA detine o participare de 3.-EE euro repre.intand -EM din capitalul social al unei co)panii din Acraina. Co)pania din Acraina nu a des#asurat activitate econo)ico9 #inanciara pana la data de 31.12.2E1E.

" ) Structura ac0ionariatului Actiunile S.C. BIO A!M S.A. au #ost, pentru pri)a data tran.actionate pe (iata !AS"AR, la categoria de /a.a, din data de 1,.11.1,,6. In anul 1,,$ un procent de 'EM din capitalul social al Bio#ar) S.A., detinut de .(.S., a #ost ac6i.itionat de #ir)a S6apiro Bancorp LLC . Ast#el S.C.BIO A!M S.A. devine o co)panie cu capital privat 1EEM. (rin Hotararea nr. 6, din 2-.1E.2EE- a Consiliului Bursei de Falori Bucuresti s9a apro/at inscrierea la Cota Bursei de Falori Bucuresti SA S sectorul valorilor )o/iliare e)ise de persoanele 4uridice ro)ane 9 Categoria I. Capitalul social su/scris al societatii la 31 dece)/rie 2E1E era de 1E,.'&6.1-E lei, valoarea no)inala a unei actiuni #iind de E,1 lei5actiune.

Structura actionariatului la 3E.11.1E S.I. . OL80GIA S.A. S.I. . BAGA89C!ISAGA S.A. S.I. . MOL"OFA S.A. A.F.A.S. AL8I AC8IOGA!I 'otal actiuni

Gr actiuni 2'-.&'$.&2$ 1&1.,2&.,-1 133.$1,.1'' 11,''&,$-3 -21.,16.&2' !%*(-%1+!%-((

M 22.'-'$ 16.6166 12.2133 1.E'-$ '$.66,$ !**2

S IFB ANAT S IFMOLD OV A AV AS AL TII

" - 3erforman0a financiar4 a 5ntreprinderii Ci#ra de a#aceri reali.ata de SC Bio#ar) SA in anul 2E1E este in valoare de &2.2,'.&&lei inregistrand o crestere cu 23M #ata de anul 2EE,. Aceasta ci#ra de a#aceri este reali.ata in principal din van.ari de produse #inite direct la distri/uitori #ar)aceutici, piata interna prin punctul de des#acere din strada Logo#atul 8autu, nr.,,, Bucuresti. In anul 2E1E, SC Bio#ar) SA a initiat un proiect de distri/utie a produselor sale direct la #ar)acii. "in aceasta au re.ultat in anul 2E1E van.ari in valoare de $-6.,$& lei. "e ase)enea Bio#ar) a continuat #a/ricarea produselor traditionale si a unor produse noi, )entinand standardele de calitate si respectand strategia co)paniei re#eritoare la e#ectele terapeutice recunoscute ale produselor si la preturile accesi/ile pentru pacienti. 3osturi de venituri si c6eltuieli financiare Fenituri din interese de participare Fenituri din do/an.i Alte venituri #inanciare 1di#.de curs valutar3 7enituri financiare 8 total )! !" "**( '6E,'E1 3,EEE,,', 1,1,1,'E6 -%+."%9.+ )! !" "*!* &E,,,E6 2,1&E,,33 1,1,6,6-2 -%!19%-(! 911,,1-1 93'',1-2 92,&13,,6$ 8)%"99%"9* (!*%""! 2 T $6M U 92$M EM : 8!*2 U 916M U 91E6M T 66M : 8!912 : 8(*2

C6eltuieli privind do/an.ile 91'2,2,A4ustari de valoare privind 6,E6',3$6 i)o/ili.ari #inanciare Alte c6eltuieli #inanciare1di#.de curs 91,6,,,'6, valutar3 C6eltuieli financiare 8 total -%"""%+!" Rezultatul financiar: 1%19.%)+1

Anali.ate in structura lor, principalele c6eltuielile de e7ploatare se pre.inta ast#el > 3osturi de c6eltuieli de e;ploatare C6eltuieli cu )ateriile pri)e, )ateriale C6eltuieli cu energia si apa C6eltuieli cu personalul A4ustarea valorii a)orti.arilor,activelor circulante si provi.ioanelor C6eltuieli privind prestatiile e7terne,alte c6eltuieli de e7ploatare C6eltuieli din e;ploatare )! !" "**( 16,,$-,2&& 1,621,&1, 13,E$6,26',-3,,122 1-,&'1,33' ..%*)"%*.+ )! !" "*!* 21,E1',E&$ 1,6&-,26& 1',26E,$6' ',6,6,,622,$,',33' ++%+)+%(*( 2 T 2'M T 'M T ,M T 3M T ''M T 21M

