Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ Practică observativă

Unitatea de învățământ: Ioan Vidu Propunător: Bădîi Lenuța Cristina

Data: 17.01.2019 Clasa: a VIII-a Aria curriculară: Om și societate Obiectivul/Disciplina: Cultură civică Subiectul/Tema: ,,Justiția ca instituție de apărare și înfăptuire a dreptății Tipul de lecție: de dobândire de noi cunoștințe Competenţe generale:

1 – Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru realizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente din viaţa reală. 2- Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare 4 – Manifestarea unui comportament activ şi responsabil adecvat unei lumi în schimbare Competenţe specifice:

asistent: Boțoi Maria

1.1 – Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite

contexte

2.1 – Analizarea unor concepte şi valori specifice societăţii democratice

2.3 – Explicarea raportului dintre libertate şi respectarea legilor

2.6 – Explicarea modului în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:

O1 – să utilizeze corect noţiuni ca: justiţie, lege, cod civil, cod penal, norme morale, norme juridice, inamovibil

O2 – să exprime opinii cu privire la anumite situaţii de înfăptuire a actului de justiţie

O3 – să numească minim trei funcţii ale legilor

O4 – să menţioneze trei caracteristici ale justiţiei

O5 – să menţioneze patru principii după care se realizează justiţia

O6- să emită păreri personale asupra temei abordate STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: expunerea, explicaţia, conversaţia, dezbaterea , studiu de caz, problematizarea, observaţia sistematicǎ,

MIJLOACE ŞI MATERIALE: fişe de lucru individuale, manual, tabla, calculatorul, videoproiectorul. Bibliografie:

o

Chiriţescu Doina, Teşileanu Angela Cultura civica-manual pentru clasa a VIII-a, Editura Sigma, Bucuresti, 1999.

o

Lacătuş Maria-Liana, Cultura civica-manual pentru clasa a VIII-a, Editura Corint,București, 1999.

o

Stan Magda, Vornicu Cristian, Cultura civica de nota 10, Editura CD Press, Bucureşti, 2013.

