Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 18.10.2018
PROPUNĂTOR: Tătar Rebeca
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea
CLASA : a III-a C
ÎNVĂȚĂTOR : Meza Rodica
PROFESOR METODIST: Negruț Margareta
PROFESOR COORDONATOR: Dima Felicia
DISCIPLINA: Limba și literatura română
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,În bibliotecă”
MIJLOC DE REALIZARE: Acumulare de noi cunoștințe.
TIPUL DE ACTIVITATE: Predare-învățare
OBIECTIVUL GENERAL: Consolidarea deprinderilor de citire corectă, expresivă; îmbogățirea vocabularului activ cu noi termeni; stimularea interesului pentru
studiul operelor literare românești, precum și dezvoltarea capacității de muncă intelectuală cu textul literar în versuri.

COMPETENȚE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura);
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. să sesizeze sensul global al unui mesaj, identificând aspectele principale şi de detaliu la care se referă un mesaj oral;
1.5 să manifeste atenţie faţă de interlocutor în diferite situaţii de comunicare;
2.3. să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui fragment dintr-un text citit sau dintr-un mesaj audiat sau *din texte citite şi mesaje audiate;
2.5. să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elementele de construcţie a comunicării studiate;
3.2. să desprindă ideile principale dintr-un text citit;
3.4 să citească în mod corect un text necunoscut;
4.2 să povestească în scris fragmente dintr-un text citit.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- Să distingă un text în versuri față de cel în proză;
O2- Să citească corect, coerent, conștient și expresiv textul literar ,,În bibliotecă” de Ana Blandiana;
O3- Să-și exprime liber opinia în răspunsurile adresate propunătorului;
O4- Să memoreze câteva versuri într-un anumit interval de timp;
O5- Să asocieze senzațiile transmise de poezie cu un ritm sau o melodie;
O6- Să compună, într-un mod original, finalul poeziei;
O7- Să participe cu interes la activitate;

STRATEGII DIDACTICE:
Resurse procedurale :
M1- Conversația euristică
M2- Explicația
M3- Exercițiul
M4- Observația
M5- Lectura explicativă
M6- Citirea selectivă
M7- Rețeaua personajelor
M8- Metoda eseulului de 5 minute

