Sunteți pe pagina 1din 5

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/53889

Program: „Instrumente digitale în abilitarea curriculară şi în orientarea în carieră a profesorilor”


Judeţul: Bistriţa-Năsăud
Locaţia: nr. 2, Liceul cu Program Sportiv, Bistriţa
Sesiunea: mai-iunie 2013 Grupa: 1 UMPFE-MEN
Nume cursant: Suciu Ioan Sorin
Formator: prof. Şteopan Angela Livia
Avizat,
Inspector şcolar de specialitate

Unitatea de învăţământ:
Aria curriculară: Om şi societate
Denumirea disciplinei opţionale: Toleranţă şi prejudecăţi
Tip curriculum: opţional monodisciplinar, curriculum la decizia şcolii (C.D.Ş.)
Durata: 1 an
Număr de ore: 1 oră/ săpt.
Anul şcolar: 2012 - 2013
Clasa: a VIII-a
Propunător: Suciu Ioan Sorin
Programa şcolară
ARGUMENT
Cursul Toleranţă şi prejudecăţi reprezinţă o ofertă curriculară la decizia şcolii, pentru gimnaziu
proiectat pentru un buget de timp de 1 oră/ săptămână, pe durata unui an şcolar.
În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranţa nu înseamna a tolera
nedreptatea socială, a renunţa la propriile convingeri, a face concesii în aceasta privinţă. Ea
semnifică acceptarea faptului că fiinţele umane, care se caracterizează natural prin diversitatea
aspectului lor fizic, prin situaţia lor, prin felul lor de exprimare, prin comportamentul lor şi prin valorile
lor, au dreptul de a trăi în pace şi de a fi cele care sunt. Ea semnifică faptul că nimeni nu trebuie să-
şi impună propriile opinii altuia.În lumea modernă, toleranţa este mai necesară ca oricând. Noi trăim
într-o vreme marcată de mondializarea economiei şi de accelerarea mobilităţii, comunicaţiei,
integrării şi interdependenţei, migraţiilor şi deplasărilor de mare amploare ale populaţiilor, urbanizării
şi mutaţiilor în sfera formelor de organizare socială. Din moment ce nu există în lume o situaţie care
să nu se caracterizeze prin diversitate, creşterea intoleranţei şi confruntărilor constituie o ameninţare
potentială pentru orice regiune. Şi nu este vorba aici de o ameninţare ce s-ar limita la o anumită
ţara, ci de o ameninţare universală.Toleranţa este necesară atât între indivizi cât şi în cadrul familiei
şi comunităţii. Promovarea toleranţei şi modelarea atitudinilor faţă de diferite opinii, în sensul unei
deschideri reciproce şi al solidarităţii, ar trebui să aibă loc în şcoli şi universităţi, prin intermediul
educaţiei, acasă şi la locul de muncă. Mijloacele de informare în masă ar trebui să fie în măsură să
joace un rol constructiv, favorizând dialogul şi dezbaterile libere şi deschise, propagând valorile
toleranţei şi evidenţiind pericolul indiferenţei faţă de expansiunea ideologiilor şi al grupurilor
intolerante.
Chiar dacă au trecut mai bine de douăzeci de ani de la revoluţie societatea românească mai
are probleme în a transpune în practică, în totalitate, valorile democratice. Este cunoscut faptul că
prejudecăţile sunt mai pregnante în mediul rural dar şi în rândul oamenilor mai puţin educaţi.
Stereotipurile conduc la prejudecăţi iar prejudecăţile la discriminare şi violenţă. Chiar dacă în şcoala
noastră violenţa fizică este mai puţin prezentă în rândul elevilor a început să câstige teren violenţa
verbală.Se ştie că aceste violenţe îşi au rădăcinile în sereotipuri şi prejudecăţi. De aceea cursul de
faţă încercă să-i familiarizeze pe elevi cu noţiuni precum: toleranţă, intoleranţă,indiferenţa,
indulgenţa, prejudecata dar şi să dezvolte comportamente specifice unei societăţi democratice
bazată pe pluralism ( cultural,religios, de opinie, de idei). Pentru atingerea acestor obiective cursul
se axează pe aplicarea unor metode activ-participative precum: exerciţiul,studiul de caz,
dezbaterea, analiza de text şi de imagini, problematizarea, jocul de rol.

COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea


demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese
din viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii
problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în
cadrul diferitelor grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei
lumi în schimbare

