Sunteți pe pagina 1din 31

Academia Navală Mircea cel Bătrân

Facultatea de Marină Civilă


Masterat: Inginerie şi Management Naval şi Portuar

ANALIZA ACTIVITĂŢII SC UMEX SA PENTRU


IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMET DE
MEDIU
CUPRINS

1. Prezentarea societăţii SC UMEX SA


1.1. Date generale
1.2. Introducere în formularea problemei
2. Auditul de mediu la SC UMEX SA
2.1. Analiza de impact asupra mediului mediu
2.2. Etapele elaborării auditului de mediu în activitatea de exploatare portuară
3. Stabilirea diagnosticului global (Mg) la SC UMEX SA
A. Locul conservarii mediului în strategia generală a operatorului portuar SC UMEX SA
B. Reflectarea problemelor de mediu în strategia de comunicare şi de marketing în
activitatea de exploatare portuară în cadrul SC UMEX SA
C. Reflectarea problemelor de mediu în strategia activităţii societăţii de exploatare portuară
SC UMEX SA
D. Reflectarea problemelor de mediu în strategia de asigurare cu resurse umane la SC
UMEX SA
E. Reflectarea problemelor de mediu în strategia juridică şi financiară a societăţii SC
UMEX SA
F. Reflectarea problemelor de mediu în strategia de cercetare-dezvoltare a activităţii de
exploatare portuară în cadrul societăţii SC UMEX SA
4. Calculul diagnosticul global privind importanţa acordată politicii de mediu în strategia
activităţilor operatorului portuar SC UMEX SA.
5. Prezentarea sub forma grafică a importanăţei acordată politicii de mediu în strategia activităţilor
din cadrul SC UMEX SA.

1. PREZENTARE SOCIETĂŢII SC UMEX SA

1
1.1. DATE GENERALE

Operatorul portuar propus pentru realizarea implementării unui sistem de management de


mediu este SC UMEX SA cu sediul în Incinta Port Nou , dana 44, Portul Constanta. Până în 1996,
societatea presta servicii de operare mărfuri generale ambalate si neambalate, utilaje agabaritice şi
autovehicule. Începând cu 1997, include în oferta sa şi prestări servicii aferente transportului
containerizat ocupând astazi peste 60% din activitate. Durata funcţionării societăţii este nelimitată,
cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/60411991, având
cod sirues 131078573 şi cod unic de inregistrare 1888500, atribut fiscal R.
Capitalul social al societăţii este de 14 667 80 ron, impartit în 586.712 acţiuni, cu valoare
nominală de 2,5 ron/acţiune.
Structura acţionariatului societăţii este:
1. Romenergo SA: 486130 aţiuni, procent 82,857%
2. S.I.F. Transilvania: 38290 acţiuni, procent 6,256%
3. Alţi acţionari: 62292 acţiuni, procent 10,617%
Conducerea societăţii este asigurată de un Consiliu de Administraţie ales de Adunarea Generală a
Acţionarilor, compus din: un preşedinte - director general şi doi directori executivi:
- director tehnic
- director administrativ-economic
Atribuţiile, autoritatea, responsabilităţile precum şi relaţiile de colaborare ale funcţiilor,
definite şi documentate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, sunt în concordanţă cu
structura organizatorică şi politică a societăţii şi sunt făcute cunoscute personalului prin Fişa
postului.
Numărul angajaţilor societăţii este de 232, structurat astfel:
- muncitori direct productivi 152
- muncitori indirect productivi 82
- operativi 45
- auxiliari 12
- TESA 25
Principalele sevicii prestate de societate sunt:
· Încarcarea/descărcarea în/din nave a mărfurilor provenite din import sau destinate
exportului;
· Depozitări de mărfuri pe platformele portuare;
· Închirierea utilajelor şi echipamentelor de exploatare portuară, închirierea de spaţii,
platforme, magazii;
· Manipularea mărfurilor generale, ambalate, neambalate, agabaritice şi autovehicule,
servicii aferente transportului containerizat ( manipulare şi depozitare containere cu marfă
şi fără marfă).

În vederea desfăşurării unei activităţi eficiente SC UMEX SA dispune de :

Mijloace tehnice:

2
Ø 17 macarale tip Bocsa
Ø 1 macara multifunctională DEMAG 250 tf.
Ø 2 macarale mobile LHM 320 LITRONIC
Ø utilaje portuare de operare pe platforme si magazii: macarale mobile de mare
capacitate
Ø tractoare, autotrailere, remorci, motostivuitoare

Suprafeţele de depozitare mărfuri: aprox. 150.000 mp. în aer liber sau acoperite: - 11.100
mp de depozite acoperite (magaziile 1 si 2 din dana 44 si magazia 5 din dana 38); - 136.340 mp de
platforme îngrădite în aer liber.

Mijloace logistice:
UMEX dispune de personal specializat care poate efectua reparaţii complexe la utilajele aflate
în dotare. Pentru operaţiunile de reparaţii care nu pot fi efectuate în cadrul UMEX, inclusiv din
raţiuni economice, se apelează la terţi subcontractori.

1.2. INTRODUCERE ÎN FORMULAREA PROBLEMEI

În condiţiile actuale de dezvoltare dar şi de regres economic, de evoluţie a tehnologiilor dar


şi de stagnare a acestora devine legitimă urmatoarea întrebare: Care este rolul managementului
mediului înconjurător în evolţia economică a unei activităţi economice?
Intensificarea activităţilor economice impune atăt evaluarea costurilor ecologice aferente
degradării mediului cât şi a celor necesare anulării efectelor datorate poluării.
Managerii organizaţiilor împărtaşesc o stare de vie nemulţumire în momentul primirii
propunerilor de investiţii pentru proiecte ecologice, din care multe nu sunt profitabile din punct de
vedere fmanciar. În acest sens reacţia companiilor romaneşti cu capital privat sau de stat trebuie să
fie cât mai rapidă pornind de la cerinţele UE în problemele de protecţia mediului. Cât de bine
suntem pregătiţi în acest moment din acest punct de vedere?
Exista 4 poziţii, care pot fi adoptate în raport cu aceste probleme:

OPŢIUNI

ECOLOGICE GRI
LIDER PEDEPSIT
COSTURI Imagine foarte bună, Se impune achiziţionarea de
RIDICATE politica de investiţii echipamente înregistrându-se
mari pierderi pe piaţa valorilor
COSTURI CONFORMIST DEZINTERESAT
REDUSE Măsuri, care nu costă sau Nu face nimic
care sunt gratuite
Fig. 1. Opţiuni strategice. Segmentul vizat ce se doreşte a fi ocupat este cel de lider.