C6eltuielile de pro)ovare pentru )arCeting si van.ari au repre.entat in anul 2E1E, 2E M din ci#ra de a#aceri. Aceste c6eltuieli au #ost necesare pentru a pro)ova produsele noi introduse de SC Bio#ar) SA pe piata #ar)aceutica in ulti)ii ani. Au #ost pro)ovate produsele atat la #ar)acii cat si la consu)atorul #inal prin inter)ediul ca)paniilor de televi.iune si presa. La data de 31.12.2EE,, a procedat la reevaluarii porto#oliului care a inregistrat un venit in valoare de 6.E6'.3$6 lei inclus in re.ultatul anului 2EE,. La data de 31.12.2E1E prin reevaluarea porto#oliului a inregistrat o scadere valorica de 3''.1-2 la data de 31.12.2E1E #ata de 31.12.2EE, datorita evolutiei /ursiere din acest an ast#el > 3ortof )! !" "*!* SIMB#& $E<=MIRE A!AO A!MAV GAV SA M0"IAS B!" B!" CO8! 8!AGSILFAGIA C98II "A ! "A O!A SA SI 1 SI BAGA8 C!ISAGA SI 2 SI MOL"OFA SI 3 SI 8!AGSILFAGIA SI ' SI MAG80GIA SI SI OL80GIA 8LF B.8!AGSILFAGIA 80L 8!AGS0L0C8!ICA nr act 3,EEE,EEE 3-,EEE ',32' 12E,EEE 1,&,-,1EE 2,--E,EEE &23,-EE 61-,6EE ',1EE,EEE '33,$,2 13,E'E pret unitar E.1',E 12.3-EE 33.1EEE E.123, 1.E1'E 1.162E E.-'3E.6''E 1.26EE 1.22&E 1,.3-EE val piata --9%*** -)"%".* !-)%!"!-%1+1 !%("!%+)! "%(+)%!** --9%.9" )(+%--+ .%!++%*** .)"%+(9 "."%)"3ierdere )! !" "*!* 1-6,EEE 922,$-E 916,&6' 2,62& 921,,&32 -6,1EE 9112,'E& 9'E,63E 9'1,EEE 91&1,6&, $6,2&'

In anul 2E1E au #ost pri)ite gratuit un nu)ar de $,.$1' actiuni la Banca 8ransilvania si au )ai #ost su/scrise la aceeasi societate un nu)ar de 3-.222 actiuni noi. &ic6iditate >disponibil in cont etc ? "isponi/ilitatile /anesti la 31.12.2E1E, con#or) /ilant, sunt la un nivel de ,2E.&26 lei #ata de 2&.E'&.-,2 lei la data de 31.12.2EE,. (entru anul 2E1E s9a #acut reclasi#icarea depo.itelor /anesti, detinute de SC Bio#ar) SA la /anci, din po.itia de conturi /ancare la po.itia investitii pe ter)en scurt unde este corect sa #ie pre.entate con#or) OM 3E--52EE,. !ata lic6iditatii generale avea un nivel de -.-2 ceea ce constituie un #actor po.itiv pentru co)panie.

10

Indicatori econo)ico9#inanciari 31 dece)/rie 2EE,52E1E> 3rofitabilitatea si rentabilitatea capitalului Eficienta capitalului disponibil (ro#it inainte de do/an.i si i)po.it 1A3 Capital disponi/il 1B3 A,B Eficienta capitalului propriu (ro#itul net 1A3 Capital propriu 1B3 A,B Rata profitului operational (ro#it inainte de do/an.i si i)po.it 1A3 Fenituri din e7ploatare 1B3 A,B Rata profitului net (ro#itul net 1A3 Fenituri totale 1B3 A,B Rata activelor totale (ro#it inainte de do/an.i si i)po.it 1A3 8otal active 1B3 A,B Solvabilitate Rata datoriei 8otal o/ligatii 1A3 8otal active 1B3 A,B Rata autonomiei financiare Capitalul propriu 1A3 8otal active )ai putin datorii curente nete 1B3 A,B &ic6iditate si capital de lucru Rata lic6iditatii generale Active curente O/ligatii curente >A,B? Rata rapida a lic6iditatii Active curente Stocuri
11

)! !" *( 22,$2&,&36 136,,E3,-16 !+ +*2 1,,636,E,E 136,E-2,&62 !- -)2 22,$2&,&36 6&,$'3,22, )) *+2 1,,636,E,E $3,3,-,,&"+ 9.2 22,$2&,&36 1-',E&E,$6' !- 9.2 )! $ecembrie "**( 13,1'1,61& 1-',E&E,$6' 1 .)2 136,E-2,&62 1'1,$&,,&EE (. (.2 )! $ecembrie "**( &1,2&6,,EE 12,2,E,,6' + +! &1,2&6,,EE 11,2&3,&1E

)! !" !* 1$,,6',E$$ 1'6,6E-,33, !" ".2 1','1',$,3 1'-,$61,EE, ( 1(2 1$,,6',E$$ &3,-$1,61' "! .*2 1','1',$,3 &$,$-,,1E!+ -)2 1$,,6',E$$ 16&,22',1E' !* +12 )! $ecembrie "*!* 1,,1E',63& 16&,22',1E' !! )+2 1'-,$61,EE, 1',,,63,$,6 (9 "*2 )! $ecembrie "*!* 1EE,$1&,$2E 1&,26E,3E& . ." 1EE,$1&,$2E 13,--3,63'

O/ligatii curente >A8B?,C 3erioada incasarii clientilor Creante co)erciale 1A3 Ci#ra de a#aceri neta 1B3 >A,B?@)+.8 zile 3erioada imobilizarii stocurilor Stocuri 1A3 Costul productiei vandute 1B3 >A,B?@)+.8 zile 3erioada ac6itarii furnizorilor urni.ori 1A3 C6eltuieli )ateriale si din a#ara 1B3 >A,B?@)+.8 zile

12,2,E,,6' .%9* 3,,$1',-1$ 6$,1E&,&36 "!+ 11,2&3,&1E 2',$&-,E-& !++ ,,&$-,-6, '3,333,$2$ 1)