Resurse materiale :
RM1- Programa școlară
RM2- caietul
RM3- imagini
RM4- tabla
RM5- telefonul
Forme de organizare: frontal, individual
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă
RESURSE: -umane : 12 elevi
-temporale : 45- 50 de minute
BIBLIOGRAFIE: : -Manual ,,Limba și literatura română”, clasa a III-a, semestrul I, editura ,,ART”
- Bocoş Muşata, Avram Iftinia, Catalano Horaţiu, Someşan Eugenia, ,,Pedagogia învăţământului preşcolar. Instrumente didactice”, Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2009
WEBOGRAFIE: www.didactic.ro
Nr. Etapele lecției Ob. Strategii didactice
Crt. op. Conținutul instructiv-educativ al lecției Resurse Resurse Forme de Evaluarea
procedurale materiale organizare
1. Moment Pregătesc materialele necesare desfășurării lecției. RM1
organizatoric
(1 minut)
2. Reactualizarea O1 Verific tema cantitativ și calitativ. M1 frontal Observarea
cunoștințelor Reactualiz cunoștințele elevilor prin întrebări recapitulative. comportamen-
asimilate anterior ,,Ce este un text literar ?” tului
(3 minute) Răspuns : Un text literar prezintă întâmplări imaginare. Textul nonverbal
literar poate fi scris în : - proză al copiilor
-versuri Aprecieri verbale
,,Cum este scris un text în versuri? Dar în proză?”
Citim de la pagina 30 ,,Îți amintești ?”
3. Captarea atenției Le prezint date despre autor și opera : M1 frontal Observarea
(5 minute) ,,Ana Blandiana este o scriitoare ce are 76 de ani și s-a născut la M2 comportamen-
Timișoara, însă a copilărit la Oradea. Acesta a scris proză și poezii.” tului
Le prezint și o fotografie cu autoarea.(Anexa1) nonverbal
Le prezint un volum de poezii și citesc o scurtă secvență dintr-o al copiilor
poezie.
4. Anunțarea Anunț tema și obiectivele: M1 frontal Observarea
subiectului lecției și a ,,Astăzi vom lucra din manual de la pagina 30 și vom învăța poezia comportamen-
obiectivelor ,,În bibliotecă” de Ana Blandiana, însă în manual nu avem tului
(1 minut) prezentat decât un fragment din această poezie, însă eu vă nonverbal
sfătuiesc să o citiți în totalitate, dacă sunteți curioși și de al copiilor
continuarea acesteia ”
Scriu titlul și autorul pe tablă.
5. Dirijarea învățării O2 Analizăm imaginea de la pagina 30. M1 RM2 frontal Observarea
(20-25 minute) O3 ,,Ce vedeți în imagine ?” M3 RM3 comportamen-
O4 ,,Ce credeți că face doamna din imagine? Dar șoricelul ?” M5 RM4 tului
,,Unde se află cele două animăluțe împreună cu această doamnă?” nonverbal
,,Despre ce credeți că este vorba în poezia noastră ?” al copiilor
Lectura model a textului literar. Aprecieri verbale
Îi solicit să citească fiecare în gând și să sublinieze cu creionul
cuvintele necunoscute.
Discutăm împreună cuvintele necunoscute, pe care le vor scrie
singuri în caiet, acasă, ca temă:
 spaimă= frică
 intelectual= educat, inteligent
 dintr-o doară= dintr-odată
 a înfuleca= a mânca(lacom), a se îndopa
 ipocrizie= prefăcătorie
 a tenta= a atrage, a încânta
 zevzeacă= proastă
 zel= hărnicie
 iscusit= expert, priceput
Îi rog să delimiteze poezia și să numeroteze versurile(din
fragmentul dat), care are 14 strofe și 31 de versuri.
Le cer să citească fiecare câte o strofă.
Rezolvăm oral exercițiul 3(Cum citesc un text ?) de la pagina 31.
,,Acum vom face un concurs: cine memorează cele mai multe
versuri și le recită corect și coerent, într-un interval de 3 minute.”
6. Fixarea O5 Rezolvăm exercițiile de la ,,Ce am înțeles din text?” de la pagina 31 M1 frontal Observarea
Cunoștințelor 1. Cine pătrunse în bibliotecă ? M4 Comportmen-
asimilate în etapa 2. Ce cărți mâncase șoricelul ? M6 tului
anterioară 3. Ce măsură a luat stăpâna bibliotecii? De ce ? M7 nonverbal
(10 minute) 4. Selectează, din poezie, versurile corespunzătoare al copiilor
explicațiilor date.
Versuri Explicații
,,A mâncat dintr-o doară, Pătruns în bibliotecă, șoricelul
Cartea de bucate” era considerat un pasionat al
vieții lor.
,,Și plină de zel, Stăpâna bibliotecii trebuia să ia
M-am apucat să-I scriu un măsuri.
bilețel:”
,,Cred că este de datoria mea Ea îi spuse șoricelului că este
să specific urmărit.
Că sunteți urmărit de motanul
Arpagic”
Rețeaua personajelor- șoricelul
- pisica
- stăpâna bibliotecii

7. Obținerea O6 Prin intermediul metodei eseului de cinci minute: M1 RM2 individual Observarea
performanței „Realizați o scurtă compunere în care să vă imaginați un final M8 comportamen-
(8 minute) pentru poezia studiată. Iar apoi o veți prezenta în fața clasei. Cele tului
mai originale vor primi câte o inimioră pe caiet.” nonverbal
al copiilor
8. Asigurarea O7 ,,Vom citi de la pagina 31 din tabelul verde de pe margine.” M1 RM5 frontal Observarea
retenției și a ,,Ce emoții vă transmite textul ?” comportamen-
transferului ,,Ce melodii asociați cu acestă poezie?” tului
(2 minute) Le pun fragmente din niște cântecele de copii care se asociază cu nonverbal
acestă poezie. al copiilor
„Iar ca temă pentru acasă, aveți de memorat poezia „În Aprecieri verbale
bibliotecă” de Ana Blandiana. ”
Le sugerez să citească poeziile din volumul „Întâmplări din grădina
mea”, de Ana Blandiana, dacă vor să cunoască peripețiile și
aventurile motanului Arpagic.
9. Evaluare Fac aprecieri generale asupra modului de desfășurarea al M1 Observarea
(1 minut) activității și asupra modului de comportare al elevilor. comportamen-
tului
nonverbal
al copiilor
Aprecieri verbale

S-ar putea să vă placă și