• Dezinteresatul este cel care nu face nimic, nu cheltuieşte bani pentru protecţia mediului
şi are o imagine gri sau murdară. Cadrul legislativ însa se schimbă şi promovează legi

3
propice protecţiei mediului iar cel aflat în aceasta categorie, în timp, va fi plasat în
categoria pedepsiţilor.
• Compania pedepsită nu a reuşit să se adapteze la schimbări. E pedepsită de către clienţi,
care renunţă la serviciile sale, cerând existenţa echipamentelor pentru controlul poluării.
Apar cheltuieli substanţiale dar compania işi păstrează imaginea gri. Banii au fost
investiţi prea târziu.
• Conformistul este cel care respectă legea apelând la soluţii care costă foarte puţin
pentru ca în final pentru scurt timp, să obţină o imagine corespunzatoare din punct de
vedere ecologic.
• Liderul pentru obtinerea unei imagini bune investeşte pentru asigurarea unor tehnologii
superioare, eficiente, generatoare de cantităţi mici de reziduuri. În timp, poate deveni
standardul după care sunt judecate celelalte companii.
Evident că examinarea corecta a costurilor degradării mediului şi a costurilor protecţiei
pentru evitarea precisă a degradării nu va putea fi realizată fără să se facă apel la noţiunea de risc.
Pornind de la aceste aspecte fundamentarea condiţiilor dezvoltării durabile într-un anumit
sector de activitate va presupune o analiza complexă a mai multor componente ale managementului
companii vizat in cazul de fata SC UMEX SA. In cele ce urmeaza, pe baza practicii internationale
în domeniu, atât în Europa cât şi în S.U.A., voi prezenta modul în care poate fi realizat auditul de
mediu pentru o activitate economica oarecare, urmând a fi adaptată pe baza activităţii de exploatare
portuară prestată de societatea SC UMEX SA fundamentată pe 6 grile de reprezentare.
Auditul este o metodologie care permite evaluarea unei anumite situaţii în raport cu o
situaţie de referinţă. Auditul de mediu sau eco-auditul constituie un instrument de gestiune prin
intermediul caruia se stabileşte performanţa măsurilor aplicate cu scopul protecţiei mediului.
În acest sens principalele tipuri de audit sunt :
• Analiza de perspectivă (scoping audit): O analiză initiala. Se analizeaza problemele
strategice, dar nu se efectuează măsuratori.
• Analiza locală (site audit): Se analizeaza o anumita componenta a activitatii exploatare
portuara.
• Analiza globală (corporate audit): Se analizeaza aspectele legate de intreaga activitate
exploatare portuara( incarcari/descarcari la nave/auto/cfr).
• Analiza conformităţii (compliance audit): Se evaluează dacă o componentă a activităţii de
exploatare portuară respectă sau nu legislaţia în vigoare sau standardele în domeniul prevenirii
şi combaterii poluării.
• Analiza preluarii (take-over audit): Se verifică costurile potenţiate de mediu ale unui plan de
viitor. Reversul acesteia este analiza deposedării, care se refera la ce activitati ce necesita oprite
sau vandute pentru a reduce implicarea organizatiei în activităţi suspecte de poluare.
• Analiza activităţii (activity audit): Se verifică o activitate specifica ce se poate extinde la mai
mult de un amplasament. Statii de colectare a deseurilor.
• Analiza problemelor (issue audit): Se verifică modul in care organizatia trateaza o anumita
problema de interes public cum ar fi poluarea navelor datorită apelor de santină în interiorul
acvatoriului portuar.
• Analiza furnizorului (supplier audit): Se verifică standardul ecologic al colaboratorilor din
subsistemul de transfer al mărfurilor.
• Estimarea impactului asupra mediului (Environmental Impact Assessment): Se verifică
impactul manipulării unor noi tipuri de mîrfuri in terminal cu efect asupra mediului.

4
Analizele urmatoare vor revedea modul de conformare cu setul anterior de scopuri şi vor
verifica abaterile de la procedurile stabilite. De asemenea, vor stabili dacă au avut loc modificări
exteme, cum ar fi apariţia unei noi legislaţii sau a unor inovaţii tehnice posibile mai ales în ultimii
ani în problema reconstructiei ecologice în zona portuara.

2. AUDITUL DE MEDIU LA SC UMEX SA

2.1. ANALIZA DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

Eco-auditul se deosebeşte de celelalte tehnici de evaluare a relaţiei dintre mediu şi exploatare


portuară (care se reflectă la acţiunile prevenite din managementul mediului, ca parte integrantă a
managementului portuar). Eco-auditul se prezintă ca o examinare exhaustiva a sistemelor de
management şi a serviciilor de operare înscriindu-se într-o politica coerentă de promovare a
mijloacelor, instrumentelor, metodelor necesare conservării capacităţii de suport a mediului ca o
variabila spaţio-temporală. Programul are ca scop stabilirea nivelului de poluare pentru protecţia
mediului în zona terminalului de mărfuri generale şi a celui de containere în cadrul activităţii de
exploatare portuară dupa cum urmează:
- Achiziţionarea unor noi utilaje de manipulare în locul celor vechi care produc atât poluare
fonică cât şi emisii de gaze, pierderi de ulei;
- Reducerea nivelului de poluare în interiorul acvatoriului portuar datorită poluării navelor;
- Implementarea cu succes în cadrul organizaţiei a unui sistem de management de mediu ;

5
Iniţierea auditului

Primul audit

DA NU

Compararea cu datele de
Alegrea datelor baza

Formularea politicii de Compararea cu politica


mediu de mediu

Proiectarea planului
Analiza realizărilor

Stabilirea mecanismelor şi Revizuirea planului


punctelor de control

Implementarea unui plan

Controlul desfaşurării

Fig. 2. Analiza de impact asupra mediului. Prima analiza stabileşte linia de baza cu
care se vor compara realizările viitoare.

6
2.2. ETAPELE ELABORĂRII AUDITULUI DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA DE
EXPLOATARE PORTUARĂ

Cunoaşterea Evaluarea
Indentificarea sistemului de compatibilităţii
activitatii de control al dintre activitatea
exploatare portuară activităţii de de exploatare
management portuară şi
protecţia mediului

Constituirea echipei Indentificarea Raportul final şi


de lucru punctelor de elaborarea
extreme in strategiei de mediu
activitatea de pentru activitatea
control de exploatare
portuară

Elaborarea planului
de realizare a Constituirea bazei
ecoauditului de date

Fig. 3. Etapele elaborarii auditului de mediu în activitatea de exploatare portuară

Evaluarea compatibilităţii dintre activitatea de exploatare portuară şi restriciile de mediu


însemnă în ultimă instanţă formularea unui diagnostic global fundamentat pe şase grile de analiză.

7
3. STABILIREA DIAGNOSTICULUI GLOBAL AL SC UMEX SA

A. LOCUL CONSERVĂRII MEDIULUI IN STRATEGIA GENERALĂ A


SOCIETĂŢII SC UMEX SA

NIVEL DE REPREZENTARE 1 2 3 4 5
ELEMENTE
1.Asumarea şi responsabilitatea faţă mediu în cadrul X
organizaţiei la nivel ierarhic
2.Ponderea cheltuielilor pentru mediu (mai puţin X
investiţiile) în bugetul SC UMEX SA
3.Investiţii pentru conservarea mediului (apă, aer, sol X
etc)
4.Importanţa acordată politicii de comunicare internă X
în managementul mediului
5.Importanţa politicii de comunicare externă în X
managementul mediului (colaboratorii externi).
6.Importanţa acordată creşterii numarului de
sustinatori in ceea ce priveste ecologizarea activitatii X
de exploatare portuara.
7.Distribuţia eficientă (eficace şi economicoasa) a X
responsabilităţilor de mediu la nivelul SC UMEX SA.
8.Perceperea necesităţii îmbunătăţirii performanţelor X
de mediu pentru mediul intern al operatorului
portuar.
9.Perceperea necesităţii îmbunatăţirii performanţelor X
de mediu pentru mediul extern al operatorului portuar.
10.Ponderea problemelor de mediu în activitatea de
cercetare-dezoltare pe termen mediu şi lung al X
activităţii de exploatare portuară.
11. Disponibilitatea operatorului portuar pentru
implementarea un sistem de management de mediu. X

12.Nivelul operatorului portuar de a se adapta


concurenţei faţă de alţi operatori portuari în anul 2009 X
pe problema conservării mediului.