1&,26E,3E& - 99 -E,',&,E'& &2,2,',&&""13,--3,63' 2,,$'$,1E' !++ 1-,-E$,E22 -,,1$6,6-& (+

In anul 2E1E activele i)o/ili.ate au inregistrat o scadere de apro7i)ativ &,3M #ata de anul 2EE,, datorita a)orti.arii )i4loacelor #i7e si deprecierii terenurilor pe care SC Bio#ar) SA le are in proprietate. In anul 2E1E, valoarea ac6i.itiilor de i)o/ili.ari corporale a #ost de -.2EE.1E, lei. Avand in vedere o/iectivele si necesitatile co)paniei, in anul 2E1E s9au reali.at o serie de investitii cu un i)pact se)ni#icativ asupra activitatii, atat pentru sediul central cat si pentru relocarea depo.itului. In pri)a parte a anului au avut loc )oderni.ari )a4ore ale la/oratorului de controlul calitatii care au constat in re#acerea co)parti)entarilor interioare, re#acerea instalatiei centrali.are de incal.ire, re#acerea pardoselilor si a peretilor, in concordanta cu nor)ele de /una practica #ar)aceutica. Situatia financiar8contabila

) Elementele de bilant:
$escrierea elementelor de $ecembrie "**1 bilant Active i)o/ili.ate $&.'31.-13 Active curente care repre.inta 1EMdin total active> 9 Creante co)erciale 1$.-2$.363 9 Investitii #inanciare pe ter)en 1E.'11.E,E scurt 9 Gu)erar si alte disponi/ilitati 26.E3-.636 lic6ide 8otal active curente 6&.21&.2E& 8otal datorii 1-.E,,.2,, 8otal capitaluri 12,.$13.-'2

Lei $ecembrie "**( $2.$,3.&6' 3E.3-6.-16 ,.3-&.EEE1 2&.E'&.-,2 &1.121.E3$ 13.1'1.61& 136.E-2.&62 $ecembrie "*!* 6$.-13.'', 16.1E-.1,1 66.2'&.'33 ,2E.&26 1EE.-E3.3-2 1,.1E'.63& 1'-.$61.EE,

12

La po.itia investitii pe ter)en scurt in /ilant, in valoare de 66.2'&.'33 lei, sunt operate si /iletele la ordin pri)ite de la clienti de catre SC Bio#ar) SA. Soldul acestora la 31.12.2E1E este in valoare de 3'.3,2.&-6 lei. b) Contul de profit si pierderi: $escriere Fan.ari nete Fenituri totale $ecembrie "**1 6-.1E2.&&, $E.-E6.36E Lei $ecembrie "**( 6$.1E&.&36 $3.3,-.,&$ecembrie "*!* &2.2,'.&&&$.$-,.1E-

0le)ente de c6eltuieli cu o pondere de 2EM in van.arile nete

9 C6eltuieli cu )aterii pri)e 9 C6eltuieli cu personalul 9 C6eltuieli cu prestatii e7terne (ro#it5pierdere /ruta (ro#it net5pierdere neta c) cash flow> $escriere Sold initial Gu)erar in cadrul activitatii de /a.a Gu)erar in cadrul activitatii investitiilor Gu)erar in cadrul activitatii de #inantare Sold #inal " . Capitalizarea bursiera

16.$$$.3&' 13.1E&.3E& 13.$E,.3E1 91&.&$3.11, 921.31E.1-3

16.6,2.6-3 13.E$6.261'.3,,.E&' 22.-&6.-'1 1,.636.E,E Lei

2E.''-.-&' 1'.26E.$6' 2E.$&$.,EE 1$.&''.,26 1'.'1'.$,3

$ecembrie "**1 1-.E2-.,&1 16.1',.E-2 93.2$-.'2, 91.&63.,6$ 26.E3-.636

$ecembrie "**( 26.E3-.636 2.$&'.2'2 1.'11.632 92.1&2.,1& 2&.E'&.-,2

$ecembrie "*!* 2&.E'&.-,2 $.23'.166 932.263.-E91.E,&.'2$ ,2E.&26

Actiunile SC BIO A!M S.A. sunt inscrise la Cota Bursei de Falori Bucuresti SA S sectorul valorilor )o/iliare e)ise de persoanele 4uridice ro)ane 9 Categoria I din anul 2EE- cu apro/area Consiliului Bursei de Falori Bucuresti. In cadrul ulti)ei sedinte de tran.actionare, pretul de desc6idere a #ost de E.22EE ron, in ti)p ce ulti)ul pret inregistrat de o actiune a co)paniei a avut valoare de E.2213 ron acest lucru inregistrandu9se in data de E&.E'.2E11 la ora 16>3E. Folu)ul actiunilor tran.actionate in cadrul sedintei au #ost de 213--EE, cu o valoare totala de '$E.13&,,- ron.
13

In ur)a anali.ari acestui gra#ic se o/serva ca cel )ai sca.ut pre% s9a inregistrat la E1.E6.2E1E. "upa aceea data pretul actiunilor a inregistrat cresteri se)ni#icative. In anul 2E11 varia%iile pre%ului de tran.actionare sunt )ici in co)paratie cu celelalte din anul precedent