o

Constituţia României, 2003

Strategia didactica Secventa tim Ob. Conținutul învățării Metode Forme de o E lecției p op
Strategia didactica
Secventa
tim
Ob.
Conținutul învățării
Metode
Forme de
o
E
lecției
p
op
mijloace
m tipuri de
învățare
lecție
obs
eval.
c
G
I
1.
1
-
Elevii și-au pregătit
Conversație
Catalog
O
obs.
Organizare a
1
cărțile și caietele pentru
lecția de Sociologie;
x
sistemat
învățării
min
-
S-a făcut prezența.
ica
2. Captarea
4
S-au pus cateva întrebări
Conversație
T
x
O
atenției
4
elevilor pentru a verifica
însușirea informaţiilor
examinatorie
tabla
Inteligibila
obs.
x
sistemat
min
și
c
dobândite în lecțiile
anterioare, utile pentru lecţia
nouă:
ica
constatatoar
caiete
e
o
Ce este dreptatea?
o
Ce tipuri de dreptate
cunoaşteţi?
Explicația
o
Cunoaşteţi
cazuri
de
Preblemati-
nedreptate?
zarea
o
Care ar
putea fi câteva
motive
ce determină
nedreptatea?
o
Aţi fost victime ale unei
nedreptăţi sau abuzuri?
o
Cum aţi reacţionat?
o Presupunem că in timp ce aţi fost în concediu cu părinţii, locuinţa voastră a
o
Presupunem că in timp ce
aţi fost în concediu
cu
părinţii, locuinţa voastră a
fost jefuită
şi apoi
incendiată!
o
Cunoaşteţi
instituţii
abilitate
sa
ajute
în
asemenea situaţii?
3.
Anunțarea
-
S-a Anunțat titlul lecției
-Conversația
C
o
x
O
noi:
scrie
titlul
pe tabla
obs.
obiectivelor
-Explicația
caiet
operatorie
x
Justiţia
ca
instituţie
de
sistemat
și a
t
apărare
şi
înfăptuire
a
ica
subiectului
tablă
dreptăţii
lecției
-
enumeră,competentele
operaționale ale lecției
4.
Dirijarea
O
învățăriii
O1
S-a Aratătat că termenul
de ,,justiţie’’ este sinonim de
multe ori cu cel de „dreptate”
justiţia fiind chemată să apere şi
să înfăptuiască dreptatea.
- Accesul la justiţie reprezintă un
drept fundamental al fiecărui
cetăţean, art.21 din Constituţie.
-definește ,,justiţia” in urma
unor exemplificări ca fiind „ca
fiind ansamblul legilor şi a
instanţelor judecătoreşti, precum
şi sistemul de funcţionare a
-Conversația
C
C
x
O
obs.
-explicația
caiet
creativă
x
sistemat
P
ica
pix
F
fișă de
lucru
acestora” Justiţia este una dintre puterile statului, cadrul general este prevăzut în Constituţia României -
acestora”
Justiţia este una dintre puterile
statului, cadrul general este
prevăzut în Constituţia României
-
art.124.
O
- Elevii au prezintat câteva
calităţi pe care ar trebui sa le
posede un judecător citit şi
-conversație
T
r
x
O
obs.
O3
-explicație
caiet
inteligibila
x
sistemat
-strategie
C
art.125.
ica
discursivă de
coala
Elevii si-au exprimat părerea în
legătură cu necesitatea ca
judecătorii să fie inamovibili.
-
tip
p
explicativ-
pix
-
Elevii și-au exprimat opinia cu
deductiv
privire la motivul pentru care art.
125 alin.3 prevede situaţia de
incompatibilitate a funcţiei de
judecător.
Judecătorul ascultă şi evaluează
argumentele fiecărei părţi, este
independent şi inamovibil.
-
-
Elevii au definittermenul „lege”
cu ajutorul manualului „regulă cu
caracter obligatoriu elaborată,
impusă şi apărată de către
autorităţile statului”.
-
Legile sunt grupate în două
sisteme numite ,,coduri” civil şi
penal, diferenţa se referă în
special la gravitarea faptelor
O - Legile sunt grupate în două -Conversația F c x O sisteme numite ,,coduri”
O
-
Legile sunt grupate în două
-Conversația
F
c
x
O
sisteme numite ,,coduri” civil şi
obs.
O2
-Explicația
fișă
creatorie
x
penal, diferenţa se referă în
special la gravitarea faptelor.
sistemat
c
ica
-
Codul civil cuprinde legi care
se refera la conflictele dintre
persoane fizice, acuzaţiile sunt
mai puţin grave şi pedeapsa
pentru cel găsit vinovat este de
regulă amenda.
-
Codul penal cuprinde legi care
privesc criminalitatea, acuzaţia
este adusă de un organ al statului,
parchetul, iar procurorul încearcă
să dovedească vinovăţia
acuzatului. Cel găsit vinovat este
pedepsit de cele mai multe ori cu
pedepse privative de libertate.
- Exemplu un accident de
circulaţie uşor şi unul grav cu
răniți şi fuga vinovatului de la
locul accidentului.
O
„Care credeţi că sunt funcţiile
legii? „
-
-conversație
c
c
x
O
O4
-dezbatere
caiet
obs.
creativă
x
- Elevii au găsit câteva funcţii ale
legii în manual.
pix
sistemat
-explicație
tabla
ica
Elevii au identificat în manual
principiile fundamentale după
care se realizează justiţia în
România.
-
 Caracterul oral şi public al şedinţelor  Prezumţia de nevinovăţie  Dreptul la apărare
 Caracterul oral şi public
al şedinţelor
 Prezumţia de nevinovăţie
 Dreptul la apărare
 Egalitatea părţilor
 Obligaţia motivării
sentinţei
5.
o
-
S-au distribuit elevilor
fişa de lucru.
-studiu de
F
C
x
O
obs.
Intensificare
O5
caz
fisă de
creativa
x
sistemat
a transferului
-dezbatere
lucru
- clasa a fost împărțită pe grupe,
ica
și asigurarea
-Conversație
p
retenției
prima grupă a analizat un
articolul 124 din constituție
pix
iar un grup a trebuit să prezinte
art. 125 din constituție
-
6.
O
-
Elevi au prezentat
propriile lor păreri,
ceea ce au înțeles
-conversație
o
E
evaluar
Conexiunea
O6
operatorie
e
inversă
formativ
x
-
Ce este legea
ă
-
Ce este justiția
-
Care este constituția
7.
Asigurarea
Elevii au primit biletele cu
întrebări din lecție și au
trebuit să răspundă, ce cred
ei.
-conversație
F
o
x
E
evaluar
performanței
biletele
operatorie
x
e
formativ
ă
8.
Încheierea
Elevii au primit
temă pentru acasă
c
x
activității
caiet
x

Schiţa lecţiei

Dreptatea nu este posibilă fără justiţie. Dreptatea apărată prin justiţie. Prin justiţie înţelegem- ansamblul legilor şi instanţelor - o formă fundamentală a activităţii statului Autoritatea judecătorească – Constituţie Legea reprezintă o regulă cu caracter obligatoriu

Coduri de legi- sistem de legi care reglementează un anumit domeniu - penal - civil Funcţii- protejarea drepturilor fundamentale

- pedepsirea faptelor ilicite

- eliminarea arbitrariului şi abuzurilor

Caracteristici – liberul acces la justiţie

- independenţa justiţiei

- imparţialitate

Judecătorul ascultă şi evaluează argumentele fiecărei părţi, este independent şi inamovibil.

Procurorul – reprezintă Min. Public, formulează acuzarea în procesele penale. Principii după care se realizează justiţia:

- caracterul oral şi public al ședințelor

- prezumţia de nevinovăție

- dreptul la apărare

- egalitatea părţilor

- obligaţia motivării sentinţei