40
Msg = ´ 100 = 66,6
60
Locul conservării mediului în strategia generală a li = nivel de reprezentare a
operatorului portuar SC UMEX SA (Msg) elementului „i”

Msg = 66,6 ~67

8
A. Locul conservării mediului în strategia generală a societăţii- argumente:

1. Asumare şi responsabilitatea faţă de mediu în cadrul organizaţiei la nivel ierarhic.( 5 pct.)


În cadrul Serviciului Securitate şi Sănătate în Muncă există trei persoane care se preocupă atât
de problemele de mediu cât si de securitatea muncii precum şi alte probleme conexe. Acestea
întocmesc documentele periodice cu privire la: emisii de gaz datorate utilajelor, scurgeri datorate
mărfurilor manipulate( big-bags-uri cu substanţe periculoase), gestiunea deşeurilor, (fier vechi, ulei
ars-provenit de la motoare, transmisie, anvelope uzate, acumulatori, gunoi menajer, hârtie-provenită
din arhive sau birouri). Aceste persoane se ocupă şi de încheierea contractelor cu societăţile de
salubritate pentru colectarea deşeurilor, de achiziţionarea produselor (absorbanţi) pentru înlăturarea
eventualelor poluări- scurgeri ulei, achiziţionarea detergentilor speciali şi a substanţelor pentru
curăţarea utilajelor de manipulare şi transport a mărfurilor.

2. Ponderea cheltuielilor pentru mediu (mai puţin investiţiile) în bugetul SC UMEX SA.(3
pct.)
Cheltuielile pentru mediu în 2009 se situează undeva la 9-10% din bugetul societăţii în
comparaţie cu alte cheltuieli din buget, acest procent variază anual +/- 2 % .

3. Investiţii pentru conservarea mediului (apă, aer, sol etc.). (4 pct.)


Pentru conservarea mediului se analizează anual starea de funcţionare a utilajelor, iar în cazul
constatării acestora că starea de funcţionare din punct de vederea a conservării mediului este
necorespunzătoare, se aloca în bugetul de venituri şi cheltuieli o pondere substanţială în
achiziţionarea utilajelor performanţe fără emisii de gaz şi zgomot. Astfel în ultimii 3 ani s-au
achiziţionat în acest sens: motostivuitoare cu sistem de motorizare performant şi o macara tip
Libherr.

4. Importanţa acordată politicii de comunicare internă în managementul mediului. (4 pct.)


Societatea emite o politică de mediu în activitatea de prestari servicii. Această politică este
adusă la cunostiinţă conducătorilor locurilor de munca –sefi de brigadă, şef servicii- macarale de
cheu, şefi de compartimente –sector 1 (mărfuri generale), sector 2 (containere) aceştia ocupându-se
la rândul lor de instruiri periodice interne cu salariaţii din subordine.

5. Importanţa politicii de comunicare externă în managementul mediului.(3 pct.)


Compartimentul comercial se ocupă de contractele cu colaboratorii( transportatori, agenţi nave,
exportatori). Fiecare contract conţine o anexa în care sunt prevăzute clauze cu privire la poluarea
mediului. Acestea sunt aduse la cunoştiinta celor implicaţi spre stricta respectare a lor.

6. Importanţa acordată creşterii numărului de susţinatori în ceea ce priveşte ecologizarea


activităţii de exploatare portuară. (5 pct.)
Prin acordarea unei anumite importanţe de către conducerea societăţii cu privire la comunicarea
interna, respectiv aducerea la cunoştiinţă a salariaţilor societăţii a modului de prevenire a poluării
mediului cât şi a colaboratorilor externi se are în vedere conştientizarea tuturor asupra acestui
aspect şi implicit la mărirea adepţilor ecologizării.

9
7. Distribuţia eficientă (eficace şi economicoasă) a responsabilităţilor de mediu la nivelul
operatorului portuar SC UMEX SA. (3 pct.)
Există în cadrul societăţii persoane responsabile de mediu care întocmesc fişe de securitate
periodice –măsuri de prim ajutor, măsuri de neutralizare a substanţelor poluante, depozitarea
acestora şi măsuri de eliminare a recipienţilor în care sunt livrate. Responsabilitatea de mediu este
atribuită acestora.

8. Perceperea necesităţii ecologizării activităţii pentru mediul extern al societăţii.(4 pct.)


Anual compartimentul comercial întocmeşte fişe de apreciere către colaboratori în care sunt
menţionate perceperea sau multumirea acestora în ceea ce priveşte activitatea societaţii cu impact
asupra mediul. Astfel în anul 2008 colaboratorii in urma unui studiu a reieşit un grad înalt de
satisfacţie din acest punct de vedere.

9. Perceperea necesităţii ecologizării activităţii pentru mediul intern al societăţii. (4 pct.)


La nivelul societăţii există proceduri de lucru structurate clar care prevăd modul în care se pot
aplica in caz de poluare pentru fiecare tip de marfă manipulată. Acestea fac referire la
responsabilităţile pe care le au angajaţii cu privire la aceste proceduri precum şi sancţionarea
acestora în cazul în care sunt nerespectate.

10. Ponderea problemelorde mediu în activitatea de cercetare-dezvoltare pe termen mediu şi


lung a activităţii de exploatare portuară.( 1 pct.)
Activitate de cercetare-dezvoltare a activităţii de exploatare portuară nu este realizată decât
teoretic, deoarece investiţiile într-un asemenea segment sunt inexistente.

11. Disponibilitatea operatorului portuar pentru implementarea un sistem de management de


mediu.(2 pct.)
Putem spune ca operatorul este disponibil în proporţie de 20% pentru a implementa sistem de
management de mediu de succes.

12. Nivelul operatorului portuar de a se adapta concurenţei faţă de alţi operatori portuari în anul
2009 pe problema conservării mediului.(4 pct.)
Principalii concurenţi sunt:
ü S. C. SOCEP S.A. Constanţa
ü S.C. ROMNED PORT OPERATOR S.A.Constanţa
ü S.C. DECIROM S.A. Constanţa
ü MINMETAL S.A. Constanţa
ü S.C. CHIMPEX S.A. Constanţa
ü CSCT-Constanţa –Sud-Agigea
care desfăşoară aceeaşi activitate în Portul Constanta ca şi S.C. UMEX S.A. Constanţa.
Faţă de operatori portuari concurenţi cum ar fi CSCT care manipulează numai containere, SC
UMEX SA are un nivel de poluare ridicat. Spre deosebire de ceilaţi operatori portuari nominaţi care
manipuleaza marfă în vrac –nivelul de poluare este mult mai ridicat faţă de SC UMEX SA. Astfel
societatea nostră se află la un nivel mediu în ceea ce priveşte conservarea mediului şi respectarea
standardului ISO 14001.

10
Nivel de reprezentare grila A
6
Nivel de reprezentare
5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fig. 4. Graficul în care se indentifică nivelul de reprezentare pentru fiecare


element “i” din grila A

11
B. REFLECTAREA PROBLEMELOR DE MEDIU ÎN STRATEGIA DE
COMUNICARE ŞI DE MARKETING ÎN ACTIVITATEA DE
EXPLOATARE PORTUARĂ ÎN CADRUL SOCIETĂŢII SC UMEX SA

NIVEL DE REPREZENTARE 1 2 3 4 5
ELEMENTE
1.Obiectivele ecologizarii activităţii de manipulare a X
mărfii sunt clar formulate?
2.Intenţionaţi să măriţi numărul adepţilor unei activităţi X
prietenoase fata de mediu?
3.Partenerii societăţii au în vedere obiectivele de mediu
propuse pentru o bună colaborare şi menţinere a X
nivelului poluării?
4.În anul 2009 se poate beneficia de servicii prestate X
ecologic în cadrul societăţii?
5.Aveţi în vedere fundamentarea unor servicii cu X
„etichetă verde”?
6.Alocaţi prin buget resurse pentru comunicarea externă
cu elementele sistemului de comert naţional şi X
internaţional în legătură cu caracteristicile ecologice ale
serviciilor oferite?
7.Dispuneţi de o „carte verde” în relaţiile cu X
colaboratorii?
8.Intenţionaţi să modificaţi structura serviciilor într-un
sens favorabil mediului ţinând cont de: elementele X
sistemului de transport national şi internaţional,
asiguratori, acţionari, colaboratori?