" + Evolu0ia politicii de dividende

"e la data atri/uirii in anul 1,,6 a Certi#icatelor de actionar al S.C. BIO A!M S.A. si pana in pre.ent ca ur)are a 6otararii actionarilor pre.enti la adunarile generale care au avut loc pentru apro/area inc6eierii #iecarui e7ercitiu #inanciar, s9a apro/at distri/uirea de dividende a#erente nu)ai anului 2EEE, #iecarui actionar al societatii, proportional cu nu)arul de actiuni detinut. (rin 6otararea adunarii generale e7traordinare a actionarilor nr. 3$ din 13.E$.2EE', actionarii pre.enti la adunare au 6otarat )a4orarea capitalului social cu re.ervele constituite din pro#itul net a#erent anilor 1,,$, 1,,&, 1,,, reparti.at pentru )oderni.area societatii si pro#itul net nereparti.at a#erent anilor 2EE1, 2EE2, 2EE3.Actiunile e)ise prin )a4orarea capitalului social au #ost reparti.ate cu titlu gratuit, proportional cu nu)arul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la s#arsitul .ilei de 1-.E$.2EE'. (rin 6otararea adunarii generale e7traordinare a actionarilor nr. '' din E2.E6.2EE-, s9a 6otarat )a4orarea capitalului social al societatii cu re.ervele constituite din pro#itul net a#erent
14

anului 2EE'. Actiunile e)ise prin )a4orarea capitalului social au #ost reparti.ate cu titlu gratuit, proportional cu nu)arul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la s#arsitul .ilei de 1$.E6.2EE-. Adunarea Generala a Actionarilor din data de 2$.E'.2EE6 a 6otarat prin actionarii pre.enti nedistri/uirea de dividende pentru anul 2EE-, pro#itul ra)as #iind alocat catre re.ervele societatii. 8otodata adunarea generala e7traordinara a actionarilor a 6otarat delegarea catre Consiliul de Ad)inistratie a co)petentei de )a4orare a capitalului social al societatii cu re.ervele constituite din pro#itul net a#erent anului 2EE-. Consiliul de Ad)inistratie al SC BIO A!M SA a 6otarat in sedinta din 23.E-.2EE6 )a4orarea capitalului social al societatii cu su)a de 11.E23.1E- !OG. Actiunile e)ise prin )a4orarea capitalului social au #ost reparti.ate cu titlu gratuit, proportional cu nu)arul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la s#arsitul .ilei de E$.E6.2EE6. $ividend $ividend $ata Anu 3ersoane 3ersoane referinta l Fizice /uridice AGA
2008 2007 2006 2005 2004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 N/A 24.03.2008 30.03.2007 10.04.2006 N/A

$ata AGA >dividend?


N/A 16.04.2008 25.04.2007 27.04.2006 N/A

$ata $ata e; inregistrarii dividend


N/A 06.05.2008 14.05.2007 15.05.2006 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

$ata declararii
N/A 11.03.2008 21.03.2007 28.03.2006 N/A

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Bio#ar) S.A. din data de 2-.E'.2EE$ pentru inc6eierea e7ercitiului #inanciar 2EE6, prin actionarii pre.enti la adunare au 6otarat ca pro#itul ra)as de reparti.at sa #ie alocat catre re.ervele societatii. (rin 6otararea nr. -'52-.E'.2EE$ a Adunarii Generale 07traordinare a Actionarilor s9a 6otarat )a4orarea capitalului social cu su)a de 11.$3$.-,, !OG. Actiunile e)ise au #ost distri/uite cu titlu gratuit, proportional cu nu)arul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la s#arsitul .ilei de 1'.E-.2EE$. La data de 31.12.2EE&, SC Bio#ar) SA a inregistrat pierdere conta/ila. Spre deose/ire de anul #inaciar 2EE&, la data de 31.12.2EE,, SC Bio#ar) SA a o/tinut un pro#it de 1,.636.E,E lei care s9a reparti.at pe re.erve legale ,&1.&E- lei si 1&,6-',2&- lei acoperirea pierderii conta/ile a#erenta anului precedent. La data de 31.12.2E1E S.C. Bio#ar) SA a inregistrat un pro#it net in valoare de 1','1',$,3 lei, care va #i reparti.at dupa cu) ur)ea.a> 3rofit net "*!* !e.erva legala de constituit 2E1E Acoperire pierdere 2EE& "ividende Alte re.erve !-%-!-%9() &-1,$-1 2,6--,&6& 6,E21,$'1 ',&&-'33
15

Ast#el in acest an s9a sta/ilit distri/uirea c*tre ac%ionari a unui dividend /rut de E,EE-lei5ac%iune. !aportat la pre%ul din pia%* al acestor titluri, de E,21'3 lei5unitate, randa)entul dividendului este de 2,-6M. " 9 Emisiunea de noi titluri financiare >ac0iuni% obliga0iuni Ai derivatele lor? In ur)a )a4orarii capitalului social prin incorporarea pro#itului a#erent anului 2EE6, au ra)as un nu)ar de &.126 actiuni care nu au putut #i reparti.ate con#or) ratei de alocare. Aceste actiuni au #ost alocate de catre "epo.itarul Cental societatii. La 31.12.2E1E, SC Bio#ar) SA detinea asadar, &.126 actiuni proprii. In anul 2E1E nu au e7istat actiuni de ac6i.itionare de catre SC Bio#ar) SA a propriilor actiuni. "e ase)enea SC Bio#ar) SA nu a e)is in anul 2E1E o/ligatiuni sau alte titluri de creanta. 2.& Informatii referitoare la impozitul pe profit I)po.itul pe pro#it de plata a #ost calculat tinand cont de in#luentele c6eltuielilor nededucti/ile, respectiv veniturilor i)po.a/ile, a #acilitatilor #iscale precu) si a e#ectelor provi.ioanelor pentru i)po.it pe pro#it. O reconciliere intre pro#itul conta/il si cel #iscal ce a stat la /a.a calculului i)po.itului pe pro#it este pre.entata in ta/elul ur)ator>
$enumire indicatori Fenituri totale C6eltuieli totale 1)ai putin i)po.itul pe pro#it3 Rezultat contabil "educeri C6eltuieli nededucti/ile Rezultat fiscal I)po.it pe pro#it 1 !e.ultat #iscal 7 16M3 !educeri de i)po.it pe pro#it calculate potrivit legislatiei in vigoare 'otal impozit pe profit "**( $3,3,-,,&1-E,&E,,'''3 22,-&6,-'1 111,2E,,-EE3 &,321,-$3 1,,6,&,6E6 3,1-1,$$$ 12E1,3263 "%(.*%-.! "*!* &$,$-,,1E16,,,1',1$,3 1$,&'',,26 1',,'2,31$3 1E,E$&,$-3 22,,&1,363 3,6$$,E1& 12'6,&&-3 )%-)*%!))