VALORI ŞI ATITUDINI
Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de predare-învăţare a
disciplinei tolranţă şi prejudecăţi au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini:
 respect faţă de demnitatea şi drepturile omului
 respect şi deschidere faţă de diversitatea culturală
 atitudine pozitivă faţă de persoane care aparţin unor culturi diferite
 toleranţă şi respect faţă de persoane şi grupuri care susţin valori, opinii şi credinţe diferite
 valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale
 respect faţă de lege
 disponibilitate pentru dialogul intercultural, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare
Competenţe specifice Conţinuturi
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici Toleranţa – formă de comportament
2.1. Compararea diferitelor confesiuni 1. Ce este toleranţa? Forme ale toleranţei
3.1. Cooperarea cu ceilalţi pentru exemplificarea
2. Ce este intoleranţa? Forme de
unor tradiţii, obiceiuri ale diferitelor minorităţi
religioase manifestare ale acesteia
3.2. Analizarea în echipă a unor modalităţi de Manifestări ale toleranţei
combatere, din perspectiva interculturalităţii, a A.Toleranţa religioasă
atitudinilor şi acţiunilor intolerante din şcoală,
1. Creştinismul
familie şi din grupul de prieteni
4.1. Respectarea, din perspectiva 2. Islamismul
interculturalităţii, a diferenţelor dintre persoanele 3. Iudaismul
care aparţin unor religii diferite 4.Toleranţa interreligioasă
1.2. Identificarea principiilor şi valorilor specifice B.Toleranţa în privinţa opiniilor politice
societăţii pluraliste 1.Concepţii politice tolerante: conservatorismul,
2.2. Explicarea unor forme de abatere de la
creştin-democraţia, liberalismul, social-
valorile societăţii democratice
4.2. Manifestarea unei atitudini tolerante faţă de democraţia

persoanele care au opinii diferite 2. Concepţii politice intolerante: naţional-


socialismul, comunismul
1.3. Identificarea trăsăturilor specifice unei Prejudecăţile
societăţi multietnice
1. Factorii care contribuie la formarea
2.3. Explicarea specificului societăţii pluraliste
prejudecăţilor
3.3. Analizarea în echipă a unor bariere care se
pot manifesta în comunicarea interetnică 2. Tipuri de prejudecăţi: rasismul, naţionalismul
4.3. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de şovin, xenofobia,anisemitismul, sexismul
sine şi faţă de ceilalţi, faţă de identitatea culturală
3. Implicaţii şi consecinţe ale manifestării
proprie şi faţă de identitatea celor care aparţin
unor culturi diferite diferitelor forme de prejudecăţi
4. Cum pot fi reduse prejudecăţile?

SUGESTII METODOLOGICE
Activităţi de învăţare

- utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe: construcţia progresivă a cunoştinţelor şi
consolidarea continuă a capacităţilor; flexibilitatea abordărilor şi parcursul diferenţiat; cultivarea
capacităţii elevului de a se autoevalua, a spiritului reflexiv şi autoexigenţei; coerenţă şi abordări
inter- şi transdisciplinare;
- utilizarea unor metode active, care contribuie la dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor, la
manifestarea spiritului critic, tolerant, deschis către recunoaşterea valorilor, a modurilor de viaţă ale
altor culturi, către experimentarea diversităţii culturale (de exemplu, învăţarea prin descoperire,
învăţarea problematizată, învăţarea prin cooperare, studiul de caz, simularea, jocul de roluri bazat
pe empatie);
- utilizarea unor strategii didactice care să permită alternarea formelor de activitate (individuală, pe
perechi şi în grupuri mici);
- exersarea lucrului în echipă, a cooperării şi/sau a competiţiei;
- utilizarea, în activitatea didactică, a calculatorului ca mijloc modern de instruire, care să permită
subordonarea utilizării tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, în vederea desfăşurării unor lecţii
interactive, atractive;
- lecturi ale unor texte care, prin conţinut, pot fi valorificate din punctul de vedere al educaţiei
interculturale;
- exemplificarea unor situaţii care implică toleranţă/intoleranţă;
- studii de caz privind manifestări de intoleranţă, discriminare, excludere la nivelul persoanelor/al
societăţii;
- discuţii pe teme ca: „Avem nevoie de toleranţă în societate?”, „Diversitatea este un rău sau un
bine?”;
Se recomnda, de asemenea, utilizarea unor mijloace şi instrumente didactice, cum ar fi:
Diapozitive, planşe
Filme care să reprezinte baza unor dezbateri
www.toleranţa.ro
www.nonformalii.ro

 Modalităţi de evaluare
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. În perspectiva unui demers
educaţional centrat pe competenţe, se recomandă utilizarea cu preponderenţă a evaluării continue,
formative. Alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare, recomandăm utilizarea unor forme
şi instrumente complementare, cum sunt: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi,
observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor.

STANDARDE DE PERFORMANŢĂ
1. Comentarea şi interpretarea unor fapte, situaţii, texte referitore la comportamnetul civic
2. Identificarea unor situaţii în care este nevoie de pluralism şi valorizare pozitivă a difereţelor
3. Exprimarea unui punct de vedere pe un subiect dat
4. Realizarea în discursurile scrise sau orale a unor legături între valori şi practicile subdiacente
specifice unei societăţi democratice

BIBLIOGRAFIE ŞI WEBOGRAFIE
1.Călin RUS, Oana BOTA (coordonatori), Educaţie interculturală în comunităţi multietnice, Institutul
Intercultural Timişoara, 2002
2.Doina Ştefănescu, Elena Nedelcu, Vasile Morar, Democraţie, toleranţă, drepturile omului, Editura
Didactică şi pedagogic, Bucureşti, 1995.
3.Familii politice- pe înţelesul tuturor, Asociaţia Pro Democraţia, Bucureşti, 2000.
www. toleranta.ro
www.nonformalii.ro
www.crestinortodox.ro
www.wikipedia.ro
www.dadalos.org