9.Cât de mare este efortul de comunicare externă a


preocupărilor în domeniul managementului mediului ca X
o verigă importantă a managementului portuar ?

10.Dispuneţi de mijloace pentru prognozarea


parametrilor ecologici ai produselor si serviciilor prestate X
navelor şi mărfurilor ?
49
Mcm = ´ 100 = 98
50
ei = nivel de reprezentare a
Reflectarea problemelor de mediu în strategia de elementului „i”
comunicare şi de marketing a operatorului portuar SC Mcm = 98
UMEX SA (Mcm ).

12
B. Reflectarea problemelor de mediu în strategia de comunicare şi de marketing în
activitatea de exploatare portuară în cadrul societăţii SC UMEX SA - argumente:

1. Obiectivele ecologizării activităţii de manipulare a mărfii sunt clar formulate? (5 pct.)


Sunt stabilite la începutul fiecărui an resursele necesare pentru o activitate de manipulare şi
depozitare a mărfurilor eficientă din punct de vedere financiar. De acest lucru se ocupa Consiliul
de Administraţie a societăţii care stabileşte şi obiectivele din punct de vedere ecologic împreună cu
personele care se ocupă de acest lucru.

2. Intenţionaţi să măriţi numărul adepţilor unei activităţi prietenoase fata de mediu? (4 pct.)
Există un plan la nivel APC care are scopul de a informa toţi operatorii portuari asupra
necesităţii implicării în activitatea de protecţie şi ecologizare a sectorului portuar. Din acest punct
de vedere există un plan de conştientizare asupra protecţiei mediului în cadrul SC UMEX SA.

3. Partenerii societăţii au în vedere obiectivele de mediu propuse pentru o bună colaborare şi


meţinere a nivelului poluării?(5 pct.)
Partenerii societăţii işi iau măsuri de precautie în transportul mărfii catre terminalul Umex în
vederea evitării accidentelor ce pot să producă poluare. Aceştia sunt constienţi de obiectivele de
mediu, societatea punându-le la dispoziţie aceste informaţii contribuid substanţial la indeplinirea
lor.

4. În anul 2009 se poate beneficia de servicii prestate ecologic în cadrul societăţii? (4 pct.)
În anul 2009 serviciile oferite atât navelor cât şi mărfurilor au ca obiectiv desfaşurarea
acestora în deplină siguranţă. Din acest punct de vedere, trecând printr-o perioada de regres
economic societatea nu riscă sa piardă colaboratorii datorită neconformităţii cu standardele şi
procedeele necesare din punct de vedere ecologic.

5. Aveţi în vedere fundamentarea unor servicii cu „etichetă verde”? (5 pct.)


Se are în vedere fundamentarea unor servicii cu “etichetă verde” – acest lucru este argumentat
de faptul că persoanele desemnate cu protecţia mediului au în plan stabilirea serviciilor ecologice
deoarece eticheta ecologica poate fi o amprenta de business care sporeşte profitabilitatea societăţii.

6. Alocaţi prin buget resurse pentru comunicarea externă cu elementele sistemului de comerţ
naţional şi internaţional în legătură cu caracteristicile ecologice ale serviciilor oferite?(2
pct.)
Comunicarea în managementul mediului este un proces continuu, se apreciază astfel că
interprinderea de exploatare portuara este cea vizată, pentru care proiectarea noţiunii de protecţie a
mediului în planul imaginii prezintă numeroase avantaje. La nivelul operatorului portuar SC
UMEX SA se alocă prin buget prea puţine resurse pentru a exista o comunicarea externă eficientă
cu elemente de transport naţional si internaţional.

7. Dispuneţi de o „carte verde” în relaţiile cu colaboratorii? (4 pct.)


În privinţa colaboratorilor se caută să se atingă echilibrul între dimensiunile economice,
sociale şi de mediu în relaţiile cu acestia.

13
8. Intenţionaţi să modificaţi structura serviciilor într-un sens favorabil mediului ţinând cont
de: elementele sistemului de transport naţional şi internaţional, asiguratori, acţionari si
colaboratori? (4 pct.)
Activitatea de operare în cadrul societăţii este acoperită de o poliţă de asigurare în valoare de
300.000€/an , respectiv de 75.000 €/eveniment, pentru eventualele avarieri ale măfurilor
manipulate. Au fost asigurate de asemenea și utilajele achizitionate în ultimii cinci ani. Structura
serviciilor se poate modifica la sugestia exportatorilor şi importatorilor mărfurilor, astfel încat
marfa să fie manipulată în deplină siguranţă în terminalul operatorului portuar SC UMEX SA.

9. Cât de mare este efortul de comunicare externă a preocuparilor în domeniul


managementului mediului ca o verigă importanăa a managementului portuar ? (4 pct.)
Delimitate, din punct de vedere al sistemului de referinţă, comunicarea internă şi externă în
managementul mediului se află într-o relaţie de feed-back, deoarece comunicarea internă sporeşte
eficienţa comunicării externe. Ponderea cea mai importană o are comunicarea internă, fiind
necesară difuzarii oricarei informaţii, mai intai in mediul social intern, şi apoi în cel extern, ca o
condiţie a valorificării competeţelor societăţii şi a experienţei dobândite în timp.

10. Dispuneţi de mijloace pentru o evaluare prompă în cazul accidentelor în urma prestarii de
servicii navelor şi mărfurilor ? (4 pct.)
Pentru o evaluare promptă a situaţie sunt persone calificate în cadrul societăţii care pot
indentifica timpul, locaţia, natura incidentului - astfel încât natura incidentului să fie evaluată rapid
pentru a se stabilii măsuri urgente pentru diminuarea efectelor poluării. Aceste măsuri sunt aplicate
în conformitate cu un plan de urgenţă. Acest plan poate include alertarea organelor specializate
exemplu: “SC CONSAL SRL”-specializata pentru depoluarea bazinului portuar.

Nivel de reprezentare grila B


6
Nivel de reprezentare
5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig. 5. Graficul în care se indentifică nivelul de reprezentare pentru fiecare


element “i” din grila B

14
C. REFLECTAREA PROBLEMELOR DE MEDIU ÎN STRATEGIA
ACTIVITĂŢII SOCIETATII DE EXPLOATARE PORTUARĂ SC UMEX SA

NIVEL DE REPREZENTARE 1 2 3 4 5
ELEMENTE
1.Securitatea activităţii de exploatare portuara reprezintă X
unul din obiectivele prioritare?
2.Dispuneţi de structuri organizatorice şi mijloace pentru X
promovarea calităţii totale?
3.Utilajele de exploatare portuara sunt intretinute si X
retehnologizate în concordanţă cu restricţiile de protecţia
mediului?
4.Colaboratorii sunt formaţi şi informaţi pentru asumarea X
responsabilităţilor de mediu?
5.Întreprinderea de exploatare portuara dispune de un plan X
de investiţii decurgând din legislaţia de mediu
corespunzătoare specificului activităţii sale?
6.Aveţi în vedere poziţia societatii pe piaţa concurenţială a X
tehnologiilor de exploatare utilizate?
7.Ce loc ocupă sociatetea în domeniul utilizării
tehnologiilor „curate”? X
8.Dispuneţi de un sistem de analiză chiar şi pentru X
situaţiile de criză ecologică mai puţin grave?
9.Aveţi un manual cuprinzând, în formă explicită, X
măsurile de securitate şi întreţinere pentru zona de
desfăşurare a activităţii?
10.Structurile intreprinderii cu responsabilitati in
domeniul calitatii iau in calcul calitatea vietii in sens larg? X
11. Se realizeaza periodic o analiză a punctelor „slabe” şi
„tari” în materie de încadrarea a activităţii societăţii în
restricţii ecologice? X