" ( Informatii referitoare la cifra de afaceri Ci#ra de a#aceri reali.ata de SC Bio#ar) SA in anul 2E1E este in valoare de &2,2,',&&lei. Aceasta ci#ra de a#aceri este reali.ata in principal din van.ari de produse #inite direct la distri/uitori #ar)aceutici, piata interna prin punctul de des#acere din strada Logo#atul 8autu, nr.,,, Bucuresti. In anul 2E1E, SC B io#ar) SA a initiat un proiect de distri/utie a produselor sale direct la #ar)acii. "in aceasta au re.ultat in anul 2E1E van.ari in valoare de $-6,,$&lei.
16

Fan.arile la e7port in anul 2E1E au #ost in valoare de 2,111,$26 lei.


" !* Informatii referitoare la auditarea situatiilor financiare

Auditul #inaciar pentru e7ercitiul #inanciar 2E1E a #ost e#ectuat de SC B"O Audit S!L. Onorariul auditorului #inanciar pentru e7ercitiul #inanciar 2E1E este in valoare de --,EEE lei. Auditorul a prestat e7clusiv servicii de audit #inanciar, si si9a e7pri)at punctul de vedere cu privire la corectitudinea datelor relevante si anu)e> ,,in opinia noastr*, situa%iile #inanciare ane7ate o#er* o i)agine #idel*, in toate aspectele se)ni#icative, a po.i%iei #inanciare a Societ*%ii la data de 31 dece)/rie 2E1E, precu) 2i a per#or)an%ei #inanciare 2i a #lu7urilor de nu)erar ale acesteia pentru e7erci%iul #inanciar +nc6eiat la aceast* dat* +n con#or)itate cu Ordinul Ministrului inan%elor (u/lice al !o)Dniei nr. 3E--52EE,. <

17

Capitolul ) STRUCTURILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA ) ! Adunarile generale ale actionarilor Adunarea Generala a Actionarilor este organul supre) de deci.ie al Societatii. Adunarile Generale sunt ordinare si e7traordinare. Adunarea Generala a Actionarilor poate #i convocata de Consiliul de Ad)inistratie, cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau cu)ulat cel putin -M din capitalul social. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se #ace de catre Consiliul de Ad)inistratie in ter)en de cel )ult 3E de .ile si se va intruni in ter)en de cel )ult 6E de .ile de la data pri)irii cererii. Convocarea va #i depusa la !egia Autono)a Monitorul O#icial in vederea pu/licarii, in ter)en de cel )ult - .ile de la data adoptarii de catre consiliul de ad)inistratie a deci.iei de intrunire a adunarii generale. 8er)enul de intrunire nu poate #i )ai )ic de 3E de .ile de la pu/licarea convocarii in Monitorul O#icial al !o)aniei, (artea a IF9a. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se considera vala/il constituita si poate lua deci.ii daca la pri)a convocare sunt pre.enti actionari care detin cel putin 'EM din nu)arul total de drepturi de vot. Hotararile se pot lua in )od vala/il cu )a4oritatea si)pla a voturilor e7pri)ate. "aca la pri)a convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvoru) se poate convoca o a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in )od legal in conditiile intrunirii oricarei parti a capitalului social repre.entat in adunare. Hotararile se vor lua in )od vala/il cu )a4oritatea voturilor e7pri)ate. Adunarea Generala 07traordinara a Actionarilor se considera vala/il constituita si poate lua deci.ii daca la pri)a convocare sunt pre.enti actionari repre.entand 'EM din nu)arul total de drepturi de vot. "aca la pri)a convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvoru) se poate convoca o a doua Adunare Generala 07traordinara ce se va constitui in )od legal in conditiile in care sunt pre.enti actionari detinand 2EM din nu)arul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu )a4oritatea voturilor detinute de actionarii pre.enti sau repre.entati. "eci.ia de )odi#icare a o/iectului principal de activitate al societatii, de reducere sau )a4orare a capitalului social, de sc6i)/are a #or)ei 4uridice, de #u.iune, divi.are sau de di.olvare a societatii se ia cu o )a4oritate de cel putin doua trei)i din drepturile de vot detinute de actionarii pre.enti sau repre.entati. Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvoru) si )a4oritate cerute de pre.entul Act Constitutiv sunt o/ligatorii atat pentru actionarii a/senti, dar legal convocati, cat si pentru actionarii care au votat contra sau s9au a/tinut de la vot. In ter)en de 1- .ile de la data Adunarii Generale 6otararile Adunarii Generale a Actionarilor se vor depune la !egistrul Co)ertului si se vor pu/lica in Monitorul O#icial al !o)aniei. Hotararile Adunarilor Generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale pre.entului Act Constitutiv pot #i atacate in 4ustitie, in ter)en de 1- .ile de la data pu/licarii lor in Monitorul O#icial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunare sau care au votat contra si au cerut sa se insere.e aceasta in procesul.

18

) " Consiliul de administratie Societatea este condusa de un Consiliu de Ad)inistratie #or)at din - )e)/ri. "in randul )e)/rilor CA se alege (resedintele CA. Ad)inistratorii vor #i alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de ' ani si )andatul acestora poate #i reinnoit pentru o perioada 6otarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Ad)inistratorii pot #i revocati oricand prin 6otararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Ma4oritatea )e)/rilor consiliului de ad)inistratie va #i #or)ata din ad)inistratori nee7ecutivi. Consiliul de Ad)inistratie are ur)atoare atri/utii> a3 sta/ilirea directiilor principale de activitate si de de.voltare a societatii @ /3 sta/ilirea siste)ului conta/il 2i de control #inanciar 2i apro/area plani#ic*rii #inanciare@ c3 nu)irea 2i revocarea directorilor 2i sta/ilirea re)unera%iei lor si orice alte avanta4e@ sta/ileste re)uneratia supli)entara a )e)/rilor Consiliului de Ad)inistratie insarcinati cu #unctii speci#ice in li)itele generale sta/ilite de Adunarea Generala a Actionarilor d3 preg*tirea raportului anual, organi.area adun*rii generale a ac%ionarilor 2i i)ple)entarea 6ot*rDrilor acesteia@ e3 introducerea cererii pentru desc6iderea procedurii insolven%ei societ*%ii, potrivit Legii nr. &-52EE6 privind procedura insolven%ei. #3 )utarea sediului societatii@ g3 sc6i)/area o/iectului de activitate al societatii, cu e7ceptia do)eniului si a o/iectului principal al societatii@ 63 in#iintarea sau des#iintarea unor sedii secundare > sucursale, agentii, repre.entante sau alte ase)enea unitati #ara personalitate 4uridica@ i3 )a4orarea de capital social si sta/ilirea procedurii de ur)at cu respectarea legilor in vigoare, in li)itele sta/ilite de adunarea generala e7traordinara a actionarilor @ 43 actele de do/andire, instrainare, sc6i)/ sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor i)o/ili.ate ale societatii , a caror valoare depaseste, individual sau cu)ulate, pe durata unui e7ercitiu #inanciar, 2EM din totalul activelor i)o/ili.ate, )ai putin creantele , vor #i inc6eiate de catre ad)inistratorii sau directorii societatii nu)ai dupa apro/area preala/ila de catre adunarea generala e7traordinara a actionarilor@ C3 alege (resedintele Consiliului de Ad)inistratie l3 organi.ea.a controlul propriu al societatii )3 apro/a contractarea de i)pru)uturi /ancare cu o valoare )ai )are de $-E.EEE 0uro, dar )ai )ica sau egala cu 2EM din totalul activelor i)o/ili.ate )ai putin creantele Me)/ri Consiliului de Ad)inistratie ai SC Bio#ar) SA sunt> 9 "anut FASIL0 9 (resedinte CA 9 Ioan CAVMAG 9 Me)/ru CA 9 IOG AG"!0I 9 Me)/ru CA 9 0lena CALI8OIA 9 Me)/ru CA 9 "u)itru 8A"O! S Me)/ru CA Consiliul de Ad)inistratie este #or)at - )e)/rii din care 2 )e)/ri nee7ecutivi si 3
19

)e)/ri independenti, con#or) criteriilor sta/ilite de Codul de Guvernanta Corporativa al BFB . In cursul e7ercitiului #inanciar 2E1E (resedintele Consiliului de Ad)inistratie a convocat de 13 ori )e)/rii Consiliului de Ad)inistratie.Me)/ri Consiliului de Ad)inistratie au participat la sedinte personal sau prin tele#on. Au #ost pre.entate si discutate situatiile #inanciare ale lunii precedente, propuneri #acute de presedintele CA pentru de.voltarea societatii, prin i)/unatatirea si largirea porto#oliului de produse, co)pletarea o/iectelor secundare de activitate ale societatii, apro/area de ca)panii co)erciale, apro/area investiilor pentru indeplinirea conditiilor necesare autori.arii GM( a societatii precu) si alte pro/le)e i)portante care au #ost aduse la cunostinta Consiliului de Ad)inistratie, luandu9se deci.iile necesare des#asurarii activitatii societatii. In ur)a sedintelor Consiliului de Ad)inistratie au #ost e)ise un nu)ar de 11 6otarari, co)unicate departa)entelor ce ur)au a le aduce la indeplinire. (resedintele Consiliului de Ad)inistratie are ur)atoarele atri/utii> a3 convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Ad)inistratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cu)ulat cel putin -M din capitalul social @ /3 conduce sedintele Consiliului de Ad)inistratie si conduce adunarile generale @ c3 coordonea.a activitatea consiliului si raportea.a cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor@ d3 veg6ea.a la /una #unctionare a organelor societatii. "irectorul General are ur)atoarele atri/utii> a3 repre.inta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii, sindicatul si in 4ustitie in conditiile legii si ale pre.entului Act Constitutiv @ /3 anga4ea.a si concedia.a personalul societatii@ c3 sta/ileste #isele postului si salariile tuturor anga4atilor societatii@ d3 propune organigra)a societatii@ e3 apro/a sanctiuni pentru personalul societatii@ #3 apro/a alocarea pri)elor pentru personalul societatii@ g3 are drept de se)natura in /anca , va dese)na si revoca persoanele ce vor avea acest drept, precu) si li)itele acestui drept@ 63 in a/senta unei 6otarari a Adunarii Generale a Actionarilor, "irectorul General va putea anga4a societatea in li)ita unei su)e ce repre.inta )a7i) ec6ivalentul in lei a $-E.EEE 0A!O, dar nu )ai )ult de 2EM din totalul activelor i)o/ili.ate, )ai putin creantele pentru operatiuni #inanciare luate individual sau cu)ulat pe durata unui e7ercitiu #inanciar@ i3 indeplineste orice alte atri/utii delegate de catre Consiuliul de Ad)inistratie@ 43 are dreptul de a delega co)petenta de repre.entare a societatii in relatiile cu tertii, cu sindicatul etc. "irectorului 07ecutiv, "irectorului General Ad4unct si altor presoane din )anage)entul societatii, prin deci.ie. "irectorul General al Societatii raportea.a Consiliului de Ad)inistratie. "irectorul General este raspun.ator pentru depasirea atri/utiilor sale. "irectorul General poate #i si (resedintele Consiliului de Ad)inistratie. "irectorul general raspunde pentru indeplinirea 6otararilor Consiliului de Ad)inistratie si a planului de a#aceri. Me)/ri conducerii e7ecutive sunt> 9 "anut Fasile9 "irector General9 cu vasta e7perienta in conducerea unei societati in
20