12.Serviciul intern de securitate privind activitatea


realizează o evidenţă obiectivă a impactului sistemului X
tehnico-productiv asupra mediului?
47
Reflectarea problemelor de mediu în strategia de Mp = ´ 100 = 78.3
60
producţie la SC UMEX SA (Mp). ei = nivel de reprezentare
a elementului „i”

Mp = 78.3~ 78

15
C. Reflectarea problemelor de mediu în strategia activităţii societatii de exploatare
portuară SC UMEX SA –argumente:

1. Securitatea activităţii de exploatare portuară reprezintă unul din obiectivele prioritare? (5


pct.)
Da- aceasta este un obiectiv prioritar deoarece fără o securitate adecvată a activităţii de
manipularea a mărfii sau fara o securitate adecvată la camionarea mărfii dintr-o dana în alta atunci
nu ar exista un flux continuu, stoparea activitatii ducând la pierderi financiare.

2. Dispuneţi de structuri organizatorice şi mijloace pentru promovarea calităţii totale? (5 pct.)


Din cadrul managementului de vârf al societăţii face parte un reprezentant al conducerii
pentru calitate, cu autoritate definită pentru a stabili, implementa, menţine și dezvolta un program
adecvat al asigurării calităţii activităţii și specificului societăţii. Acesta are următoarele atribuţii și
responsabilităţi: identificarea și asigurarea oricăror mijloace de control a proceselor, activităţilor și
echipamentelor, a tuturor resurselor și a compeţenţelor care pot fi necesare pentru realizarea
calităţii cerute, asigurarea compatibilităţii procesului de execuţie cu caracteristicile serviciului ce
urmează să fie prestat, cu procedurile documentate de inspecţie și încercare și cu documentaţia
aplicabilă, respectarea în totalitate a normelor de inspecţie și verificare, identificarea verificărilor
adecvate etapelor de execuţie a lucrărilor, efectuarea planificarii auditelor de calitate și a instruirii
personalului, sondarea gradului de satisfacţie a clienţilor faţă de serviciile oferite de către
organizaţie.

3. Utilajele de exploatare portuară sunt intrţtinute si retehnologizate în concordanţă cu


restricţiile de protecţia mediului? (4 pct.)
Urmărirea întreţinerii și reparării utilajelor din dotarea societăţii cu influenţă asupra mediului
se realizează de catre Serviciul MEAI. Întreţinerea zilnică a utilajelor este efectuată de către
operatori în conformitate cu documentaţia tehnică și cu buna practică în exploatare, pentru
diminuarea efectelor provocate de utilajele care produc emisii de gaz şi scurgeri de ulei. Aceștia
controlează zilnic ca utilajele pe care le au în primire să funcţioneze la parametrii tehnici
corespunzători, să nu prezinte avarii sau scurgeri și sa fie curate. Operatorii utilajelor vor remedia
urgent defecţiunile imediat după descoperirea lor. In cazul în care defecţiunile nu pot fi remediate
de către operatori, sau zona unde acestia trebuie să intervină necesită și inspecţia de către
organisme sau autorităţi, operatorii vor opri imediat utilajele și vor raporta pe cale ierarhică.

4. Colaboratorii sunt formaţi şi informaţi pentru asumarea responsabilităţilor de mediu? ( 3


pct.)
Colaboratorii primesc formulare ce specifică clar modul în care este necesar transportul si
asigurarea mărfii transportate astfel încât la sosirea în terminalul UMEX aceasta să fie manipulată
în deplină siguranţă fără risc de poluare. Societatea SC UMEX SA se asigură că aceste prevederi
sunt respectate.

5. Societatea de exploatare portuara dispune de un plan de investiţii decurgând din legislaţia de


mediu corespunzătoare specificului activităţii sale? (2 pct. )
Se are în vedere un plan de investiţii în care se vor indentifica măsurile si resursele material şi
umane necesare. Acest plan trebuie aprobat de AGA ( Adunarea Generala a Acţionarilor) după care
poate fi pus în aplicare.

16
6. Aveţi în vedere poziţia societăţii pe piaţa concurenţială a tehnologiilor de exploatare
utilizate? (3 pct.)
Societatea de exploatare portuară acupa un loc bun din punct de vedere a tehnologiilor utilizate
faţă de alţi operatori. În anul 2008 era singura societate din ţară care deţinea o macara DEMAG TC
1200 care putea manipula marfă pâna la 250 tf cu deschidere de 9 m - an de fabricaţie 1977.

7. Ce loc ocupă societatea în domeniul utilizării tehnologiilor „curate”? (4 pct)


Societatea ocupă locul 3 pentru operatori portuari care manipulează containere în utilizarea
tehnologiilor “curate” faţă de operatorii concureţi: Socep, CSCT (Terminalul de Containere
Constanţa SUD), şi locul 1 pentru operatorii portuari care manipuleaza echipamente si piese
agabaritice.

8. Dispuneţi de un sistem de analiză chiar şi pentru situaţiile de criză ecologică mai puţin
grave? (3 pct.)
La nivel managerial în cazuri de criză ecologică mai puţin gravă, sunt stabilite şi analizate
procedurile de intervenţie.

9. Aveţi un manual cuprinzând, în formă explicită, măsurile de securitate şi întreţinere pentru


zona de desfăşurare a activităţii? (5 pct.)
Documentaţia tehnică din dotare cuprinde toate măsurile de securitate şi întreţinere a zonei în
care societatea işi desfaşoară activitatea, acestă documentaţie o deţine serviciul MEAI (Serviciul
Mecano-Energetic Aprovizionare) din cadrul societăţii.

10. Structurile intreprinderii cu responsabilităţi în domeniul calităţii iau în calcul calitatea


vieţii în sens larg? (4 pct.)
Se ia în calcul calitatea vieţii în general, nu la un nivel de satisfacţie maxim.

11. Se realizează periodic o analiza a punctelor „slabe” si „tari” în materie de încadrarea a


activităţii societăţii în restricţii ecologice?(5 pct.)
În fiecare an calendaristic se efectueaza o analiza SWOT a societăţii. În 2008 astfel de studii
au indentificat :
- puncte tari (strengths): experienţă în domeniu, imagine buna pe piata, echipa de
conducere experimentată, amplasament favorabil, dotare tehnică
bună- noua macara Liebherr, platforme și magazii în proprietate-
intretinere adecvata, raport preţ/calitate- calitate/activitati
ecologice favorabile;
- puncte slabe (weaknesses): utilaje care necesita cheltuieli mari de reparaţii, capacitate
redusă de operare mărfuri în vrac –ne fiind specializate pot
provoca poluarea aerului si a solului;

12. Serviciul intern de securitate privind activitatea realizează o evidenţă obiectivă a impactului
sistemului tehnico-productiv asupra mediului? (3 pct.)
Se încearcă să se realizeze o evidenţă obiectivă referitor la impactul pe care îl are sistemului
tehnico-productiv supra mediului. Din punctul meu de vedere orice analiză internă în cadrul

17
societăţii din care poate reyulta necesitatea unor investiţii şi implicit cheltuieli în plus nu poate fi
100 % obiectiva.