do)eniul #ar)aceutic si in coordonarea operatiunilor de #a/ricatie in industria ali)entara 9 "aniela 8raiana 8alea9 "irector General Ad4unct9 e7perienta relevanta in coordonarea activitatii operationale si ad)inistrative a unei societatii #ar)aceutice 9 Mi6aela Ion9 Se# O#iciu Quridic9 e7perienta relevanta in coordonarea departa)entului Quridic 9 Car)en Stanescu9 Manager Aprovi.ionare9 e7perienta in coordonarea depo.itelor si activitatii de aprovi.ionare 9 Laura Boer9 Conta/il Se#9 e7perienta relevanta in do)eniul #inanciar9 conta/il 9 (etruta Stoicescu9 Manager (roductie si Atilitati a/rica9 e7perienta relevanta in coordonarea activitatilor de plani#icare, intretinere si productie #ar)aceutica 9 Falerica Giculescu9 Manager Controlul Calitatii9 e7perienta relevanta in activitatea de control al calitatii 9 Giculina Badicu9 Manager Cercetare "e.voltare9 e7perienta relevanta in coordonarea activitatii de cercetare9de.voltare si in activitatea de la/orator cercetare9de.voltare de produse noi 9 Mi6aela (arvu9 Manager MarCeting si Fan.ari9 e7perienta relevanta in coordonarea distri/utiei directe si indirecte, activitatilor de pro)ovare, van.are si e7port 9 "ragos Morosanu9 Manager 8e6nologia In#or)atiei si Co)unicatiei9 e7perienta relevanta in coordonarea departa)entului te6nologia in#or)atiilor si co)unicatiei 9 Falentina (asa9 Manager al Siste)elor de Manage)ent al Calitatii9 e7perienta relevanta in coordonarea activitatii de asigurarea calitatii 9 Liviu Fisan9 Se# "eparta)ent Ad)inistrativ9 e7perienta relevanta in coordonarea activitatilor ad)inistrative, de (SI si )anage)entul )ediului 9 Andreea G6erg6ina9 Manager "e.voltare Organi.ationala9 e7perienta relevanta in conceperea si derularea de proiecte de de.voltare organi.ationala, in coordonarea ca/inetului )edical si a activitatilor de Sanatate si Securitate in Munca Me)/ri conducerii e7ecutive au co)petente si raspunderi con#or) #isei postului.
Gu)arul de actiuni detinute de )e)/rii conducerii e7ecutive si a Consiliului de Ad)inistratie al SC Bio#ar) SA la data de 31.12.2E1E sunt pre.entate in sc6e)a ur)atoare> "anut FASIL0 S presedinte CA "u)itru 8A"O! S )e)/ru CA Ioan CAVMAG S )e)/ru CA "ana 8alea S "irector General Ad4unct Mi6aela Ion S Se# O#iciu Quridic Actionariat (etruta Stoicescu S Manager (roductie si Atilitati a/rica Car)en Stanescu 9 Manager Aprovi.ionare "ragos Morosanu S Manager I8 2.E$$.361

&12.12-E.EEE 66.166 $.$6& -.1,3 2E$.1&1 'E.-6E

8oate persoanele care #ac parte din conducerea e7ecutiva a societatii sunt anga4ate cu contract pe perioada nedeter)inata, )ai putin "irectorul General "anut Fasile care are inc6eiat contract de )andat. !e)uneratia acordata conducerii a #ost in valoare de ''6,1'' pentru anul 2E1E si 3&&,'E3 L0I pentru anul 2EE,. Gu e7ista acorduri, intelegeri sau legaturi de #a)ilie intre persoanele din conducerea e7ecutiva a co)paniei si o alta persoana datorita carora persoana din conducerea e7ecutiva a #ost nu)ita ca )e)/ru al conducerii e7ecutive.
21