Nivel de reprezentare grila C


6
Nivel de reprezentare
5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fig. 6. Graficul în care se indentifică nivelul de reprezentare pentru fiecare


element “i” din grila C

18
D. REFLECTAREA PROBLEMELOR DE MEDIU ÎN STRATEGIA DE ASIGURARE
CU RESURSE UMANE ÎN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE PORTUARĂ A
SOCIETĂŢII SC UMEX SA

NIVEL DE REPREZENTARE 1 2 3 4 5
ELEMENTE
1.La nivel de societate, politica de mediu se reflectă X
în politica asigurării cu resurse umane?

2.Colaboratorii promovează din proprie iniţiativă X


obiectivele politicii de mediu?

3.Criteriul ecologic face parte din sistemul criteriilor X


de alegere a subordonaţilor?
4.Formarea, informarea colaboratorilor în materie de X
mediu reprezintă un efort material şi financiar
consecvent?
5.Importanţa preocupărilor de conservare a mediului X
se reflectă în stabilirea structurilor ierarhice?

6.Putem vorbi de o responsabilizare generalizată a


problemelor de mediu la nivel de societate? X

7.La nivelul structurilor de conducere este


responsabilizată perceperea riscurilor ecologice X
generate de activitatea societăţii de exploatare
portuară?
8. În caz de accident tehnic, există un plan de criză
care să mobilizeze toţi colaboratorii? X

9. În caz de criză nontehnică, există un plan de acţiune


pentru ansamblul colaboratorilor în scopul salvgardării X
mediului?

10.Descrierea posturilor colaboratorilor reflectă


experienţa unor accidente şi rezultatele cercetării în X
domeniul mediului?

34
Me = ´ 100 = 68
Reflectarea problemelor de mediu în strategia de 50
asigurare cu resurse umane în activitatea societăţii SC ei = nivel de reprezentare a
UMEX SA (Me). elementului „i”
Me = 68

19
D. Reflectarea problemelor de mediu în strategia de asigurare cu resurse umane în
activitatea de exploatare portuară a societăţii SC UMEX SA-argumente:

1. La nivel de întreprindere, politica de mediu se reflectă în politica asigurării cu resurse


umane?( 5 pct.)
Societatea dispune de personal instruit în ceea ce priveşte manipularea mărfii, întreţinerea şi
repararea utilajelor şi instalaţiilor portuare. Politica de mediu se reflactă în politica asigurării cu
resurse umane prin instruirea de către şefii de sectoare cu privire la protecţia mediului a tuturor
angajaţilor.

2. Colaboratorii promovează din proprie iniţiativă obiectivele politicii de mediu? (5 pct.)


Colaboratorii societăţii vizeaza urmatoarele obiective din propia iniţiativă: protecţia mediului;
ameliorarea calităţii sale; protecţia sănatăţii publice; utilizarea prudentă şi raţională a resurselor
naturale. Aceste obiective ajută la o creştere financiară în activitatea prestată de colaboratori
aceştia fiind direct interesaţi.

3. Criteriul ecologic face parte din sistemul criteriilor de alegere a subordonaţilor? (2 pct.)
Acesta nu este un criteriu prioritar, dar se ia in considerare la angajarea şi selectarea personalui.
Angajaţii societăţii sunt trimişi la cursuri de perfecţionare privind protecţia mediului în domeniul
portuar.

4. Formarea, informarea colaboratorilor în materie de mediu reprezintă un efort material şi


financiar consecvent?( 2 pct.)
Nu reprezinta un efort financiar consecvent, deoarece nu se aloca un buget fix pentru aceste
activităţi în cadrul societăţii.

5. Importanţa preocupărilor de conservare a mediului se reflectă în stabilirea structurilor


ierarhice? ( 4 pct.)
Preocupările în ceea ce priveşte conservare mediului este unul din aspectele prioritare de la
nivel managerial până la lucrătorii portuari.

6. Putem vorbi de o responsabilizare generalizată a problemelor de mediu la nivelul societatii?


(4 pct.)
Da exista o responsabilitate generala a problemelor de mediu, deoarece persoana responsabila
de protectia mediului si protectia muncii se ocupa de o informare generala asupra problemelor de
mediu existente sau ce pot aparea pe parcurs.

7. La nivelul structurilor de conducere este responsabilizată perceperea riscurilor ecologice


generate de activitatea societăţii? (5 pct.)
În cadrul structurilor de conducere este responsabilizată perceperea riscurilor ecologice generate
de activitatea de transport/manipulare marfă. Operatorii portuari care işi desfasoară activitatea pe
baza unei autorizaţii de mediu sunt obligaţi de a informa colaboratorii trimestrial, prin afişarea pe
propria pagina web sau prin oricare alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţii pe
care o desfăşoară asupra mediului.

20
8. În caz de accident tehnic, există un plan de criză care să mobilizeze toţi colaboratorii? (5
pct.)
Există un plan de criză în caz de accidente care mobilizează colaboratorii societăţii.

9. În caz de criză nontehnică, există un plan de acţiune pentru ansamblul colaboratorilor în


scopul salvgardării mediului? (1 pct.)
Nu există un astfel de plan.

10. Descrierea posturilor colaboratorilor reflectă experienţa unor accidente şi a rezultatelor


cercetării în domeniul mediului? (1 pct.)
Descrierea posturilor colaboratorilor nu sunt reflectate corespunzător în experienţa unor
accidente .

Nivel de reprezentare grila D


6
Nivel de reprezentare
5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig. 7. Graficul în care se indentifică nivelul de reprezentare pentru fiecare


element “i” din grila D

21
E. REFLECTAREA PROBLEMELOR DE MEDIU ÎN STRATEGIA JURIDICĂ ŞI
FINANCIARĂ A SOCIETĂŢII SC UMEX SA

NIVEL DE REPREZENTARE ELEMENTE 1 2 3 4 5


1.Respectarea reglementărilor de mediu la nivelul SC
UMEX SA reprezintă o responsabilitate la cel mai X
înalt nivel ierarhic?
2.Există un sistem propriu de audit juridic pe probleme
de mediu? X

3.Sunt definite responsabilităţile morale, penale,


civile, administrative pentru prevenirea accidentelor X
sau in criză ecologică?
4.Există un plan de acţiune în caz de criză ecologică? X

5.Societatea are capacitatea de a finanţa oricând o


expertiză în domeniul juridic şi al reglementărilor pe X
probleme de mediu?
6.Există preocupare de actualizare a obiectivelor de
mediu ale societatii, în termeni financiari? X

7.Obiectivele managementului mediului sunt decise, la


cel mai înalt nivel ierarhic din societate? X

8.Există un plan pe termen mediu şi lung al acţiunilor


de menţinere a calităţii mediului? X

9.În diagrama relaţiilor funcţionale sunt reprezentate şi


cele aparţinând contabilităţii de mediu şi ecoauditului? X

10.Raportul anual privind activitatea societatii prevede


şi un capitol despre mediu? X

40
Mjf = ´ 100 = 80
50
Reflectarea problemelor de mediu în strategia juridică ei = nivel de reprezentare
şi financiară a operatorului portuar SC UMEX SA a elementului „i”
(Mjf). Mif = 80

22
E. Reflectarea problemelor de mediu în strategia juridică şi financiară a societatii
SC UMEX SA –argumente:

1. Respectarea reglementărilor de mediu la nivelul SC UMEX SA reprezintă o responsabilitate


la cel mai înalt nivel ierarhic? (5 pct.)
Respectarea normelor cu privire la protecţia mediului, PSI, protecţia muncii, în toate
compartimentele de activitate ale societăţi reprezintă o parte din responsabilităţile
managementului de vârf.