) " $repturile actionarilor Actionarii vor participa la pro#iturile si pierderile Societatii in #unctie de participarea la capitalul social. Actionarul are dreptul la dividende, proportional cu actiunile detinute, calculate pe /a.a pro#itului net reali.at. !eparti.area dividendelor si orice alte deci.ii privind alocarea pro#itului net va #i 6otarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actiunile sunt indivi.i/ile #ata de Societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru #iecare actiune. Actionarii au dreptul de a participa la )a4orarea capitalului social.Capitalul social al Societatii poate #i )a4orat prin deci.ia Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Ad)inistratie al Societatii in li)itele sta/ilite de Adunarea Generala a Actionarilor. Ma4orarea capitalului social cu aport in nu)erar se reali.ea.a prin e)iterea de actiuni noi ce sunt o#erite spre su/scriere > a3 detinatorilor dreptului de pre#erinta, apartinand actionarilor e7istenti la data de inregistrare care nu si le9au instrainat in perioada de tran.actionare a acestora, daca este ca.ul sau do/andite in perioada de tran.actionare a acestora. (entru e7ercitarea dreptul de pre#erinta se va acorda o perioada de 3E de .ile de la pu/licarea 6otararii de )a4orare a capitalului social in Monitorul O#icial /3 pu/licului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au #ost su/scrise in totalitate in decursul perioadei e7ercitarii dreptului de pre#erinta, daca e)itentul nu decide in Adunarea Generala 07traordinara a Actionarilor anularea acestora. Adunarea Generala 07traordinara a Actionarilor poate 6otari tran.actionarea drepturilor de pre#erinta in conditiile legii si a regula)entelor CGFM. Ma4orarea capitalui social se poate #ace si prin alte )odalitati preva.ute de lege cu respectarea drepturilor actionarilor. Actionarii pot solicita pentru in#or)are si e7ercitare a controlului ur)atoarele docu)ente a3 re.ultatele #inanciare periodice si anuale pu/licate@ /3 /ugetul de venituri si c6eltuieli @ c3 rapoartele curente #acute catre BFB5CGFM @ d3 6otararile adunarilor generale ordinare si e7traordinare (entru in#or)area actionarilor pe site9ul societatii e7ista postate la sectiunea Guvernanata Corporativa in#or)atii privind> 9Adunarile Generale ale Actionarilor 1convocari, )ateriale AGA, 6otarari AGA, #or)ulare de procuri speciale, #or)ulare de vot prin corespondenta, re.ultatele voturilor e7pri)ate, proiecte de 6otarari 3 !apoarte curente, co)unicate !aportari #inanciare Intre/ari #recvente (ersoana de contact pentru actionariat cu nu)ar de tele#on.

) ) Aspecte legate de angaBatii,personalul societatii comerciale In anul 2E1E s9a inregistrat un numar mediu de angaBati de 3'3. In ceea ce priveste nivelul de pregatire a personalului, distri/utia este ur)atoarea> 'EM
22

din anga4ati sunt a/solventi de studii superioare, 33M sunt a/solventi de studii )edii, iar di#erenta de 2$M sunt la nivel de scoala pro#esionala5gi)na.iu. "e ase)enea in anul 2E1E, 1$2 de persoane au #acut parte din Sindicatul Independent al co)paniei. (e parcursul anului 2E1E nu au #ost intalnire situatii con#lictuale intre anga4ati si nici intre repre.entantii )anage)ent9ului si anga4ati. Concluzii Co)pania Bio#ar) SA este una dintre societatile, cu un rol c6eie in producerea si co)erciali.area )edica)entelor de u. u)an din !o)ania. Bio#ar) este una din co)paniile ce #ac parte din do)eniul utilitatilor ce sunt listate la Bursa de Falori Bucure2ti. "e ase)enea are un cod de guvernan%* proprie, respect* principiile O0C" de Guvernan%* Corporativ* 2i i)plicit Codul de GC al Bursei de Falori Bucure2ti. In perioada di#icil* pe care o parcurge +n pre.ent, Bio#ar) a reali.at c*, +n a#ara celor doua roluri )a4ore pe care de4a le are, cel te6nic> de producere +n condi%ii de )a7i)* siguran%*, igiena 2i sta/ilitate 2i +ndeplinind standardele de cea )ai inalta calitate, 2i cel econo)ic> de a crea pro#it pentru ac%ionari, a venit )o)entul s*92i asu)e +ntr9o )anier* )ai vi.i/il* un rol nou, orientat c*tre responsa/ilitate 2i etic*, un rol cu i)pact po.itiv )ai pronun%at asupra co)unit*%ii printr9o ga)a cat )ai variata de )edica)ente. Codul de 0tic* (ro#esional* a personalului din cadrul Bio#ar) SA este un g6id pentru anga4a%ii din cadrul co)paniei 2i o#er* in#or)a%ii privind )odul +n care ace2tia pot re.olva pro/le)ele de etic* +n a#aceri. Codul pre.int* setul de reguli pe /a.a c*rora s9a de.voltat co)pania, reguli de co)porta)ent etic +n a#aceri 2i )odul de prevenire a ac%iunilor ilicite 2i ilegale care ar putea s* apar* pe parcursul derul*rii a#acerilor +n cadrul co)paniei. Codul are caracter o/ligatoriu 2i se aplic* +n toate structurile Bio#ar) SA. Societatea asigur* respectarea criteiului de transparenta prin e#ectuarea de raport*ri periodice 2i continue adecvate asupra tuturor eveni)entelor i)portante, inclusiv situa%ia #inanciar*, per#or)an%a, proprietatea 2i conducerea. "atorita celor pre.entate in capitolele anterioare, pute) a#ir)a ca SC Bio#ar) S.A este un )odel autentic de guvernanta corporativa pe piata din !o)ania.

23

Bibliografie
1. Giculae eleagW 9 (ro/a europeana a guvernantei intreprinderii ro)anesti@ 2. !apoarte anuale SC.Bio#ar) SA pe anii 2EE,, 2E1E@ 3. Legea 2,$52EE', privind piata de capital, actuali.ata '. Legea 3151,,E, actuali.ata 2E11, privind societatile co)erciale -. XXX./io#ar).ro 6. XXX./v/.ro

24