2. Există un sistem propriu de audit juridic pe probleme de mediu? (3 pct.)


Jurista societăţii are o colaborare stransă cu persoana care se ocupă de protecţia mediului. Dar
nu exista un sistem specializat de audit intern juridic pe probleme de mediu în cadrul societăţii.

3. Sunt definite responsabilităţile morale, penale, civile, administrative pentru prevenirea accidentelor
de criză ecologică?(5 pct.)
Sunt define responsabilităţile morale, civile şi administrative pentru prevenirea accidentelor
ecologice. Aceste responsabilităţi se refera la: -acordul şi\sau autorizaţia de mediu pentru
activităţile prevazute, să fie respectate standardele de emisie şi de calitate a apelor, prevederile din
acordul şi din autorizaţia de mediu şi să pună la dispoziţie laboratoarelor autorizate, la termenele
stabilite, probele de apă pentru analize periodice; să asigure, la cererea autorităţilor pentru protecţia
mediului, diminuarea, modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare, sa asigure
masuri si dotari speciale pentru izolarea şi protectia fonică a utilajelor generatoare de zgomot şi
vibraţii, să verifice eficienţa acestora şi să pună în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul
fonic admis; să asigure sisteme proprii de supraveghere a instalaţiilor şi proceselor tehnologice,
pentru analiză şi controlul poluanţilor pe raza de incidenţă activităţilor desfasurate şi evidenţa
rezultatelor, în scopul prevenirii şi evitării riscurilor tehnologice şi eliberărilor accidentale de
poluanti in mediu, raporteaza lunar rezultatele supravegherii mediului autoritatii competente pentru
protectia mediului.

4. Există un plan de acţiune în caz de criză ecologică? (5 pct.)


Exista un plan de acţiune în caz de criza ecologică în conformitate cu Convenţia Internationala de la Rio
de Janeiro.

5. Societatea are capacitatea de a finanţa oricând o expertiză în domeniul juridic şi al reglementărilor


pe probleme de mediu? (1 pct.)
Societatea nu are capacitatea de a finanţa oricând o expertiza deoarece în anul 2009 societatea se
confruntă cu o criza economica datorita crizei mondiale.

6. Există preocupare de actualizare a obiectivelor de mediu ale societatii, în termeni financiari? (2 pct.)
Nu există o preocupare intensă în ceea ce priveşte actualizarea obiectivelor de mediu în termeni
financiari.

7. Obiectivele managementului mediului sunt decise, la cel mai înalt nivel ierarhic din societate?
(4pct.)
La nivel managerial obiectivele sunt bine stabilite şi concretizate în cadrul societăţii SC UMEX SA.

8. Există un plan pe termen mediu şi lung al acţiunilor de menţinere a calităţii mediului? (5 pct.)

23
Există un plan pe termen mediu cât şi pe termen lung a acţiunilor de menţinere a calităţii mediului. De
acesta se procupă persoana desemnată cu problemle de mediu din cadrul societăţii.

9. În diagrama relaţiilor funcţionale sunt reprezentate şi cele aparţinând contabilităţii de mediu şi eco-
auditului? (5 pct.)
Sunt reprezentate în diagram relaţiilor funcţionale şi cele ale contabilităţii de mediu şi a ecoauditului
conform Fig. 8.:

Energie electrica Energie electrica Energie electrica


RESURSE Forta de munca Forta de munca Forta de munca

Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea 3

ASPECTE
LEGATE DE
EMISII DE GAZ ZGOMOT POLUARE FONICA
MEDIU
DESEURI VIBRATII

Fig. 8. Resurse, activităţi si rezultate de mediu în cadrul SC UMEX SA

Contabilitatea de mediu ajută ca obiectele de cost de mediu să fie identificate, etapa de conţinut este
stabilirea unei metode pentru cuantificarea costului asociat fiecăruia dintre ele.

10. Raportul anual privind activitatea societatii prevede şi un capitol despre mediu? (5 pct.)
În anul 2008, în Raportul Anual -capitolul III este destinat aspectelor legate de mediu.

Nivel de reprezentare grila E


6
Nivel de reprezentare
5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig. 9. Graficul în care se indentifică nivelul de reprezentare pentru fiecare


element “i” din grila

24
F. REFLECTAREA PROBLEMELOR DE MEDIU ÎN STRATEGIA DE CERCETARE-
DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢILOR DE EXPLOATARE PORTUARĂ ÎN
CADRUL SOCIETĂŢII SC UMEX SA

NIVEL DE REPREZENTARE 1 2 3 4 5
ELEMENTE
1.Tehnicile şi tehnologiile de exploatare portuară
utilizate în prezent sunt inofensive pentru mediu? X

2.Există, la nivelul întreprinderii, resurse tehnologice


de îmbunătăţire a performanţei ecologice? X

3.Grija pentru mediu reprezintă principalul mobil al X


activităţii de cercetare-dezvoltare?

4.Există un plan de introducere a prestărilor de X


servicii portuare ecologice?

5.Raportul preţ/tehnologie este favorabil unei politici


de mediu? X

6.Există un plan de dezvoltare a tehnicilor şi


tehnologiilor „verzi”? X

7.Există servicii/ tehnologii ecologice brevetate în


cadrul societăţii ? X

8.Vă preocupă tehnologiile/tehnicile cele mai avansate


în materie de mediu? X

9.Structura tehnologică este influenţată de cerinţele


externe (operatorului portuar) în materie de X
management al mediului?

10.Există un necesar de resurse pentru fiecare măsură


protectivă? X

11.Exista sustinere din partea SC UMEX SA a unor


proiecte de cercetare din Planul National de Cercetare, X
care au si componenta de mediu?
36
Reflectarea problemelor de mediu în strategia de Mcd = ´ 100 = 65.4
55
cercetare-dezvoltare al operatorului portuar SC UMEX ei = nivel de reprezentare
SA (Mcd). a elementului „i”
Mcd =65 .4~ 66

25
F. Reflectarea problemelor de mediu în strategia de cercetare-dezvoltare a activităţilor de
exploatare portuară în cadrul societăţii SC UMEX SA-argumente:

1. Tehnicile şi tehnologiile de exploatare portuară utilizate în prezent sunt inofensive pentru


mediu? (4 pct.)
În proporţie de 20 % din utilajele şi instalaţiile portuare utilizate în cadrul societăţii SC
UMEX SA sunt depăşite tehnologic. În anul 2008 s-a achiziţionat o macara Liebherr care are o
tehnologie mult avansată atât din punct de vedere a vitezei de manipulare a mărfurilor generale cât
şi a containerelor. Macaralei i se poate ataşa suplimentare un dispozitiv de ridicare (graifar) pentru
manipularea mărfurilor în vrac.

2. Există, la nivelul întreprinderii, resurse tehnologice de îmbunătăţire a performanţei


ecologice? (3 pct.)
Societatea poate înlocui 3 din cele 10 autostivuitoare cu unele noi, care să nu producă emisii de
gaz sau pierderi de combustibil/ulei.

3. Grija pentru mediu reprezintă principalul mobil al activităţii de cercetare-dezvoltare? (2


pct.)
În ultimii ani s-a încercat eforturi pentru înlocuirea utilajelor vechi cu unele noi. Faţă de cele
existente acum 10 ani, putem vorbi de o grija sporită faţă de mediu prin achiziţionarea unor utilaje
noi, deoarece întreţinerea periodică a macaralelor şi utilajelor vechi produc poluare prin sablarea
(curăţarea cu material granulat de metal-alice metalice) urmată de vopsire, fără a se folosi pistolul.

4. Există un plan de introducere a prestărilor de servicii portuare ecologice? (4 pct.)


Achiziţionarea utilajelor noi fac parte dintr-un plan general care cuprind şi servicii portuare
ecologice.

5. Raportul preţ/tehnologie este favorabil unei politici de mediu? (4 pct.)


Macaraua Liebherr este performanta atat din punct de vedere tehnologic cat si de mediu.
Pretul platit pentru achizitionarea acesteia este amortizat prin tehnologia avansata si viteza de
manipulare ridicata.

6. Există un plan de dezvoltare a tehnicilor şi tehnologiilor „verzi”? (3 pct.)


La nivel strategic şi al managementului de vârf al societăţii SC UMEX SA există definit şi
asumat un plan de îmbunătăţire a performanţelor de mediu, plan ce urmează să fie implementat în
cadrul unui sistem de management de mediu aflat în proces de proiectare şi implementare.
Implementarea lui poate dura până la 5 ani datorita crizei economice, ce afecteaza desigur şi
preocuparea pentru mediu.

7. Există servicii/ tehnologii ecologice brevetate în cadrul societăţii ? (4 pct.)


Societatea deţine un sistemul solar de încălzire a apei menajere şi un sistem de colectare a
uleiurilor uzate, anvelope, fier vechi, acumulatori care se predau firmelor de colectare specializate
“Ecomaster”, “Traian Co”, “TOMINI”, “Caranda” din cadrul Portului Constanţa.

26
8. Vă preocupă tehnologiile/tehnicile cele mai avansate în materie de mediu? (4 pct.)
Ocuparea unei poziţii stabile pe termen lung se află în legatură directă cu raportul preţ/calitate
al serviciilor prestate. Investiţiile în tehnici şi tehnologii pe principiul „clean ship” constituie
investiţii strategice care să asigure continuitatea activităţii şi compentitivitatea în raport cu alţi
operatori portuari existenţi în Portul Constanţa. Aceste argumente au stat la baza achiziţionării
unei macarale cu tehnologie noua, competitivă din punct de vedere economic şi ecologic.

9. Structura tehnologică este influenţată de cerinţele externe (operatorului portuar) în materie


de management al mediului? (4 pct.)
Principiul” cel care poluează, plateşte”, stă la baza modului de alocare a măsurilor preventive şi
de control al poluării aplicate de autorităţile portuare. Taxarea în port reprezintă un instrument
strategic utilizat în mod normal de APC pentru aplicarea propriilor politici referitoare la costuri,
investiţii şi operare.” Politici si strategii pentru dezvoltarea durabilă a porturilor” precum şi
principalele trei convenţii IMO – Convenţia MARPOL, Convenţia de la Londra, Convenţia
Internaţional asupra Cooperări, Prevenirii şi Pregătirii împotriva Poluării cu Hidrocarburi) trebuie
pe cât posibil adoptate şi puse în practică.

10. Există un necesar de resurse pentru fiecare măsură protectivă? (3 pct.)


Cu cât sunt eforturile mai mari de a atinge”poluare 0”, cu atat devin acestea mai costisitoare. În
fiecare situaţie de poluare există un punct de optim, în care trebuie adoptate măsuri corective. Dar
se ţine seama de faptul ca beneficiile compensează costul. APC are definit “nivelul acceptabil” de
poluare şi determină normele “acceptabile” specifice privitoare la poluanţi în aer, pe sol şi apă care
trebuie respectaţi de fiecare operator portuar.

11. Exista susţinere din partea SC UMEX SA a unor proiecte de cercetare din Planul Naţional de
Cercetare, care au şi componentă de mediu? ( 1 pct.)
Societatea nu este implicată într-un astfel de proiect de cercetare deoarece nu dispune de resurse
suficiente pentru o astfel de activitate.

Nivel de reprezentare grila F


4.5
Nivel de …
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fig. 10. Graficul în care se indentifică nivelul de reprezentare pentru fiecare


element “i” din grila F

27
4. CALCULUL DIAGNOSTICUL GLOBAL PRIVIND IMPORTANŢA
ACORDATĂ POLITICII DE MEDIU ÎN STRATEGIA ACTIVITĂŢILOR
OPERATORULUI PORTUAR SC UMEX SA

• Diagnosticul global privind importanţa acordată politicii de mediu în strategia activităţilor de


exploatare portuară.
COEFICIENŢII
DOMENIUL IMPORTANŢA (Mi) αi = Mi/ΣMi Mi * αi
A .Strategia generală 66.6 0.146 9.72
B.Strategia de comunicare şi marketing 98 0.215 21.07
C.Strategia de producţie 78.3 0.172 13.47
D.Strategia de asigurare cu resurse 68 0.149 10.13
umane
E.Strategia juridică şi financiară 80 0.175 14
F.Strategia de cercetare-dezvoltare 65.4 0.143 9.35
ΣMi
456.3

Σ αi
1

ΣMi * αi 77.74

Diagnosticul global (Mg) Mj = importanţa acordată


politicii de mediu
α i = importanţa domeniului
„j" in raport cu problemele
de mediu
Mg =0.6*77.74=
Nota acordata : 12.96*0.6 = 7.78 12.96

* Valorile pentru ctj se pot stabili cu ajutorul tehnicii lui Delphi

Pentru a pune în evidenţă structura activităţii de exploatare portuară în funcţie de nivelul de


reprezentare a obiectivelor politicii de mediu se poate recurge la reprezentarea grafică a nivelului de
reprezentare acordat politicii de mediu pe domenii „j” şi elemente „i”. Este necesar însă ca, mai
înainte, pe baza tehnicii Delphi să se stabilească valorile coeficienţilor de importanţă ji
(corespunzător fiecărui element i aparţinând domeniului j); reprezentând elementele „i” de la stânga
la dreapta, în ordinea valorilor ji vom obţine informaţii importante privind zonele „vulnerabile” ale
activităţii de exploatare portuară din punctul de vedere al protecţiei mediului.

28
Fig. 11. Repartizarea politicii de mediu pe zone de importanţă, dupa numarul total de elemente "i",
al operatorului portuar SC UMEX SA

Zona de importanţă Zona de importanţă Zona de importanţă


scazută medie majoră

Fig. 12. Repartizarea politicii de mediu pe zone de importanţă, după cele 6 grile "j" de analiză,

29
al operatorului portuar SC UMEX SA
Analiza mai detaliată a politicii de mediu (figura 12) arată zonele tari şi zonele vulnerabile ale
celor 6 domenii de analiză:
· Domeniul j5 are un nivel de reprezentare bun
· Domeniile j6 are nivel de reprezentare mediu
· Domeniile j1, j2, j3 au un nivel de reprezentare scăzut

CONCLUZII:

· La nivelul operatorului portuar SC UMEX SA managementul de vârf şi managementul de


mediu se situează în poziţia de CONFORMIST ca urmare a opţiunilor posibile prezentate
în tabelul de mai jos:

Tab.1. Opţiuniea strategică adoptată de catre managerii societăţii SC UMEX SA

ECOLOGICE GRI
LIDER PEDEPSIT
COSTURI Imagine foarte bună, Se impune achiziţionarea de
RIDICATE politică de investiţii echipamente înregistrându-se
mari pierderi pe piaţa valorilor
CONFORMIST
COSTURI DEZINTERESAT
Măsuri, care nu costă
REDUSE Nu face nimic
sau care sunt gratuite

Conformistul este cel care respectă legea apelând la soluţii care costă foarte puţin pentru ca în final
pentru scurt timp, să obţină o imagine corespunzătoare din punct de vedere ecologic.

30